SVIBOR - Projekt broj: 2-11-292

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-292


INTERAKCIJA OBJEKTA I FLIŠNIH PADINA U STATIČKIM I SEIZMIČKIM UVJETIMA


Glavni istraživač: JAŠAREVIĆ, IBRAHIM (18195)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.94.

Ukupno radova na projektu: 17
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za geotehniku
Adresa: Kačićeva 26, 41000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 442 600 /326

Sažetak: U projektu se na osnovi ranije izvedenih istraživanja i spoznaja za flišne naslage uvodi u analizu novi element - objekt na padini. Takvim jedinstvenim tretiranjem konstrukcije i geotehničke sredine mogu se dobiti znatno racionalnija i ekonomičnija rješenja. Osnovne karakteristike fliša su velika litološka heterogenost i anizotropnost zbog čestog vertikalnog smjenjivanja raznovrsnih litoloških članova. Ta smjenjivanja i prijelazi pojedinih članova su česti i u pravcu taloženja. Zbog toga fliš ima mnoge specifičnosti i njegove se skupne odlike mnogo razlikuju od fizičko mehaničkih svojstava pojedinih članova. Nekad se približavaju jednom, a drugi put drugom članu, ali najčešće svojstvima glinovitog dijela fliša jer oni lako nameću svoja svojstva cijeloj seriji. U projektu je analiziran novi element objekt na/u flišnoj padini pa su provedena slijedeća istraživanja: * Izrada integralnog inženjerskogeološkog modela (IIGM) kojim se objedinjuju svi pojedinačni IG profili u logičnu cjelinu reprezentativnu za određeni prostor. * Izrada geotehničkog modela (GM) kojim se prikazuje stijenska masa podijeljena na zone sličnih geotehničkih karakteristika (na osnovi Q i RMR klasifikacija). * Izrada računskog modela (RM) na osnovi izdvojenog GM s kojim se određuje stanje naprezanja, deformacija i stabilnosti u statičkim i seizmičkim uvjetima za pojedine kritične faze građenja objekta. Na ovaj način uvodi se u račun interakcija između objekta i geotehničke sredine. Sprovedeni su detaljni proračuni za tunele te potporne sidrene konstrukcije i temeljenja težih objekata (mostova) s adekvatnim analizama.

Ključne riječi: flišna padina, integralni inženjerskogeološki model, geotehnički model, proračunski model, interakcija flišni stijenski masiv-objekt

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj je sinteza do sada postignutih rezultata istraživanja flišnog kompleksa te znanstvena obrada cjelovitog problema interakcije objekta i flišnih naslaga u statičkim i seizmičkim uvjetima koji u dosadašnjim istraživanjima nisu uopće razmatrani za najveći broj građevnih objekata. Na osnovi laboratorijskih i "in situ" geotehničkih ispitivanja uspostavljeno je statističkom analizom više korelacijskih ovisnosti između mineraloško-petrografskog sastava i geotehničkih svojstava fliša. Provedene statističke analize ukazuju na svu složenost mehaničkog ponašanja flišnih naslaga s obzirom na njegovu izrazitu heterogenost. Značaj provedenih istraživanja je u tome što omogućavaju procjenu geotehničkih parametara neophodnih za formiranje proračunskih modela uz uvođenje interakcije objekt-flišna padina u statičkim i seizmičkim uvjetima. Sprovedeni proračuni i analize za tunele, potporne sidrene konstrukcije i temeljenja težih objekata uz primjenu programa Z_SOIL (metoda konačnih elemenata) i FLAC (metoda konačnih diferencija) ukazuju na mogućnost koncipiranja projektnih rješenja bitno racionalnijih s obzirom na uvođenje interakcije u odnosu na dosadašnja za pojedine analizirane objekte za kritične faze građenja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 20.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr