SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-11-075

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-11-075


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 17
Ukupno objavljenih radova: 17


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Primjena geotekstila i nepropusnih membrana kod objekaata za zaštitu okoliša

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Urednici
  Babić, Branimir
  Izdavač: "Vartilen" Industrija poliestera
  Godina: 1994
  Stranice: od 95 do 103
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Geotekstil, a osobito nepropusne membrane (geomembrane) zbog svojih su svojstava našli znatnu primjenu u objektima za zaštitu okoliša. Deponiji otpada danas se moraju projektirati, graditi i nadzirati kao sofisticirane građevine, kod kojih neće dolaziti do štetnog djelovanja njihovog sadržaja na zrak, tlo i vodu. U radu su prikazani gradski deponiji sa sustavima brtvljenja. Također, dani su principi primjene geotekstila i geomembrana u zaštiti okoliša.
  Ključne riječi: deponij gradskog otpada, sustavi brtvljenja, sanacije smetlišta

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Modeliranje geotehničkih problema u stijenskim masama - Kompjutorski program FLAC

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Kovačević, Meho-Saša
  Mišćević, Predrag
  Urednici
  Simović, Veselin
  Izdavač: Hrvtasko društvo građevinskih inženjera
  Godina: 1994
  Stranice: od 503 do 540
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Jedan od osnovnih problema mehanike stijena, odnosno tla očituje se složenošću njegovog ponašanja, naročito u pogledu opisivanja naprezanja i deformacija. FLAC (Fast Lagrangain Analysis of Continua) je kompjutorski program namijenjen kao projektantski alat i kao znantveno,stručno,razvojno okruženje prikladno za modeliranje u geotehnici naročito u mehanici stijena. Kroz primjere prikazana je primjena programa FLAC u tunelima i temeljenju uzuvođenje interancije i za diskontinualnu odnosno slojevitu stijensku masu.
  Ključne riječi: mehanika stijena. numerička analiza, slojevitost, diskontinuiteti, stanje naprezanja i deformacija

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Montažne armiranobetonske potporne sidrene konstrukcije

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Časopis: Ceste i mostovi
  Broj: 10
  ISSN: 0411-6380
  Volumen: 37
  Godina: 1991
  Stranice: od 271 do 274
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Poznato je iz iskustva u inozemstvu i ne baš velikih u nas daje osiguranje visokih zasjeka (H > 12m) praktično nemoguće bezsidrenih konstrukcija, jer klasični potporni zidovi postajupreglomazni a i nepovoljni, pogotovu za seizmičko opterećenje.Nedostaju istraživanja o mehanizmu sloma, napose u područjuseizmičkih opterećenja ovih konstrukcija. U svijetu je od 1970. (početna godina praćenja primjene) pado 1986. godine, golem porast primjene montažnih sidrenihpotpornih konstrukcija (više od deset puta prema podacimamultinacionalne kompanije TERRA ARMATA sa sjedištem u Italiji).
  Ključne riječi: armirani beton, sidrenje, usjek (zemljani radovi), potporni zid, seizmički, opterećenje

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osiguranje stijenskog pokosa izvorišta Zvir u Rijeci

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Srkoč, Miljenko (44352)
  Biondić, Božidar
  Koržinek, Lucijan
  Kovačević, Meho-Saša
  Lisac, Krešimir
  Dukarić, Franjo
  Kulić, Željko
  Časopis: Građevinar
  Broj: 5
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 45
  Godina: 1993
  Stranice: od 259 do 268
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se opisuju projektiranje i izvedba osiguranja visokogastijenskog pokosa iznad najznačajnijeg izvora vode grada Rijeke.Nakon provedbe detaljnih ispitivanja sanacija stijene provedenaje korištenjem jednostrukih krutih sidara sistema Diwidag sdvostrukom zaštitom od korozije i mikroarmiranog mlaznog betona spolipropilenskim vlaknima. Takvo rješenje sanacije prva jeupotreba nove tehnologije u sanaciji stijenskog pokosa uHrvatskoj, a njegova racionalnost dokazana je na izvedenomobjektu.
  Ključne riječi: stijenski pokos, sidrenje, osiguranje trošne stijene, klasifikacija stijenske mase, mikroarmirani mlazni beton, kruta sidra

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odnos numeričko-petrografskog sastava i geotehničkih svojstava fliša

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Kovačević, Meho-Saša
  Časopis: Građevinar
  Volumen: 46
  Godina: 1994
  Stranice: od 85 do 94
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu prikazani su rezultati inženjerskogeoloških, mineraloško-petrografskih i geotehničkih (laboratorijskih i "in situ") ispitivanja fliših naslaga. Navedena istraživanja požrovedena su uglavnom priobalnom pojas Jadranskog mora Repblici Hrvatskoj u zadnjih petanestak godina. Prikupljeni podaci omogućili su uspostavljanje više korelacijskih ovisnosti između minerolođko-petrografskog sastava i geotehničkih svojstava fliša. Vrše se i daljnja istraživanja s ciljem upotpunjavanja podataka ižuz kritičko preispitivanje uspostavljenih korelacijskih ovisnosti. Provedena istraživanja i utvrđene zakonitosti omogućavaju iznalaženje racionalnijih rješenja u fazi proračuna, projektiranja i građenja objekata u područjima gdje su zastupljene flišne naslage.
  Ključne riječi: fliš, korelacije, mineraloško-petrografske, geotehnika

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Montažne AB potporne sidrene konstrukcije

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Kovačić, Davorin
  Vrkljan, Marko
  Naslov zbornika: Saopćenja I Savjetovanja Društva za mehaniku tla i temeljenje Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1989
  Stranice: od 99 do 104
  Skup: I Savjetovanje Društva za mehaniku tla i temeljenje Hrvatske
  Održan: od 16.11.89 do 18.11.89
  Sažetak: Poznato je iz iskustva u inozemstvu i ne baš velikih u nas da jeosiguranje visokih zasjeka (H > 12m) praktično nemoguće bezsidrenih konstrukcija, jer klasični potporni zidovi postajupreglomazni a i nepovoljni, pogotovu za seizmičkoopterećenje.
  Ključne riječi: usjek (zemljani radovi), sidrenje, potporni zid, opterećenje
  Ostalo: Tiskan Zbornik radova 1992 god.

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prikaz primjene kompjuterskog paketa Z_SOIL kod analiza stabilnosti i temeljenja

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Kovačević, Meho-Saša
  Urednici
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Naslov zbornika: Primjena osobnih računala u geotehnici
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 21
  Skup: Seminar: Primjena osobnih računala u geotehnici
  Održan: od 22.04.92 do 25.04.92
  Sažetak: U ovom radu dane su teoretske postavke na kojima je programbaziran, te pregled mogućnosti kompjuterskog programa Z_SOIL kodanaliza stabilnosti, potpornih sidrenih konstrukcija itemeljenja. Rezultati prakrične primjene ovog paketa dani su uradu.
  Ključne riječi: programski paket Z_SOIL, analiza stabilnosti kosina, sidrene potporne konstrukcije, temeljenje mostova u anizotropnoj sredini
  Ostalo: Seminar održan 1992 i 1993 godine na Građevinskom fakultetu uZagrebu.

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena MKE pri temeljenju težih objekata u stijenskim masama

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Urednici
  Dvornik, Josip
  Pičulin, Srećko
  Radić, Jure
  Srkoč, Miljenko (44352)
  Šavor, Zlatko
  Šimunić, Želimir
  Naslov zbornika: Zbornik radova "Kompjutor u obnovi Hrvatske"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 335 do 346
  Skup: Kompjutor u obnovi Hrvatske
  Održan: od 13.05.92 do 15.05.92
  Sažetak: Kroz nekoliko primjera primjene MKE pri temeljenju teškihobjekata u stijenskim masama ukazuje se na izuzetno velikemogućnosti primjene numeričkih metoda u geotehnici. Racionalnarješenja temeljenja mogu se postići primjenom osobnih računala iprogramskih paketa koji omogućavaju parametarsku analizuopisujući ponašanje stijenskog masiva izotropnog ili anizotropnogs odgovarajućim mehaničkim karakteristikama. Pri ovim proračunimamože se simulirati poboljšanje stijenskog masiva ispod i okotemelja (injektiranje, sidrenje i zamjenjujući beton).
  Ključne riječi: MKE-metoda konačnih elemenata, temeljenje teških objekata u stijenskom masivu, izotropan ili anizotropan

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Nova tehnološka rješenja u osiguranju visokih stijenskih pokosa

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Ukrainczyk, Velimir
  Rak, Zvonko
  Urednici
  Đukan, Petar
  Naslov zbornika: Zbornik radova "Organizacija i menagement u graditeljstvu"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 299 do 312
  Skup: V simpozij "Organizacija i menagement u graditeljstvu"
  Održan: od 21.04.93 do 22.04.93
  Sažetak: U radu se opisuju nova tehnološka rješenja osiguranja visokihstijenskih pokosa koja se sastoje od jednostrukih krutihprednapetih sidara s dvostrukom antikorozivnom zaštitom imikroarmiranog mlaznog betona s polipropilenskim vlaknima.Racionalnost predloženih rješenja dokazana je na izvedenomobjektu gdje su provedena detaljna laboratorijska i "in situ"ispitivanja osnovnih elemenata ove konstrukcije.
  Ključne riječi: stijenski pokos, geotehničko kruto sidro, mikroarmirani mlazni beton s polipropilenskim vlaknima, lokalna i globalna stabilnost, naponsko-deformacijska stanja, racionalnost.
  Ostalo: Prijavljen patent patentnom uredu Republike Hrvatske - svibanj1993. godine. Autori: V.Ukrainczyk-I.Jašarević-Z.Rak.

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena PP vlaknima mikroarmiranog mlaznog brtona i krutih sidara u osiguranju visokih stijenskih pokosa

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Ukrainczyk, Velimir
  Rak, Zvonko
  Kovačević, Meho-Saša
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: Zbornika radova "Graditelji u obnovi Hrvatske"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijuni
  Godina: 1993
  Stranice: od 181 do 188
  Skup: Graditelj u obnovi Hrvatske
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93
  Sažetak: Klasično izvedeni visoki ab zidovi (h > 12m) s cijenom oko400 DEM/m2 su neracionalni i tehnički nepovoljni naročito useizmički aktivnim područjima. Novo tehnološko rješenje zasnivase na sprezanju stijenske mase i mikroarmiranog mlaznog betona(MAMB) s polipropilenskim vlaknima s krutim prednapetim sidrima.Pri tome se koriste najpovoljnije karakteristike materijala:vlačna čvrstoća sidara, žilavost, savojna i smična čvrstoća MAMBai tlačna čvrstoća stijenske mase. Cijena ovakove konstrukcije jeoko 200 DEM/m2. U radu su prikazane teorijske osnove, te proračunkoeficijenta stabilnosti, stanja naprezanja i deformacija sdimenzioniranjem elemenata osiguranja pokosa, za jedan konkretniprimjer. Racionalnost je dokazana na izvedenom objektu, gdje suprovedena detaljna laboratorijska i "in situ" ispitivanja.
  Ključne riječi: stijenski pokos, osiguranje trošne stijene, klasifikacije stijenske mase, mikroarmirani mlazni beton, sidrenje, kruta sidra

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: High slope stability in the case of improvement of the machanical properties of the rock mass

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Kovačević, Meho-Saša
  Kulić, Željko
  Urednici
  Riberio E Sousa, L.
  Grossmann, N.F.
  Naslov zbornika: Safety and Environmental Issues in Rock Engineering
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rotterdam, Holand
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 90 5410 3396
  Stranice: od 817 do 826
  Skup: ISRM International symposium EUROCK'93
  Održan: od 21.06.93 do 24.06.93
  Sažetak: U radu je prikazano pojačanje stijenskog masivamikroarmiranim mlaznim betonom s PP vlaknima i prednapetim krutimsidrima. Izloženi su rezultati klasifikacije karbonatnogstijenskog kompleksa, geotehničkih laboratorijskih ispitivanjauzoraka stijene i mlaznog betona te "in situ" ispitivanjapoboljšanog stijenskog masiva. Provedena je numerička simulacijaojačanog stijenskog pokosa nagiba oko 85 stupnjeva i visine preko40 m.
  Ključne riječi: stijenski masiv, polipropilenskim vlaknima mikroarmirani beton, prednapeta sidra velike krutosti, proračunski model

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Plane equilibrium of rock slopes with anchors

  Autori:
  Kovačević, Meho-Saša
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Kulić, Željko
  Urednici
  Pasamehmetoglu, A.G.
  Kawamoto, T.
  Whittaker, B.N.
  Aydan, O.
  Naslov zbornika: Assesment and Prevention of Failure Phenomena in Rock Engineering
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rotterdam, Holand
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 90 54 10 3094
  Stranice: od 653 do 660
  Skup: International Symposium Assesment and Prevention of Failure Phenomena in Rock Engineering
  Održan: od 05.04.93 do 07.04.93
  Sažetak: U radu se analizira statička i seizmička stabilnoststijenskog pokosa s geotehničkim prednapetim sidrima u ravnini.Analiza omogućuje istraživanje utjecaja nosivosti i duljinegeotehničkih sidara, sile prednaprezanja, elastičnihkarakteristika stijene i injekcijske mase, kuta nagiba ravninesloma i sidara na stabilnost te stanje pomaka i naprezanja naravnini sloma. Zbog vrlo kompleksnog ponašanja sidara uinterakciji s okolnom stijenom predlaže se parametarska analizautjecaja gore nabrojanih faktora upotrebom kompjutera i programaSASPOGS koji omogućuje svestrano analiziranje različitih utjecajana stabilnost pokosa kao u statičkim tako i u seizmičkimuvjetima.
  Ključne riječi: statička i seizmička stabilnost, prednapeta sidra, granična nosivost, početna krutost

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Korelacijske ovisnosti geotehničkih svojstava vapnenačko-dolomitnih stijena

  Autori:
  Cerić, Anita
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Kovačević, Meho-Saša
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Zbornik radova znanstveno stručnog savjetovanja "Geotehnika prometnih građevina"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 159 do 168
  Skup: Geotehnika prometnih građevina
  Održan: od 05.10.94 do 08.10.94
  Sažetak: U radu su prikazani uglavnom rezultati geotehničkih laboratorijskih i in situ ispitivanja vapnenačko-dolomitnih stijena u Hrvatskoj. Prikupljeni podaci omogućili su uspostavljanje više korelacijskih ovisnosti između rezultata pojedinih strukturnih i fizičko-mehaničkih svojstava utvrđenih prilikom inženjerskogeoloških kartiranja, izvedbe istražnih bušenja, geofizičkih istraživanja te laboratorijskih i in situ geotehničkih ispitivanja Provedena istraživanja i utvrđene zakonitosti omogućavaju iznalaženje racionalnih rješenja pri projektiranju i građenju objekata u vapnenačko-dolomitnim stijenama.
  Ključne riječi: korelacije, vapnenačko.dolomitne stijene, laboratorijska i in situ ispitivanja.

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Investigation into the application of PP fibres in primary lining

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Naslov zbornika: Proceedings of the second International Symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1994
  Stranice: od 265 do 274
  Skup: Tunnel construction and underground structures
  Održan: od 28.09.94 do 30.09.94
  Sažetak: Prikazani su rezultati laboratorijskih i terenskih istraživanja dobiveni u toku ispitivanja mogućnosti korištenja polipropilenskih vlakana umjesto čelične armaturne mreže u betonu za tunelsku oblogu. U sklopu laboratorijskih ispitivanja provedeno je ispitivanje svojstava raznih tipova i oblika vlakana PP i jednog tipa vlakana St, zatim ispitivanje vezivnih svojstava polipropilenskih vlakana (čvrstoća na čupanje) iz raznih mješavina betona, standarni pokus savijanja betonskih prizmi, te ispitivanje čvrstoće kružnih ploča na savijanje. Na temelju dobivenih parametara, obavljene su analize napona i deformacije podgrade primjenom kompjuterskog programa FLAC u raznim stadijima građenja, što je uključivalo i ispitivanje međusobnog djelovanja primarnog sloja i armirane stijene. Radi usporedbe, na terenu su napravljena ispitna polja s polipropilenskim vlaknima i čeličnom armaturnom mrežom.
  Ključne riječi: laboratorijska ispitivanja, polipropilenska (PP) vlakna, čelična vlakna, kružne ploče

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prilog metodologiji inženjerskogeološkog i geotehničkog modeliranja kod brana

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Ivčić, D.
  Biondić, Božidar
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Sažetak: Kroz primjene projektiranja odnosno izbora tipa brane na pregradnim mjestima za HE Lešće i HE Lučica ukazuje se na bitnost istražnih inženjerskogeoloških i geotehničkih radova. Ističe se značaj kompjuterske programske podrške čime je omogućena statistička obrada velikog broja snimljenih strukturno-tektonskih elemenata. Prema tim elementima snimljenim na površini terena, u istražnim galerijama, u bušotinama i prema geofizičkim ispitivanjima kao i prema "in situ" i laboratorijskim ispitivanjima izrađen je integralni inženjerkosgeološki model, izvršena inženjerska klasifikacija izdvojenih stijenskih blokova i izrađen je geotehnički model s izborom geotehničkih parametara neophodnim za odgovarajuće proračune brane. Sintezom i analizom ranije provedenih istraživanja za HE Lešće metodom inženjerkogeološkog i geotehničkog modeliranja, temeljem izdvojenih tektonskih blokova, a prema "Q" i "RMR" klasifikacijama utvrđen je koeficijent asimetrije pregradnog profila lijeve i desne obale (1:1.3 do 1:1.8), koji se bitno razlikuje od ranije definiranog. pa su i rješenja tehnički i ekonomski drugačija, umjesto gravitacijsko.betonske brane - lučna brana.
  Ključne riječi: inženjerkogeološki i geotehnički modeli, lučna brana, koeficijent asimetrije

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ultimate bearing capacity of strip surface footing on layered rock mass by numerical modeling

  Autori:
  Mišćević, Predrag
  Jašarević, Ibrahim (18195)
  Urednici
  Rossmanith, H.P.
  Naslov zbornika: Proceedings of the second Intenbational Conference
  Jezik: engleski
  Mjesto: Vienna, Austria
  Godina: 1995
  Stranice: od 633 do 638
  Skup: Mechanics of Jointed and Faulted Rock
  Održan: od 10.04.95 do 14.04.95
  Sažetak: Nosivost plitkih temelja na uslojenim i raspucalim stijenama, značajno ovisi o svojstvima i položaju slojeva i pukotina. Članak analizira ovaj problem uzimajući u obzir debljinu, položaj i orijentaciju sloja sa značajnim razlikama u svojstvima (deformabilnosti i posmične čvrstoće) od glavne stijenske mase. Utjecaj pukotina između sloja i stijene, kao i dio analize, je određen. Analiza je napravljena na temeljnu traku na površini, koristeći numeričko modeliranje. Proračuni su obavljeni simultano sa dva kompjutorska programa, koristeći metodu konačnih elemenata diferencija, sa nezavisnim razvojem modela. Za iteracioni postupak korišten u proračunu, utjecaj porasta opterećenja na determinaciju lokalnog i globalnog sloma podloge je naglašen. Rezultati pokazuju znatni pad vrijednosti za slabi sloj u čvrstoj stijenskoj masi, i značajni porast za čvrsti sloj u slaboj masi.
  Ključne riječi: granična nosivost, plitki temelj, uslojena i raspucala stijenska masa, numerički modeli

 17. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj anizotropije na temeljenje u slojevitim stijenama
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 22.04.93
  Broj stranica: 200
  Autor: Mišćević Predrag
  Rad: MagisterijMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr