SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-04-167

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-04-167


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 25
Ukupno objavljenih radova: 25


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: On the geoelectro-geohydraulic analogy research project in the river plains of northern Croatia

  Autori:
  Šarin, Ante (46130)
  Brkić, Željka (189785)
  Časopis: Geologia Croatica
  Broj: 2
  ISSN: 1330-030X
  Volumen: 46
  Godina: 1993
  Stranice: od 307 do 311
  Jezik: engleski
  Sažetak: U članku se izlažu početne spoznaje, hipoteze i pristupiistraživačkog projekta. Projekt se osniva na elektro-hidrauličkojanalogiji u području nevezanih klastita zasićenih slatkompodzemnom vodom. Uvedeni su novi približni geohidrauličkiparametri: indeksi hidrauličke vodljivosti, transmisivnosti iprocjeđivanja, koji se računaju iz podataka geoelektričnogsondiranja. Ovom se metodom može jeftino riješiti nekoliko važnihvodno gospodarskih problema.
  Ključne riječi: Elektro-hidraulička analogija, indeks hidrauličke vodljivosti, indeks transmisivnosti, indeks procjeđivanja, aluvijalni vodonosnik, polupropusni pokrov, prostrane rječne ravnice, sjeverna Hrvatska

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Identifikacija porijekla nitrata u podzemnim vodama varaždinske regije

  Autori:
  Gjetvaj, Goran (167632)
  Časopis: Hrvatske vode
  Broj: 4
  ISSN: 1330-1144
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 247 do 252
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Vodoopskrba grada Varaždina i regije zasniva se na eksploataciji podzemnih voda, kao najmanje zagađenog prirodnog resursa. Kemijske analize uzoraka podzemne vode upozoravaju na povećanu koncentraciju nitrata. Da bi se utvrdilo njihovo porijeklo i procijenile mogućnosti sanacije postojećeg stanja, izrađen je numerički model toka i pronosa zagađenja.
  Ključne riječi: Podzemne vode, nitrati, pronos tvari, Dravski aluvij, vodoopskrba

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Aims of the Zagrebian Workshop on the Water Pollution and Protection in Agricultural Practice

  Autori:
  Racz, Zoltan
  Šarin, Ante (46130)
  Vukelić, Zvonimir
  Časopis: Hrvatske vode
  ISSN: 1330-1144
  Volumen: in p
  Jezik: engleski
  Sažetak: Sastanak se održava u okviru novog međunarodnog projekta "Onečišćenje površinskih i podzemnih voda nitratima, teškim metalima i pesticidima procjeđivanjem s poljoprivrednih površina", koji je predložila Hrvatska i koji je prihvaćenj na 3. zasjedanju FAO/ECE Radne grupe za odnose poljoprivrede i okoliša 1994. godine u Ženevi. Projekt je multidisciplinarnog karaktera, povezuje problematiku zaštite tla i voda, a glavni mu je cilj pouzdano utvrditi postojeće stanje i uspostaviti trajni monitoring radi kontrole i otklanjanja mogućih izvora polutanata u intenzivnoj i stočarskoj proizvodnji, primjenom odgovarajućih agrotehničkih mjera i integralne zaštite bilja. Organizator sastanka je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske u suradnji s Ujedinjenim narodima: Ekonomskom komisijom za Europu (ECE) i Regionalnim uredom FAO za Europu. Prema predviđenom programu težište Radnog sastanka (seminara) bit će na nacionalnim izvješćima o sadaŠnjem stanju polutanata u poljoprivrednoj proizvodnji i preventivnim mjerama, koje se poduzimaju radi njihovog otklanjanja u pojedinim zemljama Europe. Međutim, organizatori sastanka željeli bi poći i korak dalje, te učesnicima sastanka kao i široj javnosti, pružiti najnovije informacije o znanstvenim spoznajama u svijetu i mogućim pravcima budućih istraživanja u okviru spomenutog FAO/ECE i ostalih regionalnih projekata koji se već provode u Podunavlju i Mediteranu. U referatu su obrađene osnovne koncepcije i okvirne teme za raspravu na sastanku, zatim stanje i aktualna pitanja zaštite voda u poljoprivrednoj praksi Hrvatske, dok su u zaključcima i prijedlozima naznačene neke od mogućih mjera koje bi po mišljenju autora trebalo pokrenuti radi bolje i potpunije zaštite tla i voda u agroekosustavima.
  Ključne riječi: Integralna zaštita, multidisciplinarni pristup, adekvatna gnojidba i ostale agrotehničke mjere, trajno motrenje (monitoring)

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Present Quality of Surface and Groundwater in Croatia

  Autori:
  Vidaček, Željko
  Drevenkar, Vlasta
  Prpić, Mare
  Raspor, Biserka
  Urumović, Kosta (51212)
  Dadić, Željko
  Časopis: Hrvatske vode
  ISSN: 1330-1144
  Volumen: in p
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu su opisani zemljišni i vodni resursi Hrvatske, izvori i uzorci zagađenja - otpadne vode, potrošnja mineralnih gnojiva i pesticida. Analiziran je monitoring površinskih i podzemnih voda, te zagađenost tih voda nitratima, fosfatima, pesticidima i nekim toksičnim metalima. Na cijelom području Hrvatske obavlja se samo sustavno praćenje većine površinskih voda, a kakvoća podzemnih voda samo na lokacijama postojećih zahvata vode za javne vodoopskrbne sustave ili u sklopu kontrole hidromelioracijskih sustava. Nema ili su malobrojni podaci o uzrocima i izvorima zagađivanja vode iz poljoprivrede. Prema raspoloživim podacima, uz lokalne izuzetke, globalno stanje polutanata u površinskim i podzemnim vodama Hrvatske nije zabrinjavajuće. Naglašava se hitnost i nužnost izrade jedinstvenog programa monitoringa kakvoće vode za crnomorski i jadranski sliv, s posebnim programom kontrole kvalitete obalnog mora i međudržavnim programima na graničnim vodotocima.
  Ključne riječi: Voda, nitrati, fosfati, metali, pesticidi, onečišćenje, zaštita, monitoring

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Potencijalnost geoloških formacija s kvarcnim pijescima u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Krkalo, Eugen
  Galović, Ivan (13004)
  Dravec - Braun, Jasna
  Naslov zbornika: Simpozij - Industrija nemetala u obnovi i razvoju R. Hrvatske - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 29 do 39
  Skup: Industrija nemetala u obnovi i razvoju Republike Hrvatske (Simpozij)
  Održan: od 23.04.92 do 24.04.92
  Sažetak: Naslage kvarcnih pijesaka, velike čistoće, razvijene su unutarnaslaga donje krede krškog područja, te unutar naslaga neogena ikvartara sjeverne Hrvatske. Najveći ekonomski potencijal imajunaslage u Moslavini, Slavoniji i Istri, a dijelom i naslage uHrvatskom zagorju, Baniji i Kordunu.

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analysis of aquifer test data on the well B-3 in Bartolovec using numerical model

  Autori:
  Gjetvaj, Goran (167632)
  Naslov zbornika: Research on hydraulic engineering - Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 117 do 123
  Skup: Research on hydraulic engineering (Conference)
  Održan: od 07.09.92 do 09.09.92
  Sažetak: Za kvalitetno određivanje transportnih karakteristika vodonosnihslojeva potrebno je provoditi probna crpljenja. U radu jeprikazana primjena numeričkog modela za obradu rezultata probnogcrpljenja. Izrađeni model je poslužio za obradu probnog crpljenjana zdencu B-3 crpilišta Bartolovec. Na osnovi numeričke obrade,određeni su parametri vodonosnog sloja i njihov međusobniutjecaj.
  Ključne riječi: Podzemna voda, identifikacija parametara, pronos zagađenja, numerički model

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O pristupu ocjeni obnavljanja podzemne vode na području Ravnik-Kutina

  Autori:
  Brkić, Željka (189785)
  Urednici
  Vlahović, Igor
  Velić, Ivo
  Šparica, Marko
  Naslov zbornika: 1. Hrvatski geološki kongres - Zbornik radova (Proceedings)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96520-5-7
  Stranice: od 131 do 135
  Skup: 1. Hrvatski geološki kongres
  Održan: od 18.10.95 do 21.10.95
  Sažetak: Krovinu zahvaćenog kvartarnog vodonosnika na području Ravnik-Kutina izgrađuju polupropusne naslage sastavljene od praha i prašinastih glina unutar kojih se pojavljuju leće i proslojci pijeska. Utjecaj hidrogeoloških parametara ovih naslaga (vertikalne hidrauličke vodljivosti i specifične izdašnosti) na razvoj depresionog konusa pri relativno kratkotrajnom pokusnom crpljenju je vrlo mali. Ta pojava može dovesti do pogrešnih zaključaka o rubnim uvjetima vodonosnika. Istraživanje stvarnih rubnih uvjeta poluzatvorenog vodonosnika, provedeno na temelju dugotrajnog opažanja i relativno intenzivnog crpljenja na crpilištu Ravnik, pokazalo je da veličina procjeđivanja iz polupropusnih pokrovnih naslaga u vodonosnik značajno raste u prvim godinama eksploatacije.
  Ključne riječi: Poluzatvoreni vodonosnik, polupropusne pokrovne naslage, hidrogeološki parametri, rubni uvjeti, obnavljanje podzemne vode

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: HidrogeoloŠki aspekti korištenja i ugroženosti podzemne vode u sjevernoj Hrvatskoj

  Autori:
  Šarin, Ante (46130)
  Urumović, Kosta (51212)
  Mraz, Vinko (68994)
  Brkić, Željka (189785)
  Hlevnjak, Branko
  Urednici
  Vlahović, Igor
  Velić, Ivo
  Šparica, Marko
  Naslov zbornika: 1. Hrvatski geološki kongres - Zbornik radova (Proceedings)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96520-6-5
  Stranice: od 563 do 567
  Skup: 1. Hrvatski geološki kongres
  Održan: od 18.10.95 do 21.10.95
  Sažetak: Sjeverna ili panonska Hrvatska ima relativno pogodne hidrometeorološke i hidrogeološke uvjete za korištenje podzemne vode. U najvećem je dijelu ovog područja infiltracija padalina u podzemlje tolika da ona omogućuje - kada promatramo samo njegove ravnice - četri do šest puta veće crpljenje podzemne vode od postojećeg u cijelom ovom području. A valja znati da već sada 96% javne vodoopskrbe ovog kraja koristi podzemnu vodu. Po svojim hidrogeološkim uvjetima, čitavo ovo područje predstavlja jednu složenu jedinicu - sjeverno hrvatsku ili panonsku hidrogeološku regiju. Unutar nje su uzdvojene tri hidrogeološke provincije: masivi niskog gorja, brežuljkasti obod gorskih masiva i ravnice. Kakvoća podzemne vode je, za sada, najvećim dijelom pogodna za javnu vodoopskrbu, a i za navodnjavanje. Međutim, zaštita kakvoća ove vode postaje i bit će sve složenija u prostranim ravnicama zbog visoke koncentracije urbanih, industrijskih, prometnih i poljodjelskih postojećih i mogućih onečišćivača. Osim toga, ekstremno su jake geohidrauličke veze najizdašnijih vodonosnika s već zagađenim glavnim rijekama.
  Ključne riječi: Hidrogeologija porozne sredine, korištenje podzemne vode, ugroženost vodonosnika

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Možemo li smanjiti poljodjelsko zagađivanje vodonosnika u ravnicama sjeverne Hrvatske? (Prikaz jednog primijenjeno hidrogeološkog pristupa)

  Autori:
  Šarin, Ante (46130)
  Brkić, Željka (189785)
  Urumović, Kosta (51212)
  Mraz, Vinko (68994)
  Urednici
  Marušić, Josip
  Naslov zbornika: Poljoprivreda i gospodarenje vodama - Priopćenja (Proceedings)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Velika Gorica, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 449 do 460
  Skup: Znanstveni skup, Poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Održan: od 17.11.94 do 19.11.94
  Sažetak: Kratko je opisan jedan sadašnji istraživački projekt koji se temelji na elektro-hidrauličkoj analogiji. Osnovni geoelektrični parametar, otpornost, nevezanih naslaga zasićenih podzemnom vodom koristi se za ocjenu približnih vrijednosti važnih geohidrauličkih parametara. Ova metoda, kojom se znatno smanjuju troškovi istraživanja, može se primijeniti za rješavanje nekoliko vodno gospodarskih problema vezanih uz horizontalni i vertikalni tok podzemne vode. To se naročito odnosi na zaštitu kakvoće podzemne vode u područjima s razvijenim poljodjelstvom. Izabrano je deset istraživačkih pilot-područja u ravnicama sjeverne Hrvatske, a kratko su prikazani rezultati projekta na pet od tih područja.

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zalihe podzemnih voda dravskog kvartarnog vodonosnika i mogućnosti korištenja

  Autori:
  Urumović, Kosta (51212)
  Hlevnjak, Branko
  Tadić, Zdenko
  Petrović, Mijo
  Urednici
  Marušić, Josip
  Naslov zbornika: Poljoprivreda i gospodarenje vodama - Priopćenja (Proceedings)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Velika Gorica, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 425 do 433
  Skup: Znanstveni skup, Poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Održan: od 17.11.94 do 19.11.94
  Sažetak: Kvartarne naslage u prostranoj dolini rijeke Drave izgrađuju vodonosnik s velikim zalihama podzemnih voda. U zapadnim predjelima to su pretežno pijesci i šljunci, a u istočnim predjelima prevladavaju jednolični pijesci u izmjeni sa slojevima praha i gline. Prirodno obnavljanje podzemnih voda u regiji je veće od potreba za vodoopskrbu, no lokalna distribucija potreba i raspoloživih zaliha je takva da u nekim istočnim područjima planirane potrebe premašuju lokalno prirodno napajanje podzemnih voda. U središnjim i zapadnim predjelima postoji suvišak raspoloživih zaliha, što može biti značajno za potrebe vodoopskrbe susjednih deficitarnih predjela, a i za poljoprivredu. Pri tome posebno je važan povoljan odnos obnovljivih i uskladištenih zaliha podzemne vode, te mogućnost ostvarenja inducirane infiltracije.

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Groundwater Vulnerability Evaluation Approach in Nothern Croatian Plains. Case Study: Ravnik-Kutina

  Autori:
  Šarin, Ante (46130)
  Brkić, Željka (189785)
  Naslov zbornika: XVIIth Conference of the Danube Countries ... - Sammelband/Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Hungary
  Godina: 1994
  Stranice: od 753 do 758
  Skup: XVIIth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management
  Održan: od 05.09.94 do 09.09.94

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Groundwater Budget of Quaternary Deposits in Drava Valley in Croatia

  Autori:
  Urumović, Kosta (51212)
  Tadić, Zdenko
  Hlevnjak, Branko
  Petrović, Mijo
  Naslov zbornika: XVIIth Conference of the Danube Countries ... - Sammelband/Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Hungary
  Godina: 1994
  Stranice: od 499 do 504
  Skup: XVIIth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management
  Održan: od 05.09.94 do 09.09.94

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mogućnost hidrauličke zaštite i sanacije crpilišta

  Autori:
  Gjetvaj, Goran (167632)
  Naslov zbornika: Savjetovanje o vodoopskrbi Zagreba - Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 30 do 37
  Skup: Savjetovanje o vodoopskrbi Zagreba
  Održan: od 18.10.94 do 19.10.94
  Sažetak: U radu je ukazana nužnost pristupanju sanacije zagađenja podzemnih voda. Dan je prikaz najzastupljenijih pristupa sprečavanju širenja zagađenja tokom podzemnih voda i neki karakteristični radovi.

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sustainable Groundwater Use

  Autori:
  Tadić, Zdenko
  Urumović, Kosta (51212)
  Tadić, Lada
  Gereš, Dragutin
  Naslov zbornika: XVIIth Conference of the Danube Countries... - Sammelband/Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Hungary
  Godina: 1994
  Stranice: od 493 do 497
  Skup: XVIIth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management
  Održan: od 05.09.94 do 09.09.94

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Reflections on the hydrogeological risk; What needs and can be done?

  Autori:
  Šarin, Ante (46130)
  Naslov zbornika: Secondo convegno internazionale di geoidrologia - Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Firenze, Italy
  Godina: 1993
  Stranice: od 67 do 67
  Skup: Secundo convegno internazionale di geoidrologia
  Održan: od 29.11.93 do 03.12.93
  Sažetak: Pod hidrogeološkim rizikom se ne bi smjelo misliti samo nazaštitu kvalitete podzemne vode, nego i na očuvanje zaliha tevode, kao i na obranu od štetnog djelovanja podzemne vode.Potrebno je definirati predmet i stvarni cilj rada (što trebamo išto možemo učiniti), sredstva za izvedbu (sposobnost radnogosoblja, tehnologija, ulazni podaci i financijska sredstva) kao imetode rada.
  Ključne riječi: Hidrogeološki rizik, zaštita podzemne vode, očuvanje zaliha podzemne vode, podzemno vodna oštećenja

 16. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Zalihe podzemnih voda crpilišta Ravnik-Kutina
  Fakultet: Prirodnoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: BRKIĆ ŽELJKA
  Datum obrane: 20.01.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 76
  Sažetak: Osnovni je cilj magistarskog rada bio istraživanje napajanja poluzatvorenog vodonosnika, kakav se pojavljuje u području crpilišta Ravnik, u uvjetima relativno intenzivnog dugoročnog crpljenja. Istovremeno se u ovom području, a u sklopu znanstveno istraživačkog projekta u domeni elektro-hidrauličke analogije, proučavao odnos specifičnog električnog otpora kvartarnih naslaga zasićenih podzemnom vodom, određenog geoelektričnim sondiranjem, i pripadajućih hidrogeoloških parametara polupropusnog pokrovnog sloja identificiranih u procesu kalibracije modela.


 17. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Zalihe podzemnih voda crpilišta Ravnik-Kutina
  Fakultet: Prirodnoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: URUMOVIĆ KOSTA
  Datum obrane: 20.01.95
  Broj stranica: 76
  Autor: Brkić mladi istraživač Željka
  Rad: Magisterij


 18. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Određivanje indeksa hidrauličke vodljivosti

  Autori:
  Gold, Hrvoje
  Naručitelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije
  Depo ustanova: Institut za geološka istraživanja
  HW platforma: PC
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: XDBASE
  Godina: 1992

 19. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Račun vrijednosti indeksa transmisivnosti

  Autori:
  Gold, Hrvoje
  Naručitelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije
  Depo ustanova: Institut za geološka istraživanja
  HW platforma: PC
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: XDBASE
  Godina: 1992

 20. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Račun vrijednosti indeksa procjeđivanja

  Autori:
  Gold, Hrvoje
  Naručitelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije
  Depo ustanova: Institut za geološka istraživanja
  HW platforma: PC
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: XDBASE
  Godina: 1992

 21. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Baza geoelektričnih podataka (BGEP)

  Autori:
  Brkić, Željka (189785)
  Šarin, Ante (46130)
  Ustanova administrator: Institut za geološka istraživanja
  HW platforma: PC
  Operativni sistem: DOS
  Format baze: DBASE
  Broj zapisa: 6541
  Sažetak: Baza geoelektričnih podataka se sastoji od naziva lokacije, broja geoelektričnog profila, broja geoelektrične sonde, specifičnog električnog otpora svake geoelektrične sredine i dubinskih granica tih sredina - na svakoj unijetoj geoel. sondi. Baza je ispunjena za istraživačka pilot područja.
  Ključne riječi: Baza podataka, geoelektrični podaci, specifična električna otpornost, sjeverna Hrvatska

 22. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Baza geohidrauličkih podataka (BGHP)

  Autori:
  Brkić, Željka (189785)
  Šarin, Ante (46130)
  Ustanova administrator: Institut za geološka istraživanja
  HW platforma: PC
  Operativni sistem: DOS
  Format baze: DBASE
  Broj zapisa: 902
  Sažetak: Baza geohidrauličkih podataka se sastoji od naziva lokacije, broja geoelektričnog profila, broja geoelektrične sonde, ocijenjenog indeksa hidrauličke vodljivosti, te izračunatih indeksa transmisivnosti (za četiri dubinska intervala) i indeksa procjeđivananja (za dva dubinska intervala) - za područje sjeverne Hrvatske. Baza je ispunjena za istraživačka pilot područja.
  Ključne riječi: Baza podataka, približni hidraulički parametri, indeks hidrauličke vodljivosti, indeks transmisivnosti, indeks procjeđivanja, sjeverna Hrvatska

 23. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Eksploatacijski kapacitet crpilišta Ravnik - Konačno izvješće

  Autori:
  Urumović, Kosta (51212)
  Brkić, Željka (189785)
  Šarin, Ante (46130)
  Gold, Hrvoje
  Naručitelj: Javno vodoprivredno poduzeće "Lonja-Strug"
  Depo ustanova: Institut za geološka istraživanja
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na crpilištu Ravnik je trenutno u pogonu 8 zdenaca iz kojih se crpi oko 60 l/s, ali su potrebe veće za 20 l/s. Kratkotrajno su testirani zdenaci zbog utvrđenja njihovih sadašnjih specifičnih izdašnosti. Matematičkim modelom crpilišta je utvrđeno da je ukupno obnavljanje podzemnih voda veće za oko 28 % od crpnih količina vode, dakle, moguće je željeno povećanje crpnih količina. Međutim, za to je neophodna revitalizacija postojećih zdenaca. Treba još uključiti i dva postojeća zdenca koji su trenutno neaktivni.
  Ostalo: Elaborat sadrži 5 priloga (1. karta i ostali prilozi).

 24. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Prethodna hidrogeološka studija crpilišta Lipovac

  Autori:
  Urumović, Kosta (51212)
  Mayer, Darko
  Dragičević, Ivan
  Hlevnjak, Branko
  Tomljenović, Bruno
  Naručitelj: Fond u stambenom i komunalnom gospodarstvu
  Depo ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 45
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Studija obuhvaća hidrogeološku interpretaciju kvartarnih naslaga uz rubne predjele Dravske depresije i Legradskog praga, interpretaciju kvalitete podzemne vode kao posljedice uvjeta taloženja naslaga i ocjenu pogodnosti područja za izgradnju regionalnog crpilišta Koprivničke Podravine.
  Ključne riječi: Podravina, veliko crpilište, aluvijalni vodonosnik, kvaliteta podzemne vode
  Ostalo: Elaborat sadrži 10 grafičkih priloga.

 25. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Preliminarna studija razvitka regionalnog crpilišta Jarčevac

  Autori:
  Urumović, Kosta (51212)
  Mihelčić, Dragutin
  Hlevnjak, Branko
  Naručitelj: Vodovod grada Osijeka
  Depo ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanje zaliha podzemnih voda istočne Podravine zadnjih je godina usmjereno na proučavanje napajanja podzemnih voda postojećeg crpilišta Vinogradi, koje se koristi za vodoopskrbu Osijeka, i potencijalnog crpilišta Jarčevac. Ova studija prikazuje mogućnost razvitka crpilišta Jarčevac kao izvorišta dvaju susjednih vodoopskrbnih sustava, Osijeka i Valpova.
  Ključne riječi: Podravina, veliko crpilište, aluvijalni vodonosnik, kvaliteta podzemne vode
  Ostalo: Studija sadrži 5 grafičkih priloga.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr