SVIBOR - Projekt broj: 1-09-031

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-031


PALEONTOLOGIJA VERTEBRATA I KRONOSTRATIGRAFIJA KVARTARA


Glavni istraživač: PAUNOVIĆ, MAJA (88645)



Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 8
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara
Adresa: Ante Kovačića 5/II
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 449093
Telefon: 385 (01) 440124
Telefon: 385 (01) 449374
Telefon: 385 (01) 449378
Telefon: 385 (01) 449093

Sažetak: Projekt "Paleontologija vertebrata i kronostratigrafija kvartara" Ť predviđa istraživanja u trajanju od 3 godine. Radi se o temeljnom Ť znanstvenom istraživanju koje se dijelom odvija na terenu, a Ť dijelom sadrži teorijsko i eksperimentalno istraživanje. Prema Ť tematici može se izdvojiti pet užih znanstvenoistraživačkih Ť cjelina: a) proučavanje donjopleistocenskih koštanih breča i Ť određivanje rodova i vrsta iz skupine glodavaca (Rodentia), b) Ť određivanje fosilne i subfosilne faune spilje Vindije i apsolutno Ť datiranje sedimenata, c) kartiranje kvartarnih naslaga i snimanje Ť lesnih profila uz Jadransku obalu, uzorkovanje za sedimentološke Ť i malakološke analize te apsolutno datiranje, d) terenski Ť istražni radovi uz otvaranje profila naslaga, sakupljanje Ť fosilnog materijala, uzimanje uzoraka za analize te Ť rekognosciranje stratigrafije kvartarnih naslaga, e) terenski rad Ť na arheološkim nalazištima, determinacija holocenskih Ť faunističkih zajednica i rekonstrukcija biotopa. Rezultati Ť dobiveni terenskim istraživanjima omogućit će taksonomsko Ť određivanje fosilnih i subfosilnih vertebrata, paleoekološku, Ť paleoklimatsku i evolucijsku interpretaciju pleistocenskih fauna, Ť te rekognosciranje stratigrafije i geologije pojedinih nalazišta. Ť Sedimentološke analize i kartiranje kvartarnih naslaga omogućit Ť će paleogeografsku interpretaciju odnosno utvrditi raspored i Ť rasprostranjenost paleookoliša u doba kvartara, te korelaciju sa Ť relevantnim pojavama u Europi.

Ključne riječi: paleontologija vertebrata, kronostratigrafija, evolucija, paleogeografija, kvartar

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja određen je dosada provođenimznanstvenim istraživačkim radom, odnosno nepoznanicama koje suostale neriješene, nedovršenim zadacima, te novimistraživanjima.Paleontološkom i morfogenetskom determinacijomfosilnog materijala i kulturnih ostataka iz gornjeg pleistocenaspilje Vindije točno će se rekonstruirati slijed i procesirelevantni u vrijeme nastajanja naslaga. Traži se odgovor napitanje o točnoj starosti pojave neandertalaca odnosno vrste Homosapiens, o okolišu i njegovim promjenama, te mikroevolucijskimprocesima koji djeluju na pojedine skupine vertebrata. Istražnimspeleološkim, sedimentološkim i paleontološkim terenskim radovimacilj je rekognoscirati i povezati odnose dijelova lokaliteta, kaoi odnosae s drugim lokalitetima. Cilj sedimentološkihistraživanja je utvrditi sve pojave sedimenata kvartara, odreditivrstu sedimenata i uvjete postanka, te mehanizme sedimentacije ina kraju dati paleogeografsku interpretaciju. Cilj determinacijevrsta iz skupine Rodentia je utvrđivanje stratigrafske shemedonjopleistocenskih koštanih breča. Isto tako će profiliranjelesnih naslaga duž jadranske obale omogućiti određivanjestratigrafske pripadnosti i korelaciju sa slavonskim lesnimprofilima. Sudjelovanje kod arheoloških istraživanja u sjevernojHrvatskoj i determinacija popratnih životinjskih ostataka ujamama i grobovima omogućit će rekonstrukciju lovne iliratarsko-stočarske privrede eneolitskih ili brončanodobnihljudskih zajednica.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: IGCP-PROJ. 260 EARTH GLATIAL RECORD
  Naziv ustanove: International Union for Quaternary Research

 2. Naziv projekta: OWP-56 Chronologie kroatischer und slowenischer Hoehlen
  Naziv ustanove: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften und Kuenste
  Grad: 1010 - WIEN, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 2. Naziv ustanove: Institut de Paleontologie Humaine
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 75013 - Paris, Francuska

 3. Naziv ustanove: Institut fuer Palaeontologie
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 1010 - WIEN, Austrija

 4. Naziv ustanove: Institut fuer Humanbiologie
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 1010 - WIEN, Austrija

 5. Naziv ustanove: Naturhistorisches Museum
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 1010 - WIEN, Austrija

 6. Naziv ustanove: Museum of Anthropology
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 48109-1079 - Ann Arbor - Michigan, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr