SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-168

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-168


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 63
Ukupno objavljenih radova: 63


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primjena računala u zavarivanju

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Andrić, Šimun (531)
  Tomašević, Katica (175065)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 3
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 109 do 117
  Broj referenci: 101
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U prvom dijelu rada prikazan je ukratko povijesni razvoj, podjelai osnovni dijelovi računala, a u drugom dijelu razmatra sespecifičnost primjene računala u pojedinim područjimazavarivanja. Od devet područja primjene do kojih se došloanalizom dostupne literature, više pozornosti je posvećenopodručjima za koja se smatra da su važnija zbog složenosti ilivelikog opsega radova koje bi bilo vrlo teško obaviti bezprimjene računala.
  Ključne riječi: računalo,zavarivanje,primjena

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ekspertni sustavi za zavarivanje

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Andrić, Šimun (531)
  Andrić, Šimun (531)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 5
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 143 do 153
  Broj referenci: 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Danas je uobičajena primjena računala za planiranje radova,analizu troškova i praćenje drugih složenih pojava. Daljnjeveliko područje primjene je pohranjivanje znatnog broja podatakao osnovnim i dodatnim materijalima koji se koriste u proizvodnjite podaci o postupcima zavarivanja, s ciljem da ti podaci buduuvijek i brzo dostupni. Slijedeći korak na ovom području jerazvoj ekspertnih sustava koji bi objedinili što više segmenata ujednu cjelinu i koji bi omogućili, pomoću u sustav ugrađenihekspertnih znanja, pouzdanije i racionalnije donošenje odluka onačinu proizvodnja zavarivanjem. U radu je, osim općenitogprikaza, dan razvoj na tom području u okviru aktivnosti na FSB.
  Ključne riječi: ekspertni sustavi,zavarivanje,dodatni materijali

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Programiranje robota

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Kožuh, Zoran (186521)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 1
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 36
  Godina: 1993
  Stranice: od 259 do 266
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazane vrste programiranja robota, njihov razvoj,ekonomske i tehnološke usporedbe raznih metoda programiranja, snaglaskom na vrijeme potrebno za preprogramiranje robota. Posebnosu prikazane osnove "on-line" i "off-line" programiranja kao imješoviti način programiranja. Za primjer off-line programiranjarazmatran je programski paket ROBCAD.
  Ključne riječi: programiranje robota,zavarivanje,on-line programiranje, off-line programiranje

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Robotizacija u zavarivanju

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Kožuh, Zoran (186521)
  Časopis: Energetika,Gospodarstvo,Ekologija,Etika
  Broj: 4
  ISSN: 1330-0628
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 12 do 13
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom članku opisane su karakteristike modernih zavarivačkihrobota, dane su njihove mogućnost i načini programiranja. Posebnoje rzamotreno stanje robotizacije zavarivanja u Hrvatskoj, tj.zastupljenost zavarivačkih robota u hrvatskoj industriji iopravdanost njihove primjene.Pokušalo se je prognozirati razvojrobotizacije u Hrvatskoj. Opis znanstvnog projekta "Primjenarobota i lasera" na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) uZagrebu uz suradnju EZ i Ministarstva znanosti i tehnologijeRepublike Hrvatske.
  Ključne riječi: robotizacija,zavarivanje,razvoj,programiranje robota

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Razvoj zavarivanja u Hrvatskoj

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Časopis: Energetika,Gospodarstvo,Ekologija,Etika
  Broj: 4
  ISSN: 1330-0628
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 44 do 45
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Osamostaljenje Hrvatske uvjetovalo je i određivanje strategijenjezina razvoja. Zbog toga je Hrvatsko društvo za tehnikuzavarivanja organiziralo savjetovanje "Strategija razvojazavarivanja u Hrvatskoj" koje je održano u Opatiji od 14. do 16.listopada 1993. godine.
  Ključne riječi: razvoj,zavarivanje,Hrvatska

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ispitivanje utjecaja uvijeta zavarivanja i stanja površine na otpornost prema rupičastoj koroziji zavarenih spojeva visokolegiranih čelika

  Autori:
  Juraga, Ivan (15010)
  Sorić, Tomislav
  Kačan, Ivica
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 1
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 13 do 20
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom članku obrađeba su osnovna svojstva visokolegiranihsuperferitnih i austenitnih čelika s posebnim osvrtom na njihovuzavarljivost. U eksperimentalnim dijelu rada dan je prikazuvijeta zavarivanja limova debljine 1 mm kod primjene TIG iimpulsnog TIG postupka. Prikazani su rezultati ispitivanjakemijskog sastava, mehaničkih svojstava (vlačna čvrstoća,istezljivost) i makrostrukture zavarenih spojeva. Posebno suobrađena ispitivanja otpornosti zavarenih spojeva premarupičastoj koroziji primjenom gravimetrijske metode gubitka mase.Dobiveni rezultati ispitivanja ukazuju da na otpornost zavarenogspoja prema rupičastoj koroziji utječu stanje površine i uvijetizavarivanja.
  Ključne riječi: zavarivanje,visokolegirani čelici,rupičasta korozija

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zavarivanje titana i mogućnost zavarivanja tankih limova iz titana TIG postupkom

  Autori:
  Ribar, Zvonko
  Juraga, Ivan (15010)
  Jarić, Marija (71846)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 3
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 85 do 92
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su ukratko obrađena svojstva Ti i Ti legura, uz prikazglavnih problema koji se mogu pojaviti pri zavarivanju tihmaterijala. Eksperimentalnim dijelom rada utvrđeni su uvijetizavarivanja lima kvalitete Ti 99.5, debljine 1 mm, TIG iimpulsnim TIG postupkom, te neka strukturna i mehanička svojstvazavarenih spojeva.
  Ključne riječi: zavarivanje,titan,svojstva

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Čelici povišene i visoke čvrstoće-razlozi primjene

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Kovačićek, Franjo (57020)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 3
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 101 do 108
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Člankom je prikazan razvoj čelika povišene i visoke čvrstoće.Navedeni su razlozi težnje prema povišenju naprezanja tečenja.Objašnjeno je zašto postoje ograničenja primjene tih čelika.Jedan od osnovnih razloga ograničenja je stanjenje debljinestijenke uslijed korozije koja je jednaka kao i pri upotrebinelegiranih konstrukcionih čelika. Posebno su obrađeni zahtjevikoji se postavljaju na moderne konstrukcijske čelike.
  Ključne riječi: Čelici povišene i visoke čvrstoće, primjena, razlog

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Austenitno-feritni čelici otporni na djelovanje korozije (čelici DUPLEX) - dio prvi

  Autori:
  Samardžić, Ivan
  Novosel, Mladen
  Juraga, Ivan (15010)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 1
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 19 do 35
  Broj referenci: 29
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su opisani povijesni razvoj, svojstva i primjena DUPLEXčelika. Posebno detaljno su obrađena kemijska, strukturna imehanička te svojstva otpornosti na koroziju. Prikazani suosnovni zahtjevi i specifičnosti zavarivanja te tehnologijaoblikovanja deformiranjem.
  Ključne riječi: čelici DUPLEX,svojstva,zavarivanje

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Čimbenici i njihov utjecaj pri impulsnom MIG zavarivanju

  Autori:
  Grubić, Kajo (14685)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 2
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 67 do 76
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku je analiziran način prijenosa metala pri impulsnom MIGzavarivanju. Izvršena su istraživanja optimalnih čimbenikazavarivanja žicom kvalitete AlMgAg5 promjera 1.2 mm i dobivene sumeđusobne matematičke ovisnosti tih čimbenika. Također jeanaliziran utjecaj čimbenika na brzinu taljenja žice te utvrđenoširoko područje izbora u kojem ne dolazi do značajne promjenetaljenja i dužine električnog luka.
  Ključne riječi: MIG impulsno zavarivanje,čimbenici zavarivanja,matematički model,taljenje žice

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Austenitno-feritni čelici otporni na djelovanje korozije (čelici DUPLEX)-dio drugi

  Autori:
  Samardžić, Ivan
  Novosel, Mladen
  Juraga, Ivan (15010)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 2
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 85 do 96
  Broj referenci: 29
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su opisani povijesni razvoj, svojstva i primjena DUPLEXčelika. Posebno detaljno su obrađena kemijska, strukturna imehanička te svojstva otpornosti na koroziju. Prikazani suosnovni zahtjevi i specifičnosti zavarivanja te tehnologijaoblikovanja deformiranjem.
  Ključne riječi: čelici DUPLEX,svojstva,zavarivanje

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Analiza korozijskih oštećenja zavarene konstrukcije od visokolegiranog čelika

  Autori:
  Sorić, Tomislav
  Lypolt, Ana
  Juraga, Ivan (15010)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 2
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 97 do 100
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su analizirana korozijska oštećenja dijelova zavarenekonstrukcije, ugrađene u postrojenje za demineralizaciju vode.Oštećeni dijelovi konstrukcije su izrađeni iz neodgovarajućegvisokolegiranog austenitnog čelika.
  Ključne riječi: visokolegirani čelik,korozija,zavareni spoj

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Razvoj izvora struje za MIG/MAG zavarivanje

  Autori:
  Grubić, Kajo (14685)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 3
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 145 do 154
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku je dan pregled povijesnog razvoja izvora struje zaMIG/MAG zavarivanje. Opisani su opći principi rada i prednostipojedinih vrsta izvora struje uz naznačene mogućnosti primjene.
  Ključne riječi: izvori struje,MIG/MAG zavarivanje,razvoj

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ispitivanje sklonosti prema nastanku hladnih pukotina

  Autori:
  Sorić, Tomislav
  Kralj, Slobodan (23211)
  Grubić, Kajo (14685)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 5
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 199 do 208
  Broj referenci: 100
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazane metode ispitivanja sklonosti nastajanjahladnih pukotina. Pregled je načinjen posebno za analitičke iposebno za eksperimentalne metode utvrđivanja sklonostinastajanju hladnih pukotina.Eksperimentalne metode podijeljene suu tri grupe; sa zavarivanjem uz samoukrućenje, uz vanjskoukrućenje i uz simuliranje ciklusa zavarivanja na posebnimuređajima. Na osnovi pretražene literature pokazana je učestalostprimjene pojedine metode u istraživanju. Izračunata je približnacijena ispitivanja pojedinom metodom.
  Ključne riječi: zavarljivost,hladne pukotine,metode ispitivanja,čelici povišene čvrstoće,C-ekvivalent

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Čelici povišene čvrstoće-mehanizmi očvrsnuća

  Autori:
  Samardžić, Ivan
  Kralj, Slobodan (23211)
  Novosel, Mladen
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 5
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 219 do 227
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku je dan pregled metoda kojima se postiže očvršćenječelika. Objašnjeni su zakoni povišenja naprezanja tečenja.Posebno su obrađene metode kočenja gibanja dislokacija i to putemtočkastih, linijskih i površinskih zapreka. Uz pojedinačne metodeočvrsnuća dan je i prikaza kombiniranog djelovanja višemehanizama. Objašnjena je sklonost čelika prema krhkom lomu podutjecajem očvrsnuća.
  Ključne riječi: visokočvrsti čelici,čelici povišene čvrstoće,očvrsnuće, niskolegirani čelici,razvoj

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Visokoučinske rutilne elektrode

  Autori:
  Krolo, Ante
  Juraga, Ivan (15010)
  Grubić, Kajo (14685)
  Kovačić, Ante
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 1
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 36
  Godina: 1993
  Stranice: od 281 do 286
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su dana osnovana obilježja visokoučinskih elektroda zaREL zavarivanje. Izvršena su ispitivanja elektroida EZ-130 iEZ-160 (proizvođač Elektroda-Zagreb) i izneseni dobivenirezultati što se tiče učinkovitosti i mehaničkih svojstavazavarenih spojeva.
  Ključne riječi: visokoučinske obložene elektrode,svojstva i primjena,ispitivanje

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Strojarstvo, osiguranje kvalitete i ekologija

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Krstelj, Vjera (24006)
  Časopis: Strojarstvo
  Broj: 5
  ISSN: 0562-1887
  Volumen: 33
  Godina: 1991
  Stranice: od 343 do 347
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Članak je odaziv na sve prisutniji problem ekologije koji se ovimradom pokušava proširiti u područje strojarstva kroz osiguranjekvalitete. Upozoreno je na nove načine vrednovanja proizvoda itehnike općenito i na potrebu provođenja sistema osiguranjakvalitete od projektiranja i proizvodnje do eksploatacije iuništenja proizvoda. Navedena je uloga i odgovornost inženjera uzaštiti okoline, s posebnim osvrtom na ulogu i odgovornostinženjera strojarstva. ovaj rad je poticaj proširenjuistraživanja i razvoja sistema upravljanja kvalitetom radiočuvanja okoliša i poboljšanja kvalitete življenja.
  Ključne riječi: ekologija,kontrola kvalitete,strojarstvo

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Časopis: Energetika,Gospodarstvo,Ekologija,Etika
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0628
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 101 do 101
  Jezik: hrvatski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sustavno upravljanje kvalitetom

  Autori:
  Krstelj, Vjera (24006)
  Časopis: Zavarivanje
  Broj: 3
  ISSN: 0044-1902
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 139 do 143
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Sustavno upravljanje kvalitetom je rješenje koje bi, obzirom nadjelatnost i mogućnosti koje pruža unapređenje produktivnosti srezultatom postizanja veće dobiti, valjalo shvatiti prioritetnimposlom u svakom poduzeću odnosno ustanovi. U radu je dan prikazte koncepcije u evoluciji kvalitete, uz potrebna objašnjenja ismjernice za pokretanje postupka primjene. Posebno je istaknututjecaj obrazovanja u gradnji sustava za kvalitetu. U svijetupotvrđena iskustva, i iskustva naših istraživanja pokazuju da većdjelomična ugradnja sustava upravljanja kvalitetom, na putu kacjelovitom upravljanju kvalitetom daje rezultat koji opravdavauloženo i stimulira kvalitetu. Cjelovito upravljanje kvalitetomje velika unutarnja rezerva Hrvatske na putu razvoja.
  Ključne riječi: kvaliteta,kontrola,upravljanje,zavarivanje

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Perspektive robotizacije u zavarivanju

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Kožuh, Zoran (186521)
  Naslov zbornika: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 55 do 69
  Skup: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvatskoj
  Održan: od 14.10.93 do 16.10.93
  Sažetak: Opstanak na svjetskom tržištu zagarantiran je samo onima koji suu stanju ispuniti njegove stroge zahtjeve. Robotiziranozavarivanje će biti bitan čimbenik u prodoru i opstajanjuHrvatske proizvodnje zavarivanjem na svjetsko tržištu. U radu je opisana situacija na polju robotizacije u tehnicizavarivanja u Hrvatskoj, s kratkim osvrtom na stanje u svijetu. Također je prema predviđanjima autora i stručnjaka iz proizvodnjeiznesena perspektiva razvoja robotizacije u tehnici zavarivanja unašoj zemlji, kao i predviđanje trendova razvoja na istom polju usvijetu.
  Ključne riječi: robotizacija,zavarivanje

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena lasera za rezanje i zavarivanje

  Autori:
  Grubić, Kajo (14685)
  Misir, Tomislav (184256)
  Naslov zbornika: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 71 do 96
  Skup: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvatskoj
  Održan: od 14.10.93 do 16.10.93
  Sažetak: U ovom tekstu obrađeni su osnovi rezanja i zavarivanja materijalalaserskim snopom. Dati su fizikalni principi te obrađeni ukratkoparametri i njihov utjecaj. Komentirane su mogućnosti dva glavnatipa lasera CO2 i Nd-YAG, te moguće konfiguracije oba sistema uindustrijskoj primjeni. Razmotrene su mogućnosti primjene laseraza rezanje i zavarivanje raznih materijala te dati neki podaci zaugljične, konstrukcijske i nerđajuće čelike te aluminij.
  Ključne riječi: laser,konfiguracija,primjena

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zavarivanje plastomera

  Autori:
  Andrić, Šimun (531)
  Grubić, Melanija
  Tucelj, Tatjana
  Naslov zbornika: Strategija razvija zavarivanja u Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 121 do 143
  Skup: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvatskoj
  Održan: od 14.10.93 do 14.10.93
  Sažetak: Prikazani su postupci zavarivanja plastomernih (plastičnih)materijala, uz prognozu povećanja primjene plastike u suvremenojindustriji. Navedeni su i glavni postupci zavarivanja koji će seprimjenjivati u izgradnji cjevovoda. Najveći porast primjenezavarivanja očekuje se u izgradnji nisko i srednje tlačnihplinovoda.
  Ključne riječi: postupci zavarivanja,cjevovodi

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zavarivanje visokolegiranih čelika

  Autori:
  Juraga, Ivan (15010)
  Naslov zbornika: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvtskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 143 do 167
  Skup: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvatskoj
  Održan: od 14.10.93 do 16.10.93
  Sažetak: U radu je prikazana podjela visokolegiranih korozijski otpornihčelika a uz glavna svojstva i primjenu dan je osvrt na trendoverazvoja tih materijala. Opisane su specifičnosti vezane uzzavarljivost navedenih grupa čelika.
  Ključne riječi: visokolegirani čelici,primjena,zavarljivost

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Software u zavarivanju

  Autori:
  Andrić, Šimun (531)
  Kožuh, Zoran (186521)
  Naslov zbornika: Strategija zavarivanja u Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 203 do 215
  Skup: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvatskoj
  Održan: od 14.10.93 do 16.10.93
  Sažetak: U radu su navedene i prikazane neke primjene računala iodgovarajuće programske podrške koje se koriste u tehnologijizavarivanja. Obuhvaćeni su uglavnom programi koji zahtjevajuosobna računala odnosno radne stanice.Također je dan osvrt nastanje u domaćoj industriji i u svijetu na tom području koje seveoma brzo razvija. Na osnovu ovog uvida pokušano je načinitiprognozu budućeg razvoja.
  Ključne riječi: software,zavarivanje

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sposobnost poduzeća za izvođenje radova i visokostručni zavarivački kadar u Hrvatskoj

  Autori:
  Grubić, Kajo (14685)
  Naslov zbornika: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 227 do 231
  Održan: od 14.10.93 do 16.10.93
  Sažetak: Hrvatska je Europska zemlja koja se želi što prije uključiti uEvropsko i svijetsko tržište. Ako želimo proizvoditi zavarenekonstrukcije naša poduzeća moraju zadovoljiti određene kriterijea zavarivački stručnjaci moraju biti osposobljeni premaprogramima koji se provode u zapadno europskim zemljama. U ovom članku se konstatiraju osnovni preduvijeti kojeproizvođači trebaju osigurati da bi mogli proizvoditikonstrukcije zavarivanjem. Ramatraju se potrebna znanjavisokostručnog kadra koji organizira i ostvaruje proizvodnjuzavarivanjem te obavlja nadzor i kontrolu pri izvođenjuzavarivačkih radova. U članku se osvrće na propise i norme teosposobljavanje stručnih zavarivačkih djelatnika u Europi i toposebno na osposobljavanje inženjera spacijalista po programimaEWF (European Welding Federation - Europska zavarivačkafederacija) u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: certifikacija,poduzeća,osoblje

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kriteriji za Europske inžinjere i tehnologe zavarivanja

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Naslov zbornika: Europske norme i zavarivanje
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 59 do 73
  Skup: Europske norme i zavarivanje
  Održan: od 17.06.92 do 17.06.92

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uvjerenje o podobnosti pogona za izvođenje radova zavarivanjem, standardi i zahtjevi

  Autori:
  Grubić, Kajo (14685)
  Naslov zbornika: Europske norme i zavarivanje
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 73 do 85
  Skup: Europske norme i zavarivanje
  Održan: od 17.06.92 do 17.06.92

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Navarivanje-naštrcavanje nalemljivanje: Prednosti i nedostaci

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Naslov zbornika: Tribologija u agroindustrijskom kompleksu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 5 do 13
  Skup: Tribologija u agroindustrijskom kompleksu
  Održan: od 23.09.93 do 23.09.93
  Sažetak: U radu su prikazane mogućnosti primjene navarivanja, naštrcavanjai nalemljivanja u obnavljanju i zaštiti dijelova od prekomjernogtrošenja u agroindustrijskom kompleksu. Nabrojani su mogućipostupci a posebno su istaknuti oni koji su praktičnoprimjenjivi. Istaknuti su problemi koje se može susresti kodprimjene određenog postupka,a predložen je i način sustavnogpristupa rješavanju nekog slučaja obnavljanja.

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Korozijska oštećenja zavarenih spojeva od visokolegiranih čelika

  Autori:
  Juraga, Ivan (15010)
  Lypolt, Ana
  Naslov zbornika: Materijali i zavarivanje u naftnim i petrokemijskim postrojenjima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 321 do 328
  Skup: Materijali i zavarivanje u naftnim i petrokemijskim postrojenjima
  Održan: od 19.11.92 do 20.11.92
  Sažetak: U radu je prikazano nekoliko karakterističnih korozijskihoštećenja zavarenih spojeva od visokolegiranih čelika nastalih nakonstrukcijama u eksploataciji, kao i dio rezultatalaboratorijskih istraživanja iz područja ispitivanja otpornostizavarenih spojeva prema rupičastoj koroziji. Shematski suprikazani mehanizmi najčešćih korozijskih pojava u područjuzavarenih spojeva na ovim materijalima.
  Ključne riječi: nerđajući čelik,zavareni spoj,korozija

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje na području tehnike zavarivanja

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Naslov zbornika: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 45 do 49
  Skup: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Certifikacija u kontroli bez razaranja

  Autori:
  Krstelj, Vjera (24006)
  Markučič, Damir (175043)
  Naslov zbornika: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 241 do 255
  Skup: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvatskoj
  Održan: od 14.10.93 do 16.10.93
  Sažetak: Kontrola bez razaranja u sustavu osiguravanja kvalitete. Razradasustava baza podataka kao dio uvođenja sustava kvalitete u svrhuuljučivanja metoda KBR i postupka certifikacije u skladu sameđunarodnim standardima.
  Ključne riječi: nerazorna ispitivanja, osiguranje kvalitete, certifikacija

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Banke podataka i informacijski sustavi u korozijskom inženjerstvu

  Autori:
  Žagar-Maričić, Alemka (55365)
  Matasić, Susanna
  Naslov zbornika: 10. Savjetovanje o zaštiti materijala i industrijskom finišu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 10. Savjetovanje o zaštiti materijala i industrijskom finišu
  Održan: od 18.06.92 do 19.06.92
  Sažetak: U radu je prikazana problematika izrade banaka i informacijskihsustava za područje korozije i zaštite od korozije. Prikazan jevlastiti pristup oblikovanju banaka podataka i njihovopovezivanje - organiziranje u informacijske sustave, koji seoslanja na iskustva iz svijeta.

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Informacijski sistemi u koroziji i zaštiti polimernim prevlakama

  Autori:
  Žagar-Maričić, Alemka (55365)
  Rumenjak, Susanna
  Naslov zbornika: 11. Dani društva plastičara i gumaraca
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 11. dani društva plastičara i gumaraca
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93
  Sažetak: Prikazana je problematika izrade banke podataka i oblikovanjaprogramskih sustava za područje polimernih prevlaka i vlastitipristup u oblikovanju programskog sustava u području korozije izaštite polimernim prevlakama.

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ispitivanja zaštitne sposobnosti polimernih prevlaka

  Autori:
  Žagar-Maričić, Alemka (55365)
  Naslov zbornika: 11. Dani društva plastičara i gumaraca
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 11. dani društva plastičara i gumaraca
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93
  Sažetak: Konstrukcijski materijali podložni su korozijskom trošenjudjelovanjem okoline. Vrlo važno područje korozijskog inženjerstvakoje se bavi kontroliranom zaštitom materijala izloženih korozijije zaštita metalnih površina polimernim prevlakama. Zaštitnasvojstva polimernih prevlaka, njihova efikasnost tijekom uporabeproizvoda, kao ikontrola kvalitete prevlaka određuje se iispituje različitim razornim i nerazornim metodama. Svrha rada jeprikaz jednostavnih, brzih, nerazornih i elektrokemijskih metodaza procjenu zaštitnih svojstava polimernih prevlaka i njihovouvođenje u praksu.

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Procjena utjecaja nekih važnih čimbenika na podvodno ispitivanje metodom magnetskih čestica

  Autori:
  Krnić, Nikša (122696)
  Anzulović, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings - International Conference on Underwater Welding
  Jezik: engleski
  Mjesto: New Orleans, Louisiana,U.S.A.
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0-87171-358-6
  Stranice: od 86 do 97
  Skup: Proceedings-International Conference on Underwater Welding
  Održan: od 20.03.91 do 21.03.91

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Podvodno zavarivanje

  Autori:
  Krnić, Nikša (122696)
  Naslov zbornika: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1993
  Stranice: od 97 do 119
  Skup: Strategija razvoja zavarivanja u Hrvatskoj
  Održan: od 14.10.93 do 16.10.93
  Sažetak: Rad opisuje načine izvođenja podvodnog zavarivanja i pruža uvid uisprobane zavarivačke procese, ističući njihove prednosti inedostatke. Kroz tipične industrijske primjene ocrtavaju semogućnosti podvodnog zavarivanja. Prikazane su i neke odznanstveno-istraživačkih djelatnosti i aktualnih pravaca razvojapodvodnog zavarivanja. Kratkim pregledom podvodnih rezanja iispitivanja bez razaranja zaokružena je cjelina tehnološkihaktivnosti pridruženih podvodnom zavarivanju. Kroz osvrt nastanje razvoja podvodnih tehnoloških aktivnosti u Hrvatskojpokušava se sagledati gdje smo u odnosu na razvijeni svijet.
  Ključne riječi: podvodno zavarivanje,istraživanje i razvoj,pridruženi postupci

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Procjena utjecaja nekih važnih čimbenika na podvodno ispitivanje metodom magnetskih čestica

  Autori:
  Anzulović, Boris
  Krnić, Nikša (122696)
  Naslov zbornika: Proceedings-International
  Stranice: od 0 do 0

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Karakterizacija ultrazvučnog uređaja velike snage

  Autori:
  Štimac, Tihomir (106950)
  Komeštik, Vladislav
  Svilar, Dragoljub
  Naslov zbornika: 33. simpozij etan-a u pomorstvu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0353-4685
  Stranice: od 363 do 366
  Skup: 33. simpozij etan-a u pomorstvu
  Održan: od 24.06.91 do 26.06.91
  Sažetak: Ultrazvuk velike snage često se primjenjuje u različitimpodručjima istraživanja i tehnologije. Snažno ultrazvučno poljegenerira se pritom u ograničenim reverberatnim prostorima, štoznačajno otežava karakterizaciju polja i njegovog generatora. Uovom radu dan je jedan pristup karakterizaciji, definiranjemmjerivih električkih i akustičnih parametara ultrazvučnog sustavavelike snage. Pristup je ilustriran karakterizacijom 4 kW uređajatehnološke primjene u tekućinama.

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ultrazvučni pretvarač za mjerenje razine u ex izvedbi

  Autori:
  Štimac, Tihomir (106950)
  Naslov zbornika: 34. Međunarodni simpozij ELMAR-a - Zadar
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1992
  Stranice: od 194 do 198
  Skup: 10. Savjetovanje o zaštiti materijala i industrijskom finišu
  Održan: od 28.09.92 do 30.09.92
  Sažetak: U radu se daje opis jednog orginalnog tehničkog rješenjaultrazvučnog pretvarača za mjerenje udaljenosti, razine tekućina,rasutih tereta za zone "O" u protueksplozivnoj izvedbi. Ovimpretvaračem mjerenje se može izvesti kroz tekućine ilinekontaktno kroz zrak. Primjenjeno načelo mjerenja vrlo jepogodno za mjerenje razine na brodovima. Uređaj ima potrebneateste "S" komisije, a protueksplozivna zaštita rješenja jekombinirana pomoću metalnog nepropusnog oklopa i ekapsuliranja ukompaktni epoksidni omotač.

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ultrazvučni mjerač gaza

  Autori:
  Štimac, Tihomir (106950)
  Crnić, Jezerko
  Naslov zbornika: 35. Međunarodni simpozij ELMAR-a
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 280 do 284
  Skup: 35. Međunarodni simpozij ELMAR-a
  Sažetak: Ultrazvučni mjerač gaza osobit je i pouzdan sustav za mjerenjegaza brodova. Mjerenje metoda temelji se na mjerenju vremenapotrebnog da se ultrazvučni impuls reflektira s granice dvamedija i vrati natrag na isti ultrazvučni pretvarač. Rješenje semože izvesti mjerenjem kroz vodu ili zrak. Mjereći gaz broda učetiri točke ( pramac, krma i bokovi) te procesiranjem tihpodataka dobiva se uzdužni i poprečni nagib broda ( TRIM i LIST).Tako se dobivaju vrlo važni podaci za bolje iskorištavanje broda.

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje karakteristika Hidrokaustičkog FT projektora

  Autori:
  Štimac, Tihomir (106950)
  Habdija, Vladimir
  Naslov zbornika: 33. Simpozij etan-a u pomorstvu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0353-4685
  Stranice: od 367 do 370
  Skup: 33. simpozij etan-a u pomorstvu
  Održan: od 24.06.91 do 26.06.91
  Sažetak: Zahvaljujući velikim emitiranim snagama na relativno niskimfrekvencijama, malim dimenzijama i ostalim prednostima,hidroakustički FT projektori se sve više koriste u tehnici sonarai drugih hidroakustičkih uređaja. U radu su prikazani rezultatiistraživanja nekih fenomena emisije projektora.

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Bitni čimbenici koje pogoni trebaju ispuniti u svezi boljeg osiguranja kvalitete zaarivačkih radova

  Autori:
  Grubić, Kajo (14685)
  Urednici
  Krstelj, Vjera (24006)
  Naslov zbornika: NDT in quality system
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96225-0-6
  Stranice: od 49 do 56
  Skup: Međunarodno savjetovanje KBR u sustavu kvalitete
  Održan: od 16.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: U članku se komentiraju bitni čimbenici koje pogoni ili poduzeĆa trebaju ispuniti da bi zadovoljili uvjete koje zahtjevaju standrdi u svezi dobivanja Uvjerenja o podobnosti za izradu konstrukcija zavarivanjem. Ovo u cilju osiguranja kvalitete zavarivačkih radova. Uglavnom se komentiraju DIN i ISO standardi u svezi zahtjeva koji moraju biti ispunjeni kod zavarivanja čeličnih konstrukcija i pri zavarivanju posuda pod tlakom (DIN 18800 i DIN 8563). Na kraju se daje kratki pregled edukacije zavarivačkog osoblja prema programima EWF sa osvrtom na stručnom osposobljavanju inženjera specijalista za zavarivanje.
  Ključne riječi: osiguranje kvalitete, certifikat, pogoni ili poduzeĆa

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Osiguravanje kvalitete pri robotiziranom elektrolučnom zavarivanju

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Kožuh, Zoran (186521)
  Urednici
  Krstelj, Vjera (24006)
  Naslov zbornika: NDT i quality system
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96225-0-6
  Stranice: od 141 do 147
  Skup: Međunarodno savjetovanje KBR u sustavu kvalitete
  Održan: od 16.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: U radu su dane naznake robotiyiranog elektrolučnog zavarivanja i način osiguravanja kvalitete pri robotiziranom elektrolučnon zavarivanju. Razmotreni su ukratko standardi ISO 9000 i njihova primjenjivost pri robotiziranom zavarivanju kao i uključivanje ovog načina zavarivanja u sustav osiguravanja kvalitete podržan računalom (CAQ), a time i u koncept CIM-a. Ukazano je na dosadaŠnja dostignuĆa u postizanju Što kvalitetnijeg zavarenog proizvoda kao i na potrebu smanjenja operacija KBR-a u tehnoloŠkom procesu čime se dobiva na proizvodnosti.
  Ključne riječi: robotizirano elektrolučno zavarivanje, osiguravanje kvalitete

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: KBR u Hrvatskoj

  Autori:
  Krstelj, Vjera (24006)
  Urednici
  Krstelj, Vjera (24006)
  Naslov zbornika: NDT in quality system
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96225-0-6
  Stranice: od 3 do 8
  Skup: Međunarodno savjetovanje KBR u sustavu kvalitete
  Održan: od 16.06.95 do 17.06.94
  Sažetak: U radu je prikazan razvoj metoda kontrole bez razaranja u Hrvatskoj, te povezanost osiguravanja kvalitete metodama kontrole bez razaranja i Hrvatskog druŠtva za kontrolu bez razaranja. Istaknuta je značajna uloga druŠtva i veliki doprinos koje je Hrvatsko druŠtvo za kontrolu bez razaranja dalo vodeĆi pravilnu politiku orjentacijom na obrazovanje kadrova, kao strateŠkog pravca svojeg djelovanja. U radu je također dan prikaz moguĆnosti daljnjeg razvoja kontrole bez razaranja, usporedba s stanjem i dostignuĆem u tehnoloŠki razvijenim zemljama i strategija daljnjeg razvoja. Ističe se potreba obrazovanja za kvalitetu, naglaŠavajuĆi da politika kvalitete koja počinje u najviŠem rukovodstvu, daje najbrže povrat uloženog.
  Ključne riječi: kvaliteta, kontrola bez razaranja, osiguravanje kvalitete, obrazovanje, strategija KBR

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vrjednovanje matematičkog modela ultrazvučnog ispitivanja

  Autori:
  Šakić, Nikola (74190)
  Markučič, Damir (175043)
  Urednici
  Krstelj, Vjera (24006)
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1995
  Skup: Međunarodno savjetovanje Ispitivanje u eksploataciji
  Održan: od 05.10.95 do 06.10.95
  Sažetak: U radu je opisana metodologija osnivanja empirijskog matematičkog modela odziva reflektora u ispitnom materijalu, u stvarnim uvjetima, a u cilju poveĆanja povjerenja u reyultate procjene parametara reflektora. Pri osnivanju modela koriŠteni su standardni referentni etaloni. Sa stanoviŠta kvalitetivne i kvantitativne provjere modela, a u skladu sa definiranim kriterijem, prikazan je postupak vrjednovanja metamatičkog modela.
  Ključne riječi: ultrazvuk, empirijski matematički model, odziv reflektora, vrjednovanje modela

 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sustav kakvoće u ispitivanju nerazornim metodama

  Autori:
  IvkoviĆ, Zvonimir
  Krstelj, Vjera (24006)
  Urednici
  Grubić, Kajo (14685)
  Naslov zbornika: Zavarivanje i kontrola proizvoda iz polimera
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 134 do 142
  Skup: Savjetovanje zavarivanje i kontrola proizvoda iz polimera
  Održan: od 03.11.94 do 04.11.94
  Sažetak: U radu je prikazan način i preporuka djelovanja u cilju postizanja veĆe pouzdanosti rezultatra pri koriŠtenju nerazornih metoda ispitivanja. Precizno planiranje ispitivanja i kontrole, u različitim fazama izrade, omoguĆuje pouzdano praĆenje stanja kakvoĆe proizvoda. Vjerodostojnost nalaza nerazornih ispitivanja se osigurava uspostavom sustava kakvoĆe u pripremi i provođenju ispitivanja.
  Ključne riječi: nerazorna ispitivanja, sustav kakvoĆe, zavareni spojevi

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ekspertni sustav za određivanje greŠaka na odljevcima

  Autori:
  Žagar, Zdravko
  MomčinoviĆ, Davor
  Urednici
  Krstelj, Vjera (24006)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb, Hratska
  Godina: 1995
  Skup: Međunarodno savjetovanje Ispitivanje u eksploataciji
  Održan: od 05.10.95 do 06.10.95
  Sažetak: U uvodnom dijelu rada opisana je Međunarodna klasifikacija greŠaka na odljevcima, kao baza na osnovu koje je načinjen ekspertni sustav. Dane su osnovne informacije o ekspertnim sustavima. Izrađen je i opisan ekspertni sustav za određivanje i otklanjanje greŠaka na odljevcima.
  Ključne riječi: greŠke na odljevcima, klasifikacija greŠaka, ekspertni sustav, određivanje greŠaka

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena ultrazvučne difrakcije u otkrivanju interkristalnih pukotina

  Autori:
  Krstelj, Vjera (24006)
  Leljak, Irena (77860)
  Urednici
  Krstelj, Vjera (24006)
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1995
  Skup: Međunarodno savjetovanje Ispitivanje u eksploataciji
  Održan: od 05.10.95 do 06.10.95
  Sažetak: U radu se obrazlaže potreba uvođenja tehnike ultrazvučne difrakcije za otklanjanje interkristalnih pukotina i procijenjivanje dubine tih pukotina. ObjaŠnjava se provjera tehnike difrakcije na referentnim etalonima za planiranje ispitivanja generatorskih kapa i diskova niskog tlaka turbine.
  Ključne riječi: ultrazvučna difrakcija interkristalna pukotina, ispitivanje komponenti turbine

 49. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Procjena sposobnosti opreme - ispitnog sustava

  Autori:
  Krstelj, Vjera (24006)
  Markučič, Damir (175043)
  Urednici
  Grubić, Kajo (14685)
  Andrić, Šimun (531)
  Naslov zbornika: Oprema za zavarivanje i srodne tehnologije te njena primjena
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96454-0-9
  Stranice: od 239 do 248
  Skup: Međunarodno savjetovanje Oprema za zavarianje i srodne tehnologije te njena primjena
  Održan: od 21.09.95 do 23.09.95
  Sažetak: Obzirom na značaj kontrole bez razaranja, za učinkovitu primjenu opreme u procesu ispitivanja nije dovoljno poznavati samo tehničke karakteristike i moguĆnosti opreme. U radu su opisani elementi ispitnog sustava i njihov utjecaj na kvalitetu rezultata u postupku ispitivanja nerazornim metodama. Prikazani su i raspoloživi modeli za analizu i procjenu sposobnosti ispitnih sustava. Također su objaŠnjeni najčeŠĆe koriŠteni kvantitativni parametri za ocjenu sposonosti postupka ispitivanja, odnosno ispitnog sustava u najŠirem smislu.
  Ključne riječi: sposobnost, osjetljivost, ponovljivost, obnovljivost, pouzdanost, modeliranje, verojatnost detekcije greŠaka, vjerojatnost prihvaĆanja lažne greŠke

 50. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena IC - termograije u istraživanju korozijskih oŠteĆenja konstrukcijskih mateijala

  Autori:
  Žagar-Maričić, Alemka (55365)
  švaiĆ, SreĆko
  Urednici
  Krstelj, Vjera (24006)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Skup: Međunarodno savjetovanje Ispitivanje u eksploataciji
  Održan: od 05.10.95 do 06.10.96
  Sažetak: U ovom je radu prikazana ideja o primjeni toplinske kontrole bez razaranja za određivanje mjesta i veličine korozijskog oŠteĆenja povrŠina metalnih konstrukcija, ispod zaŠtite prevlake, analizom temperaturnog polja zaŠtiĆene metalne povrŠine. Istraživanja su provedena na korodiranim čeličnim uzorcima presvučenim zaŠtitnom prevlakom uz koriŠtenje termografije. Provedena mjerenja temperaturnih polja povrŠine, u vremenskoj domeni, ukazuju na zadovoljavajuĆe rezultate glede indikacije pojedinih oŠteĆenja ispod prevlake (korozijska oŠteĆenja, i sl.).
  Ključne riječi: nerazorna ispitivanja, termografija, korozija, oŠteĆenje, zaŠtitna prevlaka

 51. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Osiguranje kalitete zavarivačkih radova primjenom normi EN 719 i EN 729

  Autori:
  Kožuh, Zoran (186521)
  Kralj, Slobodan (23211)
  Urednici
  Krstelj, Vjera (24006)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Skup: Međunarodno savjetovanje Ispitivanje u eksploataciji
  Održan: od 05.10.95 do 06.10.95
  Sažetak: Cilj rada je prikazati norme EN 719 i EN 729 (1 do 4) i ukazati na značaj tih normi pri osiguravanju kvalitete zavarivačkih radova. Ukazano je također i na norme koje su osiguravale pojedine elemente kvalitete prije donoŠenja ovih normi. Dana je usporedba s postojeĆim ISO normama, a posebna pozornost posveĆena je zavarivanju metalnih materijala, iako se veĆina elemenata osiguravanja kvalitete može primjeniti i na ostale materijale. Pregledom navedenih normi daje se i usporedba s postojeĆim certificiranjem pogona i izdavanjem Uvjerenja o sposobnosti za izvođenje zavariačkih radova na odgovornim konstrukcijama.
  Ključne riječi: osiguranje kvalitete, EN norme, usporedba, zavarivački radovi

 52. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Termografska kontrola zaŠtitnih prevlaka

  Autori:
  Žagar-Maričić, Alemka (55365)
  švaiĆ, SreĆko
  Urednici
  Krstelj, Vjera (24006)
  Naslov zbornika: KBR u sustavu kvalitete
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb, Hratska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96225-0-6
  Stranice: od 307 do 313
  Skup: Međunarodno savjetovanje KBR u sustavu kvalitete
  Održan: od 16.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: TKBR-Toplinska kontrola bez razaranja ili međunarodno prepoznatljiv naziv Thermal Non-Destructive Testing (TNDT) podrazumijeva određivanje mjesta i veličine greŠke, odnosno stanja prevlake putem analize temperaturnog polja povrŠine uyorka. U radu su prikazana istraživanja provedena na tri metalna uzorka presvučena zaŠtitnom prevlakom uz koriŠtenje termografije. Uzorci su prethodno obrađeni, a provedena mjerenja temperaturnih polja povrŠine, u vremenskoj domeni, ukazuju na zadovoljavajuĆe rezultate glede indikacije pojedinih tretmana uzorka ispod zaŠtitne prevlake.
  Ključne riječi: kontrola bez razaranja, termografija, zaŠtitna prevlaka

 53. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: GreŠke na odljevcima moguĆnost primjene nerazornih metoda kontrole

  Autori:
  Žagar, Zdravko
  Urednici
  Krstelj, Vjera (24006)
  Naslov zbornika: KBR u sustavu kvalitete
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96225-0-6
  Stranice: od 149 do 155
  Skup: Međunarodno savjetovanje KBR u sustavu kvalitete
  Održan: od 16.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: U radu je prikazana klasifikacija ljevačkih greŠaka. Obrađene su kategorije greŠaka: metalne izrasline, Šupljine, diskontinuiteti, povrŠinske greŠke, nepotpun odljevak, greŠke oblika i dimenzija, uključine i nepravilne strukture. Opisan je izgled kategorija greŠki, objaŠnjen uzrok nastanka i postupak otklanjanja, pokazan utjecaj na kvalitetu odljeaka i predložene metode određivanja.
  Ključne riječi: kvaliteta, greŠke na odljevcima, klasifikacija greŠaka, nerazorne metode kontrole

 54. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje kakvoće prionljivosti organskih prevlaka analizom slike

  Autori:
  Žagar-Maričić, Alemka (55365)
  Kovačićek, Franjo (57020)
  Rede, Vera
  Urednici
  Krstelj, Vjera (24006)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Skup: Međunarodno savjetovanje Ispitivanje u eksploataciji
  Održan: od 05.10.95 do 06.10.95
  Sažetak: KakvoĆa zaŠtite sposobnosti organskih prevlaka, kao i kakvoĆa stanja zaŠtite konstrukcijskih dijelova opreme u različitim uvjetima okoliŠa vrlo dobro se može procijeniti ispitivanjem i kontrolom prionljivosti normiziranom metodom "pull-off". U radu je prikazana primjena metode analize slike za kvantitativno određivanje prionljivosti na temelju ispitivanja "pull-off" metodom.
  Ključne riječi: protukorozijska zaŠtita, prionljivost prevlake, metoda "pull-off", analiza slike

 55. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Nerazorna ispitivanja u osiguranju kvalitete protukorozijske zaštite prevlakama

  Autori:
  Žagar-Maričić, Alemka (55365)
  Urednici
  Krstelj, Vjera (24006)
  Naslov zbornika: KBR u sustavu kvalitete
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb, Hratska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96225-0-6
  Stranice: od 99 do 106
  Skup: Međunarodno savjetovanje KBR u sustavu kvalitete
  Održan: od 16.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: U radu se daje pregled metoda nerazornih ispitivanja zaŠtitnih prevlaka i njihove zaŠtitne sposobnosti. Ukazuje se na prednosti primjenjenih metoda u odnosu na razorna ispitivanja.
  Ključne riječi: nerazorna ispitivanja, zaŠtitne prevlake, protukorozijska zaŠtita

 56. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Utjecaj uvjeta zavarivanja visokolegiranih čelika na otpornost prema rupičastoj koroziji
  Fakultet: strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
  Datum obrane: 08.02.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 144
  Sažetak: Rad obrađuje istraživanje utjecaja uvjeta zavarivanjavisokolegiranih čelika na otpornost rupičastoj koroziji zavarenihspojeva od tih materijala. U prvom dijelu obrađena su i prikazanaosnovna znanja o visokolegiranim korozijski postojanim čelicima,specifičnostima njihovog zavarivanja i korozijskim pojavama upodručju zavarenih spojeva. Eksperimentalni rad proveden jeprimjenom automatskog TIG, impulsnog MIG i PLAZMA postupkazavarivanja, uz različite uvijete na austenitnom, superferitnom iduplex (austenitno-feritnom) čeliku. Analiziran je i utjecajrazličitih stanja površine zavarenog spoja na otpornst rupičastojkoroziji. U ovom j etradu prikazan i pokušaj mjerenja ianaliziranja svojstava zavarenih spojeva, kao što su :npr.hrapavost,topografija, lokalni elektropotencijali površine,pojava površinskih oksida na zavaru i dr. Mjerenja su provedenana uzorcima od austenitnog čelika. Istraživanjima je dokazano dase promjenom uvijeta zavarivanja, te različitim stanjima površinezavarenih spojeva može utjecati na karakter i intenzitetrupičaste korozije u području zavarenog spoja.


 57. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Matematičko modeliranje ultrazvučnog polja kao prilog karakterizaciji ispitnog sustava
  Fakultet: strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
  Autor: MARKUČIĆ DAMIR
  Datum obrane: 19.06.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 108
  Sažetak: Ekvivalentne ili uvjetne veličine reflektora su polazne vrijednosti za procjenu parametara grešaka na temelju kojih je potrebno donijeti ispravnu odluku o (ne)prihvaćanju ispitnog objekta i/ili procjenu ostatnog vijeka uporabe. Pouzdana procjena ekvivalentne, odnosno uvjetne veličine reflektora moguća je samo poznavanjem distribucije akustičke energije u ispitnom materijalu. U uvodnom dijelu rada dani su pregled i analiza postojećih konvencionalnih modela i iz literature poznatih teorijskih modela. U svrhu karakterizacije ispitnog sustava kao cjeline, u radu su dane smjernice za matematičko modeliranje ultrazvučnog polja u ispitnom materijalu. U provedbi pokusa korištene su ultrazvučna metoda odjeka, piezoelektrična metoda generiranja ultrazvuka i dvije osnovne vrste reflektora: reflektori koji presijecaju snop i reflektori koji se nalaze unutar snopa. Na temelju rezultata pokusa kojima su obuhvaćeni realni uvjeti i svi utjecajni faktori, funkcijama prilagodbe je osnovan matematički model odziva reflektora prema odabranom kriteriju optimalnosti. Vrlo dobri rezultati vrednovanja modela su potvrdili opravdanost postavljenog pristupa u rješavanju problema.
  Ključne riječi: ultrazvuk, ispitivanje, polje, karakterizacija, odziv reflektora, matematički model


 58. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Doprinos teoriji MIG zavarivanja impulsnim strujama
  Fakultet: strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
  Mentor: KRALJ SLOBODAN
  Datum obrane: 10.05.91
  Broj stranica: 144
  Autor: Grubić Kajo
  Rad: Doktorat


 59. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj uvjeta zavarivanja visokolegiranih čelika na otpornost prema rupičastoj koroziji
  Fakultet: strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
  Mentor: KRALJ SLOBODAN
  Datum obrane: 08.02.94
  Broj stranica: 126
  Autor: Juraga Dr.Sci. Ivan
  Rad: Doktorat


 60. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Matematičko modeliranje ultrazvučnog polja kao prilog karakterizaciji ispitnog sustava
  Fakultet: strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
  Mentor: KRSTELJ VJERA
  Datum obrane: 19.06.95
  Broj stranica: 108
  Autor: Markučič Dipl.inž. Damir
  Rad: Magisterij


 61. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Laser

  Autori:
  Kralj, Slobodan (23211)
  Misir, Tomislav (184256)
  Kožuh, Zoran (186521)
  Ustanova administrator: Fakultet strojarstva i brodogradnje
  HW platforma: PC 386
  Operativni sistem: MS-Dos
  Format baze: DBF
  Broj zapisa: 155
  Sažetak: Baza podataka Laser sadržava podatke vezane za tehnologiju obradematerijala laserom: rezanje, zavarivanje, bušenje i toplinskaobrada. U prvom redu su podaci o dostupnoj literaturi vezanoj zadanu tematiku. Zapis baze podataka o dostupnoj literaturi ima 17slogova a pretraživanje je moguće po svim važnim slogovima kaošto su naslov, časopis, autori, ključne riječi, područjeprimjene, tip lasera i sl.
  Ključne riječi: laser,baza podataka,

 62. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija stanja cijevnih snopova konvekcijske peći F-101

  Autori:
  Krstelj, Vjera (24006)
  Filetin, Tomislav
  Alfirević, Izidor (187013)
  Markučič, Damir (175043)
  Depo ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U elaboratu se prikazuje ispitivanje i ocjena stanja podobnosticijevnih snopova izmjenjvača topline konvekcijske peći zakrekiranje etana.
  Ključne riječi: Kontrola bez razaranja (magnetska metoda,ultrazvučna metoda), izmjenjivači topline

 63. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Tehnički prijem naftovoda Omišalj-Urinj

  Autori:
  Krstelj, Vjera (24006)
  Naručitelj: Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i stanovanja
  Depo ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr