SVIBOR - Projekt broj: 1-06-125

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-06-125


BAROTROPNA I BAROKLINA DINAMIKA JADRANSKOG ŠELFA


Glavni istraživač: KUZMIĆ, MILIVOJ (25022)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 27
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora, Zavod Zagreb
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 4561 139
teleFaks: 385 (1) 425 497
E-mail: kuzmic@olimp.irb.hr

Sažetak: Projekt je zamišljen kao prilog poznavanju barotropne i barokline dinamike jadranskog šelfa u cjelini te specifičnih akvatorija uz hrvatsku obalu. Dvije su osnovne odrednice projekta: prva je njegova utemeljenost na dosadašnjim vlastitim istraživanjima dinamike Jadranskog mora, te relevantnim rezultatima drugih istraživača Jadrana, a druga je njegova cjelovitost, zasnovana na uravnoteženoj uporabi teorije, empirije (in situ mjerenja i daljinska detekcija) i računalskih simulacija. Istraživanja su bila organizirana u dvije tematske cjeline. Prva je pokrivala kraće-periodička gibanja, tj. vjetrom uzrokovane struje, slobodne i prisilne oscilacije te inercijalne oscilacije. U okviru druge tematske cjeline istraživana je niže-frekventna dinamika, tj. prostorna i sezonska varijabilnost temperature i saliniteta vodenog stupca sjevernog Jadrana te varijabilnost u strujnom polju na skali od desetak dana. Empirijski dio projekta temeljio se na postojećim, tek djelomično obradjenim empirijskim podacima te korištenju novih podataka prikupljnih unutar ovog projekta. Mogućnosti daljinske detekcije su prvenstveno korištene kroz već uspostavljenu suradnju sa medjunarodnim ustanovama. Računarske simulacije su omogućile dinamičke sinteze teorijskih i empirijskih spoznaja.

Ključne riječi: vjetrom inducirane struje, matematičko modeliranje, daljinska detekcija, satelitska oceanografija

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja je proučiti izabrane segmente barotropne i barokline dinamike jadranskog šelfa i rubnih akvatorija. Izabrani su segmenti grupirani u dvije tematske cjeline. Prvu cjelinu čine istraživanja gibanja u području viših frekvencija, izazvana mehaničkim djelovanjem atmosfere na more (tlak zraka i, prvenstveno, vjetar). Očekuje se doprinos boljem razumijevanju vjetrom uzrokovane dinamike jadranskog šelfa i rubnih akvatorija, koja se manifestira oscilacijama razine mora te varijacijama u strujnom polju. Ova istraživanja bi takodjer trebala doprinijeti elaboriranju djelovanja mehanizma vertikalnog mješanja, te vrednovanju odziva mora na nehomogenosti u polju karakterističnih jadranskih vjetrova (jugo, bura). Očekuje se proširenje znanja o prisilnim (uslijed sporih atmosferskih promjena) te slobodnim (uslijed brzih atmosferskih promjena) oscilacijama čitavog Jadrana i manjih bazena. Zbog plićine šelfa i rubnih akvatorija dužna pozornost bit će posvećena mehanizmu pridnenog trenja i procesima gušenja. Drugu cjelinu čine gibanja u području nižih frekvencija, indirektno utjecana vjetrom, a direktno procesima izmjene topline i vlage na granici atmosfera-more i redistribucijom topline i soli u moru. Specifični doprinos ove tematske cjeline očekujemo na planu poznavanja prostorne i vremenske promjenljivosti rezidualnih gibanja te vrtloga srednje skale u sjevernom Jadranu. Realizacijom navedenog cilja proširio bi se krug fundamentalnih spoznaja o fizičkoj oceanografiji Jadranskog mora, a time i otvorila mogućnost njihove primjene.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-08-081 Stalno praćenje eutrofikacije u sjevernom Jadranu
  Naziv ustanove: Inst. R. Bošković, Centar za istraživanje mora, Zavod Rovinj
  Grad: 52210 - Rovinj, Croatia


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Joint Research Center of the European Union
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Ispra, Italija

 2. Naziv ustanove: European Space Agency
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Frascati, Italija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr