SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-035

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-035


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 21
Ukupno objavljenih radova: 21


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Selected synthetic organic fibres

  Autori:
  Meek, M.E.
  Valić, Fedor (51484)
  Urednici
  ,
  ,
  ,
  ,
  Valić, Fedor (51484)
  Izdavač: World Health Organization
  Godina: 1993
  Broj stranica: 100
  Broj referenci: 76
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazana je analiza fizikalnih i kemijskih svojstava vlakanaugljen/grafita, aramida i poliolefina, te razina izloženostičovjeka i okoliša. Opisani su mehanizmi depozicije, klirensa,translokacije i bioperzistencije, te zdravstvenih učinaka naživotinje i čovjeka. Podaci ukazuju na nisku razinu uprofesionalnoj i neprofesionalnoj izloženosti te na odsustvoznačajnih zdravstvenih učinaka osim dermatitisa. Iznimka suvlakna kevlara koja u dugoročnoj ekspoziciji mogu dovesti dofibroze pluća i cističnog keratinizirajućeg karcinoma skvamoznihstanica, dokazano na štakorima.
  Ključne riječi: aerogena sintetska organska vlakna, ugljen/grafitna vlakna,aramidna vlakna, poliolefinska vlakna, dermatitis, plućnafibroza, cistični keratinizirajući karcinom skvamoznih stanica

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Health risks associated with chrysotile asbestos

  Urednici
  ,
  Gibbs, Graham W.
  Valić, Fedor (51484)
  Browne, K.
  Izdavač: Int.Comm.Occ.Hlth & Int.Prog.Chem.Safety
  Godina: 1993
  Broj stranica: 76
  Broj referenci: 98
  Jezik: engleski
  Sažetak: Učinjene su analize rizika od izloženosti krizotilu, jedinojvrsti azbesta koja bi se uz određene uvjete možda mogla zadržati.Razmatrani su mehanizmi interakcija između krizotila i tkivaživotinja i čovjeka, sadašnje razine ekspozicija, te mogućnostuporabe bioloških indikatora ekspozicije. Analizirani su odnosi'ekspozicija-mortalitet' i 'ekspozicija-morbiditet'u životinja ičovjeka, pri čemu su uzete u obzir promjene na bronhu, plućnomparenhimu i pleuri, a posebno fibroza, karcinom i mezoteliom.Razmatrane su reakcije na razini stanica i tkiva.
  Ključne riječi: krizotil azbest, fibroza, plućni karcinom, pleuralni i peritonealni mezoteliom, procjena rizika

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Environmental Health Criteria for Chrysotile

  Autori:
  ,
  ,
  ,
  Valić, Fedor (51484)
  Beritić Stahuljak, Dunja (3264)
  Urednici
  ,
  Izdavač: World Health Organization
  Godina: 1995
  Broj stranica: 150
  Broj referenci: 474
  Jezik: engleski
  Sažetak: S obzirom na proturječna mišljenja svjetskih znanstvenika o mogućnosti zadržavanja u upotrebi krizotila kao jedinog oblika azbesta, dana je iscrpna analiza najnovijih radova. Prikazani su podaci o fizičkim i kemijskim svojstvima,metodama identifikacije i kvantitativnog određivanja vlakana u zraku i tkivima;o izvorima profesionalne i okolinske izloženosti; o ponašanju vlakana krizotila u zraku i dišnom sustavu; o učincima na životinje i stanice i o učincima na ljude. Posebno su analizirani rezultati kvantitavnog ocjenjivanja rizika za populacije, ali nije bilo moguće doći do jednoznačnog zaključka.
  Ključne riječi: krizotil azbest, depozicija, klirens, karcinom, mezoteliom, procjena rizika

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ventilatory lung function changes in family members of asbestos workers

  Autori:
  Valić, Fedor (51484)
  Beritić Stahuljak, Dunja (3264)
  CIGULA, MIRA (6870)
  Časopis: ACTA MEDICA IUGOSLAVICA (sada Croatica)
  Broj: 3
  ISSN: 0375-8338
  Volumen: 44
  Godina: 1990
  Stranice: od 205 do 209
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prevalencije kroničnih respiratornih simptoma (kronični kašalj,kronični iskašljaj, kronični bronhitis, dispneja) u 53žene i 61 muškarca - članova obitelji azbestu izloženih radnika nisu se razlikovale od onih u općoj populaciji. Nisu nađene značajne razlike između izmjerenih i očekivanih vrijednosti FVC,FEV1 i FEF50 u muškaraca ni nepušača niti pušača, dok su u žena srednje izmjerene vrijednosti bile značajno niže od odgovarajućih očekivanih. Nađene su znatno više koncentracije azbesta u domovima radnika profesionalno izloženih azbestu u usporedbi s kućama općeg stanovništva.
  Ključne riječi: neprofesionalna ekspozicija azbestu, nespecifične plućne bolesti,ventilacijska funkcija pluća

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zdravstveni učinci profesionalne izloženosti formaldehidu pri razinama nižim od maksimalno dopuštene koncentracije

  Autori:
  Markotić-Bogavčić, Gordana
  CIGULA, MIRA (6870)
  Časopis: Medica Jadertina
  Broj: 1
  Volumen: 23
  Godina: 1993
  Stranice: od 177 do 181
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U 15 radnika izloženih srednjoj koncentraciji formaldehida od 0,21 mg/m3 ustanovljena je 100-% prevalencija konjunktivitisa i faringitisa, dok je u 25 radnika prosječne ekspozicije 0,08 mg/m3 prevalencija konjunktivitisa bila 100%, a faringitisa 48%. U obje skupine radnika utvrđeno je značajno povišenje prevalencija obih dijagnoza u usporedbi s 49 kontrolnih ispitanika usprkos razine izloženosti do najviše jedne trećine MDK. Nalaz stavlja u pitane opravdanost sadašnjih MDK za formaldehid.
  Ključne riječi: formaldehis, MDK, konjunktivitis, faringitis

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Relationship between cumulative occupational exposure to asbestos fibres and respiratory symptoms

  Autori:
  ,
  ,
  ,
  Beritić Stahuljak, Dunja (3264)
  Valić, Fedor (51484)
  Žuškin, Eugenija (56030)
  Časopis: Acta medica Croatica
  Broj: 4
  ISSN: 0375-8338
  Volumen: 45
  Godina: 1991
  Stranice: od 283 do 295
  Broj referenci: 21
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prevalencije kroničnog kašlja,kroničnog iskašljaja, kroničnog bronhitisa i dispneje bile su značajno više u 1127 radnika izloženih azbestu nego u 593 kontrolnih ispitanika, u nepušača i u pušača. Prevalencije su rasle i s duljinom zaposlenja i s kumulativnom ekspozicijom aerogenim česticama,ali nisu rasle s kumulativnom ekspozicijom respirabilnim aerogenim vlaknima. Nalaz dovodi do zaključka da nastajanje respiratornih simptoma nije posljedica specifičnog djelovanja vlakana nego ukupnih čestica.
  Ključne riječi: kumulativna ekspozicija azbestu, prevalencija respiratornih simptoma

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Is there a difference in respiratory response to asbestos between women and men?

  Autori:
  Valić, Fedor (51484)
  Beritić Stahuljak, Dunja (3264)
  CIGULA, MIRA (6870)
  Časopis: Acta medica Croatica
  Broj: 3
  ISSN: 0375-8338
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 151 do 154
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Usprkos višoj srednjoj kumulativnoj ekspoziciji vlaknima azbesta,a uz praktički jednaku kumulativnu ekspoziciju ukupnim česticama,u 70 žena nađene su niže prevalencije respiratornih simptoma negou 98 muškaraca. Uspoređujući frekvencije ispitanika s mjerenimvrijednostima ventilacijske funkcije pluća ispod 75% od normalnevrijednosti, nije nađena značajno viša frekvencija u žena ni zaFVC, ni za FEV1 niti za FEF50.
  Ključne riječi: ekspozicija azbestu, radnice, respiratorni simptomi, ventilacijska funkcija pluća

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Interconvertibility of asbestos fibre count concentrations recorded by three most frequent methods

  Autori:
  Valić, Fedor (51484)
  CIGULA, MIRA (6870)
  Časopis: Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
  Broj: 4
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 359 do 364
  Broj referenci: 18
  Jezik: engleski
  Sažetak: Izvedene su analize linearne regresije koncentracija dobivenih membranskim filtrom u ovisnosti o koncentracijama dobivenim konimetrom odnosno termalnim precipitatorom na uzorcima vlakana sakupljenima u proizvodnji azbest tekstila i azbest cementa te pri rudarenju i separaciji. Koeficijenti smjera osam izvedenih regresija međusobno su se razlikovali iz čega je zaključeno da se ne može upotrebljavati isti faktor konverzije za preračunavanje koncentracija azbesta određenih različitim metodama; za svaki tehnološki proces potrebno je odrediti posebni faktor.
  Ključne riječi: određivanje azbesta, pretvorba brojčanih koncentracija, vlakna azbesta

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Is chrysotile asbestos exposure a significant health risk to the general population?

  Autori:
  Valić, Fedor (51484)
  Beritić Stahuljak, Dunja (3264)
  Časopis: Central European Journal of Public Health
  Broj: 1
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 26 do 30
  Broj referenci: 41
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazani su glavni neriješeni problemi. Koncentracije u zgradama su niske, osim u onima s oštećenim mrvljivim krizotilskim materijalom. Rizik od krizotila za opću populaciju relativno je nizak u usporedbi s mnogim drugim rizicima iz okoline.Ugrožavanje zdravlja od paraprofesionalne izloženosti u stambenim prostorima ne može se isključiti. S obzirom na niske koeficijente smjera odnosa razine ekspozicije frikcijskom materijalu i reakcije organizma, zaključeno je da takav materijal vjerojatno ne predstavlja značajni zdravstveni rizik.
  Ključne riječi: krizotil azbest, izloženost u zgradama, izloženost frikcijskim materijalima

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Je li potrebno uklanjanje vlaknatih izolacijskih materijala iz zgrada?

  Autori:
  CIGULA, MIRA (6870)
  Valić, Fedor (51484)
  Časopis: Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
  Broj: 4
  ISSN: 0004-1254
  Volumen: 41
  Godina: 1990
  Stranice: od 357 do 361
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Srednje koncentracije respirabilnih vlakana mineralne vune izmjerene prije zamjene izolacije (0,0038 odnosno 0,0031 vl/cm3)i nakon razdoblja od oko dva mjeseca (0,0038 odnosno 0,0028 vl/cm3) nisu se razlikovale upućujući da zamjenom nije postignuto smanjenje koncentracija. Nepotrebnim zahvatom došlo je čak do povišenja izloženosti vlaknima dva (0.0096 vl/cm3) odnosno osam dana (0,0054 vl/cm3) nakon zahvata, povećavajući ugroženost stanovnika. Zaključeno je da se nepotrebnim uklanjanjem vlaknatih izolacijskih materijala može pogoršati situaciju za ljude koji borave u takvim prostorima.
  Ključne riječi: respirabilna mineralna vlakna, uklanjanje iz zgrada

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Some health aspects of environmental asbestos exposure

  Autori:
  Valić, Fedor (51484)
  ,
  Naslov zbornika: Proc.International Colloquium on Dust Measurement Techniquesand Strategy
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Mađarska
  Godina: 1991
  Stranice: od 24 do 45
  Skup: International Colloquium on Dust Measurement Techniques and Strategy
  Održan: od 19.11.91 do 21.11.91
  Sažetak: Iznesen je pregled zdravstvenih učinaka izloženosti azbestu s posebnim naglaskom na pogreške u suvremenim objavljenimprocjenama opasnosti od azbesta. Dani su matematički izraženi dokazi pogrešaka učinjenih u procijenjenom broju budućih slučajeva raka te pogrešaka zbog zanemarivanja tipova i veličina azbestnih vlakana u procjeni rizika US EPA. Ukazano je na neprihvatljive granice pouzdanosti u procjenama rizika uzrokovane konverzijom koncentracija azbestnih vlakana.
  Ključne riječi: izloženost azbestu, okoliš, zdravstveni učinci, procjena rizika
  Ostalo:

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Azbestoza kod djelatnika u remontnom brodogradilištu i radna sposobnost

  Autori:
  Zrilić, Ivan
  CAR, ZLATAN (104371)
  Beritić, Tihomil
  Barbarić, Stjepan
  Livaković, Vjekoslav
  Naslov zbornika: Medicina rada u obnovi domovine
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 71- do 75 0
  Skup: Medicina rada u obnovi domovine
  Održan: od 29.10.92 do 30.10.92
  Sažetak: Prikazana je kronologija azbestom uzrokovanih bolesti u svijetu i kod nas. Pokazani su rezultati ispitivanja azbestne bolesti u jednom remontnom brodogradilištu. Od 51 ispitanika u 9 je ustanovljeno pleuralno zadebljanje, od toga 6 obostrano. Istaknuti su problemi postavljanja kriterija za ocjenjivanje radne sposobnosti.
  Ključne riječi: azbestoza, pleuralno zadebljanje, radnici u brodogradilištu, ocjenjivanje radne sposobnosti

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Influence of Exposure Conversions and Activity-specific Exposure-response Relationships on the Chrysotile Asbestos Risk Assessment

  Autori:
  Valić, Fedor (51484)
  Naslov zbornika: Health Risks from Exposure to Mineral Fibres - An International Perspective
  Jezik: engleski
  Mjesto: North York, Ontario, Canada
  Godina: 1993
  Stranice: od 129 do 135
  Skup: International Symposium on Health Effects of Low Exposure to Fibrous Materials
  Održan: od 24.11.91 do 27.11.91
  Sažetak: Kritički su raspravljene nesigurnosti današnjih kvantitativnih procjena zdravstvenih rizika izloženosti krizotilu. Pozornost je dana razlici koeficijenata smjera u jednadžbama procjene rizika izvedenim za različite industrijske djelatnosti. Analizirane su pogreške uzrokovane neopravdanim načinom konverzije koncentracijskih jedinica. Na temelju nekih od najpoznatijih objavljenih jednadžbi procjene rizika izračunate su granične vrijednosti za krizotil i dokazana je njihova praktička neprihvatljivost.
  Ključne riječi: krizotil aszbest, procjena zdravstvenog rizika, odnosi razine izloženosti i učinka

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Suvremeni ekološki stavovi o azbestu

  Autori:
  ,
  Valić, Fedor (51484)
  Naslov zbornika: 4.delovni sestanek o azbestu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1991
  Stranice: od 5 do 6
  Skup: 4.delovni sestanek o azbestu
  Sažetak: Izneseni su stavovi o zdravstvenom značenju izloženostistanovništva vlaknima azbesta u atmosferi gradova, izloženosti uprostorijama u kojima su ugrađeni konstrukcijski elementi odazbesta, te posebno pitanje azbesta u pitkoj vodi.
  Ključne riječi: azbest u atmosferi gradova, prostori s azbestnim elementima, azbest u pitkoj vodi

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Neopravdanost uklanjanja vlaknatih izolacijskih materijala u zgradama

  Autori:
  ,
  CIGULA, MIRA (6870)
  Valić, Fedor (51484)
  Naslov zbornika: 4. delovni sestanak o azbestu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1991
  Stranice: od 17 do 17
  Skup: 4.delovni sestanek o azbestu
  Sažetak: Iznešeni su primjeri negativnih posljedica uklanjanja vlaknatihizolacijskih materijala koji nisu doveli do sniženja negonaprotiv do povišenja koncentracija vlakana u zraku boravišnihprostora.
  Ključne riječi: mineralna vlakna, uklanjanje iz zgrada

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Klinička ocjena progresije i radne sposobnosti kod azbestoze

  Autori:
  Zrilić, Ivan
  Barbarić, Stjepan
  CAR, ZLATAN (104371)
  Beritić, Tihomil
  Naslov zbornika: 4. delovni sestanek o azbestu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1991
  Stranice: od 33 do 33
  Skup: 4. delovni sestanek o azbestu
  Sažetak: Ocjenom kliničkog stanja i radne sposobnosti radnika ubrodogradilištu zaključuje se da kod niskih izloženosti azbestuodnosno kod blagih kliničkih azbestoza progresije ili nema ili jeneznatna.
  Ključne riječi: azbestoza, klinička slika, radna sposobnost, progresija azbestoze

 17. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: F.Valić: Asbestos Dust and Health - Environmental Issues
  Ustanova: International Labour Organization
  Godina: 1991


 18. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: F.Valić: Health Aspects of Exposure to Mineral and Synthetic Fibres
  Ustanova: International Labour Organization
  Godina: 1994


 19. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: F.Valić: Quantitative Evaluation of Risk and Public Policy
  Ustanova: Fundacentro and International Labour Organization
  Godina: 1994


 20. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: F.Valić: Asbestos and Health
  Ustanova: International Labour Organization/Fundacentro
  Godina: 1994


 21. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov:MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr