SVIBOR - Projekt broj: 1-07-040

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-040


ISTRAŽIVANJE METODA I TEHNIKA KEMIJSKE ANALIZE


Glavni istraživač: ŠOLJIĆ, ZVONIMIR (47805)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 63
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 11
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za analitičku kemiju
Adresa: Marulićev trg 20
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 4550725
Telefon: 385 (0)1 4552477

Sažetak: Razrađeno je nekoliko metoda kvantitativne kemijske analize: metoda za spektrofotometrijsko određivanje Si(IV) s reagensom 3,6-dikloro-2,5-dihidroksi-1,4-benzokinonom; metoda za spektrofotometrijsko određivanje SiO2 u cementu s kloranilnom kiselinom; metoda za spektrofotometrijsko određivanje Al(III) s reagensom kromazurol S i Fe(III) s 5-sulfosalicilnom kiselinom u boksitu. Studirani su kompleksi Ni(II) i Co(II) s 4-(2,2-kinolilmetilenamino)-1-fenil-2,3-dimetil-5-pirazolonom i mogućnost njihove analitičke primjene. Obavljena su opsežna kromatografska istraživanja: razrađena je metoda za kvalitativnu analizu kationa unutar 6 analitičkih skupina metodom tankoslojne kromatografije na mikrokristalnoj celulozi; metoda za sustavnu kvalitativnu analizu smjese kationa tankoslojnom kromatografijom na sloju mikrokristalne celuloze (E.Merck); razmatrano je kromatografsko ponašanje oksidacijskih stupnjeva arsena i antimona na slojevima celuloze i dan je način razdvajanja smjese i dokazivanja Sb(III), Sb(V), As(III) i As(V); proučavano je kromatografsko ponašanje supstituiranih fenolnih spojeva na slojevima silikagela koji su impregnirani s Al(III) i Cu(II); razrađena je kromatografska metoda razdvajanja i identifikacije niza rijetkih elemenata; studirana je mogućnost nastajanja obojenih mrlja reakcijom između anorganskih iona i organskih reagenasa na tankim slojevima celuloze i silikagela; ispitana je mogućnost određivanja fosfata u umjetnim gnojivima tankoslojnom kromatografijom "in situ". Proučavana su kemijska i analitička svojstva flavonoida u listovima domaće paprene metvice. Korištenjem analitičkih metoda praćen je inhibirorski učinak dimetil-o-(2,2-diklorvinil)fosfata na rast pljesni Aspergillus ochraceus i na sintezu okratoksina A. Analitički je praćena razgradnja proteina i promjena njihovih metal-proteinspojeva u duhanu za vrijeme njihovod sagorijevanja. Obavljena su ekološka istraživanja u kojima su korištene metode i tehnike kemijske analize: analitički je pračena heterogena oksidacija SO2 na česticama oksida Ca,Mg, Al, Fe i Si; utjecaj metala i amonijaka na oksidaciju SO2 u sulfate i t.d.; ispitana je mogućnost uklanjanja Cd iz otpadne vode s pomoću biomase bakterija Bacillus subtilis i Escherichia coli; razrađena je spektrofotometrijska i elektrokemijska metoda za određivanje pirokatehola kao zagađivača zraka; neutronskom aktivacijskom analizom određeni su sadržaji selena u listovima duhana i u dimu cigareta; praćen je sadržaj anorganskih tvari u oborinama (kisele kiše). Studirana je primjena ionske izmjene: razrađen je novi postupak za izdvajanje i određivanje 90Sr u prirodnim uzorcima, a također, i razdvajanje stroncija od kalcija na koloni s ionskim izmjenjivačem, s alkoholnom otopinom nitratne kiseline kao eluensom. Studirano je određivanje organskih sumpornih spojeva u pirolizatu kerogena stijena (gornjojurskih naslaga Dinarida).

Ključne riječi: Kemijska analiza metode i tehnike, kvalitativna i kvantitativna analiza, spektrofotometrija, tankoslojna kromatografija, kemijska analiza u ekološkim istraživanjima

Ciljevi istraživanja: Ovim istraživanjima željelo se razviti neke nove postupke određivanja, te modificirati i ubrzati neke već poznate postupke. postavljeni ciljevi bili su: razrada nekih metoda i tehnika, prvenstveno kromatografskih i spektrofotometrijskih za kvalitativnu i kvantitativnu analizu različitih iona ili spojeva; ispitivanja svojstava nekih reagensa za analitičke svrhe; studiranje ponašanja nekih kompleksnih iona; primjena analitičkih metoda i tehnika u ekološkim istraživanjima i t.d. Tijekom istraživanja je dobiven znatan dio očekivanih rezultata.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 1-07-168 Postizanje uvjeta za optimalno kromatografsko razdvajanje
    Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

  2. Naziv projekta: 2-14-034 Nove metode za oplemenjivanje tekstila
    Naziv ustanove: Tekstilno-tehnološki fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr