SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-05-255

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-05-255


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 81
Ukupno objavljenih radova: 83


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Napon između susjednih lamela kolektora pri petljastom dvovojnom nesimetričnom namotu armature istosmjernog stroja

  Autori:
  Smolčić, Zlatko (105403)
  Gašparac, Ivan (75402)
  Časopis: Elektrotehnika
  Broj: 4
  ISSN: 0013-5844
  Volumen: 36
  Godina: 1993
  Stranice: od 181 do 188
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se daje prikaz ostvarljive snage istosmjernog stroja uovisnosti o brzini vrtnje za razne vrste namota armature.Razmatra se problematika primjene petljastog dvovojnognesimetričnog namota armature s naslova nastajanja pulsacijanapona između susjednih lamela kolektora. Daje se numeričkametoda određivanja napona među susjednim lamelama i analizirautjecaj parametara namota armature na taj napon, te daju naznakemogućih rješenja za odstranjenje pulsacija napona među susjednimlamelama kolektora.
  Ključne riječi: istosmjerni stroj, napon između lamela kolektora, nemerička metoda, odstranjivanje pulsacija, petljasti dvovojni nesimetrični namot armature, prikaz ostvarljive snage

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kriteriji za određivanje stabilnosti asinhronog motora pri smanjenoj frekvenciji napona napajanja

  Autori:
  Jadrić, Martin (17591)
  Terzić, Božo (138865)
  Časopis: Elektrotehnika
  Volumen: 33
  Godina: 1990
  Stranice: od 227 do 235
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Parametri neizoliranog kaveza asinkronog stroja

  Autori:
  Štefanko, Stjepan
  Jadrić, Martin (17591)
  Božiković, Ljubomir
  Časopis: Elektrotehnika
  Volumen: 33
  Godina: 1990
  Stranice: od 167 do 179
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Doprinos proračunu viših harmonika polja i diferencijalne reaktancije statora asinhronog stroja s ravnim utorima statora

  Autori:
  Maletić, Ante (27623)
  Časopis: Elektrotehnika
  Volumen: 33
  Godina: 1990
  Stranice: od 237 do 243
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dijagnostička ispitivanja kaveza rotora asinhronog stroja

  Autori:
  Wolf, Radenko (54263)
  Ban, Drago (1914)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Kovačević, Zoran (81230)
  Časopis: Elektrotehnika
  Broj: 5
  ISSN: 0013-5844
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 187 do 196
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kvarovi na rotoru asinhronoga kaveznog motora predstavljaju sveveći postotak ukupnih kvarova, osobito onih velikih i većih snagau tzv. teškim pogonima. Većina kvarova na rotoru sastoji se ulomovima jednog štapa ili više njih, odnosno segmenatakratkospojnog prstena, a prouzročena je kombinacijom različitihnaprezanja rotorske konstrukcije. U radu je data metoda i pšonjoj izvršena analiza raspodjele struje u štapovima i prstenimakaveza za slučaj prekida jednog štapa te pri prekidu segmentaprstena. Provedena je harmonička analiza polja u oba slučaja,analaizirana je reakcija statorskih struja i ocijenjen utjecaj naponašanje motora. Na osnovi rezultata teorijske analize iizvršenih mjerenja u laboratoriju na jednom konkretnom motorudaju se zaključci i smjernice za dalji rad na traženju elemenatapouzdane metodologije tehničke dijagnostike defektnih stanjakaveza rotora asinhronog stroja.
  Ključne riječi: analiza, asinhroni stroj, dijagnostička ispitivanja, kavez rotora, kvarovi, mjerenja

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Karakteristike prelaznog kontakta četkica-lamela bitne u matematičkom modeliranju komutacijskog procesa istosmjernog stroja

  Autori:
  Šimunić, Zoran
  Časopis: Elektrotehnika
  Broj: 6
  ISSN: 1113-5844
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 251 do 258
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se definiraju komutacijska svojstva i parametri bitni zamatematičko modeliranje komutacijskog procesa istosmjernogstroja. Na temelju vlastitih teorijskih i eksperimentalnihistraživanja te dosad objavljenih radova u literaturi detaljnijese obrađuju osnovna fizikalna svojstva, odnosno karakteristikeprelaznog kontakta četkica-lamela koje dolaze do izražaja ukomutacijskom procesu. Prikazuje se djelovanje prelaznog kontaktau dinamičkim prilikama pri stvaranju i rastvaranju kontaktaizmeđu četkice i pojedine lamele i daju se konkretni prijedloziza uvođenje realne karakteristike prelaznog kontakta umodeliranju komutacijskog procesa.
  Ključne riječi: četkice, istosmjerni stroj, karakteristike, komutacijski proces, lamele, matematički model, modeliranje, prelazni kontakt.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Metode detekcije kvara kaveza rotora asinhronog motora

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Časopis: Elektrotehnika
  Broj: 6
  ISSN: 0013-5844
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 241 do 250
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: članku su prikazane metode detekcije početnog kvara (prekidajednog štapa kaveza rotora) asinkronog stroja opće namjene. Jednametoda se zasniva na snimanju i analizi signala dobivenih sdijela namota statora ili s posebno ugrađenih svitaka zadetekciju kvara. Date su teorijske analize i eksperimentalnirezultati. Teorijski i eksperimentalno se istražuju mogućnostiprimjene dijagnostičke metode koja se zasniva na mjerenju ispektralnoj analizi aksijalnih vibracija kao mogućem indikatorukvara kaveza.
  Ključne riječi: analiza, asinhroni motor, eksperimenti, kvarovi, metode detekcije

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Određivanje smanjenja protjecanja namota armature pri realnom odvijanju komutacijskog procesa istosmjernog stroja

  Autori:
  Obad, Ivan
  Šimunić, Zoran
  Časopis: Elektrotehnika
  Broj: 1
  ISSN: 0013-5844
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 33 do 41
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Realno odvijanje komutacijskog procesa istosmjernog strojarazlikuje se od onog koje se pretpostavlja pri klasičnomproračunu komutacije i pomoćnih polova istosmjernih strojeva.Uzrok tome stanju leži u složenosti elektromagnetskih uvjeta ukojima se nalazi svitak u komutaciji i karakteristikama prelaznogotpora kontakta između četkice i lamele stroja. Sa svrhom štotočnijeg određivanja povezanosti trajanja i načina odvijanjarealnog komutacijskog procesa obzirom na iznos ukupnogprotjecanja i magnetske indukcije pod pomoćnim polom, provedenasu teorijska i eksperimentalna istraživanja. Prikazana je metodaodređivanja faktora smanjenja protjecanja namota armature prirealnom odvijanju komutacijskog procesa.
  Ključne riječi: istosmjerni stroj, istraživanja, komutacijski proces, namot armature, proračun protjecanja

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Eksperimentalna metoda identifikacije parametara nadomjesne sheme svitka armature istosmjernog stroja

  Autori:
  Šimunić, Zoran
  Časopis: Automatika
  Broj: 1
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 33
  Godina: 1992
  Stranice: od 47 do 52
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Brze promjene struje u električnim strojevima zahtijevaju da sepri matematičkom modeliranju mora uzeti u obzir proširenanadomjesna shema induktivnog i radnog otpora koja uzima u obzirpojave prigušnog djelovanja vrtložnih struja u željezu i bakru.Opisana je eksperimentalna metoda identifikacije parametaranadomjesne sheme te određivanja frekvencijske karakteristike natemelju snimljene prelazne pojave struje i napona za primjersvitka armature istosmjernog stroja.
  Ključne riječi: eksperimentalna identifikacija, induktivitet, nadomjesna shema, električni stroj, svitak armature

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Test methods and measuring apparatus for measurement of dynamic coefficient of friction of brushes

  Autori:
  Milković, Mateo (123901)
  Časopis: Carbon
  Broj: 4
  ISSN: 0008-6223
  Volumen: 30
  Godina: 1992
  Stranice: od 587 do 592
  Jezik: engleski
  Sažetak: The coefficient of friction is a very important operationalcaracteristic of brushes, which is indirectly measured accordingto conventional mathods by measurement of the tangential forcesacting on the brush. Methods making possible measurements of thestatic and dynamic coefficient of friction are suggested becauseonly the static coefficient of friction can be measured byconventional methods. Two measuring have been developed anddescribed; an electrical balance can be used for slower dynamicchanges, and a resistance bridge for faster dynamic changes.
  Ključne riječi: carbon brushes, coefficient of friction, testing methods, pulsating current, cyclic heating

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Modeliranje i simulacija elektromotornog pogona s elektronički komutiranim motorom

  Autori:
  Terzić, Božo (138865)
  Jadrić, Martin (17591)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: 05 Energetska tehnika i aditivni izvori energije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1991
  Stranice: od 166 do 171
  Skup: III međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Sažetak: Opisana je struktura elektromotornog pogona s elektroničkikomutiranim motorom, koji je realiziran kao laboratorijskamaketa. Zatim je postavljen njegov matematički model s pomoćukojega su simulirana odabrana stacionarna i dinamička stanja.Uspoređeni su rezultati simulacije i mjerenja te je dobivenonjihovo vrlo dobro slaganje, čime je potvrđena valjanostpostavljenog modela. Kao ilustracija primjene modela uprojektiranju elektromotornih pogona, prikazan je postupakodređivanja napona istosmjernog međukruga s obzirom naograničenje valovitosti elektromagnetskog momenta.
  Ključne riječi: elektronički komutirani motor, matematički model, simulacija, elektromotorni pogon

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Research of Physical Phenomena in Electrical Machines

  Autori:
  Ilić, Ivan (17001)
  Ban, Drago (1914)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 3. SONT
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 21 do 22
  Skup: III međunarodni simpozij o novim tehnologijama

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Proračun statičkih karakteristika elektronički komutiranog motora

  Autori:
  Terzić, Božo (138865)
  Jadrić, Martin (17591)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 498 do 502
  Skup: 2nd international conference Design to manufacture in modern industry
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Prikazana je metoda proračuna karakteristika elektroničkikomutiranog motora s cilindričnim rotorom i trapeznim oblikomelektromotorne sile. Sve potrebne jednadžbe dane su eksplicitno uovisnosti o brzini vrtnje i parametrima motora. Za određivanjevremena komutacije, koje se javlja kao parametar u izrazima zafazne struje, primjenjuje se iterativni postupak rješavanjatranscendentalne jednadžbe, tako da u proračunu valja koristitidigitalno računalo. Uspoređeni su rezultati proračuna i mjerenja,za valne oblike struja i karakteristiku momenta, te je potvrđenatočnost prikazane metode proračuna.
  Ključne riječi: elektronički komutirani motor, komutacija, stacionarno stanje, momentna karakteristika

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Snimanje tropolnog udarnog kratkog spoja sinkronog generatora i razrada rezultata računalom

  Autori:
  Kovačić, Tihomir (163003)
  Maljković, Zlatko (27746)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 38 do 41
  Skup: 2nd international conference Design to manufacture in modern industry

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Matematički model dva sinkrona generatora s regulacijama pogona i uzbude

  Autori:
  Maljković, Zlatko (27746)
  Glavan, Boris
  Naslov zbornika: Zbornik radova 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 111 do 115
  Skup: 2nd international conference Design to manufacture in modern industry

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Identifikacija i korekcija utjecaja promjena otpora rotora u sustavu vektorske regulacije asinkronog stroja

  Autori:
  Zdenković, Josip (185145)
  Kuljić, Zoran
  Čanić, Šimun
  Perkovac, Milan
  Naslov zbornika: Proceedings 37th International Annual Gathering KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 486 do 489
  Skup: Symposium on electrical drives and power electronics
  Održan: od 26.04.92 do 27.04.92
  Sažetak: U realiziranom sustavu vektorske regulacije asinkronog stroja uočena je značajna zavisnost kvalitete regulacije asinkronog stroja o podudarnosti u upravljačkom mikroračunalu pretpostavljene i stvarne vrijednosti otpora rotora stroja. U članku je obrađena jedna metoda identifikacije i korekcije odstupanja pretpostavljene od stvarne vrijednosti otpora rotora. Prikazan je rezultat primjene te metode na realnom modelu sa strojem snage 4kW. Upravljačko mikroračunalo realizirano je sa dva digitalna signalna procesora TMS320E14 koji rade paralelno.
  Ključne riječi: vektorska regulacija, asinkroni stroj, signalni procesor, identifikacija otpora rotora

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dodatni gubici elektronički komutiranog motora

  Autori:
  Jadrić, Martin (17591)
  Terzić, Božo (138865)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Zbornik 6. Međunarodnog savjetovanja o elektromotornim pogonima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 54 do 57
  Skup: 6. Međunarodno savjetovanje o elektromotornim pogonima
  Održan: od 13.10.92 do 15.10.92
  Sažetak: Definirani su dodatni gubici elektronički komutiranog motora.Prikazan je postupak za njihovo određivanje koji se temelji namjerenju impedancijske karkateristike i zadanom valnom oblikustruje motora. Rezultati su dobiveni kombiniranim postupkomproračuna i mjerenja na motoru snage 1.5 kW. Analiziran jeutjecaj pulzacija struje na dodatne gubitke.
  Ključne riječi: elektronički komutirani motor, dodatni gubici

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prilagodba suvremenog frekvencijskog pretvarača asinkronog motora

  Autori:
  Kunjašić, Đino (153274)
  Naslov zbornika: Zbornik 6. Međunarodnog savjetovanja o elektromotornim pogonima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijuni, HR
  Godina: 1992
  Stranice: od 109 do 114
  Skup: 6. Međunarodno savjetovanje o elektromotornim pogonima
  Održan: od 13.10.92 do 15.10.92

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Metoda identifikacije vremenske konstante rotora u sustavu vektorske regulacije asinkronog stroja

  Autori:
  Zdenković, Josip (185145)
  Horvat, M.
  Kuljić, Zoran
  Čanić, Šimun
  Klobučar, Veljko
  Perkovac, Milan
  Urednici
  Srb, Neven
  Majić, Mirko
  Car, Stjepan
  Naslov zbornika: 6th International conference on electric-motor drives
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: -
  Stranice: od 142 do 148
  Skup: 4. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 13.10.92 do 15.10.92
  Sažetak: Predstavljena je jedna metoda identifikacije i korekcije utjecaja promjene vremenske konstante rotora u sustavu vektorske regulacije asinkronog stroja. Metoda se zasniva na estimitranju radne i jalove snage koje prelaze na rotor stroja. Metoda koristi u sustavu vektorske regulacije uobičajeno estimirane statorske struje i napone. Provedena je analiza mogućnosti primjene metode simulacijom značajnih stanja pogona na digitalnom računalu. Opisani su i rezultati dobiveni eksperimentalnom provjerom metode na laboratorijskoj maketi vektorski reguliranog 4 kW asinkronog stroja.
  Ključne riječi: vektorska regulacija, asinkroni stroj, signalni procesor, identifikacija vremenske konstante rotora

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Automatsko upravljanje režimima rada električkih strojeva pri laboratorijskim ispitivanjima

  Autori:
  Bušić, Krešimir
  Šimunić, Zoran
  Naslov zbornika: Zbornik 6. Međunarodnog savjetovanja o elektromotornim pogonima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijuni, HR
  Stranice: od 149 do 154
  Skup: 6. Međunarodno savjetovanje o elektromotornim pogonima
  Održan: od 13.10.92 do 15.10.92

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje četkica na vučnim motorima električnih lokomotiva 25 kV, 50 Hz

  Autori:
  Smolčić, Zlatko (105403)
  Naslov zbornika: Zbornik 6. Međunarodnog savjetovanja o elektromotornim pogonima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijuni, HR
  Godina: 1992
  Stranice: od 162 do 166
  Skup: 6. Međunarodno savjetovanje o elektromotornim pogonima
  Održan: od 13.10.92 do 15.10.92

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Aktualnosti tehničke dijagnostike i nadzora većih asinkronih motora

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Grgić, I.
  Naslov zbornika: Zbornik 6. Međunarodnog savjetovanja o elektromotornim pogonima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijuni, HR
  Godina: 1992
  Stranice: od 256 do 259
  Skup: 6. Međunarodno savjetovanje o elektromotornim pogonima
  Održan: od 13.10.92 do 15.10.92

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Simulation of the real comutation process in a DC Machine

  Autori:
  Šimunić, Zoran
  Naslov zbornika: Proceedings 4th International Conference IMACS-TCI'93
  Jezik: engleski
  Mjesto: Montreal, Canada
  Godina: 1993
  Stranice: od 293 do 298
  Skup: 4th International Conference IMACS-TC1'93

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Suvremene dijagnostičke metode asinkronih motora srednjih i velikih snaga

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1993
  Stranice: od 8 do 13
  Skup: 1. Međunarodno savjetovanje o održavanju i popravku električne opreme

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: One method for indirect speed estimation in vector controlled induction machine drives

  Autori:
  Zdenković, Josip (185145)
  Kuljić, Zoran
  Čanić, Šimun
  Perkovac, Milan
  Kuljić, Zoran
  Naslov zbornika: 5th European Conference on Power Electronics and Aplications
  Jezik: engleski
  Mjesto: Exeter, UK
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 085296 5869
  Stranice: od 399 do 404
  Skup: 5th European Conference on Power Electronics and Applications EPE'93
  Održan: od 13.09.93 do 16.09.93
  Sažetak: In order to improve the robustness of vector controlled induction machine drive, the direct speed measurement should not be applied. One method for indirect speed estimation, which permits speed estimation from stator voltage equation in field coordinates is introduced. Presumption that rotor flux vector modulus is held constant and total leakage factor considered to be zero are used. Speed estimator is applied to the indirect field orientation control structure. Simulation results and experimental verification on real 4kW drive show that good behaviour is obtained in static conditions under variable load and in dynamic conditions under stepwise speed reference changes. The dynamic and static performance are still acceptable even if error in assumed values for stator and rotor resistance exists. Control unit contains two digital signal processors in parallel work. Inverter is realized with IGBTs.
  Ključne riječi: induction machine, vector control, sensorless drive, digital signal processor

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Jedan pristup problemu revitalizacije i modernizacije sustava uzbude generatora

  Autori:
  Sirotić, Zvonimir
  Ban, Drago (1914)
  Erceg, Gorislav
  Galić, Damjan
  Maljković, Zlatko (27746)
  Puzak, Milivoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 31 do 40
  Skup: Prvo savjetovanje Hrvatskog komiteta CIGRE
  Održan: od 10.10.93 do 13.10.93
  Sažetak: U radu se ukratko daje osvrt na razvoj i postojeće stanjeuzbudnih sustava većih elektrana u Hrvatskoj, te se razmatrajuopće smjernice pri modernizaciji uzbudnih sustava sinkronihgeneratora. Na primjeru jednog turbogeneratora opisuje se pristupproblemu revitalizacije, rekonstrukcije i modernizacije sustavauzbude turbogeneratora koji se nalazi u pogonu više od dvadesetgodina. Razmatraju se problemi dotrajalosti pojedinih komponenatauzbudnog sustava, te izbor novijih suvremenih rješenja. Zakonkretan primjer daje se prednost statičkom rješenju sustavauzbude. Razmatra se utjecaj promjene uzbudnog sustava nastabilnost elektroenergetskog sustava Istre.
  Ključne riječi: sinkroni generator, uzbudni sustavi, revitalizacija

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neke specifičnosti revitalizacije uzbudnog sustava hidrogeneratora

  Autori:
  Maljković, Zlatko (27746)
  Erceg, Gorislav
  Srb, Neven
  Smolčić, Zlatko (105403)
  Naslov zbornika: Prvo savjetovanje hrvatskog komiteta CIGRE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 51 do 10
  Skup: Prvo savjetovanje Hrvatskog komiteta CIGRE
  Održan: od 10.10.93 do 13.10.93
  Sažetak: U radu se, na jednom primjeru hidrogeneratora analizirajuvarijante rekonstrukcije uzbudnog sustava, a posebno mogućerekonstrukcije glavnog uzbudnika u cilju pouzdanije izvedbeuzbudnog sustava, odnosno minimalnih zahtjeva za održavanjem.Analiziraju se problemi dotrajalosti pojedinih komponentiuzbudnog sustava, te izbor novih suvremenih rješenja.Valoriziraju se varijante potpune i djelomične zamjene komponentiuzbudnog sustava.
  Ključne riječi: hidrogenerator, uzbudni sustav, revitalizacija, istosmjerni i izmjenični generator

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Razvoj dijagnostičkih metoda za motore vlastite potrošnje termoelektrana

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Kovačević, Zoran (81230)
  Naslov zbornika: Prvo savjetovanje hrvatskog komiteta CIGRE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 83 do 91
  Skup: Prvo savjetovanje Hrvatskog komiteta CIGRE
  Održan: od 10.10.93 do 13.10.93
  Sažetak: U referatu su naglašeni problemi osjetljivosti rotora asinkronogmotora na pogonske kvarove, te dan pregled metoda kojima jemoguće dijagnosticirati kvarove u pogonskim uvjetima "ON-LINE" iu uvjetima izvan pogona "OFF-LINE". Navedeni su i komentiranirezultati istraživanja kvarova primjenom dijagnostičke metodekoja se zasniva na kompjutoriziranoj analizi spektra strujestatora.
  Ključne riječi: asinkroni motor, tehnička dijagnostika, harmonička analiza, statorska struja

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kompjutorizirana "ON-LINE" dijagnostika stanja rotora asinkronih motora

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Naslov zbornika: 4. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-81997
  Stranice: od 80 do 83
  Skup: 4. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 25.10.93 do 27.10.93
  Sažetak: Nakon kraćeg osvrata na probleme pogonske osjetljivostirotora kaveznog motora daje se pregled manje ili više poznatihmetoda za "ON-LINE" i "OF-LINE" dijagnostiku kvarova takvogrotora. Posebno se prikazuju rezultati primjene novih postupakadijagnostike zasnovani na korištenju suvremene mjerne iračunalske opreme, te komercijalno dostupnog softvera.

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sinteza sustava za regulaciju brzine vrtnje s adaptivnim regulatorom kod servopogona s elektronički komutiranim motorom

  Autori:
  Terzić, Božo (138865)
  Naslov zbornika: Zbornik IV međunarodnog simpozija o novim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 4. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 25.10.93 do 27.10.93
  Sažetak: Adaptivni regulator brzine vrtnje koji ovisi o signalu greške,radi kao dvopoložajni ili PI regulator primjenjen je naservopogon s elektronički komutiranim motorom. Postavljen jepojednostavljeni matematički model sustava i izvršena sintezaregulacijskog kruga brzine vrtnje. Da bi se ilustrirale prednostiupotrebe adaptivnog regulatora u odnosu na klasični PI regulatorprikazani su simulacijski i eksperimentalni rezultati.

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Problemi kompenzacije jalove snage kod jednofaznih promjenljivih opterećenja

  Autori:
  Božiković, Ljubomir
  Jadrić, Martin (17591)
  Naslov zbornika: IV međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-81997
  Stranice: od 29 do 32
  Skup: 4. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 25.10.93 do 27.10.93
  Sažetak: Razmatraju se različite mogućnosti simetriranja promjenljivihnesimetričnih opterećenja u zadanom čvoru trofazne mreže.Analizirano je opterećenje s jednofaznim usmjerivačem, kaotipični primjer opterećenja kod kojeg je nesimetrija prisutna i uvišim harmonicima struje. Postavljen je matematički model sustavaza kompenzaciju i simetriranje i prikazani su rezultati dobivenisimuliranjem na računalu.

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Regulirani elektromotorni pogoni s pretvaračima frekvencije

  Autori:
  Zdenković, Josip (185145)
  Klobučar, Veljko
  Perkovac, Milan
  Urednici
  Katić, Zvonko
  Naslov zbornika: IX međunarodno savjetovanje tehnologa sušenja i skladištenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6135-00-0
  Stranice: od 199 do 210
  Skup: IX međunarodno savjetovanje tehnologa sušenja i skladištenja
  Održan: od 26.01.93 do 27.01.93
  Sažetak: U članku su istaknute osnovne prednosti i mane asinkronog motora kao komponente elektromotornog pogona. Sažeto su predstavljeni proizvodi poduzeća Drives & Control, nastali kao rezultat vlastitog razvoja, koji omogućavaju realizaciju visoko kvalitetnih reguliranih elektromotornih pogona s asinkronim motorom, kao i njihovo nadređeno vođenje i nadzor. To su MIPROSTART - uređaj za usporeni zalet, MINIPREF, MIPROVERT, VEKTOREG - frekvencijski pretvarači, MIKON1, MIPROLIFT-C - programabilni upravljački uređaji. Detaljno je objašnjen postupak izbora motora i pretvarača frekvencije MIPROVERT pri projektiranju pogona.
  Ključne riječi: elektromotorni pogon, sinkroni motor, pretvarač frekvencije

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Estimiranje brzine vrtnje pri vektorskoj regulaciji asinkronog stroja bez mjernog člana brzine vrtnje

  Autori:
  Zdenković, Josip (185145)
  Kuljić, Zoran
  Čanić, Šimun
  Klobučar, Veljko
  Perkovac, Milan
  Naslov zbornika: Proceedings 38th International Annual Conference KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 599 do 604
  Skup: Electrical drives and power electronics
  Održan: od 26.04.93 do 26.04.93
  Sažetak: Sustav vektorske regulacije asinkronog stroja poželjno je izvesti bez mjernog člana brzine vrtnje, što značajno doprinosi robusnosti pogona. Izostavljanje mjernog člana brzine vrtnje zahtijeva estimiranje brzine vrtnje kako bi se zadržali što bolji statički i dinamički pokazatelji kvalitete regulacije. U članku je predstavljena jedna metoda estimacije brzine vrtnje u sustavu indirektne varijante vektorske regulacije asinkronog stroja. Brzina vrtnje se estimira iz statorske jednadžbe stroja uz pretpostavku konstantnog iznosa vektora toka rotora i zanemarenje koeficijenta rasipanja stroja. Rezultati simulacije metode na digitalnom računalu pokazuju da se ovom metodom uspješno rješava problem održanja zadane brzine vrtnje pri opterećenju stroja, a i odziv na skokovitu promjenu zadane brzine vrtnje ili momenta tereta ima zadovoljavajuću dinamiku, čak i uz značajno razlikovanje pretpostavljenih i stvarnih omskih otpora stroja.
  Ključne riječi: vektorska regulacija, asinkroni motor, signalni procesor, estimacija brzine vrtnje

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Signal Processor Based Frequency Converter for field Oriented Vektor Controlled Induction Machine Drive

  Autori:
  Zdenković, Josip (185145)
  Kuljić, Zoran
  Čanić, Šimun
  Perkovac, Milan
  Urednici
  Solina, Franc
  Zajc, Baldomir
  Naslov zbornika: Proceedings of the Second Electrotehnical and Computer Science Conference ERK'93
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: -
  Stranice: od 305 do 308
  Skup: 2nd Electrotehnical and Computer Science Conference ERK'93
  Održan: od 27.09.93 do 29.09.93
  Sažetak: The application off up to date electronic components as the digital signal processor in the control unit and the IGBT switches in the inverter unit for induction machine vector controlled drive is considered. Interesting hardware and software design features of realized industrial frequency converter VEKTOREG are presented. Two digital signal processors work parallel in order to get complete digital current, torque, speed and position control. Excellent torque and flux control decoupling is achieved through rotor flux vector orientated control. Various possibilities of converter control and interfaces are discussed. Algorithm applied for the on-line rotor time constant parameter adaptation are briefly introduced. Some experimental results are presented.
  Ključne riječi: vektorska regulacija, pretvarač frekvencije, asinkroni motor, signalni procesor

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Contemporary diagnostic methods for induction motors of middle and large rating

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Kovačević, Zoran (81230)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Jezik: engleski
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 1st international conference on maintance and repair of electrical equipment
  Održan: od 21.05.93

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Suvremeno rješenje regulacije procesa izbjeljivanja drvenjače

  Autori:
  Šimunić, Zoran
  Kovačić, Tihomir (163003)
  Rabuzin, Zdravko (190694)
  Himelreich, Zvonimir
  Naslov zbornika: IV međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-81977
  Stranice: od 57 do 62
  Skup: 4. međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 25.10.93 do 27.10.93
  Sažetak: U sklopu automatizacije industrijskog postrojenja za proizvodnjudrvenjače izvršena je rekonstrukcija i automatizacija procesaizbjeljivanja drvenjače. Ugrađena je nova mjerna oprema zamjerenje bjeline, protoka, gustoće razrijeđene mase drvenjače teza mjerenje ostatka kemikalija. Koncipiran je novi upravljački iregulacijski sustav koji je izveden u dva nivoa. U nižem,lokalnom upravljačkom nivou obavljaju se sve upravljačke funkcijei u njemu su izvedeni svi regulacijski krugovi. U višem,centralnom upravljačkom nivou obavlja se nadzor nad procesomproizvodnje i postavljaju se točni tehnološki parametri zaproizvodnju izbjeljene drvenjače. Cilj rekonstrukcije procesa jepostizanje proizvodnog procesa sa stabilnom vrijednošću izlaznebjeline drvenjače, uz što manju potrošnju kemikalija zaizbjeljivanje. U radu je prikazan tok i način rješavanjaregulacije procesa, definiranje regulacijske strukture,simulacija na računalu te konačno rješenje nakon puštanja upogon. Sve regulacijske i upravljačke funkcije izvedene su uprogramabilnom logičkom kontroleru (PLC), uz vizualizacijuprocesa na monitoru i povezivanje lokalnog i centralnogupravljačkog mjesta industrijskom komunikacijskom mrežom.

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Computer aided testing and evaluating electromotor insulation conditions on site

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Kovačević, Zoran (81230)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Urednici
  Jezernik, Anton
  Naslov zbornika: Proc. 2d international conference Design to manufacture in modern industry
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bled, Slovenia
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 86-435-0108-5
  Stranice: od 619 do 624
  Skup: 2nd international conference Design to manufacture in modern industry
  Održan: od 29.05.95 do 30.05.95
  Sažetak: This paper presents the measurement method and the test results of motor insulation condition in the cement factory. Several levels of stabilized d.c. voltage are suplied to motor winding, with precisely defined value and duration of each level. The voltage and the leakage current through the insulation are recorded using PC, AD converter and appropriate software. This measurement method is applicable for motor insulation testing on site, regardless the motor size.

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Experimental determination of brushless DC motor parameters

  Autori:
  Gašparac, Ivan (75402)
  Ban, Drago (1914)
  Maljković, Zlatko (27746)
  Urednici
  Jakopović, Željko
  Kovačić, Zdenko
  Naslov zbornika: Proceedings 40th anniversary conference KoREMA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 571 do 574
  Skup: 40th anniversary conference KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: U članku je prikazana jedna metoda određivanja induktiviteta i električke vremenske konstante elektronički komutiranog motora koji ima permanentne magnete na rotoru. Snimanjem i analizom odziva struje namota statora priključenog na izvor konstantnog napona dobiju se veličine induktiviteta i vremenske konstante neophodne za analizu ponašanja motora u prijelaznim stanjima. Eksperiment je proveden za uzdužni i poprečni položaj osi namota statora u odnosu na os permanentnog magneta na rotoru. Prikazani su rezultati mjerenja na jednom konkretnom motoru.
  Ključne riječi: elektronički komutirani motor, induktiviteti, vremenske konstante

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Testing and evaluating of electromotor insulation conditions on site using computer

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Kovačević, Zoran (81230)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Urednici
  Jakopović, Željko
  Naslov zbornika: Proceedings 40th anniversary conference KoREMA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 567 do 570
  Skup: 40th anniversary conference KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: This paper presents the measurement method and the test results of motor insulation condition in the cement factory. Several levels of stabilized d.c. voltage are supplied to motor winding, with precisely defined value and duration of each level. The voltage and the leakage current through the insulation are recorded using PC, AD converter and appropriate software. This measurement method is applicable for motor insulation testing on site, regardless the motor size. Two measurements were carried out, according to this measurement method, at 10-months interval. The analysis and processing of the test results show that the method is acceptable because it gave enough data for the decision about possible improvement of insulation conditions.

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Some aspects of electrical drive selection for propulsion of eco-ship

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Gašparac, Ivan (75402)
  Nevešćanin, Mate
  Urednici
  Benčić, Zvonimir
  Perić, Nedjeljko
  Rajković, Borivoje
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Proc. of the 8th int. conference on electrical drives and power electronics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-04-1
  Stranice: od 287 do 290
  Skup: 8th international conference on electrical drives and power electronics
  Održan: od 12.09.95 do 14.09.95
  Sažetak: U referatu je prikazano jedno realizirano rješenje električnog pogona propulzije čamca za turističke potrebe. Zbog namjene čamca i konstrukcijskih rješenja broda odabran je elektromotorni pogon s istosmjernim elektromotorima i čoperskom regulacijom brzine vrtnje koristeći pri tome i mehanički reduktor. Napajanje se provodi iz akumulatora. Poriv broda je realiziran kotačem s lopaticama (sistem Missisipi") umjesto propelera, i to iz razloga turističke atrakcije.
  Ključne riječi: elektromotorni pogon, eko-brod

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Jedno rješenje elektrobicikla

  Autori:
  Nevešćanin, Mate
  Maljković, Zlatko (27746)
  Miletić, Marinko
  Ban, Drago (1914)
  Gašparac, Ivan (75402)
  Urednici
  Benčić, Zvonimir
  Perić, Nedjeljko
  Rajković, Borivoje
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Proc. of the 8th international conference on el. drives and power electronics
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-04-1
  Stranice: od 283 do 286
  Skup: 8th international conference on electrical drives and power electronics
  Održan: od 12.09.94 do 14.09.94
  Sažetak: U referatu se opisuju neka rješenja dodatnog pogona bicikla električnim motorom. Detaljno se opisuje pogon ostvaren sinkronim motorom s permanentnim magnetom koji se spaja preko sistema zupčanika i lančanika na pogonski kotač. Prikazane su karakteristike motora i pretvarača koji čini energetski dio ovog elektromotornog pogona.
  Ključne riječi: pogon bicikla, sinkroni motor s permanentnim magnetom

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiza posljedica zaustavljanja turboagregata s uključenom uzbudom

  Autori:
  Maljković, Zlatko (27746)
  Sirotić, Zvonimir
  Ban, Drago (1914)
  Urednici
  Cvetković, Zorko
  Naslov zbornika: Zbornik 2. savjetovanja CIGRE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Šibenik
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6408-01-5
  Stranice: od 15 do 24
  Skup: Međunarodna konferencija za velike el. sisteme - 2. savjetovanje
  Održan: od 14.05.95 do 18.05.95
  Sažetak: Analiziraju se posljedice koje su se mogle dogoditi u procesu zaustavljanja turboagregata 376 MVA. Zbog smetnje u mreži agregat je isključen iz nje, ali se zbog kvara na prekidaču uzbudne struje nije mogla isključiti uzbuda. Programom na elektroničkom računalu su izračunata zagrijanja namota rotora i statora generatora, te je procijenjen utjecaj povećanih zagrijanja na izolacije. Pokazalo se da ključni utjecaj ima trajanje zaustavljanja i ograničenja iznosa uzbudne struje. Temperatura namota rotora nije nadvisila iznos od 159 oC, uz pretpostavljeno trajanje zaustavljanja od 10 min uz uključenu uzbudu. Zagrijanje statora s obzirom na obračunat tijek promjene statorskih gubitaka nije bio izvan dozvoljenih granica.
  Ključne riječi: turbogenerator, gubici, uzbuda

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena jedne suvremene "on-line" metode dijagnostike stanja asinkronih motora u preventivnom održavanju pogona

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Kovačević, Zoran (81230)
  Naslov zbornika: Energetska i procesna postrojenja-zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1994
  Stranice: od 527 do 531
  Skup: Energetska i procesna postrojenja
  Održan: od 25.05.94 do 27.05.94
  Sažetak: U referatu se daje osvrt na neke od metoda za dijagnosticiranje stanja rotora većih i velikih asinkronih motora u energetskim i procesnim postrojenjima. Detaljnije se prikazuje suvremena metoda kompjutorizirane dijagnostike stanja rotora i rezultati njene primjene u jednom konkretnom procesnom postrojenju. Prednost je ove metode u tome što se primjenjuje u pogonskim uvjetima bez prekidanja i ometanja tehnološkog procesa.
  Ključne riječi: asinkroni motor, dijagnostika, preventivno održavanje

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Projektiranje digitalnog regulatora brzine vrtnje elektromotornog pogona

  Autori:
  Terzić, Božo (138865)
  Urednici
  Benčić, Zvonimir
  Perić, Nedjeljko
  Rajković, Borivoje
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Proc. of the 8th international conference on el. drives and power electronics
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-04-1
  Stranice: od 182 do 185
  Skup: 8th international conference on electrical drives and power electronics
  Održan: od 12.09.94 do 14.09.94
  Sažetak: Opisan je diskretni sustav za regulaciju brzine vrtnje s elektronički momutiranim motorom. Motor se napaja iz izmjenjivača s IGBT tranzistorima, a za upravljanje faznim strujama koriste se analogni histerezni regulatori. Logika komutacije struje i funkcije regulacijskog kruga brzine vrtnje realiziraju se mikrokontrolerom MC68HC11. Koristeći linearizirani model kontinuiranog sustava izveden je matematički model diskretnog sustava za regulaciju brzine vrtnje. Ponašanje diskrenog sustava analizirano je na transformiranom kontinuiranom sustavu. Parametri regulatora brzine vrtnje transformiranog kontinuiranog sustava su ujedno i parametri digitalnog regulatora. Za provjeru postupka sinteze regulatora brzine vrtnje izrađena je laboratorijska maketa diskretnog sustava za regulaciju brzine vrtnje. Uspoređeni su odzivi brzine vrtnje pri skoku reference od 3% nazivne vrijednosti (režim malih signala) kod kontinuiranog i diskretnog sustava.
  Ključne riječi: elektronički komutirani motor, regulacija brzine vrtnje, digitalni PI regulator

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pokretanje pogona s potencijalnim teretom i upravljanje kočnice iz digitalnog DC pretvarača

  Autori:
  Kunjašić, Đino (153274)
  Urednici
  Benčić, Zvonimir
  Perić, Nedjeljko
  Rajković, Borivoje
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Proc. of the 8th international conference on el. drives and power electronics
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-04-1
  Stranice: od 194 do 197
  Skup: 8th international conference on electrical drives and power electronics
  Održan: od 12.09.94 do 14.09.94
  Sažetak: U članku se razmatra problematika regulacije brzine vrtnje pri pokretanju pogona s potencijalnim teretom te upravljanja kočnice iz digitalnog DC pretvarača. Za konkretni primjer iz prakse analizira se primjena funkcijskog bloka za upravljanje kočnice implementiranog u digitalni pretvarač ABB VERITRON te se daju rezultati mjerenja na nekoliko karakterističnih slučajeva.
  Ključne riječi: digitalni DC-pretvarač, potencijalni teret, upravljanje kočnicom, predmoment

 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The induction machine vector controlled drive in the volumetric dosage application

  Autori:
  Zdenković, Josip (185145)
  Kuljić, Zoran
  Čanić, Šimun
  Perkovac, Milan
  Klobučar, Veljko
  Urednici
  Benčić, Zvonimir
  Perić, Nedjeljko
  Rajković, Borivoje
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Proc. of the 8th international conference on el. drives and power electronics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-04-1
  Stranice: od 233 do 236
  Skup: 8th international conference on electrical drives and power electronics
  Održan: od 12.09.94 do 14.09.94

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Turbine-generator set transients caused by a single-phase short circuit: a comparison of simulated nad test results

  Autori:
  Maljković, Zlatko (27746)
  Kuterovac, Ljiljana
  Gašparac, Ivan (75402)
  Urednici
  Ertan, H.Bulent
  Uctug, M.Yildirm
  Naslov zbornika: Proc. of international aegean conference on el. machines and power electronics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Kusadasi, Turkey
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 975-429-081-4
  Stranice: od 181 do 185
  Skup: International aegean conference on electrical machines and power electronics
  Održan: od 05.06.95 do 07.06.95

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Overvoltage protection of the induction generator after its disconnection from the power grid

  Autori:
  Terzić, Božo (138865)
  Gotovac, S.
  Jadrić, Martin (17591)
  Jezik: engleski
  Mjesto: Krakow
  Godina: 1995
  Skup: 6. International DAAM Symposium "Inteligent manufacturing systems

 49. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uštede energije u reguliranim elektromotornim pogonima s pretvaračima frekvencije i asinkronim motorima

  Autori:
  Zdenković, Josip (185145)
  Kuljić, Zoran
  Klobučar, Veljko
  Perkovac, Milan
  Urednici
  Katić, Zvonko
  Naslov zbornika: Xth international symposium of technologies for drying and storing
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 342 do 350
  Skup: Xth international symposium of technologies for drying and storing
  Održan: od 18.01.94 do 21.01.94
  Sažetak: U članku su istaknute osnovne karakteristike elektromotornih pogona s asinkronim motorom. Sažeto su predstavljeni proizvodi poduzeća Drives & Control, nastali kao rezultat vlastitog razvoja, koji omogućavaju realizaciju visoko kvalitetnih postrojenja s asinkronim motorom. Posebna pažnja posvećena je mogućnosti uštede energije u elektromotornim pogonima ventilatora i pumpi. Ukoliko ventilator ili pumpa, koju pogoni asinkroni motor priključen na pretvarač frekvencije, radi veći dio tehnološkog procesa sa smanjenim protokom medija moguće je prilagođenjem brzine vrtnje motora zahtijevanom protoku ostvariti izuzetno značajne uštede energije. Na konkretnim primjerima pokazan je financijski efekt mogućih ušteda, a time i opravdanost investicije u modernizaciju postojećih pogona.
  Ključne riječi: asinkroni motor, elektromotorni pogon, pretvarač frekvencije, ušteda energije

 50. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zavisnosti između nekoliko postupaka estimacije vektora toka rotora asinkronog stroja

  Autori:
  Zdenković, Josip (185145)
  Kuljić, Zoran
  Klobučar, Veljko
  Perkovac, Milan
  Naslov zbornika: Proceedings 39th annual conference KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 339 do 343
  Skup: 39th annual conference KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: U ovom radu razmatraju se sustavne zavisnosti između nekoliko postupaka estimacije vektora toka rotora asinkronog stroja s kaveznim rotorom. Uspoređeni su: strujni i naponski model, potpuni i reducirani observer. Pokazano je da su i strujni i naponski model ekvivalentni reduciranom observeru sa specijalno definiranim koeficijentima observera. Nadalje je konkretno pokazano kako je reducirani observer poseban slučaj potpunog observera.
  Ključne riječi: sinkroni stroj, vektorska regulacija, observer, estimacija stanja

 51. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The devices for digital control of induction machine-the experience survey after 1.5MW installed power

  Autori:
  Zdenković, Josip (185145)
  Babić, Zdravko
  Bilić, Mario
  Klobučar, Veljko
  Perkovac, Milan
  Vukas, Vladimir
  Urednici
  Benčić, Zvonimir
  Perić, Nedjeljko
  Rajković, Borivoje
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Proc. of the 8th international conference on el. drives and power electronics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 108 do 114
  Skup: 8th international conference on electrical drives and power electronics
  Održan: od 12.09.94 do 14.09.94

 52. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Seed sensorless drive with induction machine based on natural field orientation

  Autori:
  Zdenković, Josip (185145)
  Kuljić, Zoran
  Pašalić, Nedžat
  Naslov zbornika: 6th european conference on power electronics and applications, Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bruessels, Belgium
  Godina: 1995
  Stranice: od 1752 do 1757
  Skup: 6th european conference on power electronics and aplications
  Održan: od 19.09.95 do 21.09.95

 53. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Svojstva nesimetričnog stepeničastog dvovojnog petljastog namota istosmjernog stroja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Autor: GAŠPARAC IVAN
  Datum obrane: 05.05.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 218
  Sažetak: Za istosmjerne strojeve velike snage valja odabrati petljastidvovojni nesimetrični stepeničasti namot armature. Ta vrstanamota smanjuje napon između susjednih lamela kolektora, ali se,zbog nesimetričnosti namota i nejednolikosti induciranih naponapojedinih paralelnih grana i ovoja namota armature, javljajupulsacije tog napona. Posljedice su pogoršanje potencijalnogstanja kolektora zbog pulsacija napona i pogoršanje komutacijskogstanja zbog struja izjednačenja. Zasnovana je i realiziranametoda numeričkog izračunavanja napona među susjednim lamelamakolektora pomoću elektroničkog računala za zadanu prostornurazdiobu magnetske indukcije. Istražen je utjecaj parametaranamota armature: broja utora po paru polova, broja svitaka poutoru i skraćenja namota na oblik (pulsacije) i veličinu naponameđu susjednim lamelama. Istraženo je djelovanje pomaka polovicepapuče glavnog pola na smanjivanje, odnosno uklanjanaje pulsacijanapona među susjednim lamelama i utvrđen utjecaj parametaranamota armature na napon među lamelama kad postoji pomak polovicepapuče glavnog pola. Uveden je pojam beznaponske zone umeđupolnom prostoru. Razvijena je metodologija određivanja širinebeznaponske zone. Provedena je usporedba širine beznaponske zonejednovojnog petljastog namota bez pomaka papuče glavnog pola idvovojnog petljastog namota s pomakom polovice papuče glavnogpola. Utvrđeno je potrebno smanjenje prekrivanja glavnog pola sciljem održavanja širine beznaponske zone i pokazan utjecaj nasmanjenje snage stroja. Zasnovana je metoda snimanja naponasvitka i napona među susjednim lamelama primjenom elektroničkogračunala. Provedena su snimanja tih napona na konkretnomistosmjernom stroju. Razvijena je metoda određivanja prostornerazdiobe magnetske indukcije iz snimljenog napona skraćenogsvitka. Iz estimacijom dobivene razdiobe magnetske indukcije suizračunati naponi među susjednim lamelama i uspoređeni s naponimasnimljenim na stroju. Dobro slaganje rezultata računanja imjerenja potvrdilo je teorijske postavke, metode numeričkogračunanja i estimacijske postupke. Dobiven je postupak izboraparametara namota armature i oblikovanja polne papuče glavnogpola pri projektu istosmjernog stroja velike snage.
  Ključne riječi: istosmjerni stroj, nesimetrični dvovojni petljasti namot, napon među lamelama, pulsacije napona, papuča pola, snimanje napona, prekrivanje glavnog pola, beznaponska zona


 54. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Istraživanje komutacijskog procesa istosmjernog stroja eksperimentom i simulacijom
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Autor: ŠIMUNIĆ ZORAN
  Datum obrane: 29.05.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 148
  Sažetak: Na temelju eksperimentalnih istraživanja postavljena je fizikalnaslika realnih zbivanja u komutacijskom procesu. Dane su osnovneteorijske postavke odvijanja komutacijskog proces koje sukorištene pri zasnivanju matematičkog modela. Provedbomeksperimentalnih i teorijskih istraživanja obrađena je složenatematika komutacijskog procesa u nekoliko glavnih elemenata:svojstva prelaznog kontakta četkica-lamela, parametriinduktiviteta svitka u komutaciji, utjecaj karaktera odvijanjakomutacijskog procesa na raspodjelu napona rotacije u svitku ukomutacijskoj zoni i zasnivanje matematičkog modela za simulacijukomutacijskog procesa. Istražena su osnovna svojstva prelaznog električnog kontaktačetkica-lamela u komutacijskom procesu. Opisane su karakteristikeprelaznog kontakta: u početku stvaranja električkog kontakta prinailasku lamele pod četkicu (probojna karakteristika), prikonstantnim gustoćama struje (statička karakteristika) i pri vrlovelikim brzinama promjene gustoće struje (dinamičkakarakteristika). Ustanovljeno je također da je skraćenje trajanjakomutacijskog procesa određeno izgledom i kvalitetom patine napojedinim lamelama kolektora. Predložena je jedna nova metodaodređivanja područja vođenja struje u prelaznom kontaktu natemelju geometrije izgleda površine patine i klizne površinečetkice. Istraživanja metode određivanja granice nastupanja iskrenja uprelaznom kontaktu pokazala su da se kao najpouzdanija mjera možeodabrati površinska gustoća električne snage u prelaznom kontaktuu komutacijskom procesu, tj. umnožak trenutnih vrijednosti naponai gustoće struje u prelaznom kontaktu četkica-lamela. Brze promjene struje svitka u komutacijskom procesu zahtijevajuda se pri proračunu mora uzeti u obzir proširrena nadomjesnashema induktiviteta svitka, koja uzima u obzir pojave prigušnogdjelovanja vrtložnih struja u željezu i bakru. Parametrinadomjesne sheme svitka određeni su primjenom jedne nove metodeidentifikacije parametara na temelju snimljene prelazne pojavestruje i napona svitka u mirovanju. Predložena je i provedena jedna nova metodologija računanjaraspodjele protjecanja armature, rezultantnog protjecanja inapona rotacije u svitku u komutacijskoj zoni, koja uzima u obzirstvarni tok struje u komutacijskom procesu. Zasnovan je matematički model za simulaciju komutacijskog procesaza šesteropolni stroj s valovitim namotom i spuštenim četkicamapod samo dva nosača. Model predstavlja osnovu za kasniju razraduu svrhu primjene na bilo koji tip istosmjernog stroja. Usporedbarezultata simulacije i eksperimenta pokazala je dobru podudarnosti praktički verificirala valjanost osnovnih teorijskih postavkiodvijanja komutacijskog procesa i opravdanost zasnivanja ovakvogmatematičkog modela.


 55. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Utjecaj valovitog napajanja na koeficijent trenja četkice kolektorskog stroja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Autor: MILKOVIĆ MATEO
  Datum obrane: 21.12.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 153
  Sažetak: Od velikog broja parametara koji su važni za izbor optimalnečetkice za određeni kolektorski stroj naročito je važankoeficijent trenja koji se javlja kad četkica kliže po lamelamakolektora pri vrtnji. Zbog toga se ovom parametru četkiceposvećuje velika pažnja kako pri određivanju njegove vrijednosti(zbog gubitaka i zagrijanja dijelova komutacijskog sklopa) tako iza tumačenje promjena koje se događaju u zaoni kontaktačetkica-kolektor. Imajući u vidu poznata istraživanja koeficijenta trenja četkice uovisnosti o materijalu i površini kliznoga kontakta, okolini,obodnoj brzini, pritisku četkice te djelomično o gustoći struje itemperaturi, u ovom radu opisana su istraživanja zakonitosti oponašanju koeficijenta trenja četkice pri valovitom napajanju. Sva istraživanja provedena su na elektrografitnim četkicamarazličitih kvaliteta (sastava materijala) koje se izkomutacijskih razloga najčešće koriste na realnim kolektorskimstrojevima. Eksperimenti su vršeni, kako je uobičajeno(preporukom IEC), na modelu tzv. kratkospojenom kolektoru sjednom ili dvije četkice, a ne na realnom kolektoru s namotom. Za razliku od poznatih metoda, kojim se na neizravan načinodređuje statički koeficijent trenja četkice mjerenjemtangencijalnih sila koje djeluju na četkicu, postavljene su i utvrđene nove metode za identifikaciju koeficijenta trenjačetkice za stacionarna i dinamička stanja. Eksperimentalno se utvrdila prednost metode "otpornički most" u odnosu na metodu"električna vaga" pomoću koje je moguće izravno mjeriti statičkii dinamički koeficijent trenja četkice. Primjenom metode "otpornički most" istraženi su uzroci smanjenjakoeficijenta trenja četkice ovisno o ovliku i veličini struje teutvrdilo utjecaj osnovnog sastava materijala na karakter trenjačetkice. Također je sistematizirana metodologija identifikacijestatičkog i dinamičkog koeficijenta trenja četkice pri valovitomnapajanju. Za slučaj ispitnog sklopa četkica-kratkospojeni kolektor, a premaprovedbi eksperimenata i analizi dobivenih rezultata mjerenja,postavljen je matematički model koeficijenata trenja četkice. Izizračunatih i izmjerenih vrijednosti statičkog koeficijentatrenja četkice može se zaključiti da je statički matematičkimodel dobro definiran. Imajući u vidu činjenicu, da se u zonikontakta četkica-kolektor događaju vrlo složeni mehanički,električki i fizikalno-kemijski procesi, rezultati simulacijedinamičkim matematičkim modelom pokazali su zadovoljavajućerezultate. No, valja znati da je praktički nemoguće u cjelostitočno matematički opisati dinamičko ponašanje koeficijenta trenjačetkice. Istraženo smanjenje koeficijenta trenja četkice ovisno o oblikustruje ima svoju primjenu pri određivanju gubitaka na kolektorupri napajanju istosmjernog stroja valovitom strujom iz raznihspojeva pretvarača.


 56. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Vektorska regulacija asinkronog motora bez mjernog člana brzine vrtnje
  Fakultet: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveulilište Zagreb
  Autor: ZDENKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 10.10.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 137
  Sažetak: U ovom radu je uvedena jedna struktura vektorske regulacije asinkronog stroja bez mjernog člana brzine vrtnje. Struktura se može svrstati u indirektnu varijantu vektorske regulacije bez mjernog člana brzine vrtnje, s djelovanjem na vektor napona statora i uz održavanje konstantnog iznosa vektora toka rotora. Upravljanje razvijenim elektromagnetskim momentom stroja temelji se na proporcionalnoj vezi kutne brzine klizanja vektora toka rotora prema rotoru i razvijenog elektromagnetskog momenta, uz pretpostavku da je iznos vektora toka rotora konstantan. Na kutnu brzinu klizanja vektora toka rotora prema rotoru nije moguće direktno djelovati već se djeluje preko vektora napona statora. Izlaz iz regulatora kutne brzine rotora, koji predstavlja referentno klizanje vektora toka rotora prema rotoru, provodi se kroz blok za rasprezanje koji definira referentni vektor napona statora. U bloku rasprezanja koristi se naponska jednadžba statora uz pretpostavku konstantnog iznosa vektora toka rotora i zanemarenja koeficijenta ukupnog rasipanja stroja. Kutna brzina rotora se estimira pomoću naponske jednadžbe statora stroja i istih pretpostavki održavanja konstantnog iznosa vektora toka rotora i zanemarenja koeficijenta ukupnog rasipanja stroja. U strukturu je uključeno mjerenje linijskih struja statora stroja, a za potrebe estimacije kutne brzine rotora. U radu je iznesen detaljan pregled iz literature poznatih postupaka estimacije brzine vrtnje, kao i cjelovitih specifičnih struktura vektorske regulacije asinkronog stroja bez mjernog člana brzine vrtnje. Prikazani su rezultati simulacije uvedene strukture na digitalnom računalu. Simulirani su procesi zaleta i udarnog opterećenja stroja. Simulirano je i stanje odstupanja iznosa pretpostavljenih parametara stroja u upravljačkom računalu i stvarnih parametara stroja. Odzivi uvedene strukture su stabilni, a utjecaj promjene otpora statora i rotora zbog zagrijanja stroja na ponašanje strukture u stacionarnim i dinamičkim stanjima prihvatljiv. Za eksperimentalnu provjeru ponašanja uvedene strukture osmišljen je i realiziran laboratorijski postav. Laboratorijski postav sastojao se od: namjenski projektiranog mehaničkog ispitnog postolja s dinamo vagom (kavezni asinkroni stroj nazivne snage 7.5kW) i ispitivanim strojem (kavezni asinkroni stroj nazivne snage 4kW), dva pretvarača frekvencije opremljena odgovarajućom programskom opremom, razvojne i ispitne opreme. Razmotrene su nelinearnosti u izmjenjivaču pretvarača frekvencije. Eksperimenti su pokazali da je u uvedenoj strukturi nužno uključiti kompenzaciju promjenljivog napona međukruga zbog ostvarenja mogućnosti generatorskog rada stroja. Utvrđeno je da postupak kompenzacije mrtvog vremena izmjenjivača učinkovito smiruje nepoželjne oscilacije struje statora i brzine vrtnje, te da doprinosi izdizanju amplitude osnovnog harmonika napona statora. Za ocjenu ponašanja uvedene strukture u stacionarnom stanju snimljene su momentne karakteristike za stroj u hladnom, toplom i vrućem stanju. Pri ispitivanju utjecaja toplinskog stanja stroja na ponašanje uvedene strukture u stacionarnom stanju, u upravljačkom računalu podešeni su parametri otpora statora i rotora prema nadomjesnoj shemi stroja. Utvrđeno je da uvedena struktura ostvaruje točnost održavanja stacionarne brzine vrtnje oko referentne vrijednosti u iznosu od ţ1% nazivne sinkrone brzine vrtnje pri opterećenjima stroja do nazivnog, uz stroj u hladnom stanju već pri referentnoj brzini vrtnje od 1% nazivne sinkrone brzine vrtnje, dok se u vrućem stanju stroja ova točnost ostvaruje tek pri vrijednosti referentne brzine vrtnje iznad 13.3% sinkrone brzine vrtnje. Ako se želi ova točnost postići i u vrućem stanju stroja pri referentnim brzinama vrtnje ispod 13.3% sinkrone brzine vrtnje mora se pratiti toplinsko stanje stroja i adaptirati parametre upravljačkog računala. Dok je promjenu otpora statora i rotora stroja bilo jednostavno egzaktno izvesti kroz dovođenje stroja u pojedino toplinsko stanje, promjena međuinduktiviteta statora i rotora stroja, odnosno stanja magnetskog zasićenja stroja, mogla se izazvati samo promjenom odgovarajućih parametara u upravljačkom računalu. U uvedenoj strukturi dva su parametra upravljačkog računala odgovorna za stanje magnetskog zasićenja: iznos vektora struje magnetiziranja rotora i iznos međuinduktiviteta statora i rotora. Istražen je utjecaj promjene iznosa ova dva parametra upravljačkog računala na momentne karakteristike. Utvrđeno je da pri promjeni iznosa ovih parametara koja uzrokuje povišenje iznosa vektora tokova u stroju dolazi u vrućem stanju stroja do poželjnog "otvrdnjavanja" momentnih karakteristika. Primijećeno je da se korištenjem podatka o radnoj snazi na priključcima stroja, uz podešavanje parametra iznosa vektora struje magnetiziranja rotora, može stroj u uvedenoj strukturi dovesti u stanje rada s minimalnim gubicima pri stacionarnom stanju s konstantnim opterećenjem stroja. Pokusima zaleta i reverziranja stroja, te pokusom udarnog opterećenja provjereno je ponašanje stroja u dinamičkim stanjima. U svim pokusima ostvareno je dobro ograničenje struje statora za vrijeme prijelazne pojave, premda uvedena struktura ne sadrži regulaciju struje. Pri udarnim opterećenjima i niskim brzinama vrtnje pokazalo se da je ipak potrebno povećati referetni iznos vektora napona statora, što je ostvareno promjenom iznosa parametra otpora statora ili vektora struje magnetiziranja rotora u upravljačkom računalu. Zamijećeno je da promjena stanja stroja od hladnog do toplog ne djeluje značajnije na tijek prijelaznih pojava pri pokusima zaleta, reverziranja i udarnog opterećenja, ako se s povišenjem radne temperature stroja provodi i korekcija referentnog iznosa vektora napona statora pri najnižim brzinama vrtnje. U praksi, u većini slučajeva parametri nadomjesne sheme stroja nisu dostupni i nije moguće izvesti pokuse praznog hoda i kratkog spoja stroja. U ovom radu je predstavljen i provjeren jedan jednostavan i za praksu prihvatljiv način određivanja potrebnih parametara upravljačkog računala koji se odnose na parametre stroja. Za otpor statora se pretpostavlja da se može izmjeriti, dok se ostali parametri računaju iz podataka natpisne pločice stroja. S obzirom da uvedena struktura sadrži samo regulator kutne brzine rotora, određivanje njegovih parametara eksperimentalnim putem ne predstavlja u praksi poteškoću. Međutim, ipak je za potrebe određivanja parametara regulatora određena nadomjesna regulacijska shema uvedene strukture. Uspoređeni su odzivi sustava u režimu malih signala uz parametre regulatora određene eksperimentalnim putem i parametre regulatora određene iz nadomjesne regulacijske sheme uvedene strukture prema kriteriju simetričnog optimuma. Unatoč odstupanjima očekivanih od stvarnih pokazatelja kvalitete regulacije, određivanje parametara regulatora iz predložene nadomjesne regulacijske sheme je za praksu prihvatljivo.
  Ključne riječi: asinkroni stroj, vektorska regulacija, digitalno upravljanje, signalni procesor, pretvarač frekvencije, regulacija brzine vrtnje, elektromotorni pogon bez mjernog člana brzine vrtnje, estimacija brzine vrtnje


 57. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Identifikacija rotorskih parametara asinkronog motora u stvarnom vremenu
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Autor: KUNJAŠIĆ ĐINO
  Datum obrane: 28.05.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 99
  Sažetak: U radnji je istaknuta važnost poznavanja parametara vektorskireguliranog asinkronog motora, dan je pregled uzroka iposljedica njihove promjenjivosti tijekom rada, te načiniidentifikacije istih u stvarnom vremenu. Opisani su principi iosnovne strukture vektorske regulacije te matematički modelvektorski reguliranog asinkronog motora. Analizirani su postupci kojima se estimira vektor rotorskog toka.Detaljno je obrađen jedan od postupaka ugrađen u konkretnipretvarač. Opisani su uzroci promjenjivosti rotorskih parametaraključnih za estimaciju rotorskog toka. Posljedice odstupanjaparametara motora od parametara u modelima za estimacijurazmotrene su simulacijom i eksperimentom. Načinjen jepojednostavljeni matematički model na kojemu je analiziranutjecaj nesuglasja rotorske vremenske konstante na točnostestimacije rotorskog toka. Isti je utjecaj istraživan nakonkretnom pretvaraču, i to mjerenjem i simulacijom. Takodobiveni rezultati se slažu i upućuju na potrebu identifikacijerotorskog otpora i induktiviteta u stvarnom vremenu. Kritički su razmotreni postupci identifikacije rotorskoginduktiviteta. Navedeni su i opisani najčešće korišteni modeli zaestimaciju rotorskog toka u okviru kojih je obuhvaćenapromjenjivost rotorskog induktiviteta zbog zasićenja. Obrađeno jei nekoliko karakterističnih postupaka identifikacije rotorskogotpora u stvarnom vremenu. Mjerenjem i simulacijom je načinjenadetaljna analiza rada i ocjena točnosti jednog od postupakaidentifikacije koji je ugrađen u ispitivani frekvencijskipretvarač.


 58. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Postupak eksperimentalnog identificiranja parametara sinkronog stroja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Autor: KOVAČIĆ TIHOMIR
  Datum obrane: 21.12.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 100
  Sažetak: Za dinamičko modeliranje sinhronog stroja potrebno je osimmatematičkog modela raspolagati i parametrima. U radu jepredložena metoda identifikacije parametara u vremenskoj domenina osnovu struja armature i uzbude snimljenih u pokusu tropolnogudarnog kratkog spoja. Postupak identifikacije sastoji se od dvadijela. U eksperimentalnom dijelu snimaju se odzivi strujadigitalnim mjernim uređajima. U numeričkom dijelu priprema sematematički model sinhronog stroja za izračunavanje struja utropolnom udarnom kratkom spoju i obrađuju se snimljeni podaci.Identifikacija parametara obavlja se računalom. U postupkuidentifikacije usporedbom izmjerenog i matematičkim modelomizračunatog odziva uz pomoć numeričkog postupka optimiranjanelinearne funkcije više varijabli mjenjaju se parametri dok seodzivi ne poklope. Predloženi postupak numeričko eksperimentalnogidentificiranja parametara sinhronog stroja omogućava uspješnuidentifikaciju parametara, provjeru ispravnosti matematičkogmodela i brzu provjeru ispravnosti parametara dobivenih nekimdrugim eksperimentalnim postupcima ili proračunom.


 59. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Sustav za regulaciju brzine vrtnje s elektronički komutiranim motorom
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Autor: TERZIĆ BOŽO
  Datum obrane: 18.03.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 104
  Sažetak: Projektirana je i izrađenja laboratorijska maketa sustava zaregulaciju brzine vrtnje s elektronički komutiranim motoromnazivnih podataka: E=118 V, I=15,9 A, M=8 Nm, n=2000 r/min. Natemelju osnovne strukture odabranog tehničkog rješenja postavljenje odgovarajući matematički model. Sinteza regulacijskog krugabrzine vrtnje provedena je pomoću lineariziranog sustava premakriterijima tehničkog i simetričnog optimuma. Na osnovimatematičkog modela pogona, izrađen je program za simulaciju nadigitalnom računalu, pomoću kojeg je provedena simulacijastatičkih i dinamičkih stanja. Usporedbom rezultata sodgovarajućim mjerenjima na laboratorijskoj maketi potvrđena jetočnost matematičkog modela.
  Ključne riječi: elektronički komutirani motor, matematički model, regulacija brzine vrtnje, simulacija, laboratorijska maketa, gubici


 60. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Sinhroni motor u praznom hodu kod prisilnog njihanja frekvencije napajanja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Autor: KOVAČEVIĆ ZORAN
  Datum obrane: 04.10.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 117
  Sažetak: Sinkroni stroj priključn na izvor napajanja oscilirajućefrekvencije pokazuje tendencije osciliranja. Prva varijanta takvog izvora napajanja je agregat istosmjerni -sinkroni stroj. Da bi se postigle veće oscilacije pojedinihveličina (struje armature, snage, brzine vrtnje) potrebno jepogoditi rezonanciju. Pri tome brzine vrtnje agregata iispitivanog sinkronog stroja osciliraju u protufazi, aistosmjerni pogonski stroj u agregatu nije preopterećen.Rezultati proračuna i mjerenja pokazuju dobro slaganje, štopotvrđuje korektnost matematičkog modela. Druga varijanta takvog izvora napajanja je pretvarač frekvencijepreko kojeg se napaja ispitivani sinkroni stroj. Bitna razlikaprema prvoj varijanti je u tome da za oscilacije frekvencijenarinutog napona nisu potrebne oscilacije snage pogonskogistosmjernog stroja za ubrzavanje odnosno usporavanje agregata.Amplitude oscilacija pojedinih veličina (struja armature, snage,brzine vrtnje) ispitivanog stroja su znatno veće kod istihvrijednosti oscilacija frekvencije narinutog napona. Provjerarezultata proračuna usporedbom s rezultatima mjerenja biti ćemoguća kada odgovarajući pretvarač frekvencije bude naraspolaganju. Ukoliko bude moguća nabava pretvarača frekvencijedovoljno velike snage, ova varijanta osciliranja sinkronog strojabi se mogla koristiti kod određivanja termičke snage strojevavelikih snaga. Osnovna prednost ove metode ispitivanja je u tomeda nema potrebe za mehaničkim spajanjem opteretnog i ispitivanogstroja, nego je dovoljan samo električki priključak ispitivanogstroja na pretvarač frekvencije.
  Ključne riječi: sinkroni stroj, elektromehaničke oscilacije, termička snaga, matematički model


 61. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Svojstva nesimetričnog stepeničastog dvovojnog petljastog namota istosmjernog stroja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Mentor: SMOLČIĆ ZLATKO
  Datum obrane: 05.05.93
  Broj stranica: 218
  Autor: Gašparac Ivan
  Rad: Doktorat


 62. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje komutacijskog procesa istosmjernog stroja eksperimentom i simulacijom
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Mentor: WOLF RADENKO
  Datum obrane: 29.05.91
  Broj stranica: 148
  Autor: Šimunić Zoran
  Rad: Doktorat


 63. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj valovitog napajanja na koeficijent trenja četkice kolektorskog stroja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Mentor: ILIĆ IVAN
  Datum obrane: 21.12.92
  Broj stranica: 153
  Autor: Milković Mateo
  Rad: Doktorat


 64. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Postupak eksperimentalnog identificiranja parametara sinkronog stroja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Mentor: ILIĆ IVAN
  Datum obrane: 21.12.92
  Broj stranica: 100
  Autor: Kovačić Tihomir
  Rad: Magisterij


 65. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Identifikacija rotorskih parametara asinkronog motora u stvarnom vremenu
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Mentor: BAN DRAGO
  Datum obrane: 28.05.92
  Broj stranica: 99
  Autor: Kunjašić Đino
  Rad: Magisterij


 66. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Sinkroni motor u praznom hodu kod prisilnog njihanja frekvencije napajanja
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sveučilište Zagreb
  Mentor: WOLF RADENKO
  Datum obrane: 04.10.93
  Broj stranica: 117
  Autor: Kovačević Zoran
  Rad: Magisterij


 67. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Zaštita visokonaponskih motora od sklopnih prenapona u TE Plomin

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Naručitelj: HEP
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 0
  Jezik: hrvatski

 68. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Izbor rješenja modernizacije sustava uzbude generatora TE Plomin 1

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Maljković, Zlatko (27746)
  Dizdarević, N.
  Erceg, Gorislav
  Galić, Damjan
  Puzak, Milivoj
  Naručitelj: HEP
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 117
  Jezik: hrvatski

 69. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Kompjutorizirana "ON LINE" dijagnostika stanja asinkronih motora za pogone vlastite potrošnje u TE Rijeka

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Kovačević, Zoran (81230)
  Naručitelj: TE
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 92
  Jezik: hrvatski

 70. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Kompjutorizirana "ON LINE" dijagnostika stanja asinkronih motora u drvenjači Fužine

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Kovačević, Zoran (81230)
  Naručitelj: Drvenjača
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 76
  Jezik: hrvatski

 71. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Dokumentacija za zamjenu sustava uzbude generatora 150 MVA

  Autori:
  Galić, Damjan
  Erceg, Gorislav
  Ban, Drago (1914)
  Padovan, Lukša
  Novak, Davor
  Naručitelj: HEP
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 0
  Jezik: hrvatski

 72. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Kompjutorizirana "ON LINE" dijagnostika stanja visokonaponskih asinkronih motora u INA Petrokemija d.d. Kutina

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Kovačević, Zoran (81230)
  Naručitelj: INA Petrokemija
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 130
  Jezik: hrvatski

 73. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Kompjutorizirana "ON LINE" dijagnostika stanja visokonaponskih asinkronih motora I faze izgradnje u "INA Petrokemija d.d. Kutina"

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Kovačević, Zoran (81230)
  Naručitelj: INA Petrokemija
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Stranica ukupno: 60
  Jezik: hrvatski

 74. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Kompjutorizirana "ON LINE" dijagnostika stanja asinkronih motora za pogone vlastite potrošnje u TE Plomin

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Naručitelj: HEP
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 0
  Jezik: hrvatski

 75. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Kompjutorizirana "ON LINE" dijagnostika stanja asinkronih motora TC Koromačno

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Kovačević, Zoran (81230)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Naručitelj: Elektrotehnički fakultet
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 104
  Jezik: hrvatski

 76. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Određivanje pozicije lamela istosmjernog stroja u vrtnji

  Autori:
  Miletić, Marinko
  Cettolo, Mirko (6721)
  Žubrinić, Mladen
  Himelreich, Zvonimir
  Rabuzin, Zdravko (190694)
  Bušić, Krešimir
  Šimunić, Zoran
  Naručitelj: TUP
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 125
  Jezik: hrvatski

 77. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Zasnivanje fizičkog modela za istraživanje djelovanja ekvipotencijalnih veza kolektorskog stroja

  Autori:
  Ilić, Ivan (17001)
  Rabuzin, Zdravko (190694)
  Šimunić, Zoran
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 26
  Jezik: hrvatski

 78. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Analiza mogućnosti rekonstrukcije glavnog uzbudnika generatora

  Autori:
  Maljković, Zlatko (27746)
  Smolčić, Zlatko (105403)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Rabuzin, Zdravko (190694)
  Šimunić, Zoran
  Naručitelj: HE Vinodol
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 20
  Jezik: hrvatski

 79. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Automatizacija industrijskog postrojenja za prešanje i pakiranje drvenjače

  Autori:
  Bušić, Krešimir
  Rabuzin, Zdravko (190694)
  Kunjašić, Đino (153274)
  Kovačić, Tihomir (163003)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Šimunić, Zoran
  Naručitelj: Drvenjača
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 192
  Jezik: hrvatski

 80. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Analiza napona među lamelama pri nesimetričnim stepeničastim dvoslojnim petljastim dvovojnim namotima armature za istosmjerne strojeve granične snage-III dio

  Autori:
  Smolčić, Zlatko (105403)
  Gašparac, Ivan (75402)
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 59
  Jezik: hrvatski

 81. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Kompjutorizirana "ON LINE" dijagnostika stanja asinkronih motora u koksari Bakar

  Autori:
  Ban, Drago (1914)
  Wolf, Radenko (54263)
  Cettolo, Mirko (6721)
  Kovačević, Zoran (81230)
  Naručitelj: Koksara
  Depo ustanova: Elektrotehnički fakultet
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 135
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr