SVIBOR - Projekt broj: 1-08-095

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-095


ODGOVOR EKOSISTEMA JADRANA NA PRIRODNE I ANTROPOGENE UTJECAJE


Glavni istraživač: ŠPAN, ANTE (47906)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 70
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 25
Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split (1)
Komunikacija

Sažetak: U okviru ovog programa,istraživanja pelagijala su obuhvatila studij sastava vrsta glavnih sistematskih skupina, njihovu vertikalnu i horizontalnu raspodjelu na širem području srednjeg Jadrana, te njihove međusobne odnose i utjecaj na okolinu. Objavljeni su podaci o dugogodišnjim opažanjima fito i zooplanktona u otvorenom srednjem Jadranu; izučavan je učinak eutrofikacije na skupinu kopepoda u Jadranu; određene su progresivne promjene u zajednici kopepoda na istočnoj obali Jadrana; praćen je red tide u Kaštelanskom zaljevu; istraživana je vremenska i prostorna raspodjela heterotrofnih bakterija u estuariju rijeke Krke; istraživan je utjecaj sunčevog zračenja, temperature, saliniteta i pH na preživljavanje fekalnih koliforma u morskoj vodi; praćena je vremenska i prostorna raspodjela bakterija u uvjetima red tide u Kaštelanskom zaljevu; izučavan je odnos između bakterioplanktona i fitoplnktonske vrste Gonyaulax polyedra tijkom cvatnje; analizirane su višegodišnje vremenske serije gustoće heterotrofnih bakterija u srednjem Jadranu; praćen je utjecaj eutrofikacije i fluktuacije čimbenika okoline na raspodjelu heterotrofnih bakterija; ispitivano je djelovanje Phaeodactylum tricornutum na rast Flavobacterium sp. u mješanoj kulturi pri različitim uvjetima svjetla i temperature; izučavana je raspodjela indikatora fekalnog zagađenja pri različitim meteorološkim uvjetima u Kaštelanskom zaljevu; određivana je proizvodnja bakterioplanktona u odnosu na fitoplanktonsku proizvodnju u srednjem Jadranu; izučavane su vremenske fluktuacije zooplanktona i bakterija u srednjem Jadranu; istraživana je uloga bakterija i heterotrofnih nanoflagelata u protoku ugljika kroz mikrobni hranidbeni lanac u Kaštelanskom zaljevu. U području bentala objavljeni su rezultati višegodišnjih komparativnih istraživanja litoralnih biocenoza Kornatskog otočja; posebno su istraživane sličnosti tih zajednica; dati su prikazi bentoskih flora užih (Makarska, Dubrovnik, Split, Bokokotorski zaljev, uvala Rogoznice) i širih (južni Jadran) područja istočne obale Jadranskog mora; izučavan je utjecaj onečišćenja mora na fitibentoska i zoobentoska naselja na područjima Splita, Makarske i Rogoznice; izvršene su biološke i ekološke studije prstaca (Lithophaga lithophaga L.) u dijelovima srednjeg i južnog Jadrana; opisana je rijetka vrsta ježinca Genocidaris maculata; izučavana je ekologija i bogeografija uževa prednješkržnjaka uz istočnu obalu Jadrana. Rezultati i podaci dobijeni dosadašnjim istraživanjima u okviru ovog projekta izneseni su u 30 radova objavljenih u časopisima, zbornicima i u zbornicima sažetaka skupova. Obranjene su dvije doktorske disertacije i jedan magistarski rad.

Ključne riječi: strujno polje, hranjive soli, kisik, ekosistem, fitoplnakton, zooplankton, bakterioplankton, fitobentos, zoobentos, zaštita, gospodarenje, red tide, Jadransko more

Ciljevi istraživanja: Jadransko more je dinamičan ekosistem u kojem se neprekidno događaju u kratkim i dugim vremenskim intervalima određene promjene. Stoga je neophodno potrebno posebnu pažnju usmjeriti na istovremeno istraživanje dugoročnih fluktuacija abiotske i biotske komponente Jadrana, kao i naglih, skokovitih promjena nastalih uslijed čovjekovih aktivnosti. Sve dok se ova problematika detaljno znanstveno ne istraži - (na temelju dugoročnih nizova velikog broja istovremenih mjerenja što većeg broja relevantnih parametara) nećemo moći kontrolirati ekosistem Jadrana. Stoga je osnovni cilj ovoga projekta da kroz multidisciplinarna istraživanja fizičke, kemijske i biološke oceanografije doprinese boljem poznavanju priobalnih, kanalskih i otvorenih voda srednjeg Jadrana (do talijanskih teritorijalnih voda). Ovo je područje, kao dio dinamičke cjeline Jadsranskog mora izuzetno značajno i u čisto znanstvenom pogledu (posebno Jabučka kotlina, te poluzatvoreni priobalni bazeni) i u gospodarskom (turizam, pomorski saobraćaj, mrijestilišta pelagične ribe). Sva ova istraživanja doprinjet će u krajnjoj liniji osiguranju znanstvene osnove za prognoze o mogućnostima iskorištavanja prirodnih bogatstava Jadranskog mora, te planiranje i provođenje (putem odgovarajućih zakonskih mjera) efikasne zaštite Jadrana od zagađenja i drugih čovjekovih aktivnosti. U vrijeme kada se usmjeravamo na jadransku orjentaciju, trebalo bi da rezultati multidisciplinarnih istraživanja ovog projekta budu ne samo izvoran doprinos znanosti o moru, već istovremeno i doprinos razvoju glavnih gopodarskih oblasti za Republiku Hrvatsku.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr