SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-07-187

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-07-187


Broj radova citiranih u CC: 23
Broj ostalih radova: 46
Ukupno objavljenih radova: 69


 1. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Photoinitiated Reactions of 4-Methylene-2-Adamantanone

  Autori:
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Pavlović, Dražen (139616)
  Šindler-Kulyk, Marija (47004)
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Minneapolis, Minnesota, USA
  Godina: 1991
  Stranice: od 261 do 261
  Skup: 32nd National Organic Chemistry Symposium
  Održan: od 16.06.91 do 20.06.91
  Sažetak: Studirane su fotokemijske reakcije 4-metilen-2-adamantanona (1) uuvjetima direktne i senzibilizirane fotolize. U uvjetima direktne fotolize u benzenu, 1 daje smjesu produkata, 2-metilennoradamantan i 4-metilenbiciklo(3.3.1)undeka-2-en-7-al u omjeru 3:1. U prisutnosti benzofenona nastaje smjesa oksetana, produkata adicije benzofenona na dvostruku vezu 4-metilen-2-adamantanona. U reakciji provedenoj u acetonu, glavni produkti su identificirani kao sin- i anti-4-(3-oksobutil)-2-adamantanoni.
  Ključne riječi: 4-metilen-2-adamantanon, fotoinicirane reakcije
  Ostalo:

 2. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Adamantanski derivati fenciklidina djelotvorni radioprotektori

  Autori:
  Ferle-Vidović, Ana (11656)
  Petrović, Danilo (36926)
  Šuman, Lidija
  Škare, Danko (94313)
  Mlinarić-Majerski, Kata
  Kaselj, Mira (139620)
  Urednici
  Franić, Z.
  Franić, Z.
  Kubelka, D.
  Naslov zbornika: Zbornik radova drugog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 277 do 281
  Skup: Drugi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 23.11.94 do 25.11.94
  Sažetak: Testirani su radioprotektivni efekti PCP-a i Ad-PCP-a za vrijeme zračenja gama-zrakama na kulturi stanica i na miševima. Rezultati su pokazali da adamantanski analog PCP-a ima smanjenu toksičnost ali povećano radioprotektivno djelovanje kako na kulturi stanica tako i kod ozračenja miševa.
  Ključne riječi: fenciklidin, adamantilfenciklidin, radioprotektivni efekti

 3. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Long-range Deuterium Isotope Effects in C-13 NMR Spectra of Adamantane and 2-Adamantanone

  Autori:
  Vinković, Vladimir (71214)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Meić, Zlatko (30321)
  Chyall, L.J.
  Gassman, P.G.
  Naslov zbornika: Book of Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 329 do 329
  Skup: XX European Congress on Molecular Spectroscopy
  Održan: od 25.08.91 do 30.08.91
  Sažetak: Određeni su deuterijski izotopni efekti (DIE) na C-13 kemijske pomake za sedam izotopomera 2-adamantanona i uspoređeni sa DIE uC-13 NMR spektrima adamantanskih izotopomera.
  Ključne riječi: deuterijski izotopni efekti dugog dosega, isotopomeri 2-adamantanona

 4. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Photoelectron Spectra of cis- and trans-Bicyclo(4.1.0)hept-3-ene and Their Methylated Derivatives

  Autori:
  Gassman, P.G.
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Kovač, Branka
  Dixon, D.A.
  Naslov zbornika: Book of Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 137 do 137
  Skup: XX European Congress on Molecular Spectroscopy
  Održan: od 25.08.91 do 30.08.91
  Sažetak: Snimljeni su PE spektri i studirana je elektronska struktura cis-i trans-norkarena i njegovih metil-derivata. U cis-seriji HOMO je pripisana pi-orbitali dvostruke veze dok u trans-seriji HOMO pripada sigma-orbitali i pripisana je uvijenoj vezi ciklopropanskog prstena.
  Ključne riječi: fotoelektronska spektroskopija, cis-biciklo(4.1.0)hept-3-en,trans-biciklo(4.1.0)hept-3-en,

 5. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Synthesis and Photochemistry of 4-Methylene-2-protoadamantanone

  Autori:
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Pavlović, Dražen (139616)
  Šindler-Kulyk, Marija (47004)
  Naslov zbornika: Abstracts of the poster session
  Jezik: engleski
  Mjesto: Leuven, Belgija
  Godina: 1992
  Stranice: od 37 do 37
  Skup: Belgian organic synthesis symposium
  Održan: od 25.05.92 do 29.05.92
  Sažetak: Pripravljen je 4-metilen-2-protoadamantanon i studirano je njegovo pregrađivanje u uvjetima senzibilizirane fotolize. Kao glavni produkt reakcije izoliran je 1-(3-oksobutil)-2-adamantanon.
  Ključne riječi: 4-metilen-2-protoadamantanon, sinteza i fotokemija

 6. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sinteza i pregrađivanje 4-metilen-2-homoadamantanona

  Autori:
  Vinković, Marijana (117772)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 124 do 124
  Skup: XII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: 4-Metilen-2-homoadamantanon se pregrađuje kod 60 stupnjeva Celzijevih u endociklički izomer 2-okso-4-metilhomoadamanten, dok je njegov niži homolog 4-metilen-2-protoadamantanon potpuno stabilan. 4-Metilen-2-homoadamantanon je pripravljen u 40% ukupnom iskorištenju polazeći od 2-metilen-4-homoadamantanona.
  Ključne riječi: 4-metilen-2-homoadamantanon, 4-metilen-2-protoadamantanon

 7. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Fotokemija 4-metilen-2-adamantanona

  Autori:
  Pavlović, Dražen (139616)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Šindler-Kulyk, Marija (47004)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 255 do 255
  Skup: XII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: Studirana je reaktivnost 4-metilen-2-adamantanona u uvjetima direktne i senzibilizirane fotolize. U senzibiliziranim uvjetima fotolize, osvjetljavanjem acetonske otopine 4-metilen-2-adamantanona dolazi do adicije acetona i nastajanja syn i anti-4-(3-oksobutil)-2-adamantanona. Kod direktnog osvjetljavanja 4-metilen-2-adamantanona dobiveni su 2-metilennoradamantan i 4-metilenbiciklo(3.3.1)-undek-2-en-7-al.
  Ključne riječi: 4-metilen-2-adamantanon, syn- i anti-4-(3-oksobutil)-2-adamantanon, 2-metilennoradamantan, 4-metilenbiciklo(3.3.1)undek-2-en-7-al

 8. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Deuterium Isotope Effect on Nuclear Shielding. Cross-ring Effects in Rigid Cyclic Molecules

  Autori:
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Vinković, Vladimir (71214)
  Chyall, L.J.
  Gassman, P.G.
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Vienna, Austrija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: E-1-149
  Stranice: od 149 do 149
  Skup: XXI European Congress on Molecular Spectroscopy
  Održan: od 23.08.92 do 28.08.92
  Sažetak: Određeni su deuterijski izotopni efekti na C-13 kemijske pomake u spektrima 2-metilen-d2-adamantana (1), 4-metilen-d2-2-adamantanona (2) i 6-metilen-d2-2-adamantanona(3). Opaženi su DIE dugog dosega (kroz pet i šest veza) u C-13 spektrima spojeva 1, 2 i 3.
  Ključne riječi: deuterijski izotopni efekti, efekti dugog dosega

 9. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: (3.1.1)Propelani: Neočekivana reakcija s kisikom

  Autori:
  Šafar-Cvitaš, Dunja (46253)
  Veljković, Jelena (18061)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 148 do 148
  Skup: XIII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Studirane su reakcije adicije kisika na 2,4-dimetilmetano-2,4-didehidroadamantan i 2,4-metano-2,4-didehidroadamantan, derivate (3.1.1)propelana.
  Ključne riječi: 2,4-dimetilmetano-2,4-didehidroadamantan, reakcija s kisikom,anti-Bredtov olefin, derivat (3.1.1)propelana

 10. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Preparation, Structure, Chiroptical Properties and Catalytic Activity of S-alfa-Methyl-(1-(subst-phenyl)-2-(alfa-pyrido)-1-ethyliden)benzylamines and Their Rh(I) Complexes

  Autori:
  Šepac, Dragan
  Šunjić, Vitomir (104266)
  Vinković, Vladimir (71214)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Kojić-Prodić, Biserka (21602)
  Kiralj, Rudolf
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 162 do 162
  Skup: XIII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Studirana je priprava, struktura i kiroptička svojstva serije kiralnih liganada i njihovih Rh(I) kompleksa koji posjeduju alfa-feniletilamin kao kiralni dio molekule. Cu(I) kompleksi istih liganada (pripravljenih in situ) testirani su kao enantioselektivni katalizatori u reakciji ciklopropanacije stirena u etilni ester cis/trans-2-fenilciklopropan-1-karboksilne kiseline.
  Ključne riječi: kiralni ligandi, Rh(I) kompleksi, Cu(I) kompleksi, ciklopropanacija stirena

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sinteza i hvatanje intermedijernog 1,2-metanoadamantana

  Autori:
  Kaselj, Mira (139620)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 147 do 147
  Skup: XIII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: 1,2-Metanoadamantan (1) bi trebao imati uvijenu sigma vezu što bi trebalo utjecati na fizička i kemijska svojstva ove molekule. Proučavano je nastajanje 1, kao intermedijera u reakciji 1-brommetil-2-bromadamantana i 1-brommetil-2-kloradamantana s natrijem i alkillitijem.
  Ključne riječi: 1,2-metanoadamantan, uvijena sigma veza, 1-brommetil-2-bromadamantan, 1-brommetil-2-kloradamantan

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Jednostavna sinteza 2,4-disupstituiranih protoadamantana

  Autori:
  Kazazić, Saša
  Vinković, Marijana (117772)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 146 do 146
  Skup: XIII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: 4-Klor-2-protoadamantanon pripravljen je iz endo-biciklo(3.3.1)non-6-en-3-karboksilne kiseline reakcijom ciklizacije pi-putem. Proučavan je utjecaj temperature i otapala na smjer i iskorištenje reakcije.
  Ključne riječi: ciklizacija pi-putem, 4-klor-2-protoadamantanon, endo-biciklo(3.3.1)non-6-en-3-karboksilna kiselina, utjecaj temperature i otapala

 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Priprava makrocikličkih adamantil sulfida

  Autori:
  Pavlović, Dražen (139616)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 149 do 149
  Skup: XIII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Novi policiklički adamantil sulfidi pripravljeni su reakcijom intermolekulske ciklizacije odgovarajućih adamantil bromida i tioacetamida tehnikom visokog razrijeđenja.
  Ključne riječi: makrocikličke molekule, policiklički adamantil sulfidi, adamantilbromidi

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Rendgenska strukturna analiza makrocikličkih adamantil sulfida

  Autori:
  Luić, Marija
  Kojić-Prodić, Biserka (21602)
  Pavlović, Dražen (139616)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 53 do 53
  Skup: XIII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Pripravljen je 3,4:8,9-di(1,3-adamantano)-1,6-ditiaciklodekan, anjegova struktura određena je metodom rendgenske strukturne analize.
  Ključne riječi: 3,4:8,9-di(1,3-adamantano)-1,6-ditiaciklodekan, rendgenska strukturna analiza

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj deuterija na kemijske pomake u C-13 NMR spektrima 2-metilenadamantanskih derivata

  Autori:
  Vinković, Vladimir (71214)
  Vinković, Marijana (117772)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 29 do 29
  Skup: XIII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Deuterijski izotopni efekti u C-13 NMR spektrima derivata 2-metilen-d2-adamantana pokazali su da u ovom policikličkom sustavu postoji djelovanje udaljenih hiperkonjugacijskih interakcija.
  Ključne riječi: deuterijski izotopni efekt, derivati 2-metilen-d2-adamantana, udaljene hiperkonjugacijske interakcije

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Fotoelektronski spektri beta,gama-nezasićenih policikličkih ketona

  Autori:
  Kovač, Branka
  Novak, I.
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Vinković, Marijana (117772)
  Kaselj, Mira (139620)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 26 do 26
  Skup: XIII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Snimljeni su HeI fotoelektronski spektri niza adamantanoidnihketona i beta,gama-nezasićenih ketona. Njihova je elektronska struktura tumačena na temelju sprege semi-empirijskih MO računa s podacima dostupnim iz fotoelektronskih spektara.
  Ključne riječi: HeI fotoelektronski spektri adamantanoidnih ketona i beta,gama-nezasićenih ketona, semiempirijski kvantno-kemijskiračuni

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sinteza novih 1-(2-fenil-2-adamantil)amina

  Autori:
  Kaselj, Mira (139620)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Jukić, Ivan
  Škare, Danko (94313)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 125 do 125
  Skup: XII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: Radi ispitivanja strukture i reaktivnosti spojeva tipa fenciklidina pripravljeni su 1-(2-fenil-2-adamantil)piperidin te njegovi analozi 1-(2-fenil-2-adamantil)pirolidin i 1-(2-fenil-2-adamantil)morfolin u visokom iskorištenju.
  Ključne riječi: 1-(2-fenil-2-adamantil)piperidin,1-(2-fenil-2-adamantil)morfolin, 1-(2-fenil-2-adamantil)pirolidin, spojevi slični PCP

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Synthesis, Properties and Catalytic Evaluation of Cu(II) and Cu(I) Complexes with 5-Pyrido-4,5-benzodiazepin-2-ones

  Autori:
  Raza, Zlata
  Šunjić, Vitomir (104266)
  Šepac, Dragan (170102)
  Vinković, Vladimir (71214)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 160 do 160
  Skup: XIII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Pripravljeni su Cu(II) i Cu(I) kompleksi s derivatima 5-pirido-1,4-benzoazepin-2-ona (I) te njihovim 4,5-dihidroanalozima (II). Kiralni Cu(I) kompleksi (pripravljeni in situ) testirani su kao katalizatori u reakciji ciklopropanacije.
  Ključne riječi: Cu(II) i Cu(I) kompleksi, 5-pirido-1,4-benzodiazepin-2-oni,ciklopropanacija

 19. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Bromiranje adamantanoidnih ditioketala

  Autori:
  Dimitrijević, Radenko
  Škare, Danko (94313)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 126 do 126
  Skup: XII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: Bromiranjem adamantanon-ditioketala s ekvivalentnom količinom broma u metilen-kloridu uz refluks nastaje 2,2-dibromadamantan u visokom prinosu. Bromiranjem protoadamantanonskog ditioketala kod sobne temperature nastaje ditiin.
  Ključne riječi: adamantanoidni ditioketali, bromiranje

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: (3.1.1)Propellane. Vibrational Spectra and Normal Coordinate Analysis of 2,4-Methano-2,4-didehydroadamantane and its 2,4-Dimethylmethano Derivatives

  Autori:
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Šafar-Cvitaš, Dunja (46253)
  Baranović, Goran
  Bistričić, L.
  Furić, Krešimir
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Vienna, Austrija
  Godina: 1992
  Stranice: od 169 do 169
  Skup: XXI European Congress on Molecular Spectroscopy
  Održan: od 23.08.92 do 28.08.92
  Sažetak: Snimljeni su IR i Raman spektri 2,4-metano-2,4-didehidroadamantana, njegovog dimetil derivata te 2,4-metanoadamantana i 2,4-dimetilmetanoadamantana. Diskutiran je efekt supstituenata na promjenu strukture i spektroskopskih svojstava veza između invertiranih ugljikovih atoma.
  Ključne riječi: 2,4-metano-2,4-didehidroadamantan, (3.1.1)propelan, vibracijski spektri

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Asignacija i utjecaj deuterija u C-13 NMR spektrima 2-disupstituiranih derivata adamantana

  Autori:
  Vinković, Vladimir (71214)
  Marinić, Željko (115246)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 30 do 30
  Skup: XIII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Pripravljeno je deset 2-disupstituiranih derivata adamantana-5-d i određeni su deuterijski izotopni efekti na C-13 kemijske pomake. Načinjena je potpuna asignacija C-13 NMR spektara pripravljenih spojeva.
  Ključne riječi: C-13 kemijski pomaci, deuterijski izotopni efekti, 2-supstituirani adamantani-5-d

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Intramolecular Wurtz reaction, evidence for SN2 alkyl coupling

  Autori:
  Mlinarić-Majerski, Kata
  Kaselj, Mira (139620)
  Naslov zbornika: Book of Abstracts, Internation Union of Pure and Applicied Chemistry
  Jezik: engleski
  Mjesto: Padova, Italija
  Godina: 1994
  Stranice: od 127 do 127
  Skup: 12th Conference on Physical Organic Chemistry
  Održan: od 28.08.94 do 02.09.94
  Sažetak: Studirali smo reakcije zatvaranja prstena 1-(brommetil)-2-bromadamantana (1), 1-(klormetil)-2-bromadamantana (2) i 1-(brommetil)-2-kloradamantana (3) s natrijem i alkil litijevim reagensima. Formiranje ciklopropanskog produkta, 1,2-metanoadamantana (4), postignuto je u dobrom iskorištenju jedino u reakciji 3 s natrijem. U reakcijama 1 i 2 s natrijem nastaje 1-metiladamantan ili 4-metilenprotoadamantan, ovisno o reakcijskim uvjetima. Međutim u reakciji 2 i 3 s alkillitijem glavni produkti su bili odgovarajući adamantanski monohalidi.
  Ključne riječi: intramolekulska Wurtz-ova reakcija, 1-brommetil)-2-bromoadamantan, 1-(klormetil)-2-bromoadamantan, 1-(brommetil)-2-kloradamantan

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Priprava i određivanje struktura disupstituiranih brendenskih derivata

  Autori:
  Kragol, Goran
  Mlinarić-Majerski, Kata
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 117 do 117
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Generiranjem ciklopropilkarbinil kationa ili ciklopropilkarbinil aniona na C3 atomu tetraciklo/4.3.0.02,9.04,8/nonanskog sustava pripravljen je niz mono- i disupstituiranih brendenskih derivata. Strukture svih pripravljenih spojeva određene su spektroskopskim metodama.
  Ključne riječi: mono- i disupstituirani brendenski derivati, ciklopropilkarbonil kation

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Priprava specifično deuteriranih /3.1.1/propelana

  Autori:
  Veljković, Jelena (18061)
  Mlinarić-Majerski, Kata
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 118 do 118
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Primjenjujući našu metodu intramolekulske cikloadicije karbena na dvostruku vezu pripravili smo mono- i dideuterirane /3.1.1/propelane. Budući da je uvođenje deuterija u položaje C-1, C-3, C-5 i C-7 zahtijevalo različite sintetske pristupe, razradili smo četiri različite sinteze za pripravu odgovarajućih specifično deuteriranih metilenketona: 4-metilen-5-d1-adamantan-2-on, 4-metilen-3-d1-adamantan-2-on, 4-metilen-7-d1-adamantan-2-on i 4-(metilen-d2-)adamantan-2-on.
  Ključne riječi: specifično deuterirani 4-metilenadamantan-2-on

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sinteza i konformacijska analiza 3,5:11,13-di(1,3-adamantano)ciklotetradekan-trans,trans-1,7-diena

  Autori:
  Pavlović, Dražen (139616)
  Milinković, D.
  Kojić-Prodić, Biserka (21602)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 234 do 234
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Sintetiziran je 3,5:11,13-di(1,3-adamantano)ciklotetradekan-trans,trans-1,7-dien (1) te studirana njegova konformacija u kristalu i otopini. U kristalu 1 zauzima pravokutnu /3434/ konformaciju Ci simetrije dok se u CDCl3 otopini na -50 oC dien 1 nalazi u konformaciji C2h simetrije.
  Ključne riječi: konformacijska analiza, 3,5:11,13-di(1,3-adamantano)ciklo tetradekan-1,,7-dien

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Efekti dugog dosega u NMR spektrima 2-klor-4-(diklorfluorometil)-2,4-(dimetilmetano)adamantana

  Autori:
  Vikić-Topić, Dražen
  Šafar-Cvitaš, Dunja (46253)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 235 do 235
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Adamantanski skelet, sa svojom krutom geometrijom, izvanredan je model za proučavanje efekata dugog dosega u zasićenim policikličkim sustavima. U 2-klor-4-(diklorfluormetil)-2,4-(dimetilmetano)adamantanu (1) opazili smo veći broj C-F sprega. Najdalja utvrđena C-F sprega je kroz četiri veze a u slučaju F-H sprege kroz pet veza. Potpuna asignacija strukture načinjena je pomoću NOESY, RELAYH i HMQC eksperimenata.
  Ključne riječi: efekti dugog dosega, C-F sprege dugog dosega

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Cyclopropyl ketone derivatives. Synthesis and chemistry of 2,4-didehydro-5-brendanone and 2,8-didehydro-9-noradamantanone

  Autori:
  Kragol, Goran
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Jezik: engleski
  Godina: 1995
  Skup: IX. Conference on Organic Chemistry and Biochemistry of Young Scientists
  Održan: od 09.10.95 do 13.10.95
  Sažetak: U cilju studija reakcija otvaranja ciklopropanskog prstena izabrali smo simetrični i nesimetrični ciklopropil keton 2,8-didehidro-9-noradamantanon (3) odnosno 2,4-didehidro-5-brendanone (4), te nekoliko njegovih derivata. Protoniranje ciklopropanskog prstena i reakcije otvaranja ciklo propanskog prstena u spojevima 3 i 4 provedeno je s elektrofinim, nukleofilnim te slobodno-radikalskim reagensima.
  Ključne riječi: reakcije otvaranja prstena, ciklopropil ketoni

 28. Tip rada: Patent

  Naslov: Postupak za pripravu 1-(2-fenil-2-adamantil)amina

  Autori:
  Kaselj, Mira (139620)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Jukić, Ivan
  Škare, Danko (94313)
  Ustanova prijave: Savezni zavod za patente
  Datum prijave: 25.01.91
  Registarski broj prijave: 140/91
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pronađeno je da se 1-(2-fenil-2-adamantil)amini, derivati anestetičkog i psihotomimetičkog fenciklidina (PCP), mogu prirediti u dobrom iskorištenju Grignardovom reakcijom odgovarajućih 2-amino-2-adamantankarbonitrila i fenilmagnezij-bromida, uz refluks upotrebljenog otapala. 2-Amino-2-adamantankarbonitrili pripravljeni su u jednom stupnju upotrebom dviju različitih metoda: kod pH 1-6 i preko bisulfitnog adicionog produkta.
  Ključne riječi: fenciklidini, derivati feniladamantilamina, sinteza

 29. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Utjecaj deuterija na kemijske pomake u C-13 NMR spektrima zasićenih plicikličkih sustava
  Fakultet: Institut "Ruđer Bošković" Sveučilište u Zagrebu
  Autor: VINKOVIĆ MARIJANA
  Datum obrane: 22.05.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 160
  Sažetak: Pripravljena je serija selektivno deuteriranih izotopomera 2-adamantanona, 2-metilen-d2-adamantana i 6-metilen-d2-2-adamantanona, te su uspoređeni deuterijski izotopni efekti u njihovim C-13 NMR spektrima s efektima u spektrima izotopomera adamantana. Opaženi su efekti dugog dosega delta 3, delta 4, delta 5 i delta 6 koji su objašnjeni djelovanjem deuterija kroz prostor unutar adamantanskog kaveza. Ovi efekti potvrđuju pretpostavku da se deuterij ponaša u skladus ostalim supstituentima.
  Ključne riječi: izotopomerni derivati adamantana, efekti dugog dosega, utjecaj karbonilne skupine, djelovanje kroz prostor


 30. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Molekule s uvijenom sigma vezom. Sinteza i kemija 1,2-metanoadamantana
  Fakultet: Institut "Ruđer Bošković" Sveučilište u Zagrebu
  Autor: KASELJ MIRA
  Datum obrane: 23.12.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 101
  Sažetak: Pripravljen je 1,2-metanoadamantan (1), molekula koja u svom skeletu sadrži uvijenu sigma vezu te je ispitivana njegova reaktivnost. 1,2-Metanoadamantan je kemijski inertan prema nukleofilima i slobodnim radikalima, ali je reaktivan prema elektrofilima i podliježe katalitičkom hidrogeniranju. Reaktivnost 1 u skladu je s reaktivnošću uvijene sigma veze u trans spojenoj biciklo(4.1.0)heptanskoj jedinici. HOMO 1,2-metanoadamantana je pridružena centralnoj vezi ciklopropanskog prstena mada i vanjske veze ciklopropanskog prstena također znatno pridonose povećanju energije napetosti ove molekule.
  Ključne riječi: uvijena sigma veza, intramolekulska dehalogenacija, 1,2-metanoadamantan, utjecaj otapala, reaktivnost


 31. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Sinteza i kemija makrocikličkih molekula s ugrađenim adamantanskim jedinicama
  Fakultet: Institut "Ruđer Bošković" u Zagrebu
  Autor: PAVLOVIĆ DRAŽEN
  Datum obrane: 31.05.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 91
  Sažetak: Sintetiziran je niz makrocikličkih tioetera s ugrađenim adamantanskim jedinicama: 4,6:12,14-Di(1,3-adamantano)-1,9-ditiacikloheksadekan (3), 4,6:12,14:20,22-tri(1,3-adamantano)-1,9,17-tritiaciklotetrakosan (4) i 5,4:15,17-di(1,3-adamantano)-1,11-ditiaciklokosan (15) pripravljeni su intermolekulskom ciklizacijom odgovarajućih terminalnih dibromida i tioacetamida upotrebom tehnike velikog razrijeđenja. Njihova struktura određena je spektroskopskim metodama i potvrđena rendgenskom strukturnom analizom. Analiza kristalnih struktura tioetera 3 i 4 pokazala je da C-S veze preferiraju sinklinalnu konformaciju. Sinklinalna konformacija C-S veza karakteristična za krunaste tioetere je u suprotnosti sa krunastim eterima koji sadrže atome kisika. U svrhu priprave makrocikličkih ugljikovodika ispitivane su reakcije molekulskih pregrađivanja. Pokazali smo da je makrocikličke tioetere moguće relativno jednostavno prevesti u ugljikovodike primjenom dva reakcijska stupnja. Suženje makrocikličkog prstena tioetera 3 provedeno je oksidacijom s m-CPBA, a ztim modificiranim "in situ" Ramberg-Baecklundovim pregrađivanjem. Glavni produkt pregrađivanja je 3,5:10,12-di(1,3-adamantano)ciklotetradekan-trans,trans-1,7-en (7), dok su sporedni produkti 3,5:10,12-di(1,3-adamantano)ciklotetradekan-cis,trans-1,7-dien (8) i 3,5:11,13-di(1,3-adamantano)-7,9-didehidro-8-klorciklopentadec-1-en (9). Molekulska struktura diena 7 određena je spektroskopskim metodama i rendgenskom strukturnom analizom. U kristalu makrociklički prsten diena 7 zauzima pravokutnu /3434/ konformaciju. U 14-članom prstenu diena šest orzijskih kuteva zauzima antipireplanarnu konformaciju, četiri su sinklinalna, dok četiri zauzimaju antiklinalnu konformaciju. Konformacije diena 7 u otopini ispitivane su metodama dinamičke NMR spektroskopije. Dinamički NMR studij ukazuje da 7 u otopini mijenja konformaciju. Kod niskih temperatura inverzija prstena je spor proces u vremenskoj skali NMR-a, dok na sobnoj temperaturi molekula vrlo brzo mijenja konformaciju. Inverziju prstena moguće je objasniti ravnotežnim procesom koji uključuje diastereoizomerne konformacije (7a i 7a'. Na temperaturi koalescencije slobodna energija aktivacije procesa inverzije iznosi 14.2 plus minus 0.24 kcal/mol.
  Ključne riječi: makrocikličke molekule s adamantanom, intermolekulska ciklizacija, Ramberg-Backlundovo prograđivanje, konformacijska analiza, dinamička NMR spektroskopija


 32. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Utjecaj karbonilne skupine na reaktivnost (4.1.1)propelana
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: VINKOVIĆ MARIJANA
  Datum obrane: 24.05.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 87
  Sažetak: Opisane su priprava i studij reaktivnosti 2,3-metano-2,4-didehidro-11-homoadamantanona, derivata(4.1.1)propelana (1). (4.1.1)Propelanon je kemijski inertan prema nukleofilima, kisiku i slobodnim radikalima, ali je reaktivan prema elektrofilima i podliježe katalitičkom hidrogeniranju. Reaktivnost 1 objašnjena je smanjenjem elektronske gustoće na vanjskoj strani invertiranih ugljikovih atoma i energije HOMO (4.1.1)propelanona, uslijed negativnog induktivnog efekta karbonilne skupine smještene u alfa-položaju u odnosu na centralnu propelansku vezu.
  Ključne riječi: intramolekulska cikloadicija, 2,3-metano-2,4-didehidro-11-homoadamantanon, induktivni efekt,propelani, karbeni


 33. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Molekule s uvijenom sigma vezom. Sinteza i kemija 1,2-metanoadamantana
  Fakultet: Institut "Ruđer Bošković" Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAJERSKI KATA
  Datum obrane: 23.12.93
  Broj stranica: 101
  Autor: Kaselj Mira
  Rad: Doktorat


 34. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj karbonilne skupine na reaktivnost (4.1.1)propelana
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAJERSKI KATA
  Datum obrane: 24.05.91
  Broj stranica: 87
  Autor: Vinković Marijana
  Rad: Magisterij


 35. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj deuterija na kemijske pomake u C-13 NMR spektrima zasićenih policikličkih sustava
  Fakultet: Institut "Ruđer Bošković" Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAJERSKI KATA
  Datum obrane: 22.05.91
  Broj stranica: 160
  Autor: Vinković dr Vladimir
  Rad: Doktorat


 36. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Priprava 1-alkiladamantanskih derivata, policikličkih prekursora u sintezi krunastih alkil-aza-etera
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAJERSKI KATA
  Datum obrane: 04.05.95
  Autor: Tumir dipl. inž. Hrvoje
  Rad: Diplomski rad


 37. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj otapala i temperature na doseg pi-participacije kod priprave izomera 4-klor-2-adamantanona
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAJERSKI KATA
  Datum obrane: 01.06.95
  Autor: Kazazić Saša
  Rad: Diplomski rad


 38. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Priprava 8-egzo-hidroksi-2-noradamantanona
  Fakultet: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MAJERSKI KATA
  Datum obrane: 15.06.95
  Autor: Mittel Koraljka
  Rad: Diplomski rad


 39. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Sinteza i kemija makrocikličkih molekula s ugrađenim adamantanskim jedinicama
  Fakultet: Institut "Ruđer Bošković" u Zagrebu
  Mentor: MAJERSKI KATA
  Datum obrane: 31.05.94
  Broj stranica: 91
  Autor: Pavlović Dražen
  Rad: Doktorat


 40. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Postupci priprave i izolacije organskih spojeva

  Autori:
  Rapić, V.
  Vrsta rada: Danko Škare: recenzija knjige
  Jezik: hrvatski

 41. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Bromiranje 4-protoadamantanona i njegovog ditioketala

  Autori:
  Nikić, Suzana
  Vrsta rada: diplomski rad, voditelj dr. Danko Škare
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: bromiranje 4-protoadamantanona i njegova etilenditioketala, egzoi endo-5-brom-4-protoadamantanon, 5,5-dibrom-4-protoadamantanon

 42. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Priprava 1-alkiladamantanskih derivata, policikličkih prekursora u sintezi krunastih alkil-aza etera

  Autori:
  Tumir, Hrvoje
  Vrsta rada: diplomski rad
  Jezik: hrvatski

 43. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Acid-catalyzed Rearrangement of Tetracyclo/4.3.0.09,4.04,8/nonane Skeleton

  Autori:
  Kragol, Goran
  Mlinarić-Majerski, Kata
  Vrsta rada: Postgraduate Winter School in Organc Reactivity
  Jezik: engleski

 44. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Synthesis of Novel Macrocyclic Ligands

  Autori:
  Pavlović, Dražen (139616)
  Mlinarić-Majerski, Kata (27342)
  Vrsta rada: Postgraduate Winter School in Organic Reactivity
  Jezik: engleski

 45. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Utjecaj otapala i temperature na doseg pi-participacije kod priprave izomera 4-klor-2-adamantanona

  Autori:
  Kazazić, Saša
  Vrsta rada: diplomski rad
  Jezik: hrvatski

 46. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Priprava 8-egzo-hidroksi-2-noradamantanona

  Autori:
  Mittel, Koraljka
  Vrsta rada: diplomski rad
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr