SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-08-303

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-08-303


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 19
Ukupno objavljenih radova: 22


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Application of an "in vivo" mutagenesis ssystem to assess aminothiol effects on neutron - induced genotoxic damage in mouse splenocytes

  Autori:
  Bašić, Ivan (2406)
  Grdina, D.J.
  Lyons, T.
  Urednici
  Nygaard, Oddvar
  Upton, Arthur
  Izdavač: Plenum Press
  ISBN: 0-306-44056-3
  Godina: 1991
  Stranice: od 297 do 301
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Protumetastatska aktivnost pčelinjeg otrova i vodenog ekstrakta propolisa u miševa

  Autori:
  Bašić, Ivan (2406)
  Ćurić, Stipica (108013)
  Tadić, Zoran (143012)
  Oršolić, Nada
  Sulimanović, Đuro (45465)
  Urednici
  Cochard, Jean - Paul
  Izdavač: International Apicultiral Organization
  Godina: 1996
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Antimutagenic effects of radioprotector WR - 2721 against fission - spectrum neutrons and 60 Co gamma rays in mice

  Autori:
  Kataoka, Y.
  Bašić, Ivan (2406)
  Perrin, J.
  Grdina, D.J.
  Časopis: International Journal of Radiation Biology
  Broj: 3
  ISSN: 0020-7616
  Volumen: 61
  Godina: 1992
  Stranice: od 387 do 392
  Broj referenci: 27
  Jezik: engleski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Immune responses of mouse to bee venom

  Autori:
  Ćurić, Stipica (108013)
  Oršolić, Nada
  Krsnik, Boris (23981)
  Balenović, Tomislav (1771)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Sulimanović, Đuro (45465)
  Bašić, Ivan (2406)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 638 -1394
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 131 do 136
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski
  Sažetak: Testirali smo učinak pčelinjeg otrova (Medex, Ljubljana,Slovenija) na humoralni (razine gama globulina i ukupnihproteina) i stanični imunosni odgovor (težina i staničnostslezene i limfnih čvorova) CBA miševa. Pčelinji smo otrovubrizgali miševima (po 5 odnosno 8 - 9 životinja u skupini)potkožno u lijevu šapicu u dozama od 0.15, 0.30 ili 0.60 mg pomišu. Srednje vrijednosti gama globulina i ukupnih proteina bilesu značajno povišene ( P < 0.05) u miševa koji su dobili 0.15 ili0.30 mg pčelinjeg otrova u usporedbi s vrijednostima zabilježenimu neobrađenih kontrola. Težina lijevog poplitealnog limfnog čvora(LPLČ) bila je znatno viša (P < 0.01) u miševa obrađenih sa 0.30ili 0.60 mg pčelinjeg otrova nago u kontrolnih životinja. Istotako je i staničnost LPLČ u obrađenih miševa bila mnogo veća (P <0.05; < 0.01) od one nađene u neobrađenih miševa. Međutim, nismoopazili nikakvu razliku u težini i staničnosti poplitealnoglimfnog čvora miševa obrađenih na isti način propolisom - drugimantigenom pčelinjeg porijekla. Nije bilo razlika u težini istaničnosti slezene između obrađenih i neobrađenih miševa.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Antimetastatic effect of primary tumor irradiation combined with the application of interleukin - 2 in rats

  Autori:
  Šamija, Mirko (66200)
  Eljuga, Damir (87925)
  Košuta-Špoljar, Dunja (81851)
  Gerenčer, Marijan
  Bašić, Ivan (2406)
  Časopis: Libri Oncologici
  Broj: 3
  ISSN: 0300-8142
  Volumen: 20
  Godina: 1991
  Stranice: od 131 do 133
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istraživan je učinak lokalnog ozračenja primarnog tumora ipripravka s aktivnošću IL - 2 na broj spontanih metastaza uplućima štakora Y-59. U pokusu smo upotrijebili spontano nastalitransplantabilni anaplastični kaecinom štakora Y-59 (ACA). Šestogdana nakon uštrcavanja 5 x 10 5 stanica ACA u taban stražnjenoge, životinjama smo cijelo stopalo s rastućim tumorom ozračilibrzim elektronima na betatronu u jednokratnoj dozi od 20 Gy.nakon toga, jednoj smo skupini životinja uštrcali i.p. 500 IJpripravka sa aktivnošću IL - 2 kroz tri dana svakih 12 sati.Životinje smo žrtvovali 22. dana i odredili im broj metastaza uplućima. Opazili smo da je broj spontanih metastaza znatno manjiu životinja koje smo obradili lokalnim ozračenjem primarna tumorai i.p. uštrcavanjem pripravka sa aktivnošću IL - 2.
  Ključne riječi: primarni tumor, interleukin 2, antimetastatski učinak

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The radioprotector WR - 2721 reduces neutron - induced mutations at the hypoxantine - guanine phosphoribosyl transferase locus in mouse splenocytes when administered prior to or following irradiation

  Autori:
  Grdina, D.J.
  Kataoka, Y.
  Bašić, Ivan (2406)
  Perrin, J.
  Časopis: Carcinogenesis
  Broj: 5
  ISSN: 0143-3334
  Volumen: 13
  Godina: 1992
  Stranice: od 811 do 814
  Broj referenci: 32
  Jezik: engleski

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Different transforming potential of normal and mutated hepatitis B virus X gene

  Autori:
  Tadić, Zoran (143012)
  Časopis: Libri Oncologici
  Broj: 3
  ISSN: 0300-8142
  Volumen: 21
  Godina: 1992
  Stranice: od 153 do 159
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom je radu ispitana transformacijska sposobnost gena X virusahepatitisa koji bi mogao biti odgovoran za indukciju primarnoghepatocelularnog karcinoma u kroničnih nositelja virusa. U NIH3T3 stanice uneseni su plazmidi s normalnim i mutiranim genom X inakon toga je praćena sposobnost rasta stanica u mekom agaru tenjihova sposobnost da stvore fokuse rasta na konfluentnimstaničnim slojevima. Pokazalo se da mutirani gen X pokazujestatistički značajno povećanu sposobnost transformacije stanica uodnosu na normalni gen. Isti su pokusi obavljeni i s virusnimintegratom kloniranim iz HuH - 7 stanica, koji kao i normalni genX, nije pokazao značajnije povećanu sposobnost transformacije uodnosu na kontrolnu skupinu. Raspravom je obuhvaćena ovakvarazlika s obzirom na postojanje dodatnih okvira čitanja unutargena X.
  Ključne riječi: hepatitis B virus, hepatocelularni karcinom, gen X, transformacija

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The effect of bee venom on tumor growth and metastasis formation of mammary carcinoma in CBA mice

  Autori:
  Ćurić, Stipica (108013)
  Tadić, Zoran (143012)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Sulimanović, Đuro (45465)
  Bašić, Ivan (2406)
  Časopis: Veterinarski Arhiv
  ISSN: 618 -006
  Volumen: 62
  Godina: 1992
  Stranice: od 31 do 35
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istraživali smo djelovanje pčelinjeg otrova (Medex, Ljubljana,Slovenija) na rast i stvaranje metastaza karcinoma mliječnežlijezde (mammary carcinoma = MCA) u miševa soja CBA. pčelinjismo otrov uštrcali ili potkožno (s.c.) ili u venu (i.v.) urazličitim dozama. MCA je slabo imunogen sa singenične CBAmiševe, te je izazvan uštrcavanjem 10 5 tumorskih stanica u repnuvenu. kada su tumorske stanice bile uštrcane s.c. u lijevu šapicuodmah nakon davanja pčelinjeg otrova rast MCA bio je zaustavljenbez obzira na primjenjenu dozu pčelinjeg otrova (0.15, 0.30 ilii0.60 mg). Preživljavanje miševa obrađenih dozom od 0.30 mgpčelinjeg otrova bilo je produženo u usporedbi s kontrolom. brojplpućnih metastaza u miševa obrađenih i.v. dozama od 0.15 ili0.075 mg pčelinjeg otrova bio je značajno manji (P < 0.001) uodnosu na broj metastaza u plućima neobrađenih miševa. Međutim,te doze pčelinjeg otrova dane s.c. nisu smanjile broj plućnihmetastaza, pokazujući da bi protutumorsko djelovanje pčelinjegotrova moglo biti ovisno o putu njegovog davanja.
  Ključne riječi: karcinom mliječne žlijezde miša, protutumorsko i protumetastatsko djelovanje, pčelinji otrov

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Humoral and cellular immune responses of CBA mice to bee venom

  Autori:
  Ćurić, Stipica (108013)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Sulimanović, Đuro (45465)
  Bašić, Ivan (2406)
  Časopis: Veterinarski Arhiv
  ISSN: 618 -006
  Volumen: 62
  Godina: 1992
  Stranice: od 43 do 47
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Testirali smo učinak pčelinjeg otrova (Medex, Ljubljana,Slovenija) na humoralni (razine gama globulina i ukupnihproteina) i stanični imunosni odgovor (težina i staničnostslezene i limfnih čvorova) CBA miševa. Pčelinji smo otrovubrizgali miševima (po 5 odnosno 8 - 9 životinja u skupini)potkožno u lijevu šapicu u dozama od 0.15, 0.30 ili 0.60 mg pomišu. Srednje vrijednosti gama globulina i ukupnih proteina bilesu značajno povišene ( P < 0.05) u miševa koji su dobili 0.15 ili0.30 mg pčelinjeg otrova u usporedbi s vrijednostima zabilježenimu neobrađenih kontrola. Težina lijevog poplitealnog limfnog čvora(LPLČ) bila je znatno viša (P < 0.01) u miševa obrađenih sa 0.30ili 0.60 mg pčelinjeg otrova nago u kontrolnih životinja. Istotako je i staničnost LPLČ u obrađenih miševa bila mnogo veća (P <0.05; < 0.01) od one nađene u neobrađenih miševa. Međutim, nismoopazili nikakvu razliku u težini i staničnosti poplitealnoglimfnog čvora miševa obrađenih na isti način propolisom - drugimantigenom pčelinjeg porijekla. Nije bilo razlika u težini istaničnosti slezene između obrađenih i neobrađenih miševa.
  Ključne riječi: pčelinji otrov, imunosni odgovor, CBA miševi

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Retroviral expression of the hepatitis B virus X gene

  Autori:
  Tadić, Zoran (143012)
  Bašić, Ivan (2406)
  Časopis: Croatian Journal of Gastroenterology and Hepatology
  Broj: 4
  ISSN: 0353-9296
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 175 do 178
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Kloniranjem gena X virusa hepatitisa B postigli smo njegovuexpresiju u NIH 3T3 fibroblastima. molekularnom analizom staničneDNA i citoplazmatske mRNA pokazali smo kako je provirusintegriran u staničnu DNA te kako kao pravilno eksprimiravlastite mRNA. Istraživanjem sposobnosti stanica za stvaranjekolonija na staničnim jednoslojevima te stvaranje kolonija umekom agaru pokazali smo kako stanice koje nose mutirani gen Xstvaraju statistički značajno veći broj kolonija od stanica kojenose normalan gen X.
  Ključne riječi: hepatitis B virus, DNK virusna, genetski vektor, retroviridae

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Effect of rIL - 2 and LAK cells on metastatic formation of an anaplastic carcinoma of the rat

  Autori:
  Eljuga, Ljerka
  Šamija, Mirko (66200)
  Eljuga, Damir (87925)
  Košuta-Špoljar, Dunja (81851)
  Bašić, Ivan (2406)
  Časopis: Libri Oncologici
  Broj: 3
  ISSN: 0300-8142
  Volumen: 22
  Godina: 1993
  Stranice: od 177 do 181
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom smo radu istraživali limfokinom aktiviranih limfocita(LAK) "in vitro" i rekombinantnog interleukina - 2 (rIL - 2) uobuzavanju nastajanja plućnih metastaza transplantibilnogadenokarcinoma u štakora Y59. Također smo istraživali učinakovakvog oblika liječenja na preživljavanje životinja. Životinjamasmo i.v. uštrcali 3 X 10 3 stanica tumora, a 4 dana nakon togai.v. 3 X 10 7 stanica LAK. Neposredno nakon unosa stanica LAKi.p. uštrcali smo im 100 IJ rIL - 2 te uštrcavanje ponovilisvakih 8 sati tijekom 3 iduća dana. Rezultati su pokazalinadmoćnost združenog liječenja stanicama LAK i rIL - 2 u odnosuna jednoznačno liječenje stanicama LAK ili pak samim rIL - 2.Učinak združenog liječenja stanicama LAK i rIL - 2 značajno jeproduljio preživljavanje štakora.
  Ključne riječi: metastaza, rIL - 2, stanice LAK

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Razvojni koncept aktivacije makrofaga

  Autori:
  Verstovšek, Srđan
  Bašić, Ivan (2406)
  Časopis: Libri Oncologici
  Broj: 1
  ISSN: 0300-8142
  Volumen: 24
  Godina: 1995
  Stranice: od 9 do 17
  Broj referenci: 54
  Jezik: engleski
  Sažetak: Funkcionalna sposobnost makrofaga među najvažnijim je mejrilima u razlikovanju morfološki razvijenih tkivnih makrofaga. Međutim, rasap funkcionalne sposobnosti makrofaga je širok i može biti izražen na mnogobrojne načine nakon njihove izloženosti različitim utjecajima u tkivnom okolišu. Razloženo je da koncept aktivacije makrofaga u stvarnosti uključuje nekoliko stanja njihove funkcionalne sposobnosti, mnogobrojne načine / puteve aktivacije i različite stupnjeve aktivacije. Prema tome, unatoč činjenici da mononuklearni fagociti pripadaju jednome sustavu, oni pokazuju različite funkcionalne značajke ovisne o utjecajima iz okoliša u kojem sazrijevaju, uključujući regulaciju drugih sustava. Osim toga, njihov odgovor na prisutnost aktivatora u okolišu ovisi i o njihovu razvojnom stupnju.
  Ključne riječi: makrofazi, heterogenost, aktivacija

 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Učinak lokalne primjene citostatika i modifikatora biološkog odgovora (MBO) na jetrenu metastazu adenokarcinoma štakora

  Autori:
  Oršolić, Nada
  Kujundžić, Milan (168490)
  Kaštelan, Maja
  Tadić, Zoran (143012)
  Ćurić, Stipica (108013)
  Bašić, Ivan (2406)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske s međunarodnim sudje
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 162 do 163
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: Metastazu jetre slabo imunogeničnog adenokarcinoma debelog crijeva štakora izazvali smo uštrcavanjem 103 stanica tumora u jetru, te istraživali antitumorski učinak lokalno primjenjenih velikih doza doksorubicina ili 5-FU kombiniranih s modifikatorima biološkog odgovora (levamisol, IL-2 ili liofilizirani iscjedak biljke Caucalis platicarpos) koje smo uštrcavali u slezenu.Životinje obrađene citostaticima preživjele su dulje od neliječenih;učinak povećanja doze ispoljavao se produljenjem preživljavanja ali ne i povećanjem oštećenja koštane srži obrađenih životinja.Potpun nestanak metastaze opazili smo u životinja obrađenih citostaticima i MBO.Uz to, MBO kombinirani s citostaticima spriječili su širenje tumorskih stanica na druge organe.Imunološki parametri kao NK aktivnost i odgovor na mitogene u životinja obrađenih kombiniraanim lječenjem izražajnijisu nego isti u usporednoj kontroli.Konačno, rezultati pokazuju da odgovarajuća uporaba citostatika i MBO može biti korisna u liječenju metastaza u jetri.Makrofagi slezene čini se da imaju glavnu ulogu u kontroli rasta tumora u jetri ovako obrađenih životinja.

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Učinak povišenog tlaka kisika na rast anaplastičnog karcinoma u plućima štakora Y59 - stanična i humoralna imunost

  Autori:
  Košuta-Špoljar, Dunja (81851)
  Arbanasić, Haidi
  Bašić, Ivan (2406)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske s međunarodnim sudje
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 163 do 164
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: Istražili smo učinak povišenog tlaka kisika na rast i razvoj metastaza anaplastičnog karcinoma ( ACa ) u plućima štakora soja Y59.Štakore kojima smo intravenozno uštrcali 2 x 104 tumorskih stanica,smo izlagali tijekom 18 dana ( 90 min/dan ) povišenom tlaku kisika (300 kPa ).Utvrdili smo statistički vjerodostojnu razliku u broju metastaza uspoređujući pokusnu skupinu (4,2+- 0,9 ) s kontrolom (44,3 +- 8,2 ).Uočili smo, također i znakovitu razliku u težini pluća pokusnih (1,5+- 0,09 g )i kontrolnih (4,21 +- 0,5 g ) životinja.Štakori ( 65% ) koje smo nakon uštrcavanja tumorskih stanica ACa izlagali povišenom tlaku kisika nisu imali mikro- i makrometastaza.Vrijeme preživljavanja ovih životinja mogli smo usporediti s preživljavanjem " zdravih " životinja.Limfocite iz periferne krvi ( PBL ) i splenocite životinja kojima smo uštrcali tumorske stanice i izložili ih djelovanju povišenog tlaka kisika stimulirali smo poliklonalnim mitogenima - fitohemaglutininom ( PHA ),konkanavalinom A ( Con A ) i lipopolisaharidom ( LPS ).Blastoidna transformacija i proliferacija limfocita pokusnih životinja bila je statistički vjerodostojno veća ( životinje koje su nakon uštrcavanja tumorskih stanica ACa bile izložene povišenom tlaku kisika ) a u usporedbi sa životinjama koje su dobile samo tumorske stanice.Štoviše, reaktivnost PBL i splenocita pokusnih životinja bila je slična i/ili identična reaktivnosti ovih stanica i zdravih "normalnih" životinja.Humoralnu imunost smo istražili metodom hemolitičkih čistina ( PFC-plaque forming cells ).Rezultati su pokazali da ne postoji u različitom vremenskom tijaku statistički vjerodostojna razlika pokusnih i kontrolnih živvotinja.Ovi nalazi govore da bi povišeni tlak kisika mogao potaknuti u životinja nositelja tumorskih metastastaza stvaranje novih stanica prekursora u "zreli i diferencirani" stadij kada stanica odgovara na poticaj mitogenima.Navedeno ukazuje o utjecaju povišenog tlaka kisika u životinja nositelja tumora odn. metastaza, te pokazuje primjerenu učinkovitost.

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Imunomodulacija matičnom mliječi u štakora i miševa

  Autori:
  Šver, Lidija
  Oršolić, Nada
  Tadić, Zoran (143012)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Bašić, Ivan (2406)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske s međunarodnim sudje
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 212 do 213
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: U cilju istraživanja mogućeg modulacijskog učinka matične mliječi ( MM ), proizvoda mandibularnih i hipofaringealnih žlijezda radilica medonosne pčele ( Apis mellifera L. ), upotrijebljen je dobro poznati model glodavaca. CBA miševima je s.c. uštrcano 0,1 ml ( Pokus 1 ), a Y59 štakorima 0,4 ml i.m. ili 0,025 ml i.v. MM ( Pokus 2 ), jednokratno ili dvokratno u razdoblju od 7 dana. Miševi imunizirani sa 4x108 ovčjih eritrocita, 7 dana nakon davanja MM, imali su znatno veći broj splenocita ( P<0,05 ) koji stvaraju hemolitičke čistine od kontrolnih neobrađenih miševa. Težina ingvinalnog limfnog čvora i broj limfocita iz periferne krvi bili su povećani ( P<0,05 ) u miševa ubijenih 3 ili 5 dana nakon obrade MM. Broj neutrofila je bio mnogo manji ( P<0,05 ) u miševa ubijenih 5 ili 10 dana nakon obrade MM. Razina ukupnih serumskih proteina i imunoglobulina štakora, kojima je tijekom 2 tjedna jednom ili dva puta uštrcana MM, bila je značajno niža ( P<0,05 ) u odnosu na neobrađene životinje. Pokazan imunomodulacijski učinak MM trebalo bi provjeriti u in vitro testovima s imunokompetentnim stanicama te koristiti djelatnu tvar(i) izdvojenu iz MM.

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Protumetastatsko djelovanje pčelinjeg otrova i vodenog ekstrakta propolisa u miševa

  Autori:
  Bašić, Ivan (2406)
  Ćurić, Stipica (108013)
  Tadić, Zoran (143012)
  Oršolić, Nada
  Sulimanović, Đuro (45465)
  Urednici
  Borneck, P.
  Stern, W.
  Cochard, Jean - Paul
  Naslov zbornika: 34th International Apicultural Congress - Programme and summaries of the reports
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bucharest, Romania
  Godina: 1995
  Stranice: od 135 do 136
  Skup: 34th Congress Apimondia
  Održan: od 15.08.95 do 19.08.95
  Ostalo: Poster PS 246 presented on 34th Congress of APIMONDIA: Z. Tadić, N. Oršolić, V. Lacković, S. Ćurić, I. Bašić: The effect of propolis on haematopoiesis (p. 64. in 34th Congress Apimondia Programme and summaries of the reports)

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Protumetastatska učinkovitost levamisola i 5 - fluorouracila kao adjuvanata pri kirurškom odstranjenju adenokarcinoma u štakora

  Autori:
  Bašić, Ivan (2406)
  Kaštelan, Željko
  Eljuga, Damir (87925)
  Kaštelan, Maja
  Oršolić, Nada
  Tadić, Zoran (143012)
  Naslov zbornika: 16th International Cancer Congress 1994 - Abstract Book - I (Oral & Poster Prese
  Jezik: engleski
  Mjesto: New Delhi, India
  Godina: 1994
  Stranice: od 305 do 305
  Skup: 16th International Cancer Congress 1994
  Održan: od 30.10.94 do 05.11.94
  Ostalo: Sažetak se nalazi u knjizi pod brojem PSB12 - 07

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Djelovanje lokalne liječenja citostaticima i MBO na jetrenu metastazu karcinoma debelog crijeva u štakora

  Autori:
  Bašić, Ivan (2406)
  Kujundžić, Milan (168490)
  Kaštelan, Maja
  Oršolić, Nada
  Tadić, Zoran (143012)
  Ćurić, Stipica (108013)
  Šamija, Mirko (66200)
  Naslov zbornika: 16th International Cancer Congress 1994 - Abstract Book I - Oral & Poster Presen
  Jezik: engleski
  Mjesto: New Delhi, India
  Godina: 1994
  Stranice: od 339 do 339
  Skup: 16th International Cancer Congress 1994
  Održan: od 30.10.94 do 05.11.94
  Ostalo: Sažetak je naveden u knjizi pod brojem PSB23 - 13

 19. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Učinak kemoterapije i imunomodulatora na jetrene metastaze adenokarcinoma debelog crijeva u štakora
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: AGANOVIĆ IZET
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 127
  Sažetak: U nakani iznaći što bolje oblike liječenja metastaza karcinomadebelog crijeva u jetri, istraživali smo na modelu artificijelnihjetrenih metastaza u štakora soja Y59 združeni učinak kemo iimunoterapije. Našli smo da se vrlo dobri protutumorski učinci,kako u smislu preživljenja životinja tako i u smislu potpunognestanka tumora u jetri postižu intrahepatalnim ubrizgavanjemkombinacije daunorubicina s lipiodolom, kao i kombinacijedoksorubicin + 5 - fluorouracil + lipiodol. Rezultati liječenjaspomenutim citostaticima tek su nešto lošiji ako se ordinirajubez lipiodola. Sam 5 - fluorouracil u našim pokusima nije daodobre rezultate. Rezultati liječenja navedenim kombinacijamabivaju još bolji ako se pored njih istovremeno štakorima dajuimunomodulatori intraperitonealno ili intravenski. levamisol je unašim pokusima potvrdio svoj protutumorski učinak koji se navodiu literaturi. Još bolje rezultate od levamisola dao je "novi"imunomodulator, biljni ekstrakt označen sa CDL. određujućiimunološke testove blastične transformacije limfocita na mitogenei aktivnost NK stanica dobili smo rezultate koji pokazuju dalevamisol. IL - 2 i CDL povećavaju aktivnost T limfocita i NKstanica. S druge strane, određujući biokemijske parametre jetrenefunkcije, hematološke parametre kao i staničnost koštane sržinismo našli bitnijih ispada. Sumirajući sve, zaključili smo daspomenuti oblici kemoimunoterapije ne izazivaju ozbiljnijepopratne pojave, te zaslužuju pozornost u daljnjim istraživanjimate eventualnu primjenu u kliničkoj medicini.


 20. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Istraživanje transformirajuće i transaktivirajuće sposobnosti gena X virusa hepatitisa B
  Fakultet: Prehrambeno - biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 17.03.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 140
  Sažetak: U ovome je radu ispitana sposobnost transaktivacije itransformacije pomoću gena X virusa hepatitisa B. Unošenjemplazmida sa genomom virusa hepatitisa B u Hep G2 stanice pokazanoje da mutirani gen X ne utječe na umnažanje virusne DNA alismanjuje količinu C mRNA. Unošenjem plazmida sa normalnim imutiranim genom X pokazano je mutirani gen X pokazuje jakusposobnost transformacije NIH 3T3 i BNL CV2 stanica uzgajanih ukulturi te sposobnost stvaranja tumora u golim miševima. normalnigen X ne pokazuje izraženu sposobnost transformacije stanica isposobnost stvaranja tumora u golim miševima. Ispitivanjemsposobnosti gena X da transkripcijski " in trans" aktivira ranipromotor virusa SV 40, pokazano je da je normalni gen, za razlikuod mutiranog, jaki transaktivator. I klonirani virusni integratiz HuH - 7 stanica pokazuje istu sposobnost transaktivacije kao inormalni gen X. međutim, virus hepatitisa B vjerojatnoposjedujejoš jedan transkripcijski transaktivator jer fragment kodkojega je aktivan samo gen S također može aktivirati "in trans"transkripciju sa ranog promotora virusa SV 40. Kloniranjemnormalnog i mutiranog gena x u retrovirusni vektor konstruiran jerekombinantni retrovirus. Zarazom NIH 3T3 stanica rekombinantnimretrovirusom postignuta je aktivna ekspresija gena X uprovirusnoj DNA. Istraživanjem sposobnosti transformacije stanicasa integriranim provirusom pokazano je da je sposobnosttransformacije jednaka kao kao i kod stanica u koje su unešeninormalni plazmidi sa kloniranim genima X. Zbog toga je zaključenoda gen X ima najmanje dvije funkcije. On može proizvoditi proteinkoji je jaki transaktivator, ali je slabi onkogen. Drugi proteinmože transformirati NIH 3T3 i BNL CV 2 stanice "in vitro", alinema sposobnost transaktivacije.


 21. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: indukcija mišjih tumoricidnih makrofaga jetre citokinima
  Fakultet: Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BAŠIĆ IVAN
  Broj stranica: 204
  Autor: Verstovšek Dr. Srđan
  Rad: DoktoratMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr