SVIBOR - Projekt broj: 2-99-120

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-99-120


ISTRAŽIVANJE PROCESA I MATERIJALA U GRAFIČKOJ TEHNOLOGIJI


Glavni istraživač: GOLUBOVIĆ, ADRIJANO (75786)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 66
Naziv ustanove: Grafički fakultet, Zagreb (128)
Odjel/Zavod: Grafički fakultet
Adresa: Getaldićeva 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 216 444
teleFaks: 385 (01) 2335 397
E-mail: dekan@magrf.grf.hr

Sažetak: Primjenjena je metoda izračunavanja efektivnih veličina rasterskih točkica na otisku potrebnih za dobivanje kolorimetrijski specificirane boje. ispitivanja su provedena mjerenjem pomoću spektralnog fotometra na test objektivima koji su prethodno bili izrađeni. Od dobivenih rezultata konstruirani su grafovi reprodukcije i prilagođen je sistem Neugebauerovih jednadžbi potrebnih za izračunavanje efektivnih veličina točkica u zadanim uvjetima. Uvedeni su korekcioni faktori zbog povećanja preciznosti. Iz dobivenih podataka i kolorimetrijskih vrijednosti željene boje došlo se do efektivnih veličina točkica na otisku. Korišteno je računalo s matematičkim algoritmom navedenog problema. Izrađeni su uzorci uobičajenim bojama s naglaskom na teško reproducibilne boje. korištena je tehnika ofsetnog tiska. Denzitometrom i spektrofotometrom izmjerene su boje na predlošcima i otiscima. Rezultati mjerenja prikazani su u nizu sistema vezanih za prostor boja. Mjerenjem kuta odstupanja istražena je promjena tona boja. Ispitivana je adsorpcija molekule metilenskog plavog na elektrodi. Tražilo se smanjenje trajanja pobude s dvostrukim skokom potencijala radi opisa optimalnog stanja na površini. korištena su spektrofotometrijska mjerenja u području IR spektra kao komparativna studija veza u mehanizmu adsorpcije. Za ispitivanje grafičke reprodukcije boja korištena su spektroskopska mjerenja u valnom području vidljivog spektra a za mjerenja eksimerskih procesa (stanja i prijelaza) korišteni su valovi IR, vidljivog i UV spektra sa velikom moći razlučivanja. Ispitivana je struktura i posebno površinska svojstva Al2O3 u ovisnosti o načinju formiranja sloja. Dobiveni podaci povezani su s utjecajem tih svojstava na adheziju i moguće načina vezanja fotoosjetljivog kopirnog sloja te djelovanje elektromagnetskog zračenja na različite tipove kopirnih slojeva. Ispitivano je formiranje rasterskih elemenata i njihova geometrija u ovisnosti o površinskoj strukturi oksidnog sloja, o utjecaju pH otopine, koncentraciji i njenoj temperaturi. Određivani su parametri koji utječu na fizikalno-kemijsko ponašanje slobodnih površina, utjecaj sastava i pH otopine za vlaženje te površinski naboji i utjecaj na hidrofilni karakter. Također je kontrolirano eventualno korozivno djelovanje elektrolita sadržanih u otopinama za vlaženje. Ispitivan je utjecaj kemijskog sastava i koncentracije tekuće faze na električni dvosloj koji se formira na granici faza bojilo-tekućina. posebno je istražen utjecaj vrste elektrolita, naboja iona i alifatskih i aromatskoh skupina hidrofilnih grupa. Ispitivanjima su obuhvaćene i karakteristike površine otiska. Radi mjerenja potencijala strujanja konstruirana je ćelija koja omogućuje mjerenje na uzorku - ravnoj plohi. Konstruiran je laboratorijski aparat za simulaciju sljepljivanja materijala u knjigoveštvu i proizvodnji ambalaže. Ispitivan je veći broj različitih materijala (papira, kartona, ljepila) laboratorijskim aparatom i na strojevima u pogonu. na temelju dobivenih podataka pokušalo se naći parametre na laboratorijskom aparatu koji više u praksi ne zadovoljavaju kvalitetu sljepljivanja. Studirana su nedovoljno istražena mehanička svojstva grafičkih materijala i svi fenomeni koji djeluju na trošenje alata i strojnih dijelova u grafičkoj tehnologiji. Definirane su krivulje trošenja direktnim ispitivanjem na proizvodnim strojevima, da bi se dobili osnovni podaci o tribosistemima. Izvršena su simulaciona ispitivanja trošenja na laboratorijskim napravama. Definiran je mehanizam trošenja, važan za preporuke postizanja ušteda. Slovni znakovi dizajnirani su računalom. Refleksnim skanerom uneseni su u računalo staroslavenski fontovi Ćiriličnog pisma i akcenti latinice. Separacija boja provedena je programima spectre print i Photoshop. Testovi kontinuiranih rastera proveden je u pogonima Vjesnika. Integracija slike i teksta s programima za dijeljenje riječi provedena je s programima BBZ i Pagemaker. Radilo se na razvoju metodologije modeliranja pojedinih klasa problema za grafičku tehnologiju. Rješavani su specifični matematički optimizacioni i logistički problemi grafičke tehnologije kao što su: problemi iz proizvodnje ambalaže vezani uz rezanje, pakovanje, prijevoz, slaganje, problemi optimalnog izbora materija, redoslijed radnih naloga, raspored strojeva, unutarnji transport, digitalizacija slike itd. Razvijeni su numerički postupci za rješavanje problema i izrađen softver za električna računala. Problemi koji nisu mogli biti opisani matematičkim relacijama prikazani su pomoću logističkih veza. Gdje je bilo potrebno išlo se na izradu simulacionog modela. Praćeno je stanje grafičke djelatnosti (grafičke industrije, proizvodnje i prerade papira, novinsko-informativne djelatnosti, izdavačke djelatnost i sl.) u Hrvatskoj i bivšoj SFRJ s makroaspekta. izučavani su odnosi ukupnog prihoda, dohotka, amortizacije, alumulacije i materijalnih troškova sa stanovišta utrošenih materijala grafičke industrije te njenih organizacionih jedinica. U nekim poduzećima provedena su mikroistraživanja po pojedinim vrstama grafičkih materijala. Načinjena je analiza u fizičkim i vrijednosnim pokazateljima. Izvučeni su zaključci u vezi produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti grafičke proizvodnje.

Ključne riječi: grafička tehnologija, tonska reprodukcija, mjerenje boja, elektrokemijsko ispitivanje tiskovnih formi, bojilo/otopina, tribološli fenomeni, kontrola kvaliteta, digitalizacija slovnih znakova, integracija slike i teksta

Ciljevi istraživanja: U procesu reprodukcije različiti osjeti obojenosti postižu se tako da se pogodnoj podlozi mijenjaju adsorpciona svojstva . U grafičkoj proizvodnji to se postiže podešavanjem veličine rasterskih točkica osnovnih boja. Cilj istraživanja sastoji se u ispitivanju mogućnosti programiranog određivanja veličine rasterskih točkica potrebnih za željenu promjenu adsorpcione moći podloge, što je jedan od osnovnih problema grafičke reprodukcije viševojnih originala. Optimiranje reprodukcijskog procesa boja u ofsetnom tisku i njihovo dovođenje u korelaciju s vizualnom percepcijom. To dovodi do standardizacije i bolje kvalitete finalnih proizvoda. Sistem ispitivanja adsorpcije molekule metilensko plavo na različite krute sisteme (elektrode) u mehanizmu oksidoredukcijskog procesa. Smatra se da u tom procesu prilikom prijelaza molekule metilensko plavo (MB) u molekulu leukometilensko plavo (LMB) dolazi do promjene konfiguracije molekule, odnosno do faznih prijelaza. Objašnjenje te pojave značilo bi doprinos u saznavanju karaktera veze i stabilnosti slojeva u studiju adsorpcije molekula boje na metalnu površinu. Ispitivanje karakteristika grafičkih boja u smislu reprodukcije u ponuđenim sistemima u kolorimetriji. Potrebno je povezati fizikalne karakteristike boja izmjerenih u spektroskopskim mjerenjima sa standardnim izrazima psihofizičkih karakteristika. Ispitivanja molekularnih prijelaza u zračenju svjetlosnih izvora određenih karakteristika trebaju dati odgovor o vrsti eksimerskih prijelaza u tim sistemima. Za sada su ispitivani sistemi molekule K Hg, a želi se izvršiti usporedba sa ostalim sistemima (KCd). Cilj istraživanja je i ispitivanje onih karakteristika materijala koji utječu na reprodukcione parametre tiskovnih formi, te određivanje korelacije između tih svojstava i funkcionalnih svojstava tiskovnih formi. Posebna pažnja bila je posvećena načinu, formiranju i površinskim svojstvima oksidnog sloja na aluminiju i njegovoj interakciji s dipolima vode i drugim česticama koje su nosioci naboja. Očekuje se da će predložena ispitivanja omogućiti dublji uvid u procese formiranja tiskovnih elemenata i slobodnih površina, te u način njihovog djelovanja. Utvrđivanjem načina djelovanja pojedinih svojstava materijala, kao i postupaka obrade tiskovne forme na reprodukciona svojstva tiskovne forme, moći će se, variranjem pojedinih parametara, utjecati na pojedine funkcionalne karakteristike tiskovnih formi.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 2-16-322 Kvantitativne i informatičke metode u grafičkoj tehnologiji
    Naziv ustanove: Grafički fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr