SVIBOR - Projekt broj: 1-07-168

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-168


POSTIZANJE UVJETA ZA OPTIMALNO KROMATOGRAFSKO RAZDVAJANJE


Glavni istraživač: KAŠTELAN-MACAN, MARIJA (20421)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 119
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 18
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za analitičku kemiju
Adresa: Marulićev trg 19
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 452 477
teleFaks: 385 (041) 450 725

Sažetak: Prikazan je učinak interakcije na kromatografski proces natankom sloju. Modificiranjem kromatografske podloge silikagela solima Cu(II), Al(III) i Fe(III)-iona postignuto je vrlo dobro razdvajanje izomernih fenola. Mehanizam razdvajanja temelji se na tvorbi kompleksa različite stabilnosti i oksidacijskoj moći impregnanta. Ionoizmjenjivačkom tankoslojnom kromatografijom uspješno je određen Mg u Al slitinama. Razdvajanje je postignuto zbog razlike diobenih koeficijenata Mg i Al na sulfoniranimpolistirenskim smolama. Razrađena je metoda kvantitativnog kromatografskog određivanja u vodi topljivih huminskih kiselinanakon koncentriranja XAD-smolama. Ispitani su uvjeti biosorpcije i biodegradacije prirodnih i komercijalnih huminskihi fulvinskih kiselina na micelijskim zrncima različitih plijesni,te njihova adsorpcija na prirodni zeolit. Ionskom izmjenom temikrobnim stanicama uspješno je iz otpadnih voda uklonjeno srebro. Prikazane su mogućnosti ionske kromatografije uanalizi okoliša. Ta metoda upotrijebljena je za praćenje procesa nitrifikacije i ciklusa dušika u vodama i tlu te sorpcije različitih aniona na trosku visoke peći i njihova elucija uokoliš. Plinska kromatografija i tekućinska kromatografijavisoke djelotvornosti upotrijebljene su za optimiranje dokazivanja sastojaka nafte. Studirani su spektri masa nekihorganskih spojeva. Proveden je postupak validacije kvantitativne kromatografske analize amino kiselina na laboratorijski pripravljenim tankim slojevima prirodnog zeolita. Razrađena je metoda izolacije radioaktivnog stroncija iz prirodnih uzoraka te njegovo odjeljivanje od kalcija primjenom ionske izmjene. Ispitana su ionoizmjenjivačka svojstva prirodnog zeolita i njegova selektivnost prema ionima teških metala iz otpadnih voda.

Ključne riječi: tankoslojna kromatografija, ionska kromatografija, modificiranje kromatografskog sloja, optimiranje kromatografskog procesa, biosorpcija i biodegradacija, huminske i fulvinske kiseline, kovinski ioni, anioni, fenoli

Ciljevi istraživanja: Posljednjih desetljeća došlo je do velikog napretka u kemijskoj analizi upotrebon složenih i sofisticiranih instrumenata, što povećava preciznost određivanja. Međutim,ukupna nesigurnost analitičkog procesa uzrokovana je prvenstveno pogreškom uzorkovanja i priprave uzorka. Cilj ovog istraživanja jest smanjiti ukupnu pogrešku dobivanjem reprezentativnog uzorka i pronalaženjem optimalnih uvjeta prethodnog koncentriranja analita i kromatografske separacije. Stoga će se u tankoslojnoj kromatografiji razraditi metode modificiranja kromatografske podloge u svrhu optimiranja separacije sličnih spojeva. Kao impregnanti upotrijebit će se kovinski ioni, ionski izmjenjivači i prirodni zeoliti. Ispitat će se razdvajanje izomernih fenolnih spojeva, huminskih i fulvinskih kiselina, kovinskih iona i aniona. Ionskom kromatografijom pratitće se udio anorganskih iona u vodi i tlu. Koncentriranje analita provest će se ionoizmjenjivačkim i adsorpcijskim smolama. Razradit će se nove tehnike kvantitativnog kromatografskog određivanja (analizator slike). Ispitat će se uvjeti biosorpcije i biodegradacije zagađivala na različite mikroorganizme. Kako bi se moglo djelovati na optimiranje navedenih sustava potrebno je izvrsno poznavanje mehanizama reakcija. Od istraživanja očekuju se nove spoznaje o kromatografskom procesu i njegovo uspješnije vođenje.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-14-034 Nove metode za oplemenjivanje tekstila
  Naziv ustanove: Tekstilno-tehnološki fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 2-08-329 Izrada referentnih materijal za strojarsku industriju
  Naziv ustanove: Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 1-07-041 Istraživanje i razvoj tehnologija pročišćavanja voda
  Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 4-99-119 Biotehničke mogućnosti smanjenja emisije štetnih tvari u okolini
  Naziv ustanove: Institut za razvoj i međunarodne odnose
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr