SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-179

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-179


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 17
Ukupno objavljenih radova: 17


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: TEHNIČKA MEHANIKA

  Autori:
  Stegić, Milenko (44723)
  Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Elektrotehnički fakultet
  ISBN: 86-7819-012-4
  Godina: 1992
  Broj stranica: 231
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: OPTIMIRANJE ROTORA PREMA VIBRACIJSKOM KRITERIJU

  Autori:
  Stegić, Milenko (44723)
  Kranjčević, Nenad
  Naslov zbornika: Zbornik Prvog savjetovanja Hrvatskog komiteta CIGRE I.sekcija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 133 do 141
  Skup: Prvo savjetovanje Hrvatskog komiteta CIGRE (Hrvatski komitet međunarodne konferencije za velike električne sisteme)
  Održan: od 10.10.93 do 13.10.93
  Sažetak: Na primjeru jednostavnijeg rotora provedeno je optimiranjeodabranih parametara s ciljem da se postignu željene vlastitefrekvencije. Za kriterij optimiranja, tj. objektnu funkciju,usvojen je zbroj kvadrata grešaka u odnosu na željene vlastitefrekvencije. Numeričko rješavanje odabranog primjera provedeno jes programskim paketom MATLAB.
  Ključne riječi: vibracije rotora, optimiranje

 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: VIBRACIJE ROTORA ULEŽIŠTENOG U KLIZNIM LEŽAJIMA

  Autori:
  Stegić, Milenko (44723)
  Mikulić, Boris
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: XVI Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0350-3097
  Stranice: od 61 do 68
  Sažetak: U radu je prikazan numerički postupak računanja vibracijauležištenog rotora pomoću metode konačnih elemenata. Rotor jemodeliran s krutim diskovima, konačnim elementima osovine teležajima za koje se uzimaju eksperimentalno dobiveni podaci okrutostima i prigušenjima uljnog filma. Jednadžbe gibanja suizvedene u inercijskom koordinatnom sustavu, pri čemu su uzeti uobzir i utjecaji rotacijske inercije, giroskopskog efekta iaksijalne sile.
  Ključne riječi: vibracije rotora, konačni elementi, kizni ležaj

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: ODREĐIVANJE PLASTIČNOG SHAKEDOWNA POMOĆU FIKTIVNOG HOLONOMNOG RJEŠENJA

  Autori:
  Vranković, Nikola (53203)
  Urednici
  Alfirević, Ivo
  Naslov zbornika: Zbornik radova 7. jugoslavenskog simpozija o plastičnosti
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 28 do 33
  Skup: 7. jugoslavenski simpozij o plastičnosti
  Održan: od 05.06.91 do 07.06.91
  Sažetak: Plastični shakedown jw definiran kao stanje u kojem se u jednomdijelu konstrukcije pojavljuje elastični shakedown a u drugomalternirajuća plastičnost. Određivanje nivoa opterećenja takvekonstrukcije vrši se obično pomoću gornjeg graničnog teoremashkedowna a u ovom radu je pokazana mogućnost rješavanja togproblema pomoću fiktivnog holonomnog rješenja.
  Ključne riječi: plastični shakedown, cikličko opterećenje, fiktivno holonomno rješenje

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: MOGUĆNOSTI ANALIZE PRISILNIH VIBRACIJA SUDARNOG PARA METODOM HARMONIJSKE RAVNOTEŽE

  Autori:
  Wolf, Hinko (162353)
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: ZBORNIK RADOVA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-4364
  Stranice: od 37 do 44
  Sažetak: U ovom radu razmatrana je mogućnost analize prisilnih vibracija sudarnog para primjenom metode harmonijske ravnoteže.Rezultati dobiveni metodom harmonijske ravnoteže provjereni su metodom povezivanja egzaktnih rješenja po odsječcima.Usporedbom dobivenih retultata utvrđena su područja uzbudnih frekvencija unutar kojih metoda harmonijske ravnoteže daje zadovoljavajuće točna rješenja.
  Ključne riječi: sudarni par,prisilne vibracije,metoda harmonijske ravnoteže

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: THE RELIABILITY OF ANALYSIS OF FORCED VIBRATIONS OF A MECHANICAL SYSTEM WITH CLEARANCES BY USING THE METHOD OF HARMONIC BALANCE

  Autori:
  Wolf, Hinko (162353)
  Urednici
  Sorić, Jurica
  Vranković, Nikola (53203)
  Naslov zbornika: ZBORNIK RADOVA 1. KONGRESA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEHANIKU
  Mjesto: Pula
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96243-0-4
  Stranice: od 358 do 364
  Skup: 1. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEHANIKU
  Održan: od 14.09.94 do 17.09.94
  Sažetak: U ovom radu analizirane su prisilne vibracije mehaničkih sistema s karakteristikom krutosti linearnom po odsječcima.Funkcije povećanja dobivene su metodom harmonijske ravnoteže.Rezultati su provjereni metodom povezivanja egzaktnih rješenja po odsječcima.Usporedbom dobivenih rezultata utvrđena su područja u kojima metoda harmonijske ravnoteže daje zadovoljavajuće točna i pouzdana rješenja.
  Ključne riječi: zračnosti,prisilne vibracije,metoda harmonijske ravnoteže

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: OPTIMALAN ODABIR MASA PREMA ZADANOJ VLASTITOJ FRKVENCIJI

  Autori:
  Stegić, Milenko (44723)
  Kranjčević, Nenad
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: XVIII Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0350-3097
  Stranice: od 21 do 28
  Sažetak: Na primjeru jednostavnijeg rotora provedeno je optimiranje s dva odabrana inercijska parametra s ciljem da se postigne željena prva vlastita frekvencija. Za kriterij optimiranja, tj. objektnu funkciju, prihvaćen je zbroj kvadrata grešaka (varijanca) u odnosu prema željenoj prvoj vlastitoj frekvenciji. Rješavanje postavljenog problema provedeno je numerički.
  Ključne riječi: vibracije rotora, optimiranje

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: VIBRACIJSKI KRITERIJ OPTIMIRANJA ROTORA

  Autori:
  Stegić, Milenko (44723)
  Kranjčević, Nenad
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: XVII Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0350-3097
  Stranice: od 45 do 52
  Sažetak: Na primjeru jednostavnijeg rotora provedeno je optimiranje odabranih parametara s ciljem da se postignu željene vlastite frekvencije. Za kriterij optimiranja, tj. objektnu funkciju, prihvaćen je zbroj kvadrata grešaka (varijanca) u odnosu prema željenim vlastitim frekvencijama. Numeričko rješavanje odabranog primjera provedeno je programskim paketom MATLAB.
  Ključne riječi: optimiranje rotora, vibracije

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: AN ANALYSIS OF PLASTIC SHAKEDOWN BY THE NONRATCHETTING CONDITION

  Autori:
  Vranković, Nikola (53203)
  Urednici
  Sorić, Jurica
  Vranković, Nikola (53203)
  Naslov zbornika: ZBORNIK RADOVA 1. KONGRESA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEHANIKU
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96243-0-4
  Stranice: od 145 do 151
  Skup: 1. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEHANIKU
  Održan: od 14.09.94 do 17.09.94
  Sažetak: Deformabilno čvrsto tijelo, podvrgnuto djelovanju ciklički promjenljivog opterećenja može, pod određenim uvjetima, doći u stanje plastičnog shakedowna tj. stanje kada je jedan dio tijela u stanju elastičnig shakedowna a u ostatku tijela nastupa alternirajuća plastičnost. U radu je prikazana metoda određivanja veličine opterećenja koje dovodi do plastičnog shakedowna koristeći uvjete postojanja alternirajuće plastičnosti.
  Ključne riječi: Shakedown (adaptacija), elastični i plastični shakedown, alternirajuća plastičnost

 10. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: VIBRACIJE MEHANIČKIH SISTEMA SA ZRAČNOSTIMA

  Autori:
  Bonači, Juraj (4445)
  Stegić, Milenko (44723)
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 18.02.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 110
  Sažetak: Predmet ovoga rada su nelinearni mehanički sistemi kod kojih jenelinearnost posljedica zračnosti. Prikazana su dva direktnanumerička postupka integracije. Točnost i konvergencija oba postupka prikazana su na odabranom,po dijelovima linearnom, sistemu s jednim stupnjem slobode.Postupci integriranja su primjenjivi i na sisteme s višestupnjeva slobode što je pokazano sintezom funkcije povećanja zaharmonijski uzbuđeni sistem s dva stupnja slobode i različiteiznose opterećenja.
  Ključne riječi: nelinearne vibracije, zračnost, direktni postupci integriranja

 11. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: VIBRACIJSKO PONAŠANJE ROTORA ULEŽIŠTENIH U KLIZNIM LEŽAJIMA
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 12.07.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 150
  Sažetak: U radu je prikazana analiza poprečnih vibracija rotorauležištenog u kliznim ležajima. Razvijen je numerički postupakutemeljen na metodi konačnih elemenata. Rotor je modeliran pomoćukonačnih elemenata osovine, konačnih elemenata krutog diska ikonačnih elemenata kliznog ležaja. Prikazan je postupak izvođenja grednog konačnog elementa s promjenljivim presjekom zamodeliranje osovine rotora. Pri tome je uzet u obzir utjecajpoprečne sile na progib, utjecaj rotacijske inercije,giroskopskog efekta i aksijalne sile. Izračunati su koeficijentikrutosti i prigušenja punog kružnog kliznog ležaja s Galerkinovommetodom. Primjena razvijenog numeričkog postupka ilustrirana je snekoliko primjera. Dobiveni rezultati pokazuju da sile kojenastaju u sloju maziva bitno utječu na vibracijsko ponašanjerotora.
  Ključne riječi: vibracije rotora, konačni elementi, klizni ležaj


 12. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: VIBRACIJE NELINEARNIH POGONSKIH SISTEMA
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 20.01.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 93
  Sažetak: U ovom radu analizirane su prisilne vibracijejednostavnijih modela pogonskih sustava s karakteristikom opruge,koja je linearna na odsječke. Parametarska analiza izvršena jemetodom harmonijske ravnoteže. Metoda je približna, i ograničenaje samo na razmatranje prisilnih vibracija osnovnog harmonika. Provjera dobivenih rezultata izvršena je metodom spajanjaegzaktnih rješenja po odsječcima. Na taj način obuhvaćen je iutjecaj viših harmonika na odziv sustava, a analizom odziva uvremenskom području primjenom Fourierove transformacije, dobivena je informacija o zastupljenosti viših harmonika u odzivu sustava. Usporedbom dobivenih rezultata utvrđeno je, da se rezultativrlo dobro podudaraju u područjima uzbudnih frekvencija, u kojimasu metodom harmonijske ravnoteže predviđeni slučajevi dvostrukogsudaranja. Analizom odziva u vremenskom području potvrđeno je, daje u tim područjima uzbudnih frekvencija zadovoljena pretpostavkao dominantnosti osnovnog harmonika u odzivu sustava, na temeljukoje je primijenjena metoda harmonijske ravnoteže.
  Ključne riječi: nelinearne vibracije, karakteristika krutosti linearna na odsječke, metoda harmonijske ravnoteže, metoda povezivanja egzaktnih rješenja po odsječcima


 13. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: VIBRACIJE NELINEARNIH POGONSKIH SISTEMA
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 20.01.94
  Broj stranica: 93
  Autor: Wolf Hinko
  Rad: Magisterij


 14. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: VIBRACIJE MEHANIČKIH SISTEMA SA ZRAČNOSTIMA
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 18.02.94
  Broj stranica: 110
  Autor: Kranjčević Nenad
  Rad: Magisterij


 15. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: VIBRACIJSKO PONAŠANJE ROTORA ULEŽIŠTENIH U KLIZNIM LEŽAJIMA
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 12.07.93
  Broj stranica: 150
  Autor: Mikulić Boris
  Rad: Magisterij


 16. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: VIBRACIJE MEHANIČKIH SISTEMA SA ZRAČNOSTIMA
  Ustanova: Hrvatsko društvo za mehaniku
  Godina: 1994


 17. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: VIBRACIJE NELINEARNIH MEHANIČKIH SISTEMA SA ZRAČNOSTIMA
  Ustanova: Hrvatsko društvo za mehaniku
  Godina: 1994MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr