SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-05-200

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-05-200


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 25
Ukupno objavljenih radova: 25


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Sunčane ćelije

  Autori:
  Kulišić, Petar (81083)
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Zulim, Ivan (55264)
  Urednici
  Valić, Branimira
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 953-0-31631-3
  Godina: 1994
  Broj stranica: 147
  Broj referenci: 81
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U uvodnom dijelu knjige detaljno je obrađeno Sunčevo zračenje i osnovi kvantne fizike poluvodiča. Središnje poglavlje opisuje sunčane ćelije. Tu su definirani parametri ćelije, njihova temperaturna ovisnost te djelotvornost raznih vrsta ćelija. U zadnjem poglavlju obrađena je problematika fotonaponskih sustava. Dan je proračun raspodjele energetskog toka kroz sustav te primjeri primjene fotonaponskog sustava.
  Ključne riječi: Sunčevo zračenje, kristali, Kroenig-Penneyev model, poluvodiči, p-n spoj, fotonaponska pretvorba, sunčane ćelije, fotonaponski sustavi

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primjena funkcije korisnosti u procjenjivanju karakterističnih veličina fotonaponskog sustava

  Autori:
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Zulim, Ivan (55264)
  Sikimić, Nenad
  Kulišić, Petar (81083)
  Škare, Javor (197795)
  Časopis: ELEKTROTEHNIKA
  Broj: 3
  ISSN: 0013-5844
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 133 do 136
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izračunate su mjesečne prosječne vrijednosti funkcije korisnostifotonaponaskog sustava za određenu dnevnu potrošnju izosmogodišnjih mjernih podataka satnih vrijednosti globalnog idifuznog zračenja na horizontalnu plohu. Na osnovi tih proračunadobiven je PHI-dijagram za promatrano klimatsko područje.Razvijen je kompjutorski simulacijski program i pomoću njegaodređen je dijagram viška energije fotonaponskog sustava uovisnosti o omjeru kapaciteta baterije i potrošnje. Procijenjenaje energija raspoloživa potrošaču i količina energije koja bitrebala biti dostavljena fotonaponskom sustavu.
  Ključne riječi: Fotonaponski sustav, funkcija korisnosti, karakteristične veličine, procjenjivanje

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rezultati simulacije fotonaponskog sustava verificirani pomoću funkcije korisnosti

  Autori:
  Zulim, Ivan (55264)
  Časopis: ELEKTROTEHNIKA
  Broj: 3
  ISSN: 0013-5844
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 137 do 143
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Simulacijom energije kroz fotonaponski sustav s akumulatoromodređena je mjesečna prosječna dnevna količina viška energijekoja bi se odnosila na sustav bez akumulatora. Ta ista energijatakođer je određena drugom metodom - pomoću funkcije korisnosti.Usporedba rezultata dobivenih dvjema različitim metodama ujednoje i verifikacija valjanosti i pouzdanosti ukupnoga simulacijskogmodela primijenjenog na fotonaponski sustav.
  Ključne riječi: Fotonaponski sustav, funkcija korisnosti, simulacija, verifikacija .

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proračun djelotvornosti ćelije s amorfnim silicijem pri različitim radnim temperaturama

  Autori:
  Zulim, Ivan (55264)
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Kulišić, Petar (81083)
  Časopis: SUNČEVA ENERGIJA
  Broj: 1
  ISSN: 0351-2797
  Volumen: 14
  Godina: 93
  Stranice: od 1 do 4
  Broj referenci: 2
  Jezik: engleski
  Sažetak: Temperatura solarne ćelije u radu dosiže ravnotežnu razinu prikojoj je zbroj izlaznog toplinskog toka i izlazne električneenergije jednak upadnoj sunčanoj energiji. Maksimalna snaga kojase pretvara u električnu ovisi o radnoj temperaturi solarnećelije. U ovom su radu prikazani rezultati za različite radnetemperature dobiveni na temelju izmjerenih vrijednosti napona idjelotvornosti u točki maksimalne izlazne snage pri određenojreferentnoj temperaturi.
  Ključne riječi: Solarna ćelija, radna temperatura, djelotvornost

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Comparison of the Utilizability Function with Experimental Data for a Photovoltaic System

  Autori:
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Kulišić, Petar (81083)
  Zulim, Ivan (55264)
  Sikimić, Nenad
  Časopis: SUNČEVA ENERGIJA
  Broj: 1-2
  ISSN: 0351-2797
  Volumen: 15
  Godina: 1994
  Stranice: od 7 do 12
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom članku izračunate su mjesečne prosječne vrijedonsti funkcije korisnosti za fotonaponski sustav.Upotrebljene su satne vrijednosti (iz osmogodišnjeg razdoblja) globalne i difuzne ozračenosti horizontalne plohe u području jadranske obale. Prema tim proračunatim vrijedonstima određeni su koeficijenti u aproksimacijskoj relaciji za funkciju korisnosti te je razvijen PHI-dijagram.
  Ključne riječi: Sunčevo zračenje, fotonaponski sustav, funkcija korisnosti

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Procjena toka energije u fotonaponskom sustavu

  Autori:
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Kulišić, Petar (81083)
  Zulim, Ivan (55264)
  Sikimić, Nenad
  Škare, Javor (197795)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: 3. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O NOVIM TEHNOLOGIJAMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81997-04-1
  Stranice: od 73 do 75
  Skup: 3. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O NOVIM TEHNOLOGIJAMA
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: Za procjenu toka energije u fotonaponskom sustavu koriste sekompjutorske simulacije a u određenim slučajevima mogu seprimijeniti i jednostavnije grafičke metode. Jedna od njih jePHI-dijagram. U ovom radu odredjen je PHI-dijagram korištenjemsatnih vrijednosti globalne i difuzne Sunčeve ozračenosti.Procijenjen je višak energije sustava korištenjem PHI-dijagrama.Pomoću simulacijskog programa određen je dijagram viška energijeu ovisnosti o omjeru kapaciteta baterije i potrošnje te mejsečniprosječni iznos energije raspoločive potrošaču.
  Ključne riječi: Fotonaponski sustav, tok energije
  Ostalo:

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Aproksimacijski izraz funkcije korisnosti

  Autori:
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Kulišić, Petar (81083)
  Zulim, Ivan (55264)
  Sikimić, Nenad
  Urednici
  Sayigh, A.A.M
  Naslov zbornika: RENEWABLE ENERGY-TECHNOLOGY AND THE ENVIRONMENT, Pergamon Press, Oxford
  Jezik: engleski
  Mjesto: Reading, UK
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0-08-041268-8
  Stranice: od 521 do 526
  Skup: 2nd WORLD RENEWABLE ENERGY CONGRESS
  Održan: od 13.09.92 do 18.09.92
  Sažetak: Proračunate su mjesečne prosječne vrijednosti funkcije korisnostiza fotonaponski sustav koristeći satne podatke globalne i difuzneSunčeve ozračenosti horizontalne površine za dvije različitelokacije. Dobiveni rezultati uspoređeni su s podacimaproračunatim iz aproksimacijske relacije. Vrijednostikoeficijenata u PHI-jednadžbi modificirani su korištenjem mjernihpodataka za razmatrano područje.
  Ključne riječi: Fotonaponski sustav, Sunčevo zračenje, funkcija korisnosti
  Ostalo:

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiza rada fotonaponskog sustava u različitim područjima Hrvatske

  Autori:
  Kulišić, Petar (81083)
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Zulim, Ivan (55264)
  Sikimić, Nenad
  Prib, Branka (38785)
  Urednici
  Franković, Bernard
  Naslov zbornika: MEĐUNARODNI KONGRES ENERGIJA I ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  Stranice: od 53 do 59
  Skup: MEĐUNARODNI KONGRES ENERGIJA I ZAšTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
  Održan: od 28.10.92 do 30.10.92
  Sažetak: Simuliran je rad fotonaponskog sustava za nekoliko klimatskihpodručja Hrvatske. Proračunat je optimalni kut nagiba, disipiranaenergija i energija koju dobiva priključeno trošilo u različitimmjesecima.
  Ključne riječi: Fotonaponski sustav, električna energija, disipirana energija
  Ostalo:

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Modeliranje autonomnoga fotonaponskoga sustava

  Autori:
  Zoraja, Ivan (168666)
  Slapničar, Petar (43665)
  Zulim, Ivan (55264)
  Urednici
  Franković, Bernard
  Naslov zbornika: ENERGIJA I ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81601-01-8
  Stranice: od 61 do 68
  Skup: ENERGIJA I ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
  Održan: od 28.10.92 do 30.10.91
  Sažetak: U cilju simuliranja i optimiranja rada autonomnoga fotonaponskogsustava, potrebno je definirati modele njegovih strukturnihjedinica: izvora, spremnika i potrošača. U ovom radu simulacijskije model postavljen tako da je moguće uključiti bilo koji oblikpotrošnje (omski otpornik, potrošač snage, potrošač struje).Model izvora definiran je strujno - naponskom (U-I)karakteristikom u ovisnosti o razini Sunčevog zračenja itemperaturi okoline. Model spremnika dan je empirijskim izrazomkoji uključuje strujno naponsku ovisnost, kapacitet i gubitkekoji nastaju u procesu uskladištenja, odnosno potrošnje enrgije.
  Ključne riječi: fotonponski sustav, model, panel, baterija

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Simulacija i grafička metoda za procjenu karakterističnih energija fotonaponskog sustava

  Autori:
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Kulišić, Petar (81083)
  Zulim, Ivan (55264)
  Sikimić, Nenad
  Urednici
  Štambuk-Boršić, Neda
  Naslov zbornika: 37. MEĐUNARODNI GODIŠNJI SKUP KoREMA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 731 do 733
  Skup: 37. MEĐUNARODNI GODIŠNJI SKUP KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Simuliran je rad fotonaponskog sustava u području Bitolja(Makedonija) na temelju petogodišnjih satnih vrijednosti globalnei difuzne ozračenosti horizontalne površine. Izvršeni suproračuni funkcije korisnosti i dobiveni su PHI-dijagrami.Simulacijom dobiveni dijagrami karakterističnih energija zajednos određenim PHI-krivuljama korišteni su za praćenje energijskogtoka kroz fotonaponski sustav.
  Ključne riječi: Fotonaponski sustav, metoda PHI-krivulje, karakteristične energije
  Ostalo:

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Metode za procjenu toka energije u malim solarnim električnim sustavima

  Autori:
  Kulišić, Petar (81083)
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Zulim, Ivan (55264)
  Prib, Branka (38785)
  Urednici
  Štambuk-Boršić, Neda
  Naslov zbornika: 37. MEĐUNARODNI GODIŠNJI SKUP KoREMA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 721 do 724
  Skup: 37. MEĐUNARODNI GODIŠNJI SKUP KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Razmatrane su metode za procjenu rada fotonaponskih sustava.Jedna takva metoda, upotreba funkcije korisnosti modificirana jei prilagođena našem klimatskom području. Proračunati su optimalninagib, minimalna površina panela, disipirana energija i energijakoju dobiva trošilo. Razmatran je i rad hibridnih sustava u timpodručjima.
  Ključne riječi: Fotonaponski sustav, električna energija, disipirana energija

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Simulacija izlaznih karakteristika fotonaponskog panela

  Autori:
  Zoraja, Ivan (168666)
  Slapničar, Petar (43665)
  Zulim, Ivan (55264)
  Bosanac, Miroslav (62330)
  Naslov zbornika: 37. MEĐUNARODNI GODIŠNJI SKUP KoREMA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 727 do 730
  Skup: 37. MEĐUNARODNI GODIŠNJI SKUP KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: U ovom radu je razvijena jednostavna metoda prilagodbe stvarne(izmjerene) i simulirane U-I karakteristike fotonaponskog modula. Dobiveni rezultati su testirani na modelima s karakteristikamakoje je dao proizvođač za različite temperature pri standardnojrazini ozračenja i različite razine ozračenja pri standardnojtemperaturi.
  Ključne riječi: Fotonaponski panel, prilagodba, U-I karakteristika

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj temperature na djelotvornost panela s amorfnim silicijem

  Autori:
  Zulim, Ivan (55264)
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Kulišić, Petar (81083)
  Urednici
  Galaso, Ivan
  Naslov zbornika: ENERGY, ECOLOGY,ECONOMY and IR THERMOGRAPHY
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-01-7
  Stranice: od 137 do 139
  Skup: INTERKLIMA 93
  Održan: od 09.06.93 do 11.06.93
  Sažetak: Maksimalni iznos snage koji se može dobiti iz solarnog panelaovisi o radnoj temperaturi ćelije. Stoga je važno istražitiutjecaj temperature na solarnu ćeliju u cilju nalaženjamaksimalne djelotvornosti pri radnoj temperaturi. U ovom raduprikazani su rezultati postignuti na osnovi izmjerenihvrijednosti napona i djelotvornosti.
  Ključne riječi: Panel s amorfnim silicijem, djelotvornost, utjecaj temperature

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiza rada fotonaponskog sustava s ćelijama od monokristaliničnog silicija, amorfnog silicija i galij-arsenida u različitim područjima Hrvatske

  Autori:
  Kulišić, Petar (81083)
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Zulim, Ivan (55264)
  Urednici
  Biljanović, Petar
  Naslov zbornika: MIPRO
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6042-03-7
  Stranice: od 37 do 41
  Skup: MIKROELEKTRONIKA, ELEKTRONIKA I ELEKTRONIČKE TEHNOLOGIJE
  Održan: od 24.05.93 do 27.05.93
  Sažetak: Uspoređene su osobine sunčanih ćelija od amorfnog silicija,monokristaliničnog silicija i galij-arsenida. Razmatrani suparametri ćelija (djelotvornost, temperaturni koeficijentdjelotvornosti i koeficijent toplinskih gubitaka) i određennjihov utjecaj na rad sustava. Upotrebom simulacijskog programaodređeni su energijski tok kroz fotonaponski sustav i energijakoju dobiva trošilo. Proračuni su izvršeni za različita područjaHrvatske.
  Ključne riječi: Sunčane ćelije, parametri ćelije, fotonaponski sustav

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Energetske bilance fotonaponskog sustava

  Autori:
  Zoraja, Ivan (168666)
  Slapničar, Petar (43665)
  Zulim, Ivan (55264)
  Urednici
  Biljanović, Petar
  Naslov zbornika: MIPRO
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6042-03-7
  Stranice: od 42 do 47
  Skup: MIKROELEKTRONIKA, ELEKTRONIKA I ELEKTRONIČKE TEHNOLOGIJE
  Održan: od 24.05.93 do 27.05.93
  Sažetak: U ovom su radu izračunate ampersatne i vatsatne bilancefotonaponskog sustav koristaeći u simulacijskom postupkuelektrični nadomjesni model koji uključuje fotonaponsko polje,akumulatorsku bateriju i potrošač. Razvijen je i algoritam zaodređivanje radne točke sustava odnosno raspodjele energijeunutar sustava s korakom diskretizacije od jednog sata.Sumiranjem satnih raspodjela određene su tako dnevne, mjesečne igodišnje energetske bilance.
  Ključne riječi: Enegetska bilanca, simulacija, fotonaponski sustav
  Ostalo:

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Proračun prosječne djelotvornosti solarne ćelije

  Autori:
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Zulim, Ivan (55264)
  Kulišić, Petar (81083)
  Sikimić, Nenad
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: 4. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O NOVIM TEHNOLOGIJAMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 93
  ISBN/ISSN: 86-81997
  Stranice: od 95 do 97
  Skup: 4. SONT
  Održan: od 25.10.93 do 27.10.93
  Sažetak: U radu je prikazano određivanje prosječne djelotvornosti solrnećelije pomoću aproksimacijskog izraza prilagođenog određenomzemljopisnom području. Prilagodba je postignuta modifikacijomvrijednosti koeficijenata koristeći podatke višegodišnjihmjerenja globalne i difuzne ozračenosti horizontalne plohe zarazmatrano područje.
  Ključne riječi: Sunčana ćelija, prosječna djelotvornost
  Ostalo:

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Raspodjela indeksa prozračnosti za Sunčevo zračenje na horizontalnoj plohi

  Autori:
  Sinjeri, Ljiljana
  Kulišić, Petar (81083)
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Zulim, Ivan (55264)
  Urednici
  Štambuk-Boršić, Neda
  Naslov zbornika: 39. GODIŠNJI SKUP KoREMA, 1. svezak
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 396 do 399
  Skup: 39. MEĐUNARODNI GODIŠNJI SKUP KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: Analize funkcija raspodjele učestalosti Sunčevog zračenje važne su za procjenu rada solarnih sustava u raznim klimatskim područjima. Do sada je pokazano da su empiričke korelacije objevljene u literaturi regionalno ovisne i ne mogu se primjeniti za svako klimatsko područje. Korištenjem meteoroloških podataka proračunat je indeks prozračnosti K_t za Split. Prikazana je kumulativna i srednja mjesečna učestalost pojavljivanja indeksa prozračnosti za K_t=0,5. Rezultati proračuna uspoređeni su s vrijednostima koje su dostupne iz literature.
  Ključne riječi: Sunčevo zračenje, indeks prozračnosti, empiričke korelacije

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Amorphous Silicon Module Degradation Measurements.

  Autori:
  Zulim, Ivan (55264)
  Vuknić, Ivica
  Urednici
  Biljanović, Petar
  Naslov zbornika: MIKROELEKTRONIKA, ELEKTRONIKA I ELEKTRONIČKE TEHNOLOGIJE
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6042-03-7
  Stranice: od 2-41 do 2-44
  Skup: MIKROELEKTRONIKA, ELEKTRONIKA I ELEKTRONIČKE TEHNOLOGIJE
  Održan: od 25.05.94 do 26.05.94
  Sažetak: U ovo radu dani su rezultati mjerenja degradacije izlaznih parametara modula od amorfnog silicija. Pedeset modula bilo je izloženo (prirodnom) Sunčevom zračenju za vrijeme od dvije godine i odvojeno testirano svaki dan pri propisanim standardnim uvjetima (STC): insolacija 1000 W/m2, temperatura modula 22 stupnja Celsiusa, zračna masa 1,5. Za svako mjerenje bio je upotrebljen solarni simulator i uređaji kalibrirani frema referentnom standardnom modulu koji je prethodno bio kalibriran prema SERI (Southern Electric Research Institute - USA) referentnim standardima. Izlaganje modula vanjskom svjetlu bilo je istraženo u uvjetima otvorenog kruga i kratkog spoja modula.
  Ključne riječi: amorfni silicij, standardni uvjeti mjerenja, degradacija

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analitička metoda izbora optimalnih veličina fotonaponskog sustava.

  Autori:
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Zulim, Ivan (55264)
  Sikimić, Nenad
  Kulišić, Petar (81083)
  Urednici
  Franković, Bernard
  Naslov zbornika: ENERGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA, I dio
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96054-1-5
  Stranice: od 527 do 535
  Skup: MEĐUNARODNI KONGRES ENERGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA
  Održan: od 26.10.94 do 28.10.94
  Sažetak: Prikazana je jednostavna analitička metoda izbora optimalnih veličina fotonaponskog sustava koji uključuje solarni panel, akumulatorsku bateriju, dodatni izvor energije, trošilo i kontrolni podsustav. Optimalne vrijednosti površine panela i kapaciteta akumulatora dobivene su kompjutorskom simulacijom korištenjem prosječnih dnevnih podataka globalne ozračenosti horizontalne površine u jadranskom području.
  Ključne riječi: fotonaponski sustav, simulacija, optimalne veličine

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Frequency Distribution of Solar Radiation on Horizontal Surfaces.

  Autori:
  Kulišić, Petar (81083)
  Sinjeri, Ljiljana
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Zulim, Ivan (55264)
  Urednici
  Sayigh, A.A.M
  Naslov zbornika: RENEWABLE ENERGY, vol. 5, Pergamon Press, Oxford
  Jezik: engleski
  Mjesto: Oxford, Velika Britanija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0 08 041268 8
  Stranice: od 2367 do 2369
  Skup: WORLD RENEWABLE ENERGY CONGRESS
  Održan: od 11.09.94 do 16.09.94
  Sažetak: Frekvencijska raspodjela sunčane ozračenosti može se koristiti u projektiranju sustava u kojima se odvija protvorba Sunčeve energije. Empirijske korelacije, koje se navode u literaturi, ne mogu se primijeniti na bilo koje klimatsko područje. U ovom radu dugogodišnji meterologijski podaci dnevne globalne ozračenosti horizontalne površine za područja na jadranskoj obali upotrebljena su za određivanje raspodjele indeksa prozračnosti kao i za proračun njegove maksimalne i minimalne vrijednosti. Proračuni su izvršeni za nekoliko mjesečnih prosječnih vrijednosti indeksa prozračnosti, a postignuti rezultati uspoređeni su s podacima navedenim u literaturi.
  Ključne riječi: indeks prozračnosti, frekvencijska raspodjela,

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The comparison of the models for amorphous silicon photovoltaic module.

  Autori:
  Vuknić, Ivica
  Zulim, Ivan (55264)
  Urednici
  Biljanović, Petar
  Naslov zbornika: MIKROELEKTRONIKA, ELEKTRONIKA I ELEKTRONIČKE TEHNOLOGIJE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6042-07-7
  Stranice: od 2-84 do 2-89
  Skup: MIKROELEKTRONIKA, ELEKTRONIKA I ELEKTRONIČKE TEHNOLOGIJE
  Održan: od 22.05.95 do 26.05.95
  Sažetak: Simulirana je strujno-naponska karakteristika PIN strukture od amorfnog silicija pomoću tri različita modela (Singerov, empirijski i Swartzov). Karakteristike su uspoređene mjerenjem u normiranim uvjetima na modulima koji nisu bili izloženi Sunčevom svjetlu.
  Ključne riječi: modul od amorfnog silicija, strujno-naponska karakteristika, modeli

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kratkoročna predviđanja performanci pomoću podataka dinamičkog testiranja kolektora

  Autori:
  Brunotte, A
  Bosanac, Miroslav (62330)
  Sizmann, Rudolf
  Urednici
  Zold, Andras
  Naslov zbornika: HARMONY WITH NATURE
  Jezik: engleski
  Mjesto: BUDAPEST, HUNGARY
  Godina: 1993
  Stranice: od 801 do 801
  Skup: SOLAR WORLD CONGRESS
  Održan: od 23.08.93 do 27.08.93

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: In-situ testiranje solarnih kolektora

  Autori:
  Bosanac, Miroslav (62330)
  Souproun, A.
  Nielsen, J.E.
  Sizmann, Rudolf
  Urednici
  Zold, Andras
  Naslov zbornika: HARMONY WITH NATURE
  Jezik: engleski
  Mjesto: BUDAPEST, HUNGARY
  Godina: 1993
  Stranice: od 802 do 802
  Skup: SOLAR WORLD CONGRESS
  Održan: od 23.08.93 do 27.08.93

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Brzi dinamički test kolektora

  Autori:
  Bosanac, Miroslav (62330)
  Brunotte, A
  Sizmann, Rudolf
  Urednici
  Zold, Andras
  Naslov zbornika: HARMONY WITH NATURE
  Jezik: engleski
  Mjesto: BUDAPEST, HUNGARY
  Godina: 1993
  Stranice: od 803 do 803
  Skup: SOLAR WORLD CONGRESS
  Održan: od 23.08.93 do 27.08.93

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Materijali i sustavi za pretvorbu Sunčeve energije

  Autori:
  Vuletin, Jadranka (53984)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: ZBORNIK RADOVA 3. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA O NOVIM TEHNOLOGIJAMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81997-04-1
  Stranice: od 27 do 27
  Skup: 3. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O NOVIM TEHNOLOGIJAMA
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: U cilju poboljšanja djelotvornosti pretvorbe energije simuliran je rad fotonaponskog sustava. Procijenjene su karakteristične veličine sustava. Izvršeni su proračuni funcije korisnosti te određen PHI-dijagram. U daljnjim istraživanjima vršit će se eksperimentalna ispitivanja materijala pogodnih svojstava za pretvorbu Sunčeve energije te odabiranje metoda i materijala za uskladištenje energije.
  Ključne riječi: pretvorba Sunčeve energije, materijali, sustavi


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr