SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-354

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-354


Broj radova citiranih u CC: 7
Broj ostalih radova: 33
Ukupno objavljenih radova: 40


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hydrostatische Axial- und Radiallager mit echtem Volumenstromteiler

  Autori:
  Obsieger, Boris (69894)
  Obsieger, Josip (33934)
  Časopis: Konstruktion
  Broj: 2
  ISSN: 0720-5953
  Volumen: 45
  Godina: 1993
  Stranice: od 48 do 52
  Broj referenci: 3
  Jezik: njemački
  Sažetak: Hidrostatski aksijalni i radijani ležajevi izvode se najčešće slaminarnim prigušnicama s konstatnim otporom. Izvedbe sturbulentnim, kombiniranim turbulentno-laminarnim ili oopterečenju ovisnim prigušnicama su rijetke. Opisana je izvedbahidrostatskog uležištenja s volumetričkim djeliteljem protoka ipokazana njihova prednost u odnosu na ležajeve s konstatnimlaminarnim prigušnicama. Najprije je ova osnovna zamisaoobjašnjena na jednostavnom aksijalnom ležaju, a potom i primjenavolumetričkog djelitelja protoka kod radijalnih ležajeva kao iusporedba s ležajevima s konstantnim laminarnim prigušnicama.
  Ključne riječi: Hidrostatski ležajevi, volumetrički djelitelji protoka

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Minimizacija temperaturnog udara kod standardnog evolventnog ozubljenja

  Autori:
  Obsieger, Boris (69894)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-281
  Volumen: 13
  Godina: 1993
  Stranice: od 63 do 72
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razvijeni su izrazi za računanje temperaturnog udara na mjestudodira bokova zubi sa standardnim evolventnim ozubljenjem, ukojima je razdvojen utjecaj geometrije profila od utjecajaveličine zupčanika, opterečenja, upotrijebljenog maziva ikvalitete površine boka zuba. Istražena je ovisnost temperaturnogudara o faktorima pomaka profila. Za parove zupčanika srazličitim brojevima zubi i prijenosnim odnosima određeni suoptimalni faktori pomaka profila, kod kojih temperaturni udariimaju najmanje vrijednosti.
  Ključne riječi: Zupčani prijenosnici, evolventno ozubljenje, temperaturni udar

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pasivne interferencije kod odvalnog dubljenja unutarnjeg ozubljenja na punu dubinu

  Autori:
  Obsieger, Josip (33934)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-281
  Volumen: 13
  Godina: 1993
  Stranice: od 73 do 82
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kod izrade unutarnjih ozubljenja odvalnim dubljenjem reznimzupčanicima, kada se ozubljenje izrađuje na punu ili gotovo punudubinu uz prethodni radijalni ulaz alata bez odvaljivanja, možedoći do smetnji izmedju zuba alata i zupčanika, kada se kodpovratnog hoda alat odmiče od zupčanika. Te se smetnje moguizbjeći kosim odmicanjem alata u povratnom hodu. U tom se slučajumeđutim povečava mogučnost pojave pasivnih smetnji između glavezuba alata i gotova profila zuba zupčanika na izlazu iz zahvata.Određeni su geometrijski odnosi između alata i ozubljenja kojimoraju biti zadovoljeni da bi se takve smetnje izbjegle.
  Ključne riječi: Zupčanici, unutarnje ozuljenje, pasivne interferencije

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Određivanje geometrije evolventmih cilindričnih zupčanika na osnovi minimalnih gubitaka trenja klizanja

  Autori:
  Križan, Božidar (23674)
  Časopis: Strojarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 0562-1887
  Volumen: 34
  Godina: 1992
  Stranice: od 105 do 108
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Za zahvat evolventnih cilindričnih zupčanika definiran jegeometrijski faktor gubitaka trenja klizanja. Taj faktor obuhvaćautjecaj veličine i oblika ozubljenja na gubitak snage uzrokovanklizanjem zubi. Izradjen je računalski program za proračunoptimalnih faktora pomaka profila kod kojih su gubici trenjaklizanja najmanji, što ima osobito značenje kod visokoopterećenihzupčanika koji rade pri nižim i srednjim brzinama. Programtakodjer omogućuje usporedbu raznih parova zupčanika u smisluminimizacije gubitaka trenja klizanja.
  Ključne riječi: Cilindrični zupčanici, evolventno ozubljenje, optimalizacija, trenje klizanja

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Faktor korekcije naprezanja u korjenu ravnog zuba čelnika

  Autori:
  Marunić-Belulović, Gordana (29164)
  Časopis: Strojarstvo
  Broj: 6
  ISSN: 0562-1887
  Volumen: 34
  Godina: 1992
  Stranice: od 229 do 232
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Objedinjujući rezultate proračuna naprezanja metodom rubnihelemenata izvedeni su aproksativni izrazi za određivanje faktorakorekcije naprezanja u ovisnosti o geometrijskim svojstvimaprijelazne krivulje korijena ravnog zuba čelnika. Utvrđenapromjena faktora korekcije naprezanja duž prijelazne krivuljekorijena zuba uspoređena je s promjenom tog faktora određenogpostupcima ISO i Wilcox.
  Ključne riječi: Aproksimativna formula, čelnik s ravnim zubima, korekcija naprezanja, korjen zuba

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kriterij za modeliranje kod analize naprezanja zuba čelnika metodom rubnih elemenata

  Autori:
  Marunić-Belulović, Gordana (29164)
  Časopis: Strojarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 0562-1887
  Volumen: 34
  Godina: 1992
  Stranice: od 179 do 181
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na osnovi rezultata istraživanja stanja naprezanja u korijenuravnog zuba velikog broja čelnika predložen je optimalni modelzupčanika za elastostatičku analizu metodom rubnih elemenata.Dane su preporuke za formiranje modela zupčanika u odnosu nautjecaj susjednih zubi na naprezanje, način oslanjanja modela tevrstu i broj elemenata za diskretizaciju ruba.
  Ključne riječi: Analiza naprezanja, čelnik, medota rubnih elemenata, modeliranje

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Raspodjela sume faktora pomaka profila za ravno vanjsko evolventno ozubljenje

  Autori:
  Križan, Božidar (23674)
  Časopis: Strojarstvo
  Broj: 6
  ISSN: 0562-1887
  Volumen: 34
  Godina: 1992
  Stranice: od 233 do 237
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je prikazan način raspodjele sume faktora pomaka profilaza vanjsko evolventno ozubljenje i izvršena je usporedbadobivenih vrijednosti optimalnih faktora pomaka profila.Analiziran je utjecaj načina raspodjele na čvrstoću zupčanika igubitke trenja klizanja.
  Ključne riječi: Evolventno ozubljenje, faktor pomaka profila, gubitci trenja klizanja

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Točan proračun tetivne debljine zuba kod kosih ozubljenja i vijčanih rotora

  Autori:
  Obsieger, Boris (69894)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-281
  Volumen: 12
  Godina: 1992
  Stranice: od 93 do 100
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je točan proračun tetivne debljine zuba i položaja ovetetive, prema kojem je moguće matematički točno odrediti tetivnemjere zuba kosih ozubljenja, cilindričnih puževa i sličnihvijčanih rotora sa brojevima zubi do donje granice tj. z=1 iistovremeno odrediti nagib ove tetive. Usporedni proračunipokazuju da poznati približni izrazi na pr. prema DIN 3960 zaozubljenja sa z<=6 daju nedozvoljeno velike pogreške.
  Ključne riječi: Zupčanici, geometrija ozubljenja, tetivna debljina

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Aksijalni hidrostatski ležajevi s dinamičkim laminarnim prigušnicama s linearnom karakteristikom

  Autori:
  Obsieger, Josip (33934)
  Cvitković, Jasna (160654)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-281
  Volumen: 12
  Godina: 1992
  Stranice: od 101 do 114
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su obrađeni hidrostatski ležajevi sa laminarnim dinamičkimprigušnicama (LDP) sa raznim omjerima prigušivanja iodgovarajučim karakteristikama. Prikazane su usporedbe s istotakvim ležajevima sa statičkim (konstantnim) laminarnimprigušnicama.
  Ključne riječi: Aksijalni ležaj, prigušnica

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Termo-hidrodinamički proračun cilindričnih kliznih ležajeva

  Autori:
  Obsieger, Josip (33934)
  Siminiati, Dubravka (148596)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-281
  Volumen: 12
  Godina: 1992
  Stranice: od 115 do 130
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazane su teorijske i praktične osnove za proračuntermo-hidrodinamičkog (THD) stanja cilindričnih kliznih ležajevana osnovu kojih se za poznate geometrijske parametre ležajeva,pogonske uvjete i primjenjeno ulje odnosno niz standardnih uljamogu racionalno i dovoljno pouzdano proračunati radne temperatureležaja (ulja), debljine uljnog filma i gubitci trenja.
  Ključne riječi: Klizni ležaj, podmazivanje, uljni film

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neke osobine ozubljenja s lučnom dodirnicom

  Autori:
  Orlić, Željko (34213)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-281
  Volumen: 12
  Godina: 1992
  Stranice: od 183 do 192
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su opisane neke karakteristike posebnog ozubljenja kojemogu poslužiti za usporedbu s evolventnim ozubljenjem. Geometrijaozubljenja je jednoznačno određena lučnim oblikom dodirnice.Istim alatom proizvedeni zupčanici imaju dodir nakonkavno-konveksnim bokovima zuba. Rezultat toga je povećanisrednji polumjer zakrivljenosti dodirnih ploha, smanjeni pritisaki bolji uvjeti podmazivanja. Nedostatak ovog ozubljenja je malistupanj prekrivanja profila i osjetljivost na točnost postignutograzmaka osi.
  Ključne riječi: Zupčanici, posebno ozubljenje, geometrija ozubljenja

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osnovna načela konstruiranja strojnih dijelova i sklopova

  Autori:
  Križan, Božidar (23674)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-281
  Volumen: 12
  Godina: 1992
  Stranice: od 307 do 316
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su objašnjena osnovna načela kojih se konstrukter morapridržavati pri konstruiranju strojnih dijelova i sklopova, akoja će doprinijeti poboljšanju funkcionalnosti ilitehnologičnosti proizvoda.
  Ključne riječi: Načelo konstruiranja, strojni dio, strojni sklop

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Faktor korekcije naprezanja u korjenu ravnog zuba čelnika s tankim vijencem

  Autori:
  Marunić-Belulović, Gordana (29164)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-281
  Volumen: 12
  Godina: 1992
  Stranice: od 263 do 272
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Naprezanje na vlačno opterećenoj strani korjena zuba čelnika stankim vijencem, izračunata pomoću metode rubnih elemenata,poslužila su za proračun faktora korekcije naprezanja. Određenaje promjena faktora korekcije naprezanja duž prijelazne krivuljekorijena zuba te ovisnost tog faktora o debljini vijencazupčanika.
  Ključne riječi: Čelnim s ravnim zubima, faktor korekcije naprezanja, tanki vijenac

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj debljine vijenca na položaj maksimalnih naprezanja čelnika s unutrašnjim ozubljenjem

  Autori:
  Marunić-Belulović, Gordana (29164)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-281
  Volumen: 13
  Godina: 1993
  Stranice: od 237 do 246
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Za čelnike s unutrašnjim ozubljenjem ravnim zubima koji suučvršćeni ili oslonjeni na različite načine, izračunata su iizmjerena naprezanja na zubima i njihovom podnožju. Pojašnjen jeutjecaj debljine vijenca, broja zubi i načina oslanjanjačelnika na ta naprezanja te predočeni općeniti zaključci opoložaju maksimalnih naprezanja čelnika s unutrašnjimozubljenjem.
  Ključne riječi: Zupčanik s unutrašnjim ozubljenjem, ravni zubi, maksimalna naprezanja, tanki vijenac

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sigurnost evolventnih zupčanika protiv zaribavanja

  Autori:
  Križan, Božidar (23674)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-281
  Volumen: 13
  Godina: 1993
  Stranice: od 323 do 332
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je opisana pojava zaribavanja čeličnih zupčanika i danoobjašnjenje kriterija po kojima se zaribavanje kontrolira. Danisu izrazi i upute potrebne za kontrolu zaribavanja čeličnihevolventnih zupčanika po postupku integralne temperature njemačkenorme DIN 3990.
  Ključne riječi: Cilindrični zupčanici, zaribavanje

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Eksperimentalno određivanje dodirnih pritisaka konformnih cilindričnih tijela

  Autori:
  Siminiati, Dubravka (148596)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-281
  Volumen: 13
  Godina: 1993
  Stranice: od 135 do 144
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom su radu analizirani eksperimentalno utvrđeni maksimalnidodirni pritisci konformnih cilindričnih tijela pomoćufotoelastičnih modela. Dobivene vrijednosti uspoređene su sveličinama maksimalnih dodirnih pritisaka prema Hertzovojteoriji te su utvrđene granice odnosa polumjera zakrivljenostikod konkavno-konveksnog zahvata cilindričnih tijela kod kojih semože primijeniti Hertzova teorija.
  Ključne riječi: Dodirni pritisak, konformna cilindrična tijela

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sistematizacija uputa za ispravno konstruiranje u strojarstvu

  Autori:
  Križan, Božidar (23674)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 14
  ISSN: 0353-281X
  Volumen: 14
  Godina: 1994
  Stranice: od 43 do 50
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Kako bi se izbjegla raznolikost uputa za ispravno oblikovanje strojarskih konstrukcija, predlaže se sistematizacija uputa u sljedeće četiri kategorije: opća načela, načela konstruiranja/oblikovanja, pravila konstruiranja/oblikovanja i smjernice za ispravno oblikovanje. Pri tome se sistematizacija zasniva na univerzalnosti značenja upute i na tome odnosi li se uputa na funkcionalnu ili tehnološku ispravnost proizvoda.
  Ključne riječi: konstruiranje, načela konstruiranja, pravila konstruiranja, smjernice za konstruiranje

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Smanjenje potrošnje pogonskog goriva optimalizacijom geometrije zupčanika brodskog reduktora

  Autori:
  Križan, Božidar (23674)
  Časopis: Zbornik radova Pomorskog fakulteta Rijeka
  Broj: 8
  ISSN: 1330-ZPFA
  Volumen: 8
  Godina: 1994
  Stranice: od 133 do 139
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazana je mogućnost uštede pogonskog brodskog goriva optimalizacijom geometrije ozubljenja zupčanika brodskog reduktora, pomoću izrađenog računalskog programa kojim se izračunavaju energetski optimalni čimbenici pomaka profila zupčanika. Zupčanici izvedeni s optimalnim čimbenicima profila imat će najmanje gubitke trenja klizanja koji su dominantni u brodskim reduktorima.
  Ključne riječi: brodski reduktor, čimbenik pomaka profila, optimalizacija, zupčanik

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Some Considerations about Design Principles, Rules and Guidelines

  Autori:
  Križan, Božidar (23674)
  Časopis: Proceedings of ICED 95 - WDK 23
  Broj: 23
  ISSN: ISBN-3-85
  Volumen: 2
  Godina: 1995
  Stranice: od 696 do 697
  Broj referenci: 6
  Jezik: engleski
  Sažetak: Da bi se izbjegla raznolikost uputa za ispravno konstruiranje u strojarstvu, predložena je sistematizacija tih uputa. Upute se mogu svrstati u sljedeće kategorije: opća načela, načela konstruiranja, pravila konstruiranja i upute za konstruiranje. Sistematizacije se temelji na univerzalnosti upute i na tome da li se uputa odnosi na funkcionalnu ili tehnološku ispravnost tehničkog proizvoda.
  Ključne riječi: konstruiranje, načela konstruiranja, pravila konstruiranja, smjernice za konstruiranje

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj geometrije čelnika na nosivost korijena zuba

  Autori:
  Marunić-Belulović, Gordana (29164)
  Časopis: Zbornik radova Pomorskog fakulteta Rijeka
  Broj: 8
  ISSN: 1330-0938
  Volumen: 8
  Godina: 1994
  Stranice: od 169 do 176
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rad sadrži osnovne postavke najčešće korištenih postupaka proračuna nosivosti korijena evolventnog zuba čelnika vanjskog ozubljenja. Uz analizu utjecaja geometrije čelnika na nosivost korijena zuba, predloženo je uključenje novih spoznaja u postojeće postupke proračuna naprezanja.
  Ključne riječi: Čelnik, vanjsko ozubljenje, nosivost

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj reznog alata na naprezanja u korijenu zuba unutrašnjeg ozubljenja

  Autori:
  Marunić-Belulović, Gordana (29164)
  Orlić, Željko (34213)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 14
  ISSN: 0353-281x
  Volumen: 14
  Godina: 1994
  Stranice: od 133 do 144
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Kod čelnika s unutrašnjim ozubljenjem oblik prijelazne krivulje korijena zuba koji bitno utječe na nosivost i krutost zuba definiran je izabranim reznim alatom. U radu je ispitan utjecaj određenih parametara reznog zupčanika i pužnog glodala na naprezanaje u korijenu zuba čelnika. Rezultati istraživanja dobiveni numeričkim metodama i elastooptičkim ispitivanjima uspoređeni su s rezultatima najčešće uporabljenih postupaka proračuna nosivosti zupčanika.
  Ključne riječi: nosivost, unutrašnje ozubljenje, zupčanik

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Optimizacija raspodjele prijenosnog omjera dvostupanjskog reduktora

  Autori:
  Orlić, Željko (34213)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 14
  ISSN: 0353-281X
  Volumen: 14
  Godina: 1994
  Stranice: od 145 do 153
  Broj referenci: 8
  Jezik: engleski
  Sažetak: Članak razmatra optimalnu raspodjelu prijenosnog omjera kod klasičnog dvostupanjskog reduktora s cilindričnim zupčanicima. Detaljno je opisan način utvrđivanja optimalnog prijenosnog omjera kod mekanih, neotvrdnutih zupčanika. Preporučeni izrazi osiguravaju minimalnu masu zupčanika/reduktora.
  Ključne riječi: Prijenosni omjer, optimizacija, reduktor, zupčanik

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Analiza dinamičkog uljnog filma kuglastog ležaja

  Autori:
  Turkalj, Goran
  Obsieger, Josip (33934)
  Cvitković, Jasna (160654)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-281X
  Volumen: 14
  Godina: 1994
  Stranice: od 75 do 82
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazano je analitičko rješenje za dinamički uljni film kod osnosimetričnih kuglastih ležaja u ovisnosti o obuhvatnom (centralnom) kutu. Uvodno je, glede lakšeg pristupa, prikazan proračun jednostavnog ležaja s ravnom kružnom pločom. Analiziran je kuglasti ležaj kod konstantne brzine približavanja ploha ležaja, što je hipotetski slučaj, da bi se na toj osnovi dobilo rješenje za smanjivanje debljine uljnog filma pod djelovanjem konstantne sile. Ovo je rješenje vrlo interesantno i primjenljivo kod praktičkih problema podmazivanja.
  Ključne riječi: Dinamički uljni film, kuglasti ležaj

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primjena laminarnih djelitelja protoka s predotporom kod hidrostatskih ležajeva

  Autori:
  Obsieger, Boris (69894)
  Časopis: Strojarstvo
  Broj: 3,4
  ISSN: ISSN-0652
  Volumen: 36
  Godina: 1994
  Stranice: od 131 do 136
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Predložen je novi tip laminarnog djelitelja protoka za stabilizaciju uljnog filma kod ležajeva s hidrostatskim podmazivanjem. Prikazane su dvije varijante konstrukcije koje se odlikuju svojom jednostavnosti. Teorijski su obrađeni uvjeti ravnoteže i nosivosti aksijalnih ležajeva s ovim tipom djelitelja protoka, te su dane usporedbe nosivosti s ležajevima sa statičkim i dinamičkim prigušnicama, kao i s pravim volumetričkim djeliteljem protoka, iz kojih je vidljiva značajna prednost predložene izvedbe. Naznačena je također mogućnost primjene kod radijalnih ležajeva.
  Ključne riječi: Hidrostatski ležaj, Laminarni djelitelj protoka, Podmazivanje

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The Minimization of Energy Losses in the Mechanical Power Transmission Units

  Autori:
  Obsieger, Boris (69894)
  Časopis: Proceedings of 5th SONT '95
  Broj: 5
  Volumen: 1
  Godina: 5
  Stranice: od 93 do 98
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Procedure of solution of Progression of Non-homogenous Linear Equation System

  Autori:
  Obsieger, Boris (69894)
  Časopis: Zbornik Tehničkog Fakulteta Rijeka
  Broj: 14
  ISSN: 0353-281X
  Volumen: 14
  Godina: 1994
  Stranice: od 51 do 62
  Broj referenci: 6
  Jezik: engleski
  Sažetak: Postupak omogućava rješavanje niza nehomogenih sistema linearnih jednadžbi koji nastaju nadopunom prethodnog sistema. Podaci o promjeni vrijednosti koeficijenata koji definiraju prijelaz na novi sistem jednadžbi koriste se odmah nakon izračunavanja u postupku nalaženja rješenja sistema jednadžbi. U memoriji se čuvaju samo međurezultati izračunavanja koji u sebi sadrže i rješenje sistema jednadžbi. Dodatno smanjenje potrebne memorije računala omogućeno je selektivnim nalaženjem rješenja samo odabranih nepoznanica ili samo njihove linearne kombinacije. Primjenom opisanog postupka može se npr. direktno odrediti protok i srednja vrijednost pritiska u uljnom filmu kod ležajeva s hidrostatskim ili hidrodinamičkim podmazivanjm, pez potrebe za nalaženjem vrijednosti lokalnih pritisaka. Pri tome je potrebna veličina memorije računala tako mala, da kod standardnih postupaka nebi bila dovoljna niti za smještaj podataka o izračunanim lokalnim pritiscima. U slučaju da treba izračunati rješenja svih nepoznanica, međurezultati izračunavanja mogu se postupno odlagati u perifernu memoriju računala, dok se primjenom supstitucije unatrag ne dovrši izračunavanje. Potrebna veličina memorije može biti čak i manja od potrebne kod primjene postupka iteracije. Broj računskih operacija može biti jednak onom broju računskih operacija koji bi kod Gaussovog postupka bio potreban za rješavanje samo zadnjeg sistema u čitavog nizu sistema jednadžbi.
  Ključne riječi: Postupak rješavanja, sistem linearnih jednadžbi, niz, hidrostatsko podmazivanje, hidrodinamičko podmazivanje

 27. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Prilog istraživanju nosivosti i triboloških karakteristika sinusoidnog ozubljenja
  Fakultet: Tehnički fakultet Rijeka Sveučilište u Rijeci
  Autor: OBSIEGER BORIS
  Datum obrane: 14.07.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 165
  Sažetak: U radu je razrađena geometrija, uvjeti zahvata, nosivost korijenai boka zuba, te tribološke karakteristike specijalnog ozubljenjasa sinusoidnim osnovnim profilom. Izvedeni su proračuni kojima je između ostalog pokazano dasinusoidno ozubljenje ima bitno veću nosivost nego evolventnoozubljenje zbog konkavno-konveksnog dodira na glavi i korijenuzuba, te zbog manje zakrivljenosti profila i povećanog presjeka ukorijenu zuba. Mjerenjima na elastooptičkim modelima ustanovljena je jako dobrapodudarnost između teorijskih proračuna sa stvarnim stanjemnaprezanja i raspodjele sila. Proračunima je također dokazano da zbog konkavno-konveksnogdodira sinusoidno ozubljenje ima znatno povoljnije uvjetepodmazivanja u odnosu na evolventno ozubljenje, tako da imaznatno niže gubitke trenja, a s tim u vezi i niže temperature namjestu zahvata.
  Ključne riječi: Zupčani prijenosnici, neevolventno ozubljenje, elastooptička ispitivanja, EHD podmazivanje, gubici trenja, temperarurni udar


 28. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Prilog istraživanju naprezanja zupčanika s tankim vijencem metodom rubnih elemenata
  Fakultet: Tehnički fakultet Rijeka Sveučilište u Rijeci
  Autor: MARUNIĆ-BELULOVIĆ GORDANA
  Datum obrane: 22.05.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 116
  Sažetak: Stanje naprezanja u korijenu ravnog,evolventnog zuba zupčanika svanjskim ozubljenjem ispitano je pomoću metode rubnih elemenata.Dane su preporuke za formiranje optimalnog modela zupčanika usmislu simulacije stvarnog stanja naprezanja. Ustanovljeno stanjenaprezanja u korijenu zuba zupčanika s različitom debljinomvijenca omogućilo je da se utvrdi ona debljina vijenca čijedaljnje smanjenje dovodi do znatne promjene stanja naprezanja tj.ona debljina vijenca koja razgraničava zupčanik s tankim odzupčanika s debelim vijencem.
  Ključne riječi: Zupčanik, tanki vijenac, naprezanja u korjenu zuba, metoda rubnih elemenata


 29. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Prilog istraživanju dodirnih pritisaka cilindričnih tijela s malim razlikama zakrivljenosti
  Fakultet: Tehnički fakultet Rijeka Sveučilište u Rijeci
  Autor: SIMINIATI DUBRAVKA
  Datum obrane: 19.09.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 105
  Sažetak: Istražena je raspodjela pritisaka, veličina dodirnih lukova ielastične deformacije za slučaj međusobnog dodira cilindričnihtijela s malim razlikama zakrivljenosti. Izvršena je usporedbanavedenih veličina sa analognim veličinama dobivenim Hertzovomteorijom. U tu svrhu izrađen je kompjuterski program. Teorijskavrijednost maksimalnog pritiska za dio područja opterećenjauspoređena je s eksperimentalno dobivenom vrijednošću nafotoelastičnim modelima.
  Ključne riječi: Raspodjela pritisaka, elastične deformacije, dodirni luk, cilindar, cilindrični provrt


 30. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prilog istraživanju dodirnih pritisaka cilindričnih tijela s malim razlikama zakrivljenosti
  Fakultet: Tehnički fakultet Rijeka Sveučilište u Rijeci
  Datum obrane: 19.09.91
  Broj stranica: 105
  Autor: Siminiati Dubravka
  Rad: Magisterij


 31. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prilog istraživanju mjerodavnih opterečenja zupčastih parova traktorskih mjenjača
  Fakultet: Tehnički fakultet Rijeka Sveučilište u Rijeci
  Datum obrane: 19.09.91
  Broj stranica: 98
  Autor: Novak dipl. ing. str. Zdenko
  Rad: Magisterij


 32. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: GearPac CX 3.50 Proračun cilindričnih evolventnih zupčanika s ravnim i kosim, vanjskim i unutarnjim ozubljenjem

  Autori:
  Obsieger, Josip (33934)
  Orlić, Željko (34213)
  Obsieger, Boris (69894)
  Cvitković, Jasna (160654)
  Naručitelj: Više korisnika (v. "Ostalo")
  Depo ustanova: TFR Zavod za osnove konstruiranja
  HW platforma: XT/AT/386/486
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: FORTRAN
  Godina: 1992
  Sažetak: Obuhvačen je kompletan proračun geometrije para zupčanika,mogućih interferencija kod izrade i u zahvatu, kontrolnih mjera iizbor tolerancija, te proračun čvrstoće korjena i boka zuba zaizabrane materijale. Osnova programa su standardi DIN 3999 zaoznake, DIN 3960/3993 za geometriju, DIN 3961/67 za tolerancije iDIN 3990 za čvrstoću.Predviđen je interaktivan rad uz ponavljanjepojedinih sekvencija u svrhu optimizacije. Rezultati se ispisujuu skračenoj verziji na hrv. i engl. jeziku ili alternativno kaokompletan ispis na 5 listova sa svim relevantnim podatcimauključivo tabele s podatcima za nacrte na hrv. ili engl. jeziku.Uz program se isporučuje opsežan priručnik.
  Ključne riječi: Cilindrični zupčanici, evolventno ozubljenje, proračun geometrije, čvrstoča zuba, tolerancije ozubljenja
  Ostalo: Program je u skladu s Pravilima Hrvatskog registra brodova, Spliti priznat kao standardni proračun za dobivanje atesta HRB-a. Korisnici programa: *TFR Zavod za osnove konstruiranja (u nastavi, istraživanju i projektiranju) *Hrvatski registar brodova, Split *SAS Tvornica specijalnih alatnih strojeva, Zadar *TDM 3.maj, Rijeka *Vulkan Dibo, Rijeka *TDM Uljanik, Pula *Ivan Perković, Rijeka

 33. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: PROFIL 3.0 Crtanje profila evolventnih zuba u čelnom i normalnom presjeku

  Autori:
  Obsieger, Josip (33934)
  Naručitelj: TFR Zavod za osnove konstruiranja
  Depo ustanova: TFR Zavod za osnove konstruiranja
  HW platforma: PC XT/AT/386/486
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: BASIC
  Godina: 1993
  Sažetak: Izborom ulaznih parametara osnovnog profila alata i zupčanikaprogram iscrtava kompletan real profil jednog ili više zuba učelnom ili normalnom presjeku uz proračun i ispis svih potrebnihgeometrijskih veličina uključivo efektivni faktor oblika premaDIN ili MAX metodi. Program obrađuje profil standardnog ilinestandardnog, vanjskog ili unutarnjeg ozubljenja, a prikladan jeza iscrtavanje na ploteru, za kontrolu i optimizaciju profila, tekao osnova za studije naprezanja primjenom metode konačnih (FEM)odnosno graničnih (BEM) elemenata. Detaljni opis i primjena upriručniku.

 34. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: HYDLEZ Izbor ulja i proračun THD stanja cilindričnih kliznih ležajeva

  Autori:
  Obsieger, Josip (33934)
  Naručitelj: TFR Zavod za osnove konstruiranja
  Depo ustanova: TFR Zavod za osnove konstruiranja
  HW platforma: PC XT/AT/386/486
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Basic
  Godina: 1992
  Sažetak: Program omogučuje termohidrodinamički proračun cilindričnihkliznih ležajeva u stacionarnom pogonu sa izborom odgovarajučegulja, te crtanje dijagrama THD stanja ležaja za izabrano ulje sa(graničnim) linijama za konstantnu (minimalnu) debljinu uljnogfilma i konstantnu (maksimalnu) temperaturu ležaja u ps-omegakoordinatama. Osnova programa je DIN 31625. Detaljan opis i uputeu Biltenu ESKON 2/92.
  Ključne riječi: Cilindrični ležajevi, hidrodinamičko podmazivanje, granične linije, toplinsko stanje

 35. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: GearPac BX 3.0 Proračun stožastih zupčanika s ravnim, kosim i zakrivljenim zubima

  Autori:
  Orlić, Željko (34213)
  Cvitković, Jasna (160654)
  Naručitelj: TFR
  Depo ustanova: Zavod za osnove konstruiranja
  HW platforma: PC/XT/AT/386/486
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Basic
  Godina: 1993
  Sažetak: Program obuhvaća proračun geometrije stožastih zupčanika iproračun čvrstoće korijena i boka zuba za izabrane materijale.Osnovu programa čine standardi DIN 3993 i DIN 3960 za oznake teDIN 3991 za čvrstoću. Rezultati se ispisuju u skraćenoj verzijina hrv. i engl. jeziku ili alternativno kao cjelovit ispis na 5listova, uključivo tablice s podacima za nacrte.
  Ključne riječi: Stožasti zupčanici, proračun geometrije, čvrstoća zuba

 36. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Proračun vijčanog spoja

  Autori:
  Orlić, Željko (34213)
  Cvitković, Jasna (160654)
  Naručitelj: TFR
  Depo ustanova: Zavod za osnove konstruiranja
  HW platforma: PC XT/AT/386/486
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Basic
  Godina: 1993
  Sažetak: Program omogućuje izbor i kontrolu nosivosti prednapregnutogdinamički opterećenog vijčanog spoja. Za izabrani razred čvrstoćevijka i zadani materijal podloge izračunavaju se deformacijespoja, veličina statičke i dinamičke komponente sile, kao ivlačna i torziona naprezanja u vijku. Za izračunati momentpritezanja određeni su statički i dinamički faktori sigurnostiprotiv plastične deformacije. Osnovu proračuna čine preporuke VDI2230/86..
  Ključne riječi: Vijčani spoj, vijak, čvrstoća

 37. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Prednapregnuti vijčani spoj

  Autori:
  Orlić, Željko (34213)
  Cvitković, Jasna (160654)
  Vrsta rada: Skripta, 1992. (Str. 49)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su dane upute za izbor i kontrolu centrično opterećenogvijčanog spoja statičkom ili dinamičkom radnom silom. Ovim senačinom može utvrditi nosivost prednapregnutog vijčanog spoja.Osim osnovnih karakteristika materijala za izradu vijaka dane sui preporuke za izbor koeficijenata trenja na navoju i podlozi.Osnovu ovog rada čine preporuke VDI 2230/86.
  Ključne riječi: Vijčani spoj, vijak, proračun nosivosti

 38. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Pužni prijenos - Osnovne dimenzije i kontrola nosivosti

  Autori:
  Orlić, Željko (34213)
  Vrsta rada: Skripta 12/1993. (Str. 23)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su dane upute za izbor dimenzija pužnog prijenosa, izborulja za podmazivanje na osnovi preporuka DIN 51509, te proračungubitaka. Pokazan je postupak kontrole nosivosti pužnog prijenosas obzirom na zagrijavanje (kontinuirani/intermitentan pogon),kontrola boka i korijena zuba pužnog kola, kontrola na habanje ikontrola progiba vratila pužnog vijka. Rad sadrži preporuke kojeomogućuju izbor standardnih razmaka osi po DIN 3976.
  Ključne riječi: Pužni prijenos, geometrija ozubljenja, kontrola nosivosti


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr