SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-11-194

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-11-194


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 17
Ukupno objavljenih radova: 18


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: UVOD U INŽENJERSKO NUMERIČKO MODELIRANJE

  Autori:
  Jović, Vinko (19014)
  Urednici
  Jović, Vinko (19014)
  Izdavač: AQUARIUS ENGINEERING d.o.o.
  ISBN: 953-96063-0-6
  Godina: 1993
  Broj stranica: 366
  Broj referenci: 131
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga predstavlja 25 godišnje iskustvo autora kako u razvojunumeričkog modeliranja tako i u rješavanju praktičnihinženjerskih zadaća što joj daje izuzetnu vrijednost, jerpredstavlja sintezu teorije i prakse, pa je vrijedan doprinos udodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Isto tako predstavljareferentni tekst istraživačima koji se bave inženjerskimmodeliranjem, tim više što na hrvatskom jeziku literature ovogatipa nema, a i na stranim jezicima je rijetka. Knjiga jepodijeljena u 6 poglavlja. U svakom poglavlju uključeni suilustrativni primjeri s detaljno prikazanim programima zaelektroničko računalo. Po originalnosti posebno je vrijedno prvopoglavlje koje govori o funkcionalnim približenjima, terazvrstavanju približnih postupaka po izboru baze test prostoraili baze približnog rješenja. U daljim poglavljima obuhvaćena ješira tematika od modeliranja provođenja topline, preko problemaelastičnosti do nestacionarnih pojava. Razvoj svakog modelapovezan je s objašnjenjem približnih postupaka iz prvogpoglavlja. U tako širokom području interesa objašnjeni su uvjetikoje trebaju zadovoljiti konačni elementi različitih tipovajedno-, dvo-, i tro-dimenzionalnih prostora. Beskonačni elementiprikazani su kao specijalna klasa konačnih elemenata. Opisane sui mnoge proračunske metode koje se mogu primijeniti i na područjakoja nisu obrađena u knjizi npr. frontalni postupak, Newtonovametoda itd. Priloženi programi pisani su u FORTRAN-u i mogu seuz neznatne promjene prilagoditi raznim problemima iz prakse.
  Ključne riječi: inženjersko modeliranje, diferencijalne jednadžbe, približno rješenje, funkcionalna približenja, konačni elementi, beskonačni elementi, provođenje topline, elastična ravnoteža, nestacionarni modeli
  Ostalo: Tisak: ABEL International d.o.o. 58312 Podstrana (Split) Magistrala Grljevac 115

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Modelling of hydraulic vibrations in network systems

  Autori:
  Jović, Vinko (19014)
  Časopis: Engineering Modelling
  Broj: 1
  ISSN: 0352-9495
  Volumen: 5
  Godina: 1992
  Stranice: od 11 do 17
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je prikazana teorijska osnova modeliranja prisilnihvibracija u tlačnim hidrauličkim sustavima. Sustav može bitiuzbuđen jednim ili više izvora vibracija. Osnovne jednadžbelineariziraju se, pa se oscilirajući dio izrazi u kompleksnompodručju brojeva. U radu postupak je poopćen za slučaj vezanjaraznih hidrauličkih elemenata u mrežni sustav. Postupakizgradnje sustava jednadžbi isti je kao u modeliranju standardnihnestacionarnih problema u mrežama. Prikazano je nekolikoilustrativnih primjera.
  Ključne riječi: modeliranje, vibracije, tlačni hidraulički sustav, Streeterovo rješenje, harmonijsko stanje, kompleksno područje brojeva, cijev, analitičko rješenje, cijevne mreže

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Distribution functions of momentum and flow resistance for 1-D unsteady flow in rivers

  Autori:
  Vranješ, Mijo (53172)
  Časopis: Engineering Modelling
  Broj: 1
  ISSN: 0352-9495
  Volumen: 5
  Godina: 1992
  Stranice: od 29 do 36
  Broj referenci: 30
  Jezik: engleski
  Sažetak: Svođenje složenog tečenja u prirodnim koritima rijeka na jedandominantan smjer povezano je s nizom poteškoća i pretpostavki.Tečenje kroz složeni presjek odvija se glavnim koritom i naplićim inundacijama. Između tih dijelova postoji transferkoličine gibanja što se mora uvesti u jednadžbejednodimenzionalnog nestacionarnog toka. Slično se tretira iotpor tečenju. Oba utjecaja efikasno se opisuju funkcijamaraspodjele količine gibanja f1(h) i otpora tečenju f2(h) popresjeku. Praktičan značaj funkcije imaju u fazi izborareprezentativnih profila koji dobro opisuju svojstva korita. Naprimjeru nestacionarnog tečenja u rijeci Savi pokazana jeprimjena navedenih funkcija.
  Ključne riječi: raspodjela, količina gibanja, otpor tečenju, jednodimenzionalni tok, prirodna korita, nestacionarno tečenje, poplavni val, mreža rijeka i kanala

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primjena simulacije u projektiranju i upravljanju obranom od poplava Save i pritoka

  Autori:
  Filipović, Mira
  Vranješ, Mijo (53172)
  Broj: 7
  ISSN: 1330-1144
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 485 do 492
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U Hrvatskoj vodoprivredi razvijana su dva matematička modela namijenjena istraživanju i rješavanju obrane od poplava u području rijeke Save. Modelima se rješava nestacionarno tečenje u rijeci i u području na kojem se velike vode izljevaju. U vrijeme poplava obrana se provodi hidrotehničkim objektima kojima se upravljaju tokovi. Modeli su planirani u dvije varijante: - studijska , za istraživanje učinka varijantnih rješenja sustava obrane od poplava - operativna, za prognoziranje hidrološko-hidrauličke situacije i upravljanje obranom od poplava.
  Ključne riječi: sliv Save, Srednje Posavlje, obrana od poplava, nestacionarno tečenje, simulacija

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Modeliranje nestacionarnog tečenja u sustavima otvorenih korita

  Autori:
  Vranješ, Mijo (53172)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 8
  Volumen: 45
  Godina: 1993
  Stranice: od 445 do 453
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Činjenica da pristup modeliranju složenih vodoprivrednih sustava mora biti sukladan prirodi pojave koja se modelom želi oponašati ukazuje na to kako primjena uobičajenih hidroloških ili pojednostavljenih hidrauličkih modela ili metoda proračuna nije korektna. Prikazan je način modeliranja, a na jednostavnim primjerima nestacionarnog tečenja sa slobodnim vodnim licem ilustrirana je primjena modela zasnovanog na potpunim hidrodinami>kim jednadžbama, zatim modela difuznog i kinematičkog vala.
  Ključne riječi: nestacionarno tečenje, modeliranje, otvoreno korito, vodoprivredni sustav, hidrodinamičke jednadžbe, difuzni val, kinematički val

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analysis of Flood Control Solution by Applying a Mathematical Model

  Autori:
  Vranješ, Mijo (53172)
  Jović, Vinko (19014)
  Bojanic, Davor
  Filipović, Mira
  Naslov zbornika: XVIIth Conference of the Danube Countries
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Hungary
  Godina: 1994
  Stranice: od 237 do 243
  Skup: XVIIth Conference of Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management
  Održan: od 05.09.94 do 09.09.94

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dimenzioniranje melioracijskih sustava u Donjoj Neretvi

  Autori:
  Vranješ, Mijo (53172)
  Vidoš, Damir
  Urednici
  Gereš, Dragutin
  Naslov zbornika: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96455-1-4
  Stranice: od 463 do 471
  Skup: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: U Donjoj Neretvi izgrađeno je više sustava za odvodnju, a planira se meliorirati i djelomično močvarno područje Kuti površine 2400 ha. Rješenje se može postići samo izgradnjom crpne stanice. Za dimenzioniranje kanalske mreže i crpki primijenjen je matematički model za nestacionarno tečenje u mreži kanala i prirodnih vodotoka zasnovan na potpunim hidrodinamičkim jednadžbama. Uz rubne vrijednosti pale oborine i režima rada crpki rjeŠenje je racionalizirano tako da su sačuvane veće površine vrlo vrijednog obradivog tla.
  Ključne riječi: hidromelioracijski sustav, Donja Neretva, nestacionarno tečenje, matematički model

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Matematičko modeliranje utjecaja akumulacije u aluvijalnoj dolini na promjenu razine podzemne vode u zaobalju

  Autori:
  Borović, Damir
  Kereković, Alan
  Jović, Vinko (19014)
  Urednici
  Gereš, Dragutin
  Naslov zbornika: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96455-2-2
  Stranice: od 83 do 92
  Skup: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: U radu se prikazuje metodologija utvrđivanja utjecaja akumulacije na okoliš i na promjenu razine podzemne vode u aluvijalnoj dolini. Navode se potrebne podloge i određivanje parametara anizotropne sredine matematičkim modelom za simulaciju strujanja podzemne vode. Opisuje se priprema modela, kalibracija prirodnog stanaja, modeliranje projektiranog i izgrađenog rješenja te izrada projekta odgovarajućih mjera i zaštite od štetnog djelovanja. Na primjeru buduće akumulacije Novo Virje ilustrirana je primjena matematičkog modela.
  Ključne riječi: utjecaj akumulacije na okoliŠ, matematički model za podzemne vode, parametri modela

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Obrana od poplava područja Jerkovac

  Autori:
  Vranješ, Mijo (53172)
  Vidoš, Damir
  Urednici
  Gereš, Dragutin
  Naslov zbornika: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96455-2-2
  Stranice: od 127 do 135
  Skup: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: Ubrzanom izgradnjom zadnjih desetljeća grad Metković se proširio na desnu obalu rijeke Neretve u područje Jerkovac. Zbog opasnosti od čestih poplava potrebno je riješiti zaštitu tog urbanog prostora, od velike vode iz rijeke Neretve i od unutrašnjih voda iz izvora po rubu doline. Na ušću rijeke Neretve je utjecaj mora koji se širi i uzvodnije od Metkovića. U tako složenim uvjetima tečenja primijenjen je matematički za nestacionarno tečenje zasnovan na potpunim hidrodinamičkim jednadžbama. Na osnovi izmjerenih hidrološkog stanja iz ranijih razdoblja provedena je kalibracija parametara modela i zatim provedena analiza rješenja zaštite od poplava.
  Ključne riječi: obrana od poplava, nestacionarno tečenje, matematički model, Neretva

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Hidraulički proračuni kolektora luke Split

  Autori:
  Bojanic, Davor
  Jović, Vinko (19014)
  Urednici
  Gereš, Dragutin
  Naslov zbornika: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96455-2-2
  Stranice: od 333 do 340
  Skup: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: Kanalizacija velikog dijela grada Splita orjentirana je prema gradskoj luci. U ovom radu analiziran je rad kanalizacijskog kolektora sustava splitske luke, rad crpnih stanica i podmorskog ispusta. Hidraulički proračuni napravljeni su za privremeno i za konačno rješenje pri čemu je korišten matematički model SIMPIP, kojim je moguće u potpunosti oponašati rad složenog sustava u kojem je tečenje sa slobodnim vodnim licem i pod tlakom. Obuhvaćeni su i elementi kao što su crpke, preljevi i slični objekti uobičajeni u nekom kanalizacijskom sustavu. Matematički model je zasnovan na potpunim hidrodinamičkim jednadžbama za nestacionarno tečenje.
  Ključne riječi: kanalizacijski sustav, matematički model, podmorski ispust, nestacionarno tečenje
  Ostalo:

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prostorni model procjeđivanja sa samoizljevnim zdencima

  Autori:
  Jović, Vinko (19014)
  Jurić, Vedran
  Urednici
  Gereš, Dragutin
  Naslov zbornika: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96455-2-2
  Stranice: od 393 do 399
  Skup: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: Izgradnjom akumulacija hidroelektrana mijenja se režim podzemnih voda jednog dijela zaobalja. Veličina promjena može se predvidjeti primjenom odgovarajućeg matematičkog modela. Procjedne količine vode iz akumulacije mogu se smanjiti izvedbom samoizljevnih zdenaca uzduž trase drenažnih kanala. Analiza takvog rješenja provodi se prostornim matematičkim modelom u kojem su ugrađen, uz standardne elemente, singularni elementi. U radu su prikazane osnove modela i njegova primjena na rješenju hidroelektrane Novo Virje.
  Ključne riječi: podzemne vode, samoizljevni zdenci, numerički model, konačni elementi, singularni konačni elementi

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Contribution to the Finite Element Method Based on the Method of Caracteristics in Modelling Hydraulic Networks

  Autori:
  Jović, Vinko (19014)
  Urednici
  Sorić, Jurica
  Vranković, Nikola
  Naslov zbornika: 1. Kongres hrvatskog društva za mehaniku
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96243-0-4
  Stranice: od 389 do 398
  Skup: 1. Kongres hrvatskog društva za mehaniku
  Održan: od 14.09.94 do 17.09.94

 13. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Rješenje nestacionarnog toka u mreži kanala i rijeka
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 10.01.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 273
  Sažetak: U radu je razvijen matematički model za oponašanje nestacionarnogtoka u mreži kanala i rijeka, zajedno s objektima koji seredovito susreću u složenim hidrotehničkim sustavima, kako je tonpr. u sustavu za obranu od poplava, iskorištenju vodne energijei sl. Polazi se od općih zakona održanja mase i količine gibanja,te razvija numerički model po metodi konačnih elemenata,prikladan za srazmjerno jednostavno uključivanje raznih objekatau rad sustava. Pri tome koristi se nejaka formulacija problema uzlinearne oblikovne funkcije. Uključeni su elementi razljevanja uinundacije i druge plavne površine (korita složene geometrije)preko funkcija raspodjele količine gibanja i otpora tečenju, pričemu se koriste potpune hidrodinamičke jednadžbe. Na ovimpostavkama napravljen je kompleksan model za oponašanjehidrotehničkih sustava, uz elegantan algoritam za modeliranjemrežnih sustava. Na nizu primjera prikazane su mogućnostimodeliranja, a vrlo detaljno prikazani su rezultati opsežnog modeliranja rada sustava obrane od poplava Srednje posavlje.Poseban problem je iz niza geometrijskih podataka selektiranjereprezentativnih, što je riješeno preko navedenih funkcijadistribucije količine gibanja i otpora tečenju. Model je složen utri cjeline: -predproces (prikupljanje, selektiranje i priprema ulaznihpodataka uz potrebnu grafiku i numeričku kontrolu) -glavni proces (proračun vremenskih stanja) -postproces (prikaz izračunatih vrijednosti)
  Ključne riječi: nestacionarni tok, mreža kanala i rijeka, složeni hidrotehnički sustav, potpune hidrodinamičke jednadžbe, metoda konačnih elemenata, kalibracija modela, verifikacija modela


 14. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: KORSIM

  Autori:
  Jović, Vinko (19014)
  Vranješ, Mijo (53172)
  Naručitelj: JVP Hrvatska vodoprivreda
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: FORTRAN 5
  Godina: 1992
  Sažetak: Programom je moguće provesti potpunu simulaciju nestacionarnogtečenja u najsloženijim hidrotehničkim sustavima. Rad sprogramom dijeli se u tri faze: - predproces - nestacionarna obrada - postproces Sve faze koriste se interaktivno uz prethodno pripremljene bazepodataka. Proračun je moguće prekidati radi kontrole rezultata uznastavak od nekog ranije izračunatog vremenskog stanja. Zakorištenje modela izrađen je potreban priručnik.
  Ključne riječi: simulacija rada, složeni vodoprivredni sustav, predproces, nestacionarna obrada, postproces,

 15. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija obrane od poplava Metkovića, područje Jerkovac

  Autori:
  Vranješ, Mijo (53172)
  Vidoš, Damir
  Naručitelj: JVP Neretvanski sliv Opuzen
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 55
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Regulacija rijeke Neretve uglavnom je završena krajem prošlogstoljeća. Nasipi obrane od poplava sada su najvećim dijelomprometnice. U novije vrijeme intenzivno se radi na melioracijiDonje Neretve od ušća u more prema Metkoviću. U planu jeslijedećih godina izgradnja kasete Vid-Norin na desnoj obalirijeke unutar koje se nalazi Jerkovac novo urbano područjeMetkovića. Kako je to područje pod izravnim utjecajem vodnogrežima Neretve i uz dotok voda s lokalnog sliva, matematičkimmodelom provedena je analiza utjecaja vodnog poplavnog vala nabranjeno područje. Veliki vodni val nastaje na širem područjusliva Neretve i u funkciji je izgrađenosti (regulacije,hidroelektrane i sl.). Rezultati potvrđuju veliki utjecaj vala uNeretvi na branjeno područje. Pokazano je da parcijalna obranasamo područja Jerkovca nije dobro rješenje, već se obrana odpoplava mora provesti integralno u cijeloj kaseti Vid-Norin. Posebno se uočava naglašena nestacionarnost toka u Neretvi iveliki utjecaj mora, sve do Metkovića. U takvim uvjetima potrebnaje potpuna simulacija tečenja odgovarajućim matematičkim modelom.
  Ključne riječi: obrana od poplava, nestacionarno tečenje, rijeka Neretva, matematički model,

 16. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Matematički model nestacionarnog tečenja u kanalu II reda Crna Voda

  Autori:
  Vranješ, Mijo (53172)
  Naručitelj: HIDROING - Osijek i HANA - Našice
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 59
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Za potrebe upravljanja tokovima vode u mreži kanala i rijeka(CrnaVoda, Našička rijeka , Pribiševačka rijeka Iskrica i Bukvik)načinjen je matematički model kojim je moguće u potpunostioponašati nestacionarno tečenje u složenim vodoprivrednimsustavima. Istražena je mogućnost privremenog akumuliranja vode uKanalu Crna Voda izgradnjom nekoliko ustava za navodnjavanje usušnom razdoblju. Pri tome je trebalo riješiti i sigurnostfunkcioniranja tako izgrađenog sustava u vrijeme poplavnih voda.Akumulirana voda koristila bi se višenamjenski (navodnjavanje iribnjaci).
  Ključne riječi: složeni hidrotehnički sustav, mreža kanala i rijeka, ustave, višenamjensko korištenje vode, akumulacija, nestacionarno tečenje

 17. Tip rada: Ostalo

  Naslov: RJEŠENJE NESTACIONARNOG TOKA U MREŽI KANALA I RIJEKA

  Autori:
  Vranješ, Mijo (53172)
  Vrsta rada: Javno predavanje
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Iz višegodišnjeg rada na razvoju modela nestacionarnog tečenja umreži prirodnih korita i kanala sažeto su prikazana dostignućakako u svijetu tako i kod nas, te detaljno objašnjen modelzasnovan na potpunim hidrodinamičkim jednadžbama koje senumerički integriraju primjenom metode konačnih lemenata.Mogućnosti modeliranja prikazane su na više primjera.
  Ključne riječi: matematički model, mreža rijeka i kanala, hidrodinamičke jednadžbe, metoda konačnih elemenata
  Ostalo: U zgradi JVP Hrvatske vodoprivrede održano je dana 17. ožujka1992. godine javno predavanje u organizaciji Društva zaodvodnjavanje i navodnjavanje Hrvatske na kojem je detaljnoprikazan razvoj i primjena matematičkog modela za nestacionarnotečenje u mreži rijeka i kanala.

 18. Tip rada: Ostalo

  Naslov: MODELIRANJE SLOŽENIH VODOPRIVREDNIH SUSTAVA MATEMATIČKIM MODELOM

  Autori:
  Vranješ, Mijo (53172)
  Vrsta rada: Javno predavanje
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Uvodno su date osnovne definicije kao i klasifikacijavodoprivrednih sustava, nakon čega se sustavno prilazi izboruodgovarajućeg matematičkog modela. Težište daljeg izlaganja biloje na nestacionarnom tečenju sa slobodnim vodnim licem. Za ovajtip fizikalne pojave, naročito kada se radi o vrlo složenimvodoprivrednim sustavima i tečenje može biti izuzetno kompleksno,pa se mora primijeniti i odgovarajući model. Ovo je posebnonaglašeno kada je u okviru vodoprivrednog rješenja velikaizgrađenost s nizom objekata. Analize se uspješno mogu provoditijedino potpunim oponašanjem toka putem matematičkog modela. Modelmora biti iz klase s unutrašnjom identifikacijom zasnovan napotpunim hidrodinamičkim jednadžbama. Detaljno je prikazan razvojtakvog modela. Na više primjera prikazana su svojstva modela KORSIM. Posebno su detaljno prikazani rezultati modeliranjasustava obrane od poplava Srednje Posavlje i melioracijskogsustava Kuti u području Donje Neretve.
  Ključne riječi: složeni vodoprivredni sustav, matematički model, klasifikacija sustava, izbor modela, potpune hidrodinamičke jednadžbe, numerička integracija
  Ostalo: Predavanje je održano dana 29. travnja u prostorijama Društvainženjera i tehničara Split.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr