SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 1-07-187

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 1-07-187


Broj radova citiranih u CC: 23
Broj ostalih radova: 46
Ukupno objavljenih radova: 69


Naslov: Reaktivne molekule - karbeni

Autori:
Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
Hiršl-Starčević, Sanja (44633)
Časopis: Kemija u industriji
Broj: 1
ISSN: 0022-9830
Volumen: 40
Godina: 1991
Stranice: od 5 do 12
Broj referenci: 57
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu je dan pregled literature i istraživanja u području kemije karbena (nastajanje, tipične reakcije, mehanizmi). Posebno su detaljno prikazani rezultati dobiveni studijem reaktivnosti i selektivnosti karbenskih reakcija, kao i njihova upotreba u sintezi nekih interesantnih napetih policikličkih struktura.
Ključne riječi: reakcije karbena, cikloadicije, umetanje u C-H vezu, priprava policikličkih molekula upotrebom karbena

Naslov: 2,4-Dimethylmethano-2,4-didehydroadamantane and its Reactivity in Relation to the Unsubstituted Analogue

Autori:
Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
Šafar-Cvitaš, Dunja (46253)
Majerski, Zdenko (27353)
Časopis: Tetrahedron Letters
Broj: 13
ISSN: 0040-4039
Volumen: 32
Godina: 1991
Stranice: od 1655 do 1658
Broj referenci: 14
Jezik: engleski
Sažetak: Pripravljen je 2,4-dimetilmetano-2,4-didehidroadamantan (1) i studiran utjecaj gem-dimetil-supstitucije u odnosu na nesupstituirani propelan. Ustanovljeno je da je propelan 1 znatno reaktivniji od nesupstituiranog propelana, što je objašnjeno većom nukleofilnošću njegove centralne veze. Propelan 1 je pak termički stabilniji od nesupstituiranog analoga.
Ključne riječi: sinteza 2,4-dimetilmetano-2,4-didehidroadamantana, utjecaj supstitucije na reaktivnost, termička stabilnost propelana

Naslov: Evidence for Remote Hyperconjugation through the Long Range Deuterium Isotope Effects on Carbon-13 Chemical Shifts

Autori:
Vinković, Vladimir (71214)
Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
Marinić, Željko (115246)
Časopis: Tetrahedron Letters
Broj: 48
ISSN: 0040-4039
Volumen: 33
Godina: 1992
Stranice: od 7441 do 7444
Broj referenci: 11
Jezik: engleski
Sažetak: Linearna korelacija između deuterijskih izotopnih efekata kroz četiri veze i kemijskih pomaka ugljikovog atoma na položaju 2 kod 2-supstituiranih derivata adamantana-5-d1 potvrđuje postojanje udaljene hiperkonjugativne interakcije. To je u skladu s Cieplakovim modelom hiperkonjugacije pri diastereofacialnom izboru.
Ključne riječi: deuterijski izotopni efekti dugog dosega, udaljena hiperkonjugacija, C-13 NMR spektri

Naslov: Mass Spectral Studies of some Protoadamantanoid Ketones

Autori:
Škare, Danko (94313)
Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
Švob, Vladimir
Milivojevič, Dušan
Časopis: Rapid Communications in Mass Spectrometry
Broj: 9
ISSN: 0951-4198
Volumen: 6
Godina: 1992
Stranice: od 571 do 572
Broj referenci: 14
Jezik: engleski
Sažetak: Studirani su spektri masa zasićenih i nezasićenih protoadamantanoidnih ketona. Značajan i neobičan gubitak vode u 10-protoadamantanonu objašnjen je fleksibilnošću etano-mosta i sposobnošću interakcije s karbonilom. Predložena su i diskutirana tri moguća fragmentacijska puta.
Ključne riječi: nezasićeni protoadamantanoidni ketoni, MS spektri, fragmentacija

Naslov: Preparation of Novel 2-Aminoadamantyl- and 4-Aminoprotoadamantylcarbonitriles

Autori:
Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
Kaselj, Mira (139620)
Škare, Danko (94313)
Časopis: Organic Preparations and Procedures International
Broj: 5
ISSN: 0030-4948
Volumen: 24
Godina: 1992
Stranice: od 501 do 507
Broj referenci: 10
Jezik: engleski
Sažetak: Pripravljeni su 2-aminoadamantil- i 4-protoadamantilkarbonitrili u dobrom iskorištenju primjenom dviju metoda. Diskutiran je mehanizam njihova formiranja.
Ključne riječi: aminoadamantilkarbonitrili, sinteza, mehanizam nastajanja

Naslov: Long-range Deuterium Isotope Effects in C-13 nmr Spectra of Adamantane and 2-Adamantanone

Autori:
Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
Vinković, Vladimir (71214)
Meić, Zlatko (30321)
Gassman, P.G.
Chyall, L.J.
Časopis: Journal of Molecular Structure
Broj: 1
ISSN: 0022-2860
Volumen: 267
Godina: 1992
Stranice: od 389 do 394
Broj referenci: 9
Jezik: engleski
Sažetak: Izmjereni su deuterijski izotopni efekti kroz pet veza u C-13 NMR spektrima adamantana i 2-adamantanona. To je prvi primjer takvog efekta opaženog u krutim zasićenim sustavima.
Ključne riječi: deuterijski izotopni efekti dugog dosega, izotopomeri adamantana i 2-adamantanona, efekti kroz pet veza

Naslov: Chiroptical, Structural and Catalytic Properties of S-alfa-Methyl-(1-(substituted phenyl)-2-(2'-pyrido)-1-ethylidene)benzylamines and their Rh(I) and Cu(I) Complexes

Autori:
Šunjić, Vitomir (104266)
Šepac, Dragan (170102)
Kojić-Prodić, Biserka (21602)
Kiralj, Rudolf
Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
Vinković, Vladimir (71214)
Časopis: Tetrahedron Asymmetry
Broj: 3
ISSN: 0957-4166
Volumen: 4
Godina: 1993
Stranice: od 575 do 590
Broj referenci: 37
Jezik: engleski
Sažetak: Pripravljeni su S-alfa-metil-(1-supstituiranifenil)-2-(2'-pirido)-1-etiliden)benzilamini i njihovi Rh(I) kompleksi te studirana kiroptička i konformacijska svojstva. Također su, "in situ", pripravljeni Cu(I) kompleksi te ispitivana njihova enantioselektivnost kod ciklopropanacije stirena.
Ključne riječi: kiralni 1,5-bidentatni ligandi s dušikom, CD spektri, kristalna imolekulska struktura, konformacija i ravnoteža imin-enamin

Naslov: Definitive Carbon-13 Chemical Shift Assignments in 2-Substituted Adamantane Derivatives by Deuterium Isotope Effects

Autori:
Vinković, Vladimir (71214)
Marinić, Željko (115246)
Časopis: Spectroscopy Letters
Broj: 7
ISSN: 0038-7010
Volumen: 26
Godina: 1993
Stranice: od 1223 do 1230
Broj referenci: 14
Jezik: engleski
Sažetak: Određeni su deuterijski izotopni efekti na C-13 kemijske pomake za deset 2-supstituiranih derivata adamantana-5-d, te upotrebljeni za potpunu asignaciju njihovih C-13 spektara.
Ključne riječi: C-13 kemijski pomaci, deuterijski izotopni efekti,2-supstituirani adamantani

Naslov: Synthesis and biological activity of phencyclidine and its adamantylamine derivatives

Autori:
Ferle-Vidović, Ana (11656)
Kaštelan, Marija
Petrović, Danilo (36926)
Šuman, Lidija
Kaselj, Mira (139620)
Škare, Danko (94313)
Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
Časopis: European Journal of Medicinal Chemistry
Broj: 3
ISSN: 0223-5234
Volumen: 28
Godina: 1993
Stranice: od 243 do 250
Broj referenci: 25
Jezik: engleski
Sažetak: Pripravljeni su 1-(2-fenil-2-adamantil)amini i ispitana njihova biološka aktivnost na stanicama i efekti uspoređeni s fenciklidinom. Ispitivanja na miševima pokazuju njihovu znatno manju toksičnost i povećani anestetički efekt s obzirom na fenciklidin.
Ključne riječi: fenciklidin, derivati adamantilamina, sinteza, biološka aktivnost, citotoksičnost, anestetički efekt

Naslov: Synthesis and Photochemistry of 4-Methylene-2-protoadamantanone

Autori:
Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
Pavlović, Dražen (139616)
Šindler-Kulyk, Marija (47004)
Časopis: Journal of Organic Chemistry
Broj: 1
ISSN: 0022-3263
Volumen: 58
Godina: 1993
Stranice: od 252 do 254
Broj referenci: 14
Jezik: engleski
Sažetak: Pripravljen je 4-metilen-2-protoadamantanon u 50%-tnom prinosu,polazeći od 2-protoadamantenona. Fotokemijskom reakcijomdobivenog spoja u acetonu pripravljen je1-(3-oksobutil)-2-adamantanon kao glavni produkt. Diskutiran jemehanizam te reakcije.
Ključne riječi: 4-Metilen-2-protoadamantanon, sinteza, fotokemijska reakcija, mehanizam

Naslov: Deuterium Isotope Effects on Nuclear Shielding. Cross-Ring Effects in Rigid Cyclic Molecules

Autori:
Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
Vinković, Vladimir (71214)
Chyall, L.J.
Gassman, P.G.
Časopis: Magnetic Resonance in Chemistry
Broj: 10
ISSN: 0749-1581
Volumen: 31
Godina: 1993
Stranice: od 903 do 905
Broj referenci: 12
Jezik: engleski
Sažetak: Pokazan je utjecaj deuterijskih izotopnih efekata na C-13 NMR kemijske pomake kod 2-metilen-d2-adamantanskih derivata. Opaženi su efekti dugog dosega (4 delta, 5 delta i 6 delta). Rezultati su objašnjeni djelovanjem kroz prsten uzrokovano promjenom dipola uslijed supstitucije deuterijem.
Ključne riječi: C-13 NMR, derivati 2-metilen-d2-adamantana, deuterijski izotopni pomaci

Naslov: Photochemical Behaviour of 4-Methylene-2-adamantanone, an Exocyclic beta,gama-Unsaturated Ketone

Autori:
Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
Pavlović, Dražen (139616)
Veljković, Jelena (18061)
Šindler-Kulyk, Marija (47004)
Časopis: Croatica Chemica Acta
Broj: 2
ISSN: 0011-1643
Volumen: 66
Godina: 1993
Stranice: od 385 do 392
Broj referenci: 14
Jezik: engleski
Sažetak: Studirane su fotokemijske reakcije 4-metilen-2-adamantanona (1) u uvjetima direktne i senzibilizirane fotolize. Ovisno o primijenjenim uvjetima, beta,gama-nezasićeni keton 1 podliježe reakcijama karakterističnima za ketone ili alkene. Izravnim osvjetljavanjem metilen-ketona 1 u benzenu, nastaje smjesa 2-metilennoradamantana (11) i 4-metilenbiciklo(3.3.1)non-2-en-7-karbaldehida (12). Osvjetljavanjem 1 u benzenu u prisutnosti benzofenona, nastaju oksetani 10, dok su glavni produkti fotokemijske reakcije u acetonu syn- i anti-4-(3-oksobutil)-2-adamantanoni (8). U protičnom otapalu (etanol), 1 daje isključivo acetal 13. Premda se na osnovu pojačane apsorpcije u UV spektru metilen-ketona 1 može očekivati reakcija između dva kromofora, produkt oxa-di-pi-metano pregrađivanja nije primijećen.
Ključne riječi: 4-Metilen-2-adamantanon, fotokemijske reakcije - direktne i senzibilizirane

Naslov: Polinitropoliciklički kavezasti spojevi

Autori:
Škare, Danko (94313)
Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
Časopis: Kemija u industriji
Broj: 8
ISSN: 0022-9830
Volumen: 42
Godina: 1993
Stranice: od 267 do 285
Broj referenci: 118
Jezik: hrvatski
Sažetak: Opisane su sinteze i svojstva polinitropolicikličkih kavezastih spojeva koji uključuju adamantan, kuban, homologe kubana i pentaprizmana, te peristilane.
Ključne riječi: polinitropoliciklički kavezasti spojevi, derivati adamantana, kuban, homokuban, pentaprizman, peristilan, visokoenergetski spojevi

Naslov: n,pi-Interactions in Polycyclic Unsaturated Ketones: Photoelectron Spectroscopic Study

Autori:
Kovač, Branka
Novak, I.
Mlinarić-Majerski, Kata
Vinković, Marijana (117772)
Kaselj, Mira (139620)
Časopis: Journal of Organic Chemistry
Broj: 11
ISSN: 0022-3263
Volumen: 59
Godina: 1994
Stranice: od 3033 do 3036
Broj referenci: 17
Jezik: engleski
Sažetak: Snimljeni su HeI fotoelektronski spektri serije beta,gama-nezasićenih policikličkih ketona, kao i njihovih osnovnih ketona i alkena. Asignacija je bazirana na semiempirijskim MO računima (PM3 metoda). Endo-derivati su pokazali veću separaciju HOMO/SHOMO vrpci nego exo-ciklički nezasićeni ketoni. Rezultati MO računa su u dobrom slaganju sa eksperimentima.
Ključne riječi: n,pi-interakcije, policiklički nezasićeni ketoni, fotoelektronska spektroskopija

Naslov: Isomerization of Exocyclic Double Bonds. A Comparison of Homoadamantyl vs Protoadamantyl Derivatives

Autori:
Mlinarić-Majerski, Kata
Vinković, Marijana (117772)
Fry, James L.
Časopis: Journal of Organic Chemistry
Broj: 3
ISSN: 0022-3263
Volumen: 59
Godina: 1994
Stranice: od 664 do 667
Broj referenci: 19
Jezik: engleski
Sažetak: Studij izomerizacije brojnih metilencikloalkana u prisutnosti p-toluensulfonske kiseline je pokazao da su endo-izomeri stabilniji od exo-isomera. Ovaj rad je proširen i na studij migracije dvostruke veze u krutim policikličkim molekulama poput protoadamantanskih i homoadamantanskih derivata. Pokazali smo da je migracija egzocikličkih dvostrukih veza u homoadamantil i protoadamantil sustavu kontrolirana termodinamski i da se događa kroz formi... karbonium iona I.
Ključne riječi: izomerizacija, egzociklička dvostruka veza, homoadamantanski derivati, protoadamantanski derivati

Naslov: Synthesis and X-Ray Structures of New Macrocyclic Thioethers

Autori:
Mlinarić-Majerski, Kata
Pavlović, Dražen (139616)
Luić, Marija
Kojić-Prodić, Biserka (21602)
Časopis: Chemische Berihte
ISSN: 0009-2940
Volumen: 127
Godina: 1994
Stranice: od 1327 do 1329
Broj referenci: 9
Jezik: engleski
Sažetak: Intramolekulskom ciklizacijom 1,3-bis(2-brometil)-adamantana (4) s tioacetamidom pripravljeni su 4,6:12,14-di(1,3-adamantano)-1,9-ditiocikloheksan (1), 4,6:12,14:20,22-tri(1,3-adamantano)-1,9,17-tritiaciklotetrakosan (2) i 5,7:14,16-di(1,3-adamantano)-1,2,10,11-tetratiaciklooktadekan (3), tehnikom visokog razređenja. Također su određene i kristalne strukture spojeva 1, 2 i 3.
Ključne riječi: makrociklički tioeteri / makrocikličke molekule s adamantanom

Naslov: 1,2-Methanoadamantane: A Molecule with a Twist Bent sigma Bond

Autori:
Mlinarić-Majerski, Kata
Kaselj, Mira (139620)
Časopis: Journal of Organic Chemistry
Broj: 16
ISSN: 0022-3263
Volumen: 59
Godina: 1994
Stranice: od 4362 do 4363
Broj referenci: 17
Jezik: engleski
Sažetak: Pripravljen je do sada nepoznati 1,2-metanoadamantan iz 1-(klormetil)-2-bromadamantana s natrijem. Studijem reaktivnosti je potvrđeno postojanje izvijene sigma veze.
Ključne riječi: 1,2-metanoadamantan, izvijena sigma-veza

Naslov: Synthesis and Reactivity Studies of 2,4-(Dimethylmethano)-2,4-didehydroadamantane. A Comparison with an Unsubstituted Analogue

Autori:
Mlinarić-Majerski, Kata
Šafar-Cvitaš, Dunja (46253)
Veljković, Jelena (18061)
Časopis: Journal of Organic Chemistry
Broj: 9
ISSN: 0022-3263
Volumen: 59
Godina: 1994
Stranice: od 2374 do 2380
Broj referenci: 33
Jezik: engleski
Sažetak: Pripravili smo 2,4-(dimetilmetano)-2,4-didehidroadamantan (1) gem-dimetil/3.1.1/propelan i studirali njegovu kemijsku reaktivnost u odnosu na nesupstituirani analog 2,4-metano-2,4-didehidroadamantan (2). Propelan 1 je termički stabilniji od propelana 2, ali je njegova reaktivnost znatno veća nego reaktivnost propelana 2. Izrazito je reaktivan prema elektrofilima i slobodnim radikalima. Reagira također s alkoholim, dienima i kisikom ali znatno sporije polimerizira nego propelan 2. Povećava kemijsku reaktivnost dimetil/3.1.1/propelana (1) u odnosu na analog 2 je u skladu s povećanom nukleofilnošću njegove centralne veze uslijed supstitucije s metilnim skupinama.
Ključne riječi: gem-dimetil/3.1.1/propelan, reakcije s elektrofilima i slobodnim radikalima

Naslov: Onset of Anh Hyperconjugation in the Transitiion State of Carbonyl Addition by Deactivation of Periplanar Vicinal Bonds

Autori:
Kaselj, Mira (139620)
Adcock, James L.
Luo, Huimin
Zhang, Huqiu
Li, Haifang
le Noble, William J.
Časopis: Journal of American Chemical Society
Broj: 27
ISSN: 0002-7863
Volumen: 117
Godina: 1995
Stranice: od 7088 do 7091
Broj referenci: 16
Jezik: engleski
Sažetak: Za razliku od prije opaženog syn-napada hidridnog aniona zamjenom vodikovih atoma s fluorom pri redukciji karbonilne skupine 5-fluoradamantan-2-ona dolazi do napada hidridnog aniona sa suprotne strane. Sličan rezultat je opažen i pri redukciji 5-klorperfluoradamantan-2-ona. Rezultati su objašnjeni nemogučnošću periplanarnih veza da stabiliziraju prijelazno stanje elektron-donorskim efektom. Konfiguracije produkata su određene iz 19F NMR spektara na osnovu kemijskog pomaka i pravila aditivnosti.
Ključne riječi: Anh hiperkonjugacija, 5-fluoradamantan-2-on, 5-kloradamantan-2-on

Naslov: Nature of the highest occupied molecular orbitals of trans- and cis-bicyclo/4.1.0/hept-3-enes

Autori:
Gassman, P.G.
Mlinarić-Majerski, Kata
Kovač, Branka
Chen, Han
Dixon, D.A.
Časopis: Journal of Physical Organic Chemistry
ISSN: 0894-3230
Volumen: 8
Godina: 1995
Stranice: od 149 do 158
Broj referenci: 26
Jezik: engleski
Sažetak: Snimljeni su fotoelektronski spektri trans-biciklo/4.1.0/hept-3-ena i njegovih metil derivata 1-3 te cis-biciklo/4.1.0/hept-3-enskih derivata 4-7. Kombinacijom eksperimentalnih i teorijskih računa, pokazano je da je HOMO u trans-biciklo/4.1.0/hept-3-enima lokalizirana u izvijenoj sigma vezi dok je kod cis-biciklo/4.1.0/hept-3-ena HOMO lokalizirana u predjelu pi-veze šesteročlanog prstena
Ključne riječi: trans-biciklo/4.1.0/hept-3-enski derivati, fotoelektronski spektri, izvijena sigma-veza

Naslov: Adamantyl phencyclidine - a potential effective radioprotector

Autori:
Ferle-Vidović, Ana (11656)
Petrović, Danilo (36926)
Šuman, Lidija
Škare, Danko (94313)
Mlinarić-Majerski, Kata
Kaselj, Mira (139620)
Lasić, Mila
Časopis: Periodicum Biologorum
Broj: 1
ISSN: 0031-5362
Volumen: 97
Godina: 1995
Stranice: od 41 do 44
Broj referenci: 11
Jezik: engleski
Sažetak: Zbog svojih anestetičkih i analgetičkih svojstava fenciklidin (PCP) je upotrebljavan dugo vremena u veterini ali zbog svoje toksičnosti nikad nije upotrijebljen kod ljudi. Adamantanski analog fenciklidina (Ad-PCP) se pokazao kao manje toksičan od samog fenciklidina. Mi smo testirali radioprotektivni efekt PCP-a i Ad-PCP-a na kulturi stanica i na miševima zračenim gama-zrakama. Rezultati su pokazali da adamantanski fenciklidin ima smanjenu toksičnost a znatno povećan radioprotektivni efekt kako na kulturu stanica tako i na miševe.

Naslov: Acid-Catalysed Rearrangement of Tetracyclo/4.3.0.0 2,9.04,8/nonane Skeleton to Substituted Brendene Derivatives

Autori:
Mlinarić-Majerski, Kata
Kragol, Goran
Šindler-Kulyk, Marija (47004)
Pavlović, Dražen (139616)
Časopis: Liebigs Annalen
ISSN: 0947-3440
Volumen: 116
Godina: 1995
Stranice: od 1885 do 1889
Broj referenci: 18
Jezik: engleski
Sažetak: Opisana je sinteza 2-egzo-supstituiranih brendenskih derivata 3a, 5a, 6 te 2,5-disupstituiranih brendenskih derivata 7 polazeći iz tetraciklo/4.3.0.02,9.04,8/nonanona 1. Studirane su reakcije pregrađivanja tetracikličkog skeleta 1 i 2. Diskutiran je mehanizam ovih reakcija. Također je opisana priprava teško dostupnog egzo-alkohola 2a redukcijom ketona 1.
Ključne riječi: 2-egzo-supstituirani brendenski derivati, 2,5-disupstituirani brendenski derivati, ciklopropilkarbinil kation

Naslov: A vibrational assignment of adamantane and some of its isotopomers. Empirical versus scaled semiempirical force field

Autori:
Bistričić, L.
Baranović, Goran
Mlinarić-Majerski, Kata
Časopis: Spectrochimica Acta
ISSN: 0584-8539
Godina: 1995
Stranice: od 0000 do 0000
Broj referenci: 16
Jezik: engleski
Sažetak: Snimljeni su Raman i IR spektri adamantana-do i nekoliko njegovih izotopomera (adamantan-1-d1, adamantan-2-d1 i adamantan-2,2-d2) i asignirani pomoću računa valentnog polja sila i pomaka izotopne frekvencije. Uspoređeni su rezultati dobiveni pomoću "empirical force field" i "semiempirical force field" računa.
Ključne riječi: adamantan, polje sila, izotopomer


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr