SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-14-035

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-14-035


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 35
Ukupno objavljenih radova: 37


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Procesi proizvodnje kemijskih vlakana

  Autori:
  Čunko, Ružica (78214)
  Izdavač: Sveučilište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet
  Godina: 1993
  Broj stranica: 244
  Broj referenci: 176
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Termička osjetljivost polipropilenskih vlakana

  Autori:
  Pezelj, Emira (138211)
  Čunko, Ružica (78214)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 11
  ISSN: 0492-5682
  Volumen: 40
  Godina: 1991
  Stranice: od 511 do 514
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Studiran je utjecaj topline na PP vlakna. Utvrđene su karakteristične termičke konstante i ponašanje u širokom temperaturnom području, uključujući uvjete uobičajenih termičikih i hidrotermičkih obrada u procesima dorade i primjene, do temperaturnog područja termičkog raspada polimera. Relativno slaba termička stabilnost uzrokuje promjenu uporabnih svojstava već u uvjetima uobičajenih termičkih i hidrotermičkih obrada i time ograničava područje primjene.
  Ključne riječi: polipropilenska vlakna, DSC, TGA, termičke karakteristike, hidrtermičke obrade, obrade suhom toplinom, dimenzijske promjene

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fotodegradacija sintetičkih vlakana

  Autori:
  Friščić, Vera (118964)
  Klaić, Božica
  Časopis: Tekstil
  Broj: 12
  ISSN: 4925-5882
  Volumen: 40
  Godina: 1991
  Stranice: od 582 do 586
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitivana je fotodegradacija uzoraka poliesterskih, poliamidni i poliakrilonitrilnih vlakana određivanjem promjene prekidne sil i prekidnog istezanja vlakana nakon određenog vremena osvjetljavanja u definiranim uvjetima. Dobiveni rezultati ukazali su na različitu osjetljivost pojedinih vrsta vlakana na fotodegradaciju, a posebno na značajan utjecaj crnog bojila i sredstava za matiranje te intervencija kojima se postiže smanjena sklonost vlakana pilingu na povećanu sklonost vlakana starenju.
  Ključne riječi: poliesterska vlakna, poliamidna vlakna, poliakrilonitrilna vlakna, fotodegradacija

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje metodike određivanja preparacija i oligomera u poliesterskim vlaknima

  Autori:
  Čunko, Ružica (78214)
  Mencer, Helena-Jasna
  Časopis: Tekstil
  Broj: 12
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 40
  Godina: 1991
  Stranice: od 575 do 581
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Provedena su komparativna istraživanja nekih metoda kvantitativnog određivanja preparacija i oligomera u poliesterskim vlaknima. Na temelju dobivenih rezultata ukazano je na netočnost nekih postupaka namijenjenih za određivanje preparacija (npr. JUS F.S1.021) zbog istovremenog znatnog otapanja oligomera pri propisanim uvjetima ispitivanja. Utvrđen je način korekcije rezultata te su predložene najpodesnije metode i uvjeti ispitivanja.
  Ključne riječi: poliesterska vlakna, oligomeri, preparacije, metode određivanja

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mogućnosti određivanja razdiobe molekulne mase poliesterskih vlakana

  Autori:
  Andrassy, Maja (104222)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 1
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 7 do 12
  Broj referenci: 38
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Svojstva vlakna bitno ovise o veličini polimerne molekule, a ta ovisnost nije isključivo funkcija prosječne molekulne mase, već u prvom redu razdiobe molekulnih masa. U radu je dan pregled metoda određivanja razdiobe molekulnih masa s komentarom njihovih komparativnih prednosti i nedostataka. Ukazuje se na teškoće koje se mogu javiti u njihovoj provedbi.
  Ključne riječi: poliesterska vlakna, distribucija molekulnih masa, metode određivanja

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Adhezijska svojstva čeličnog i aramidnog korda u vulkanizatu

  Autori:
  Kovačević, Marija
  Pezelj, Emira (138211)
  Čop, Dragutin
  Časopis: Polimeri
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1871
  Volumen: 13
  Godina: 1992
  Stranice: od 13 do 17
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Provedena su fizikalno-mehanička ispitivanja čeličnog i aramidnogkorda 3300/3 dtex -poli(p-fenilentereftalamid), Kevlar (Du Pont)i Twaron (Enka). Određena je adhezijska sila između čeličnogkorda presvučenog s mijedi, impregniranog aramidnog korda ivulkanizata na bazi prirodnog i sintetskog poliizoprenskogkaučuka. Za određivanje adhezijske sile primijenjena jelaboratorijska metoda ASTM D-2229 s potpornim pločicama, tzv.T-test. Adhezijska sila određena je pri sobnoj temperaturi tenakon 6-satnog starenja pri temperaturi 80, 120 i 160 stupnjevaCel. i poslije odmaranja T-otpresaka 1, 3, 5 i 24 sata.
  Ključne riječi: adhezija korda i vulkanizata, aramidni kord, čelični kord, starenje

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vlipv svetlobe na spremembe polipropilenskih vlaken

  Autori:
  Čunko, Ružica (78214)
  Pezelj, Emira (138211)
  Časopis: Tekstilec
  Broj: 4
  ISSN: 0351-3386
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 222 do 225
  Broj referenci: 6
  Jezik: slovenski
  Sažetak: Istražen je utjecaj djelovanja svjetla (vidljivi i UV-dio spektra) na neke karakteristike i svojstva polipropilenskih vlakana. Za ocjenu stupnja stereoregularnosti makromolekula utvrđen je indeks izotaktičnosti, promjene termičke stabilnosti osvjetljavanog vlakna utvrđene su određivanjem DSC i TGA krivulja, a promjene morfoloških karakteristika vlakana uzrokovane djelovanjem svjetla utvrđene su primjenom elektronskog mikroskopa (scanning tehnika).
  Ključne riječi: polipropilenska vlakna, starenje djelovanjem svjetla, indeks izotaktičnosti, termička stabilnost, morfološke karakteristke

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vpliv trimetilolpropana na porazdelitev molekulskih mas poliestrnih vlaken

  Autori:
  Andrassy, Maja (104222)
  Čunko, Ružica (78214)
  Časopis: Tekstilec
  Broj: 10
  ISSN: 0351-3386
  Volumen: 35
  Godina: 1992
  Stranice: od 441 do 445
  Broj referenci: 12
  Jezik: slovenski
  Sažetak: Istražen je utjecaj dodatka trimetilolpropana (TMP) (0,2 do 0,4%) kao komonomera u sintezi polimera za poliesterska vlakna po TPA postupku na razdiobu molekulnih masa dobivenih vlakana. Primijenjena je metoda frakcioniranja u koloni s gradijentom otapala (otapalo: fenol, taložno sredstvo: n-heptan) i temperature. Krivulje razdiobe molekulnih masa određene su uz aproksimaciju Tangove funkcije. Predložena metoda je primjerena za upotrebu i u skromnije opremljenim laboratorijima.
  Ključne riječi: poliesterska vlakna, trimetilolpropan-komonomer, razdioba molekulnih masa, metoda frakcioniranja u koloni

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Modifikation von Polyesterfasern unter Zusatz von Trimethylolpropan (Modifikacija poliesterskih vlakana dodatkom trimetlolpropana)

  Autori:
  Čunko, Ružica (78214)
  Andrassy, Maja (104222)
  Mencer, Helena-Jasna
  Časopis: Textil Praxis International
  Broj: 1
  ISSN: 0340-5028
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 29 do 31
  Broj referenci: 13
  Jezik: njemački
  Sažetak: Istražen je utjecaj trimetilolpropana kao komonomera u procesu sinteze polimera za PES vlakna po TPA postupku na promjene svojstava vlakana. Utvrđeno je da već dodatak malih količina ovog komonomera dovodi do smanjenja sklonosti pilingu i povećanja sposobnosti bojadisanja, međutim i do povećane količine sadržaja ukupnih oligomera i relativno visoke nejednoličnosti prekidnog istezanja.
  Ključne riječi: poliesterska vlakna, trimetilolpropan komonomer, sklonost pilingu, sposobnost bojadisanja, sadržaj oligomera

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kvantitativno određivanje sadržaja katalizatora u poliesteru za tekstilna vlakna

  Autori:
  Šimunić, Ana (66121)
  Gordoš, Dubravka
  Časopis: Tekstil
  Broj: 5
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 281 do 285
  Broj referenci: 29
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Količina katalizatora u poliesteru, a koji se dodaje u procesu sinteze polimera, značajno utječe na neka bitna svojstva polimera i vlakna. Stoga je nužna redovita kontrola ovog parametra. U radu je ukazano na mogućnosti kvantitativnog određivanja primjenom spektrometrijskih tehnika, neutronske aktivacijske analize i polarografije.
  Ključne riječi: poliester, katalizatori, kvatitativno određivanje

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje orijentacije nadmolekulne strukture poliesterskih vlakana

  Autori:
  Andrassy, Maja (104222)
  Čunko, Ružica (78214)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 8
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 433 do 438
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Mjerenjem optičke anizotropije istražena je orijentacija nadmolekulne strukture PES vlakana. Ispitivanja su provedena na polarizacijskom mikroskopu uz primjenu kompenzacijske metode mjerenja dvoloma i metode po Jamin-Lebedeffu za određivanje indeksa lomova u smjeru uzdužne i poprečne osi vlakna. Iz indeksa lomova izračunat je faktor orijentacije i prosječni kut nagiba strukturnih elemenata prema osi vlakna, kao kvantitativni pokazatelji orijentiranosti strukture.
  Ključne riječi: poliesterska vlakna, dvolom, indeksi loma, faktor orijentiranosti strukture, prosječni kut nagiba strukturnih elemenata

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Molecular mass distribution changes during processing of poly(ethylene terephtalate)

  Autori:
  Andrassy, Maja (104222)
  Mencer, Helena-Jasna
  Časopis: Polymer Degradation and Stability
  Broj: 2
  ISSN: 0141-3910
  Volumen: 41
  Godina: 1993
  Stranice: od 77 do 81
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisana je metoda frakcioniranja PET granulata i filamenta otapanjem u koloni uz stupnjeviti gradijent otapala i temperature, u sustavu otapalo - fenol, neotapalo - n-heptan. Molekulna masa i razdioba molekulnih masa je iz mjernih rezultata dobivena uobičajenim proračunom. Kriteriji djelotvrnosti potvrdili su uspješnost razrađenog postupka za oba uzorka. Krivulje razdiobe molekulne mase određene su aproksimacijom Tungovom funkcijom.Promjena razdiobe molekulnih masa ukazuje da tijekom prerade granulata u vlakno, tj. u procesu ispredanja iz taline, dolazi do degradacije polimernih molekula.
  Ključne riječi: poli(etilen-tereftalat), metoda frakcioniranja u koloni, razdioba molekulnih masa

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Trajna deformacija elastomernih pređa u uvjetima primjene i održavanja

  Autori:
  Čunko, Ružica (78214)
  Pezelj, Emira (138211)
  Štefan, Renata
  Časopis: Tekstil
  Broj: 4
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 43
  Godina: 1994
  Stranice: od 171 do 177
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražen je utjecaj pranja i kemijskih čišćenja, kratkotrajnih termičkih obrada i kratkotrajnih uzastopnih opterećenja na otpornost elastomernih pređa prema deformaciji silama s granice elastičnosti i silama iz plastičnog područja. Ispitivanja su provedena na jezgrastim pređama s tekstilnom ovojnicom i na golim elastomernim filamentima. Rezultati ukazuju na bitan utjecaj karakteristika kovrčavosti teksturirane pređe u ovojnici, kao i na određene razlike u ponašanju pređa s elastanskom i elastodienskom jezgrom.
  Ključne riječi: elastomerna vlakna, jezgrasta elastomerna pređa, trajna deformacija, postupci njege, termičke obrade, otpornost na ponavljana opterećenja

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Noviji razvoj na području tehničkog tekstila

  Autori:
  Čunko, Ružica (78214)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 10
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 546 do 553
  Broj referenci: 49
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je pregled tehničkog tekstila s posebnim naglaskom na ulogu vlakana visokih svojstava za postizanje specifičnih svojstava takvih tekstilija. Detaljnije su obrađeni vlaknima ojačani kompozitni materijali za raznovrsna područja primjene i zahtjevi na vlakna koji se pritom postavljaju.
  Ključne riječi: vlakna visokih svojstava, tehnički tekstil, vlaknima ojačani kompziti

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vlakna specijalnih svojstava

  Autori:
  Vuljanić, Biserka (119026)
  Friščić, Vera (118964)
  Čunko, Ružica (78214)
  Naslov zbornika: Teksstilana vlakna i suvremeni procesi proizvodnje tekstila
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 51 do 58
  Skup: Tekstilna vlakna i suvremeni procesi proizvodnje tekstila
  Održan: od 29.01.91 do 31.01.91
  Sažetak: Dan je pregled razvoja vlakana specijalnih svojstava, pokušaj sistematizacije prema vrsti modifikacije i predviđenoj namjeni te su objašnjena specifična svojstva pojedinih specijalnih tipova različitih skupina vlakana.
  Ključne riječi: vlakna modificiranih svojstava, vlakna visoki svojstava, dobivanje, primjena

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Tekstilna vlakna - jučer, danas, sutra

  Autori:
  Čunko, Ružica (78214)
  Pezelj, Emira (138211)
  Koman, Andrej
  Urednici
  Hoeffer, Dragutin
  Pezelj, Dinko
  Koman, Andrej
  Naslov zbornika: Tekstilna vlakna i suvremeni procesi proizvodnje tekstila
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 11
  Skup: Tekstilna vlakna i suvremeni procesi proizvodnje tekstila
  Održan: od 29.01.91 do 31.01.91
  Sažetak: Dan je prikaz i osvrt na razvoj proizvodnje tekstilnih vlakana u ovom stoljeću; istaknute su specifičnosti razvojnih procesa glavnih vrsta prirodnih i kemijskih vlakana u karakterističnim razdobljima i pojedinim regijama svijeta. Na temelju postojećeg stanja u proizvodnji raznih vrsta vlakana, razvoja tehnologije i aktualnih istraživačkih smjerova - posebice na području visokih tehnologija i ciljane modifikacije svojstava kemijskih vlakana, ukazano je na vjerojatni trend budućeg razvoja tog područja.
  Ključne riječi: tekstilna vlakna, proizvodnja, potrošnja, trend razvoja, vlakna ciljanih svojstava, vlakna visokih svojstava, visoke tehnologije

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Fotoosjetljivost polipropilenskih vlakana

  Autori:
  Pezelj, Emira (138211)
  Čunko, Ružica (78214)
  Urednici
  Hoeffer, Dragutin
  Pezelj, Dinko
  Koman, Andrej
  Naslov zbornika: Tekstilna vlakna i suvremeni procesi proizvodnje tekstila
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 59 do 67
  Skup: Tekstilna vlakna i suvremeni procesi proizvodnje tekstila
  Održan: od 29.01.91 do 31.01.91
  Sažetak: Obrađena je problematika fotoosjetljivosti polipropilenskih vlakana. Potencijalna mogućnost degradacije obrazložena je energetskim vrijednostima pojedinih kemijskih veza u polimernim molekulama i energije fotona zračenja različitih valnih duljina. Prikazan je mehanizam reakcija fotodegradacije polimernih molekula te su navedene mogućnosti zaštite vlakana od fotodegradacije dodatkom različitih aditiva. U eksperimentalnom dijelu dani su rezultati ispitivanja utjecaja svjetla na čvrstoću i savitljivost vlakana.
  Ključne riječi: polipropilenska vlakna, fotodegradacija, kemijski mehanizmi fotodegradacije, smanjenje čvrstoće

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj trimetilolpropana na razdiobu molekulske mase poliesterskih vlakana

  Autori:
  Andrassy, Maja (104222)
  Čunko, Ružica (78214)
  Naslov zbornika: XXVI. simpozij o novostih v tekstilni tehnologiji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1992
  Stranice: od 80 do 91
  Skup: XXVI. simpozij o novostih v tekstilni tehnologiji
  Održan: od 21.05.92 do 21.05.92
  Ključne riječi: poliesterska vlakna, raydioba molekulnih masa, frakcioniranje u koloni, trimetilolpropan komonomer

 19. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Fotoosjetljivost polipropilenskih vlakana - mogućnost ocjene

  Autori:
  Čunko, Ružica (78214)
  Pezelj, Emira (138211)
  Gambiroža-Jukić, Mirjana (194801)
  Štefan, Renata
  Naslov zbornika: XII. sastanak kemičara Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 298 do 298
  Skup: XII. sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Termogravimetrijska dekompozicija polipropilenskog vlakna

  Autori:
  Gambiroža-Jukić, Mirjana (194801)
  Čunko, Ružica (78214)
  Naslov zbornika: XII. sastanak kemičara Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 190 do 190
  Skup: XII. sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Istraživanje orijentacije nadmolekulne strukture poli(etilen-tereftalatnih) vlakana

  Autori:
  Andrassy, Maja (104222)
  Čunko, Ružica (78214)
  Naslov zbornika: XIII. skup hrvatskih kemičara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 67 do 67
  Skup: XIII. skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj svjetla na strukturu polipropilenskog vlakna

  Autori:
  Pezelj, Emira (138211)
  Čunko, Ružica (78214)
  Naslov zbornika: XIII. skup hrvatskih kemičara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 68 do 68
  Skup: XIII. skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Weathering of Polypropylene (PP) Fibres during Usage

  Autori:
  Pezelj, Emira (138211)
  Čunko, Ružica (78214)
  Andrassy, Maja (104222)
  Naslov zbornika: XIV. skup hrvatskih kemičara i IV. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makr
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 460 do 460
  Skup: XXVI. simpozij o novostih v tekstilni tehnologiji
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Optička anizotropija PES vlakana i mogućnost primanja bojila

  Autori:
  Andrassy, Maja (104222)
  Čunko, Ružica (78214)
  Urednici
  Dragčević, Zvonko
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka izlaganja na posterima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od B/1 do B/1
  Skup: Tekstilni dani - Zagreb 1994
  Održan: od 02.02.94 do 03.02.94

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Starenje polipropilenskih vlakana djelovanjem atmosferskih utjecaja

  Autori:
  Pezelj, Emira (138211)
  Čunko, Ružica (78214)
  Urednici
  Dragčević, Zvonko
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka izlaganja na posterima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od B/2 do B/2
  Skup: Tekstilni dani - Zagreb 1994
  Održan: od 02.02.94 do 03.02.94

 26. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Utjecaj tehnoloških parametara na strukturu i svojstva poliesterskih vlakana
  Fakultet: Tehnološki fakultet - Institut za tekstil i odjeću Sveučilište u Zagrebu
  Autor: ANDRASSY MAJA
  Datum obrane: 17.06.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 148
  Ključne riječi: poliesterska vlakna, aditivi ya poliesterska vlakna, dvolom, indeksi loma, faktor istezanja, modifikacija poliesterskih vlakana, molekulna masa, orijentacija elemenata strukture, razdioba molekulnih masa, struktura poliesterskih vlakana, svojstva poliesterskih vlakana


 27. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj tehnoloških parametara na strukturu i svojstva poliesterskih vlakana
  Fakultet: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ČUNKO RUŽICA
  Datum obrane: 17.06.94
  Broj stranica: 149
  Autor: Andrassy Maja
  Rad: Doktorat


 28. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj tehnoloških parametara na količinu oligomera u PES vlaknima
  Fakultet: Tehnološki fakultet - Institut za tekstil i odjeću Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ČUNKO RUŽICA
  Datum obrane: 03.07.91
  Broj stranica: 130
  Autor: Miholčić mr. sc. Ljubica
  Rad: Magisterij


 29. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Trajnost elastomernih pređa u uvjetima primjene i održavanja odjeće
  Fakultet: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ČUNKO RUŽICA
  Datum obrane: 03.07.93
  Broj stranica: 71
  Autor: Štefan dipl. inž. Renata
  Rad: Diplomski rad


 30. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ispitivanje starenja tehničke filamentne pređe od polipropilena
  Fakultet: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ČUNKO RUŽICA
  Datum obrane: 23.03.94
  Broj stranica: 51
  Autor: Matić Nevenka
  Rad: Diplomski rad


 31. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ispitivanje starenja polipropilenskih vlakana
  Fakultet: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ČUNKO RUŽICA
  Datum obrane: 06.07.95
  Broj stranica: 79
  Autor: Mioč Tomo
  Rad: Diplomski rad


 32. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj postupaka održavanja na starenje polipropilenskih vlakana
  Fakultet: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 27.09.95
  Broj stranica: 51
  Autor: Martinjak Leona
  Rad: Diplomski rad


 33. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Polipropilenska vlakna - problem starenja tijekom primjene

  Autori:
  Čunko, Ružica (78214)
  TV postaja: Hrvatska televizija, I. program
  Naslov emisije: Znanost i mi
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski

 34. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Study of the Influence of UV-radiation on the Polypropylene Fibre Thermal Degradation Process by Thermoanalytical Methods

  Autori:
  Čunko, Ružica (78214)
  Gambiroža-Jukić, Mirjana (194801)
  Pezelj, Emira (138211)
  Jezik: engleski

 35. Tip rada: Rukopis

  Naslov: The Influence of Pollutants on the Polypropylene Fibre Aging Process in Natural Environment

  Autori:
  Pezelj, Emira (138211)
  Čunko, Ružica (78214)
  Jezik: engleski

 36. Tip rada: Rukopis

  Naslov: The Influence of the PP Fibre Washing and Draycleaning Process on Tendecy to Fibre Aging in Natural Environment

  Autori:
  Čunko, Ružica (78214)
  Pezelj, Emira (138211)
  Andrassy, Maja (104222)
  Jezik: engleski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr