SVIBOR - Projekt broj: 1-07-150

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-150


FIZIČKO-KEMIJSKI UČINCI IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA


Glavni istraživač: RANOGAJEC, FRANJO (40280)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 2
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel za kemiju Zavod za tehnologiju, nuklearnu energiju i zaštitu
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 4561-175
teleFaks: 385 (1) 424-794
E-mail: razem olimp.irb.hr

Sažetak: Projekt se bavi karakterizacijom fizičko-kemijskih učinaka ionizirajućih zračenja u raznim modelima i realnim sustavima. Izbor sustava u kojima se promatraju fizičko-kemijski učinci ionizirajućih zračenja određen je interesom što ga ti sustavi imaju za razne vidove međudjelovanja zračenja i tvari. Istraživanje prirode i sudbine reaktivnih kratkoživećih čestica nastalih radiolizom: elektrona, pozitivnih iona, uzbuđenih molekula i slobodnih radikala spada u temeljna istraživanja međudjelovanja zračenja i tvari. Ova istraživanja provode se u jednostavnim vodenim ili organskim otopinama. Fizičko-kemijski učinci ionizirajućih zračenja mogu se iskoristiti za mjerenje energije zračenja apsorbirane u nekom sustavu, koji time postaje dozimetrijski sustav. Primjereno rasponu mjerenih doza zračenja, predmeti istraživanja projekta su dozimetrijski sustavi koji se zasnivaju na pojavi termoluminiscencije u krutim tvarima ili na trajnim kemijskim promjenama u otopinama. Razvoj i karakterizacija dozimetrijskih sustava za mjerenje doza u rasponu od 12 redova veličine također su predmet ovog projekta. Tehnološke primjene zračenja zasnivaju se na biocidnom učinku što ga ionizirajuće zračenje ima na mikroorganizme koji se javljaju kao kontaminanti na farmaceutskim i medicinskim materijalima i namirnicama. Dok je biološki učinak ozračenja drastičan, fizičko-kemijski učinak je često jedva zamjetljiv. Izazov je za radijacijsku kemiju da identificira i pokuša kvantificirati te fizičko-kemijske učinke. Zračenjem inducirani efekti u polimerima studirani su metodama dvostruke modulacije u elektronskoj spinskoj rezonanciji kombiniranoj sa gel permeacijskom kromatografijom i pozitronskom spektroskopijom kombiniranom infracrvenom spektroskopijom i termičkom analizom. Dobivene su informacije o promjenama slobodnog volumena i lokalnih gibanja pokrajnjih lanaca zbog umrežavanja ili degradacije izazvanih zračenjem. Ispitana je mogućnost ponovnog korištenja otpadne gume nakon radijacijskog cijepljenja. Pozitivni rezultati dobiveni su u slučaju cijepljenja polibutadienskog granulata s etil akrilatom. Studirana je priroda prijelaza tekuće-tekuće koji je opažen u nezasićenim poliesterskim smolama. Kinetika i mehanizam kopolimerizacije elektron donorskih i elektron akceptorskih monomera do visokih konverzija istraživana je mikrokalorimetrijskom metodom. Opaženo je da u slučaju kopolimerizacije alfa-metil stirena sa alkilmaleimidima koji su skloni homopolimerizaciji i u suvišku alkilmaleimida alternirajući kopolimeri nastaju kvantitativno a tek po tome slijedi homopolimerizacija. Pripremljene su i karakterizirane smjese elastomernih poliuretana s različitim plastomerima, te polistirena s prirodnom gumom.

Ključne riječi: Gama zračenje, radijacijska kemija, radijacijska dozimetrija, radijacijska tehnologija, zaštita od zračenja, elektroni, pozitivni ioni, uzbuđene molekule, slobodni radikali, reaktivne čestice, pulsna radioliza, brza kinetika, kompeticijska kinetika, radiolitička oksidacija, mikrobiološka dekontaminacija, sterilizacija, ozračivanje namirnica, radijacijsko cijepljenje, radijacijsko umrežavanje, kopolimerizacija, prijelaz tekuće-tekuće

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja su priroda i sudbina reaktivnih kratkoživećih čestica koje nastaju u međudjelovanjima ionizirajućih zračenja i tvari: elektrona, pozitivnih iona, uzbuđenih molekula i slobodnih radikala. Posebni naglasak je na reakcijama elektrona, kao univerzalnim proizvodima svih ionizacija, i na slobodnim radikalima, kao glavnim posrednicima u zračenjem uzrokovanim oksidativnim pretvorbama biološki zanimljivih molekula. Poznavanje osnovnih zakonitosti međudjelovanja reaktivnih čestica i molekula sredine omogućava predviđanje kemijskih promjena u ozračenoj tvari, uključujući biološke posljedice, kao i sistematski pristup zaštiti od zračenja i radijacijskoj tehnologiji. Drugi bitni preduvjet kvantitativnog istraživanja je poznavanje odnosa između doze zračenja i učinka. Naši ciljevi su razvoj metoda dozimetrije na osnovi fizičko-kemijskih promjena u ozračenim dozimetrijskim materijalima - krutim tvarima i otopinama, i to za široki raspon doze, brzina doza i kvaliteta zračenja. Cilj tehnoloških primjena zračenja kao biocidnog sredstva jest mikrobiološka dekontaminacija, pasterizacija i sterilizacija medicinskih i farmaceutskih materijala, te namirnica. Prethodno je potrebno pokazati da zračenje ne proizvodi u ovim materijalima nikakvih štetnih fizičko-kemijskih posljedica po funkcionalnost i zdravstvenu ispravnost, a osnovni kriterij za to su radijacijsko-kemijske promjene. Cilj je razvoj i primjena metoda za otkrivanje i kvantificiranje fizičko-kemijskih promjena u ozračenim tvarima. Na području istraživanja polimera ciljevi su: - Radijacijsko modificiranje polimera ionizirajućim zračenjem s ciljem objašnjenja efekata zračenja u polimerima i poboljšanja svojstava. - Istraživanje prirode novo otkrivenog prijelaza u nezasićenim poliesterskim smolama koji se može opisati kao prijelaz tekuće-tekuće. - Istraživanje kinetike i mehanizma kopolimerizacije elektron donorskih i elektron akceptorskih monomera, kada je preferirana alternirajuća kopolimerizacija, s ciljem objašnjenja uloge CT-kompleksa u reakciji. - Istraživanje fazne strukture, interakcija na različitim strukturnim nivoima, mješljivosti i morfologije mješavina elastomernih poliuretana s različitim plastomerima ili polarnim plastomernim komponentama, s ciljem poboljšanja svojstava i preradljivosti.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 512 YUG/8/012 Scale-up of semi-industrial gamma irradiation facility
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: Wien, Austrija

 2. Naziv projekta: 545 CRO/8/013 Installation and commissioning of LINAC
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: Wien, Austrija

 3. Naziv projekta: 6128/RB In-source analysis of radiation curing of unsaturated polyester resin
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: Wien, Austrija

 4. Naziv projekta: 6121/CF Identification of irradiated foods containing lipids
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: Wien, Austrija

 5. Naziv projekta: 7821/RB The evaluation of dosimetry methods suitable for the irradiation disinfestation of fresh and dry fruits and nuts
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: Wien, Austrija

 6. Naziv projekta: RER/4/008 Small accelerators for science and technology
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: Wien, Austrija

 7. Naziv projekta: Interkomparacija dozimetara čvrstog stanja za monitoring okoline
  Naziv ustanove: Internationales Buro Julich
  Grad: Julich, Njemačka

 8. Naziv projekta: High dose dosimeter intercomparison
  Naziv ustanove: CERN
  Grad: Geneva, Švicarska

 9. Naziv projekta: Osobna dozimetrija i dozimetrija okoline metodom TLD
  Naziv ustanove: Hungarian Academy of Sciences
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 10. Naziv projekta: Industrijska primjena zračenja
  Naziv ustanove: Hungarian Academy of Sciences
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 11. Naziv projekta: Investigation of polymer structure by positron lifetime spectroscopy
  Naziv ustanove: Hungarian Academy of Sciences
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 12. Naziv projekta: Infrastructure for radiation protection and nuclear safetz in the Republic of Croatia. Task 4: Facilities for calibration and standardization of dosimetry in Croatia. Task 5: Education and training in the field of radiation protection.
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: Wien, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Odjel Eksperimentalna biologija i medicina
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Odjel Fizička kemija
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Odjel Fizika, energetika i primjena
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Odjel Istraživanje i razvoj materijala
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Klinički bolnički centar, Centar za medicinske znanosti
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za animalnu fiziologiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zavod za biofiziku
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Medicinski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: Stomatološki fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 11. Naziv ustanove: Zavod za zaštitu zdravlja Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 12. Naziv ustanove: "Pliva", "Pliva Institut"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 13. Naziv ustanove: "Krka", "Institut"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Novo Mesto, Slovenija

 14. Naziv ustanove: "Lek", "Razvoj in raziskave"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 15. Naziv ustanove: Institut "Boris Kidrič"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 16. Naziv ustanove: Poljoprivredni fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 17. Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 18. Naziv ustanove: "Instrumentaria"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 19. Naziv ustanove: "Kolinska"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 20. Naziv ustanove: "Krka"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: Novo Mesto, Slovenija

 21. Naziv ustanove: "Lek"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 22. Naziv ustanove: "Pliva"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 23. Naziv ustanove: "Podravka"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 48300 - Koprivnica, Hrvatska

 24. Naziv ustanove: "Razvitak"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: Ludbreg, Hrvatska

 25. Naziv ustanove: "Saniteks"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: Velika Kladuša, B i H

 26. Naziv ustanove: "Saponia"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 27. Naziv ustanove: "TIK"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: Kobarid, Slovenija

 28. Naziv ustanove: "Zlatorog"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: Maribor, Slovenija

 29. Naziv ustanove: "Bračplastika"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: Sutivan, Hrvatska

 30. Naziv ustanove: "Ljekarna Trešnjevka"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 31. Naziv ustanove: "MTČ"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: Čakovec, Hrvatska

 32. Naziv ustanove: "Medivest"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 33. Naziv ustanove: "Lola Ribar"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 47000 - Karlovac, Hrvatska

 34. Naziv ustanove: "Kraš"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 35. Naziv ustanove: Institut Charles Sadron
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Strasbourg, Francuska

 36. Naziv ustanove: Eotvos Lorand University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 37. Naziv ustanove: Tehnološki fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 38. Naziv ustanove: INA - razvoj i istraživanje
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 39. Naziv ustanove: "Sava" industrija gume
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Kranj, Slovenija

 40. Naziv ustanove: INA-OKI - razvoj polimernih materijala
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 41. Naziv ustanove: Hahn-Meitner-Institut
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Berlin, Njemačka

 42. Naziv ustanove: Radiation Laboratory, University of Notre Dame
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Notre Dame, USA

 43. Naziv ustanove: Specijalna bolnica za bolesti dišnih puteva djece i mladeži
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 44. Naziv ustanove: Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 45. Naziv ustanove: Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 46. Naziv ustanove: Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 47. Naziv ustanove: Klinički bolnički centar Rijeka
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Uređaj za lasersku pulsnu fotolizu
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Bonifačić M., Katušin-Ražem B., Medved-Rogina B., Mihaljević B., Ražem D., Štefanić I., Vojnović B.

 2. Naziv: Rekonstrukcija linearnog akceleratora elektrona
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Blažević M., Ražem D., Rudolf M., Sučević Z.

 3. Naziv: Rekonstrukcija panoramskog uređaja za ozračivanje
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Blažević M., Ranogajec F., Ražem D., Štefulj B., Vekić B.

 4. Naziv: Akvizicija automatskog uređaja za termoluminiscentnu dozimetriju
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Vekić B., Ranogajec M.

 5. Naziv: Radijacijska sterilizacija farmaceutske ambalaže
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 6. Naziv: Radijacijska dekontaminacija suhog bilja
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Katušin-Ražem B., Ražem D.

 7. Naziv: Radijacijska sterilizacija medicinskih potrepština
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 8. Naziv: Radijacijska sterilizacija farmaceutskih pomoćnih sredstava (adjuvanata)
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Katušin-Ražem B., Ražem D.

 9. Naziv: Radijacijska sterilizacija antibiotika
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Katušin-Ražem B., Ražem D.

 10. Naziv: Radijacijska sterilizacija farmaceutskih sirovina
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 11. Naziv: Radijacijska sterilizacija kozmetičkih sirovina
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Katušin-Ražem B., Ražem D.

 12. Naziv: Radijacijska dekontaminacija kozmetičkih proizvoda
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Katušin-Ražem B., Ražem D.

 13. Naziv: Radijacijska sterilizacija podloga za propagaciju soje
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 14. Naziv: Radijacijska sterilizacija umjetnih implantata
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 15. Naziv: Radijacijska sterilizacija prirodnih implantata
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Zajc I., Ražem D., Katušin-Ražem B.

 16. Naziv: Radijacijska sterilizacija kirurških zaštitnih sredstava
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 17. Naziv: Radijacijska sterilizacija kirurških pribora (skalpela)
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 18. Naziv: Radijacijska sterilizacija transportnih fiksatora
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 19. Naziv: Radijacijska sterilizacija mikrobioloških podloga
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 20. Naziv: Radijacijska sterilizacija filtera za dijalizatore
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 21. Naziv: Radijacijska sterilizacija pribora za sakupljanje, čuvanje i transfuziju krvi i krvnih proizvoda
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 22. Naziv: Radijacijska sterilizacija medicinskog tkanoga i netkanog tekstila
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 23. Naziv: Radijacijska pasterizacija otopina za kontaktne leće
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Mihoković V.

 24. Naziv: Radijacijska sterilizacija ginekoloških aplikatora za terapiju i kontracepciju
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ražem D., Katušin-Ražem B.

 25. Naziv: Radijacijska pasterizacija farmaceutika
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Katušin-Ražem B., Ražem D.

 26. Naziv: Radijacijska pasterizacija dehidriranih mesnih proizvoda
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Katušin-Ražem B., Ražem D.

 27. Naziv: Radijacijski izazvan učinak "pamćenja dimenzije" polimernih kabelskih zaptivača
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Ranogajec F., Ražem D.

 28. Naziv: Radijacijska dezinfestacija zrnja
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Katušin-Ražem B., Ražem D.

 29. Naziv: Radijacijska pasterizacija stabilizatora za prehrambenu industriju
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Katušin-Ražem B., Ražem D.

 30. Naziv: Dozimetrijska kontrola dijagnostičkih i terapijskih rendgen uređaja, zatvorenih i otvorenih izotopnih izvora zračenja u medicini, industriji i drugdje
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Vekić Branko, Miljanić Saveta

 31. Naziv: Osobna dozimetrija zaposlenog osoblja u medicini, istraživanju i industriji
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Vekić Branko, Ranogajec-Komor Maria

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr