SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-11-316

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-11-316


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 51
Ukupno objavljenih radova: 52


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Mehanika tla

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Urednici
  Margeta, Jure (70755)
  Izdavač: Građevinski fakultet sveučilišta u Splitu i Osijeku
  ISBN: 953-6116-01-4
  Godina: 1994
  Broj stranica: 215
  Broj referenci: 65
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Modeliranje geotehničkih problema u stijenskim masama

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim
  Kovačević, Meho-Saša
  Miščević, Predrag (137614)
  Urednici
  Simović, Veselin
  Izdavač: HRVATSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA
  ISBN: 953-96085-1-1
  Godina: 1995
  Stranice: od 501 do 540
  Broj referenci: 36
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisana je upotreba kompjutorskog problema FLAC na primjerima koji obrađuju problematiku mehanike stijena.
  Ključne riječi: mehanika stijena, metoda konačnih razlika

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: GEOTEHNIČKI PROBLEMI GRADNJE CESTA U PODRUČJIMA KRŠA DALMACIJE (HRVATSKA)

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  ŠESTANOVIĆ, SLOBODAN
  Miščević, Predrag (137614)
  Časopis: RUDARSKO-GEOLOŠKI-NAFTNI-ZBORNIK
  Broj: 5
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 79 do 85
  Broj referenci: 20
  Jezik: engleski
  Sažetak: OPISANE SU INŽENJERSKO GEOLOŠKE ZNAČAJKE OKRŠENIH TERENA,PROBLEMI KOJI NASTAJU ZBOG POJAVE KAVERNI I MANJIH ŠPILJA STANKIM SVODOM, TE MOGUČNOSTI I METODE ISTRAŽIVANJA TAKVIH POJAVA.PRIKAZAN JE MOGUČI NAČIN RJEŠAVANJA MEĐUSOBNIH UTJECAJA ŠPILJANEPOSREDNO ISPOD POVRŠINE I KONSTRUKCIJE CESTE METODOM KONAČIHELEMENATA, TE RJEŠENJE NA JEDNOM KONKRETNOM PRIMJERU. UZ TO, NADRUGOM PRIMJERU JE PRIKAZANO RJEŠENJE PROLAZA TRASE I NJENETEMELJNE KONSTRUKCIJE IZNAD ŠPILJE U BOKU ZASJEKA TRASE.
  Ključne riječi: KAVERNA, PROMETNICA, KRŠ, VAPNENAC, PROLOM, METODA KONAČNIH ELEMENATA, MODELIRANJE

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PRILOG ANALIZI STABILNOSTI POKOSA

  Autori:
  Miščević, Predrag (137614)
  Časopis: GRAĐEVINAR
  Broj: 4
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 44
  Godina: 1992
  Stranice: od 289 do 293
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku je prikazano korištenje metode konačnih elemenata zaanalizu stabilnosti pokosa na primjeru izrade izvedbenog projektanasipa za prometni čvor Brela na Jadranskoj magistrali. Analizaje izrađena programom Z_SOIL.PC, kojeg su grafičke opcijeiskorištene kao prilog razmatranju uočenih karakteristikadobivenih rezultata. Pokazana je prednost primjene metodekonačnih elemenata koja se očituje u tome da nije potrebnopretpostavljati oblik i položaj kliznog tijela, odnosno plohe.
  Ključne riječi: pokos, stabilnost, analiza, klizno tijelo, ploha, metoda konačnih elemenata

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: STOHASTIČKE VEZE U KONTROLI ZEMLJANIH RADOVA

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Časopis: GRAĐEVINAR
  Broj: 3
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 45
  Godina: 1993
  Stranice: od 135 do 140
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazana su ispitivanja statističkim metodama veze suhe gustoćedobivene standardnim Proctorovim pokusom i granice tačanja Wllugrađenog materijala kod zemljanih radova. Opisuje se analizakojom su dobveni parametri linearne stohastičke veze međuobilježjima kao i jakost veze. Pokazano je da primjenjenametoda određivanja suhe gustoće omogućuje dobivanje velikog brojarezultata u vrlo kratkom vremenu, što osigurava bržu ikvalitetniju kontrolu kvalitete ugradnje zemljanih materrijala.
  Ključne riječi: Prostorov pokus, suha gustoće, granice tečenja, zemljane građevine, kontrola kvalitete, regresijska analiza, stohastičke veze

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Napredovanje pukotina u flišnim materijalima

  Autori:
  Miščević, Predrag (137614)
  Časopis: Ceste i mostovi
  Broj: 7-8
  ISSN: 0411-6380
  Volumen: 40
  Godina: 1994
  Stranice: od 313 do 318
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U prirodi opaženi proces odvajanja fragmenata s površinske ravni flišnih naslaga (prirodne ili izrađene čovjekovim radom) i time kontinuiranog erodiranja površine u vremenu, analiziran je vlaženjem u laboratorijskim uvjetima i simulacijom na numeričkom modelu (metoda konačnih razlika). Rezultati obiju analiza ukazuju na vezani proces bubrenja i otapanja materijala u dodiru sa vodom, kao mogućeg procesa stvaranja i napredovanja pukotina po kojima se odvajaju fragmenti. Dobiveni rezultati uspoređeni su sa veličinama koje definira mehanika loma. Potvrđuje se potreba za analizom litoloških članova koji čine flišnu naslagu u kojoj se izvode usjeci i zasjeci, radi određivanja članova koje je potrebno zaštititi od dodira sa vodom, a kako bi se spriječila kontinuirana erozija površine.
  Ključne riječi: pukotine, erozija, mehanika stijena, meke stijene, matematički model, fliš

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Saniranje temelja kamene građevine - primjer crkve sv. Jurja i Tučepima

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Miščević, Predrag (137614)
  Časopis: GRAĐEVINAR
  Broj: 2
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 47
  Godina: 1995
  Stranice: od 83 do 88
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: STARENJE POKOSA USJEKA I ZASJEKA U KRŠU

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Časopis: Ceste i mostovi
  Broj: 5-6
  ISSN: 0411-6380
  Volumen: 40
  Godina: 1994
  Stranice: od 227 do 230
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: GENERALNI IZVJEŠTAJ ZA SEKCIJU I, ISPITIVANJA U LABORATORIJU I PRIRODNIM UVJETIMA, IZBOR PARAMETARA

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Urednici
  KOVAČIĆ, DAVORIN
  VRKLJAN, MARKO
  Naslov zbornika: SAOPĆENJA I SAVJETOVANJA DRUŠTVA ZA MEHANIKU TLA I TEMELJENJE HRVATSKE, KNJIGA 2
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 33 do 47
  Skup: I SAVJETOVANJE DRUŠTVA ZA MEHANIKU TLA I TEMELJENJE HRVATSKE,
  Održan: od 16.11.89 do 18.11.89

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sanacija JTC kod Orsule na dionici Dubrovnik-Cavtat, na mjestu srušenog potpornog zida

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Miščević, Predrag (137614)
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: GRADITELJI U OBNOVI HRVATSKE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 361 do 367
  Skup: DRUGI RADNI SABOR "GRADITELJI U OBNOVI HRVATSKE"
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93
  Sažetak: Za vrijeme rata u Hrvatskoj 1991. godine, dio magistralne cestena istočnom izlazu iz Dubrovnika, na predjelu zvanom Orsula, bioje potpuno uništen. Jakom eksplozijom uništen je betonskipodporni zid kao i cijela cesta u poprečnom profilu. Zbog velikognagiba kosine na tom mjestu, time je bio potpuno onemogućen bilokakav promet. Da bi se oštečenje moglo sanirati prvo je bilopotrebno rekonstruirati potporni zid. Osnovni problem terekonstrukcije bila je temeljna površina rastresena eksplozijom,za koju se moglo očekivati veliko slijeganje pod opterećenjembilo kojeg tipa konstrukcije. Iz tih razloga za rekonstrukciju jeodabrana gabionska konstrukcija, koja može podnijeti velikedeformacije bez ugrožavanja stabilnosti podpornog zida kaocjeline, a osim toga takva konstrukcija ne predstavlja dodatnoopterečenje koje može ugroziti stabilnost kosine na tom mjestu.
  Ključne riječi: podporni zid, gabioni, rekonstrukcija, prometnica, metoda konačnih elemenata

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiza kaverne ispod kolnika ceste

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Miščević, Predrag (137614)
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: GRADITELJI U OBNOVI HRVATSKE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 271 do 277
  Skup: PRVI RADNI SABOR "GRADITELJI U OBNOVI HRVATSKE"
  Održan: od 25.06.92 do 27.06.92
  Sažetak: Kaverne u kršu mogu stvoriti velike probleme kod izgradnjeprometnica. Iz tih razloga potrebno je tamo gdje se to očekuje,bitno povečati opseg istražnih radova i duž trase, što inače nijeuobičajeno. U području pojave vrtača je nužno provjeriti da li seu dnu pojavljuje ponor, što može ukazivati na postojanje šupljineispod površinskog pokrivača. Pažnju treba posvetiti i pukotinamai otvorima na površini, večih dimenzija koje mogu biti kanalikaverne. Kada je kaverna jednom otkrivena i speleološki obrađena,nema tehničkih zapreka da se ista modelski obradi i ispita njenutjecaj na objekt pored ili iznad nje, kao i utjecaj objekta nastabilnost kaverne. Danas se raspolaže relativno velikim brojempodataka o fizičko-mehaničkim svojstvima stijenske mase,zahvaljujući sve boljoj opremljenosti laboratorija i sve većimfondovima podataka temeljem provedenih istraživanja, a što jenužno za ulazne podatke postojeće programske podrške zapersonalna računala.
  Ključne riječi: kaverna, krš, prometnica, metoda konačnih elemenata

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: IZMJENA NAČINA TEMELJENJA STAMBENOG OBJEKTA U KNINU

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Urednici
  KOVAČIĆ, DAVORIN
  VRKLJAN, MARKO
  Naslov zbornika: SAOPĆENJA 1. SAVJETOVANJA DRUŠTVA ZA MEHANIKU TLA I TEMELJENJE HRVATSKE, KNJIGA2
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 87 do 91
  Skup: I SAVJETOVANJE DRUŠTVA ZA MEHANIKU TLA I TEMELJENJE HRVATSKE,
  Održan: od 16.11.89 do 18.11.89
  Sažetak: Loše izvedeni istražni radovi zaveli su projektante priprojektiranju temelja višekatnog stambenog objekta. Prilikomotvaranja širokog iskopa pokazalo se da je očekivano temeljno tlou potunosti oprečno od stvarnog tj. da je izrazito heterogeno savelikom dubinom osnovne stijene koja se očekivala gotovo napovršini i sa velikim oscilacijama po dubini. Iz tog je razlogabilo nužno potpuno izmijeniti koncepciju temeljenja, što je zbogprelaza na duboko temeljenje znatno poskupilo građevinu iproduljilo rok izgradnje. rad ima namjeru da ukaže na potrebupažljivog programiranja istražinh radova na kojima netrebaškrtariti, jer poslijedice loših istraživanja mogu bitinesagledive.
  Ključne riječi: Istražni radovi, temeljenje, terensko bušenje, piloti, duboki temelji, greške u temeljenju, Knin, stambena zgrada, recentni vodotok, heterogeno tlo
  Ostalo: Prikazano je iskustvo Zavoda za geotehniku građevinskog fakultetau Splitu

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: PRIKAZ KORIŠTENJA PROGRAMA Z_SOIL NA PRIMJERU ANALIZE TUNELSKIH OTVORA SA PLITKOM KROVINOM

  Autori:
  Miščević, Predrag (137614)
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Urednici
  Jašarević, Ibrahim
  Naslov zbornika: PROG'93, PRIMJENA OSOBNIH RAČUNALA U GEOTEHNICI, AUTORIZIRANA PREDAVANJA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 298 do 308
  Skup: SEMINAR, PROG'93
  Održan: od 21.04.93 do 24.04.93
  Sažetak: U tekstu su prikazane osnovne osobine programa Z-SOIL, teosvijetljena njegova primjena na tri primjera analize tunelskihotvora sa plitkom krovinom. Analizirani su primjeri:uvodniprimjer iz korisničkog priručnika, portal tunela "Klis Kosa" namagistralnoj cesti Solin-Klis kod Splita (umjetni tunel kod kojegje krovina izvedena naknadnim zatrpavanjem preostalog iskopaiznag arm. betonske građevine), te analiza podzemnog otvora(kaverne) ispod trase umjetnog tunela "Mihovilovići" na istojprometnici
  Ključne riječi: podzemni otvori, tunel, kaverna, umjetni tunel, stijenska masa, stijena, matematičko modeliranje, metoda konačnih elemenata,
  Ostalo: Tekst je iznesen u obliku predavanja za polaznike seminara saprezentacijom radova ua računalu.

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: UTJECAJ ANIZOTROPIJE NA TEMELJENJE U SLOJEVITIM STIJENAMA

  Autori:
  Miščević, Predrag (137614)
  Urednici
  Jašarević, Ibrahim
  Naslov zbornika: PROG'93 Primjena osobnih računala u geotehnici
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 234 do 254
  Skup: SEMINAR, PROG'93
  Održan: od 21.04.93 do 24.04.93
  Sažetak: Razmatra se problem određivanja granične nosivosti temeljnihtraka na nehomogenoj i anizotropnoj stijenskoj masi. Analiziranje utjecaj debljine, položaja i orijentacije sloja (u odnosu natemelj), izrazito različitih karakteristika (deformabilnosti ičvrstoće) u odnosu na osnovnu masu, na promjenu vrijednostinaprezanja sloma, određenu za homogenu izotropnu stijensku masu.U navedenom razmatranju također se analizira i utjecaj modeliranepukotine na spoju slojeva, te temelja i podloge. Proračun zaanizotropni, nehomogeni poluprostor izrađen je metodom konačnihelemenata (programski paket Z_SOIL) i metodom konačnih razlika(programski paket FLAC). Za homogeni izotropni poluprostor naponsloma osim navedenim programima, proračunat je i "klasičnim"teorijama (Terzaghi, Meyerhof, itd.)
  Ključne riječi: temelenje, temelj, stijena, nosivost, pukotine, heterogenost, anizotropija, plitki temelji, stijenska masa, matematičko modeliranje, metoda konačnih elemenata, metoda konačnih razlika, dozvoljena nosivost temelja, Terzaghi, Meyerhof, uslojena stijena
  Ostalo: Rad je prikazan u obliku predavanja na Seminaru PROG'93, u sklopuobrane magistarskog rada. Sam tekst je publiciran u zbornikuseminara, a predstavlja skračenu verziju teksta magistarskograda, pripremljn na način da se može javno prikazati u trajanjuod cca 45 minuta.

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ultimate bearing capacity of strip surface footing on layered rock mass by numerical modeling

  Autori:
  Miščević, Predrag (137614)
  Jašarević, Ibrahim
  Urednici
  Rossmanith, Hans Peter
  Naslov zbornika: Proceedings of the second international conference MJFR-2
  Jezik: engleski
  Mjesto: Vienna, Austria
  Godina: 1995
  Stranice: od 633 do 638
  Skup: Second international conference on the mechanics of jointed and faulted rock
  Održan: od 10.04.95 do 14.04.95
  Sažetak: Granična nosivost temelja na uslojenoj i raspucaloj stijenskoj masi značajno ovisi o položaju i svojstvima slojeva i pukotina. U radu se analizira ovaj problem na osnovi utjecaja debljine, položaja i orjentacije sloja za značajnim razlikama svojstava (deformabilnosti i čvrstoće) u odnosu na osnovnu stijensku masu. Utjecaj pukotina između slojeva i mase je analiziran kao dio rada. Analiza je izrađena za trakasti temelj na površini, korištenjem numeričkog modeliranja. Proračuni su izvršeni paralelno sa dva programa korištenjem različitih metoda, metode konačnih elementa i metode konačnih razlika, sa neovisnim razvojem numeričkog modela. Za iterativni postupak korišten u analizi, posebno je obrađen utjecaj veličine prirasta opterečenja na pojavu "lokalnog" i "globalnog" sloma tla. Rezultati analize ukazuju na značajno opadanje vrijednosti granične nosivosti u slučaju kada se javlja "slabi" sloj u "čvrstoj" masi, i porast vrijednosti za neke položaje "čvrstog" sloja u "slaboj" stijenskoj masi.
  Ključne riječi: mehanika stijena, temeljenje, granična nosivost, uslojena stijenska masa
  Ostalo:

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Bearing capacity of foundation on rock mass with weak layer

  Autori:
  Miščević, Predrag (137614)
  Jašarević, Ibrahim
  Urednici
  Kawamoto, T.
  Naslov zbornika: Proceedings of International workshop on rock foundation of large scaled struc.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Tokyo, Japan
  Godina: 1995
  Skup: ISRM 8th International Congress on Rock Mechanics
  Održan: od 25.09.95 do 30.09.95
  Sažetak: U ovom radu analizira se trkasti površinski temelj koji leži na stijenskoj masi sa "slabim" slojem. Granična nosivost određena je korištenjem dva programa koji koriste različite metode, metoda konačnih elementa i metoda konačnih razlika, sa neovisnim razvojem numeričkog modela. Proračun je izrađen za različite širine temelja u odnosu na širinu "slabog" sloja. Os "slabog" sloja postavljena je u nalizama na sredinu, te na rub temelja, sa različitim nagibima u donosu na vertikalu. U iterativnom postupku analize posebna pažnja je posvečena utjecaju veličine prirasta sile na osređivanje "lokalnog" i "globalnog" sloma. Rezultati pokazuju značajno opadanje vrijednosti granične nosivosti za neke položaje i širine "slabog" sloja, kao i diferencijalnog slijeganja rubova temelja na veličinu sile kojom se vrši dimenzioniranje temelja. Analizirani problem je ilustriran primjerom temelja mosta preko Rijeke Dubrovačke kod Dubrovnika.
  Ključne riječi: mehanika stijena, granična nosivost, uslojena stijenska masa, metoda konačnih elementa, metoda konačnih razlika

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Erozija površinske plohe u naslazi fliša

  Autori:
  Miščević, Predrag (137614)
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Saopćenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Novigrad, Hrvatska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6085-04-6
  Stranice: od 339 do 346
  Skup: Geotehnika prometnih građevina
  Održan: od 05.10.94 do 08.10.94
  Sažetak: U radu se na slučajno odabranom skupu analiziraju uzroci i posljedice degradacije površinske plohe usjeka i zasjeka izvedene u flišnim naslagama, s obzirom na vrijeme proteklo od trenutka iskopa. Provedeno istraživanje ukazuje na potrebu analize članova flišne serije koji se najbrže degradiraju, već u okviru izvedbene dokumentacije. Ukazuje se na mogućnost izvođenja površinskih ploha u flišu sa nagibima koji ne zahtijevaju zaštitu. U koliko zbog količine radova ili raspoloživog prostora nije moguće izvesti takve pokose, na materijalima koji su podložni procesu erozije potrebno je izvesti neki oblik zaštite.
  Ključne riječi: fliš, erozija, površinska ploha

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj prirodne kaverne na tunelski otvor

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Miščević, Predrag (137614)
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Saopćenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Novigrad, Hrvatska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6085-05-4
  Stranice: od 463 do 469
  Skup: Geotehnika prometnih građevina
  Održan: od 05.10.94 do 08.10.94
  Sažetak: U radu se analizira utjecaj prirodne kaverne ispod tunelskog otvora na promjenu naponskih stanja oko novog, umjetnog otvora za razne položaje postojeće kaverne. Za analizu je odabran trokutasti oblik prirodnog otvora, visine dvostruko veće od duljine baze. Analiziran je položaj kaverne u osi kružnog tunelskog otvora, na udaljenosti vrh kaverne-rub tunela 2,4 i 6 metara, i kružni otvor iznad kaverne pod kutem od 45 stup. u odnosu na os kaverene, na istim udaljenostima. Tunelski otvor i kaverna nalaze se na velikoj dubini. U rezultatima je zanimljivo da se utvrdilo da kod nesimetričnog modela dolazi do večeg međusobnog utjecaja otvora, ne kod najmanjeg razmaka, već kod povečanog.
  Ključne riječi: kaverna, tunel, naprezanja, metoda konačnih razlika

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neočekivane pojave u temeljnom tlu makarskog priobalja

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Miščević, Predrag (137614)
  Urednici
  Kerovec, Mladen
  Naslov zbornika: Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 191 do 196
  Skup: Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja
  Održan: od 11.10.93 do 16.10.93
  Sažetak: Rad je kratki pregled problema temeljenja u priobalnom području Makarske. Teorija da je cijelo predmetno područje stijenska masa sa malom deformabilošću i velikom čvrstoćom, često dovodi do problema u konstrukciji temelja. Dva primjera problema temeljenja su kratko prikazana (Hotel "Meteor" Makarska i Hotel "Hrast" Drvenik). To su dva primjera kako projektiranje temelja konstrukcije u ovom području, bez podrobnijeg poznavanja svojstava temeljnog tla može dovesti do vrlo skupih rješenja.
  Ključne riječi: stijenska masa, temeljenje

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Upotreba kontrolnih karata u kontroli kvalitete ugradnje zemljanih materijala

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Geotehnika prometnih građevina
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6085-05-4
  Stranice: od 573 do 580
  Skup: Geotehnika prometnih građevina
  Održan: od 05.10.94 do 08.10.94

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uzroci pojave odrona na starim pokosima

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Geotehnika prometnih građevina
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6085-05-4
  Stranice: od 455 do 462
  Skup: Geotehnika prometnih građevina
  Održan: od 05.10.94 do 04.10.94

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Piezometarski pritisci, efektivna naprezanja, inducirani potresi

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Urednici
  Gereš, Dragutin
  Naslov zbornika: Održivi razvoj i upravljanje vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96455-2-2
  Stranice: od 107 do 113
  Skup: 1. hrvatska konferencija o vodama
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95

 24. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: MOGUĆNOST RACIONALIZACIJE KONTROLE KVALITETE UGRADNJE ZEMLJANIH MATERIJALA KOD VELIKIH ZEMLJANIH RADOVA
  Fakultet: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  Datum obrane: 17.06.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 89
  Sažetak: Radse saatoji od tri dijela koji povezani u cjelinu daju rezultatsadržan u naslovu. Prvi se dio bavi stohastičkim vezama izmeđurezultata Proctorovog pokusa i granica plastičnosti sazaključkom, da postoji čvrsta veza između granice tečenja Wll isuhe gustoće dobivene ispitivanjem po Proctoru. Drugi se diobavi mogućnošću određivanja granice tečenja Wll metodom jednetočke pmoću Cassagrande-ove treskalice i metode "Padajućegstošca" (Fall-cone). Zaključeno je da je moguće upotrebiti metodujedne točke uz prethodno utvrđivanje eksponenta u pripadnojjernadžbi za proračun granice tečenja Wll pomoću vlažnosti izpokusa. Izgleda da vrijednosti eksponenta koje predlažu nekistandardi (na pr. DIN), nisu prikladne za opću upotrebu. Trečidio rada sadrži metodologiju za određivanje inženjerskih granica(specification limit) koje mogu poslužiti za brzu i jednostavnukontrolu kvalitete ugrađenog zemljanog materijala. Pri tom seukazuje na nuužnost primjene metode uzoraka umjesto kontrolepomoću pojedinih mjerenja, kao i mogućnost donošenja potpunokrivih zaključaka u koliko se primjenjuju metode kontrole pomoćupojedinih rezultata mjerenja.
  Ključne riječi: Zemljane građevine, kontrola kvalitete, vlažnost, Proctorov pokus, granice konzistencije, granica tečenja, granica plastičnosti, suha gustoća, optimalna vlažnost, statistika, testiranja, standardna devijacija, korelacija, regresiona analiza, inženejrske granice, kontrolne karte, gline


 25. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: UTJECAJ ANOZOTROPIJE NA TEMELJENJE U SLOJEVITIM STIJENAMA
  Fakultet: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  Autor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 22.04.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 111
  Sažetak: U radu se razmatra problem određivanja granične nosivostitemeljnih traka na nehomogenoj i anizotropnoj stijenskoj masi.Analizira se utjecaj debljine, položaja i orijentacije sloja (uodnosu na temelj), izrazito različitih karakteristika(deformabilnosti i čvrstoće) u odnosu na osnovnu masu, napromjenu vrijednosti napona sloma određenu za homogenu izotropnustijensku masu. U navedenom razmatranju također se analizira iutjecaj modelirane pukotine na spoju slojeva, te temelja ipodloge. Proračun za anizotropni, nehomogeni poluprostor izrađenje metodom konačnih elemenata (programski paket Z_SOIL) i metodomkonačnih razlika (programski paket FLAC). Za homogeni izotropnipoluprostor napon sloma osim navedenim programima, proračunat jei "klasičnim" teorijama (Terzaghi, Meyerhof, itd.) Posebu zahvalnost za pomoć i podršku tokom izrade ovog radadugujem prof. dr. Ibrahimu Jašareviću autorKEYă PressIvica Prevarek-Ŕ Ľ ˙˙ Č ‹$đ đ ‹$đ đ ‹$đ đ Symbol ‹ ř E Press
  Ključne riječi: STIJENSKA MASA, ANIZOTROPIJA, TEMELJNA TRAKA, GRANIČNA NOSIVOST, METODA KONAČNIH ELEMENATA, METODA KONAČNIH RAZLIKA


 26. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Osnove inženjerske geologije , primjena u graditeljstvu

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)

 27. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Potresi izazvani akumuliranom vodom

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)

 28. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Publikacije građevinskog fakulteta u Splitu

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)

 29. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: NASL

  Autori:
  Miščević, Predrag (137614)
  Naručitelj: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU KATEDRA ZA GEOTEHNIKU
  HW platforma: PC
  Programski jezik: C++
  Godina: 1993
  Sažetak: Program provodi izračun dodatnih naprezanja premaBousssinesq-ovoj teoriji, te na osnovi deformacionihkarakteristika (modula stišljivosti ili rezultata standardnogpenetracionog pokusa) izračunava predviđanje slijeganja u zadanojtlocrtnoj točci u odnosu na središte temelja.
  Ključne riječi: dodatna naprezanja, slijeganje

 30. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: LAB

  Autori:
  Miščević, Predrag (137614)
  Naručitelj: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU KATEDRA ZA GEOTEHNIKU
  HW platforma: PC
  Programski jezik: C++
  Godina: 1993
  Sažetak: Program služi za obradu laboratorijskih rezultata mjerenja, i tosa analize: specifične težine, prostorne težine,granulometrijskog sastava, attebergovih granica, jenoosnečvrstoće.
  Ključne riječi: laboratorijska mjerenja, granulometriski sastav, specifična težina, prostorna težina, attebergove granice, jenoosna čvrstoća

 31. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: PLOCA

  Autori:
  Miščević, Predrag (137614)
  Naručitelj: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU KATEDRA ZA GEOTEHNIKU
  HW platforma: PC
  Programski jezik: C++
  Godina: 1993
  Sažetak: Program služi za obradu podataka mjerenja probnom pločomproizvoljnog presjeka, te za statističku analizu više mjerenja naanaliziranoj lokaciji.
  Ključne riječi: probna ploča, statistička analiza

 32. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Analiza stanja temelja i podtemeljnog tla s osvrtom na stanje konstrukcije crkve sv. Jurja u Tučepima kod Makarske s (prijedlogom sanacije temelja)

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Miščević, Predrag (137614)
  Naručitelj: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rad prikazuje stanje objekta starohrvatske crkve dimenzija 4x8mgrađene na ruševinama starijih objekata. Crkva je bila cca 1/3svoje visine zatrpana. Nakon iskapanja utvrđeno je postojanjestarijih arheoloških slojeva. Crkva je znatno oštećena, aoštećenja su se povećala nakon iskapanja u svrhu sanacja objektaod vlage. Pretpostavke da su oštećenja uzrokovana načinomtemeljenja potvrdila su se izvedenim istraživanjima. U radu jedat prijedlog sanacije temeljenja, da bi se nakon toga moglaprovesti sanacija konstrukcije i objekt privesti prvotnojnamjeni.
  Ključne riječi: crkva, temeljenje, sanacija, istražni radovi, starohrvatska crkva, kamena građevina, sondažna jama, laboratorijsko ispitivanje, terensko ispitivanje

 33. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Analiza stabilnosti pokosa nasipa zamjenske ceste za Mravince, od km 0+240,00 do km 0+420,00

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Naručitelj: G.P. Hidroelektra
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU KATEDRA ZA GEOTEHNIKU
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 21
  Jezik: hrvatski

 34. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Izvještaj o geotehničkoj analizi utjecaja kaverne na stabilnost objekta UMJETNI TUNEL MIHOVILOVIĆI na stacionaži 7+870,00

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Naručitelj: IGH poslovni centar Split
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU KATEDRA ZA GEOTEHNIKU
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 26

 35. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Mišljenje o geotehničkom stanju trase kanalizacionog postrojenja na potezu od uređaja za pročišćavanje na TTTS-u Split do ulaza u podmorski ispust kod Stobreča, sa osvrtom na lokacije nekih objekata

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Naručitelj: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU ZAVOD ZA SANITERNU HIDROTEHNIKU
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU KATEDRA ZA GEOTEHNIKU
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 7
  Jezik: hrvatski

 36. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: STUDIJA UTJECAJA ISKOPA ZA UMJETNI TUNEL U DUBROVAČKOJ ULICI U SPLITU NA STABILNOST POKOSA PADINE I VODOVODNI REZERVOAR "GRIPE"

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Miščević, Predrag (137614)
  Naručitelj: IMOS-INVEST, PODUZEĆE S P. O. ZA PRIPREMU, PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU KATEDRA ZA GEOTEHNIKU
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 24
  Jezik: hrvatski

 37. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: VIJADUKTI V1 I V2 NA MAGISTRALNOJ CESTI DUBROVNIK-CAVTAT, LOKACIJA DUBOKA LJUTA PORED PLATA, ANALIZA STABILNOSTI POKOSA NASIPA IZNAD CRPNE STANICE NASTALOG KAO POSLJEDICA OŠTEĆENJA CESTE MINIRANJEM I RADOVIMA NA SANACIJAI ISTE

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Naručitelj: G.P. Hidroelektra
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU KATEDRA ZA GEOTEHNIKU
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 8
  Jezik: hrvatski

 38. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ANALIZA SANACIJE JTC KOD ORSULE

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Miščević, Predrag (137614)
  Naručitelj: HRVATSKE CESTE, ISPOSTAVA DUBROVNIK
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU KATEDRA ZA GEOTEHNIKU
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 0
  Jezik: hrvatski

 39. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov:


 40. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Zaštita vodovodne crpne postje na lokaciji Duboka Ljuta pored Plata

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Miščević, Predrag (137614)
  Naručitelj: G.P. Hidroelektra
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 64
  Jezik: hrvatski

 41. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Izvješće o geotehničkim istražnim radovima na lokaciji Gradski boćarski dom u Metkoviću

  Autori:
  Miščević, Predrag (137614)
  Naručitelj: "MGA" s p.o., Metković
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 43
  Jezik: hrvatski

 42. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov:


 43. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Geotehničko mišljenje za pivivaru u Prološcu kod Imotskog

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Naručitelj: Slavko i Ante Juričić
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 13
  Jezik: hrvatski

 44. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Geotehnički istražni radovi i analiza stanja konstrukcije s prijedlogom sanacije zgrade, Ekonomsko-birotehničke škole u Splitu

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Miščević, Predrag (137614)
  Naručitelj: Ekonomsko-birotehnička škola
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski

 45. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Analiza stabilnosti kosine nasipa sa betonskim elementima u ulici Domovinskog rata u Splitu

  Autori:
  Miščević, Predrag (137614)
  Naručitelj: IGH poslovni centar Split
  Depo ustanova: GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 20
  Jezik: hrvatski

 46. Tip rada: Rukopis

  Naslov: ODREĐIVANJE GRANICE TEČENJA METODOM JEDNE TOČKE

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Klasifikacija tla je prvi korak ka svakoj daljnjoj geotehničkojdjelatnosti. Za potrebe klasifikacije koherentnih materijalakoriste de Atterbergove granice ili granice plastičnosti.Postupak određivanja jedne od njih izvodi se pomoću četri točke,što povećava posao osoblju i zahtijeva više opreme i prostora,kao i naknadne obrade. Pokazalo se da je konzistentno stanjegline funkcionalno vezano za vlažnost, te se granica tečenja možepadova standardne treskalice, pri toj vlažnosti. Ovaj radpokazuje kako ta veza postoji ali je osobina određeneklasifikacione grupe materijala, za koju je potrebno prvoodrediti eksponent funkcije a tek nakon toga vršiti ispitivanjametodom jedne točke. Postojeći eksponenti iz tuđih propisa nemoraju dati ispravne rezultate.
  Ključne riječi: klasifikacija tla, ŽAtterbergove granice, granica tečenja, metoda jedne točke, statistika, laboratorijski pokusi

 47. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Potporni zidovi grada Splita

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Jezik: hrvatski

 48. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Liquid Limit detarmination of the High Plastic Clays by One-point method

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Jezik: engleski

 49. Tip rada: Rukopis

  Naslov: The landslides on old high cut-offs in Mediterranean Karst Region (Croatia)

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Jezik: engleski

 50. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Neka iskustva u primjeni geotekstila u Dalmaciji

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Jezik: hrvatski

 51. Tip rada: Ostalo

  Naslov: NEOČEKIVANE POJAVE U TEMELJNOM TLU MAKARSKOG PRIOBALJA

  Autori:
  Roje-Bonacci, Tanja (41435)
  Miščević, Predrag (137614)
  Vrsta rada: Članak na kongresu "Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja"
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rad predstavlja osvrt na probleme u riješavanju temeljenjagrađevina u Makarskom primorju, koji su posljedica uvriježenog"razmišljanja" da se u tom području problemi temeljenjajednostavno rješavaju, jer je temeljna podloga stijena, velikenosivosti i male deformabilnosti. Kao primjer navode se dvijegrađevine izvedene u Makarskom primorju (hotel "Meteor" uMakarskoj i hotel "Hrast" u Drveniku). Kod tih građevina jesagledavana lokacija građevine samo sa aspekta turističkih iurbanih potreba, bez obzira na karakteristike temeljnog tla, štoje dovelo do znatnog povečanja cijene izgradnje, zbog potrebeizrade posebnih temeljnih konstrukcija.
  Ključne riječi: temeljenje, piloti
  Ostalo: Rad predviđen za publiciranje u ZBORNIKU hrvatskog ekološkogdruštva, javno iznesen na KONGRESU "Prirodoslovna istraživanjabiokovskog područja" u Makarskoj 13. listopada 1993.

 52. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Parametri čvrstoće na smicanjeMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr