SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-03-315

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-03-315


Broj radova citiranih u CC: 7
Broj ostalih radova: 44
Ukupno objavljenih radova: 51


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanja o učestalosti pojave salmonela u životinja

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 1
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 38
  Godina: 1990
  Stranice: od 57 do 65
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tijekom 13-godišnjeg razdoblja (1976-1988) istražena jeučestalost pojave salmonela u 59402 lešine domaćih i divljihživotinja. Salmonele su izdvojene u 5.4% 1976., 11.5% 1980., 5.2%1981., 3.9% 1982. i 1-2.5% između 1983-1988. Izolati su bilinajčešći u golubova(20.6%), divljih svinja(14.6%), svinja(8.9%),jarebica(8.3%),gusaka(6.7%), divljih pataka(5.0%), ovaca(3.2%), pura(3.1%) i peradi(2.9%).Od 3032 izolata, 2096(69%) ustanovljenaje S.choleraesuis, 334(11%) S.typhimurium, 259(8.5%)S.gallinarum, 146(4.8%) S.enetritidis i 45(1.5%)S.virchow.Ostalih20 serotipova bilo je zastupljeno od 1 do 33 izolata.
  Ključne riječi: Salmonele, serološki varijeteti, učestalost, izdvajanje, životinje.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osjetljivost prema antimikrobnim tvarima znatnijih bakterija izdvojenih iz svinja

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 1
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 57 do 70
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražena je osjetljivost prema antibioticima 833 soja bakterijakoje su izdvojene iz svinja na području Hrvatske.Između 14testiranih antimikrobnih tvari,najniži stupanj neosjetljivosti usvih istraženih uzročnika ustanovljen je prema neomicinu(3,60%),cefaleksinu (9.24%),linkomicin/spektinomicinu (15,0%)furazolidonu(17.88%) i amoksicilinu s klavulanskom kiselinom(10,20%).U istraživanjima višestruke neosjetljivosti prema 14antimikrobnih tvari istodobno ustanovljeno je ukupno 129različitih varijacija. Najveći broj varijacija,ukupno78,ustanovljeno je u sojeva bakterija E.coli,što čini 60,46% svihustanovljenih varijacija. Najčešče zajedničke varijacijeneosjetljivosti ustanovljene su između sojeva bakterije E.coli isalmonela i između sojeva bakterija A.pleuropneumoniae iP.multocida.Obzirom na znatniji porast neosjetljivosti,nužna jetrajna laboratorijska kontrola za uspješnu programsku kontroluantimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih infekcija svinja.
  Ključne riječi: Bakterije, osjetljivost, antimikrobne tvari, svinja.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mikoplazmatska pneumonija svinja u Hrvatskoj. 1.Određivanje serumskih i kolostralnih protutijela imunoenzimskim testom

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Mihaljević, Ivanka (142610)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 139 do 152
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Po prvi puta su ELISA testom na području Hrvatske istraženeproširenost i razine serumskih protutijela u svinja nakonprirodne infekcije uzročnika Mycoplasma hyopneumoniae.Životinjesu serološki kontrolirane od 7.dana života do kraja tova,a potomu rasplodu do 15 mjeseci,tj.prije drugog prašenja.Epidemiološkije od značaja da se postupkom ELISA sa sigurnošću mogu ustanovitiserološki pozitivne životinje u dobi od 4-8 mjeseci kada se iuvode u rasplod(nazimice).Svi kontrolirani uzgoji bili suserološki pozitivni a ustanovljeno je 43.33% pozitivnih životinjaprosječne razine protutijela od 104.92%.Bile su izražene razlikeu intenzitetu infekcija između pojedinih uzgoja,u kojima jeustanovljeno od 20% do 80% pozitivnih životinja prosječne razineprotutijela od 42.25% do 190.05%.
  Ključne riječi: Mikoplazmatska pneumonija svinja(MPS), prirodna infekcija, protutijela, imunoenzimski test.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mikoplazmatska pneumonija svinja u Hrvatskoj. 2. Prvi rezultati vakcinacije u suzbijanju bolesti.

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Lipej, Zoran (84551)
  Šimpraga, Borka (128752)
  Mihaljević, Ivanka (142610)
  Petričević, Slavko (36713)
  Sudarić, Biserka
  Bingula-Humski, Andrea (182816)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 3
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 301 do 313
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Po prvi puta je na području Hrvatske istražen utjecaj vakcinacijena smanjenje pojave mikoplazmatske pneumonije u svinja.Porastrazine protutijela dokazan je ELISA postupkom u prasadivakciniranih krmača za razliku od prasadi kontrolnih krmača kojesu serumi bili negativni. Porast razine serumskih protutijeladokazan je i u skupini od 265 dvokratno vakciniraneprasadi.Tijekom kliničkih istraživanja ustanovljeno je prosječno80% smanjenja svih šteta od pneumonija(uginuća,ekonomska klanja iizlučenja)u usporedbi s kontrolnim životinjama.Pregledom plućatovljenika na liniji klanja ustanovljeno je u vakciniranihživotinja prosječno smanjenje promjena karakterističnih zamikoplazmatsku pneumoniju za 68,55%,uključujući i postotakprasadi s promjenama na plućima,postotak zahvaćenih režnjevapluća i prosječan zbroj promjena na plućima.
  Ključne riječi: Mikoplazmatska pneumonija svinja(MPS), protutijela, promjene na plućima, postotak redukcije pneumonije.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pleuropneumonija svinja u Hrvatskoj 1.Nalazi protutijela za bakteriju Actinobacillus pleuropneumoniae u rasplodnih svinja

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 41
  Godina: 1993
  Stranice: od 165 do 173
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazani su rezultati razina protutijela za bakterijuA.pleuropneumoniae u serumima 4418 svinja porijeklom iz većihuzgoja u tijeku prvih 6 mjeseci 1993. godine. Razine serumskihprotutijela određivane su mikroaglutinacijom u merkaptoetanolu(2-ME-TA-test), a rezultati su očitavani spektrofotometrijski uvrijednostima optićke gustoće (OD) pri 405 nm. Prosječno je usvim uzgojima i u svim kategorijama svinja ustanovljeno 24,85%pozitivnih životinja. Analizirajući 17 uzgoja svinja ustanovljenje serovar 2 u 52,94% uzgoja, serovar 4 u 11,76% uzgoja, aserovarovi 2 i 4 istodobno u 35,29% uzgoja, što dokazujedominaciju serovara 2 čak u 88,23% uzgoja.
  Ključne riječi: Pleuropneumonija svinja (APN), serumska antitijela, pozitivne životinje.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Isolation and some properties of Streptococcus suis strains isolated from pigs in Croatia

  Autori:
  Šeol, Branka (130730)
  Bilić, Vitomir (3650)
  Bingula-Humski, Andrea (182816)
  Jurmanović, Jadranka
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 41
  Godina: 1993
  Stranice: od 161 do 164
  Broj referenci: 19
  Jezik: engleski

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nonspecific immunization of primiparous sows with Baypamun enhances lacteal immunity in their offspring.

  Autori:
  Valpotić, Ivica (66266)
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Radeljević, Duško
  Bilić, Vitomir (3650)
  Krsnik, Boris (23981)
  Vrbanac, Ivan (53262)
  Laušin, Marijan
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 4
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 63
  Godina: 1993
  Stranice: od 216 do 223
  Broj referenci: 18
  Jezik: engleski
  Sažetak: Baypamunom tretirane nazimice imale su signifikantno višu razinu ukupnih serumskih proteina(TP) i imunoglobulina (Igs) od netretiranih nazimica.Serumske razine Igs i TP u prasadi porijeklom od nazimica tretiranih Baypamunom bile su signifikantno više 7 i 14 dana nakon prašenja od obje kontrolne grupe. U periodu do odbića, prasad nazimica tretiranih Baypamunom preživljavala je mnogo bolje (8.6/9.5 ili 90.5% odbijene prasadi po leglu) od legala kontrolnih životinja (7.)/9.9 ili 79.8%).
  Ključne riječi: Imunizacija, prvopraskinje, BaypamunR, humoralna/laktealnaimunost, sisajuća prasad.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog poznavanju etiopatogeneze miokardiopatije rano odbijene prasadi u intenzivnoj proizvodnji

  Autori:
  Topolko, Stjepan (50292)
  Sabočanec, Ruža
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 3
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 149 do 155
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je prikazana pojava neglog uginuća šesdesetak prasadi prilikom odbića. Razmatran je čitav niz pogodovnih čimbenika koji su pripomogli nutritivnoj deficijenciji vitamina E i selena u prasadi. Dakako da pljesniva i hidrolitički - oksidacijski pokvarena hrana znatno pridonijela pojavi uginuća. Odlučujući stresni čimbenik za prasad bio je pojačani fizički napor prilikom hvatanja u boksu te ubacivanje i vožnja u prenatrpanim kolicima. Patohistološkom pretragom miokarda ustanovljena ja hijalovoštana degeneracija s infarcirajućim sindromom srčane muskulature. Taj nalay nepobitno dokazuje da je uzrok uginuća prasadi zatajivanje srca zbog dijetetske miokardiopatije.
  Ključne riječi: Svinja, miokardiopatija, selen, vitamin E.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Koncentracija ukupnog bilirubina i ukupnih bjelančevina u krvnom serumu svinja iz intenzivne proizvodnje u odnosu na patološke promjene u jetri

  Autori:
  Stanković, Helena
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 1
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 23
  Godina: 1992
  Stranice: od 3 do 9
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pretragom krvnog seruma svinja nađeno je u prvoj kontroli 6% životinja s povećanom koncentracijom ukupnog bilirubina, u drugoj 12%, a u trećoj 30%. Razlike između srednjih vrijednosti u sve tri kontrole bile su statistički značajne (P<0.001). Koncentracija ukupnih bjelančevina kretala se u fiziološkim granicama u sve tri kontrole. Patohistološkom pretragom jetre životinja ustanovljene su akutne promjene osrednjeg i jačeg intenziteta, no ipak su dominirale kronične promjene jačeg intenziteta u vidu intersticijalnih hepatitisa, diseminiranogamilijarnog hepatitisa, skleroze krvnih žila, hiperplazije žučovoda i atrofije lobulusa. Na osnovi rezultata naših istraživanja možemo zaključiti da i kronične promjene u jetri rezultiraju povećanom koncentracijom ukupnog bilirubina u krvnom serumu.
  Ključne riječi: Ukupni bilirubin, ukupne bjelančevine, svinja.

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proširenost endoparazita svinja u intenzivnom uzgoju

  Autori:
  Rajković-Janje, Ranka (40074)
  Kovačević, Jasna
  Zidar, Vladimir
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 5
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 23
  Godina: 1992
  Stranice: od 283 do 287
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Svinja, Isospora suis, Cryptosporidium sp.

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Deratizacija u ratom narušenom ekološkom sustavu Hrvatske

  Autori:
  Vinković, Bara (66413)
  Periškić, Marin (133792)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 193 do 199
  Broj referenci: 40
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Štakor, rodenticidi, deratizacija.

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Aktivnost AST,ALT i GGT u krvnom serumu svinja u intenzivnoj proizvodnji u pogledu patohistoloških promjena u jetri

  Autori:
  Stanković, Helena
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 4
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 22
  Godina: 1991
  Stranice: od 195 do 204
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanje je bilo provedeno na 50 životinja muškog i ženskog spola kojima je punkcijom Venae cavae cranialis vađena krv 30, 135. i 217. dana života. U krvnom serumu određivana je aktivnost AST, ALT i GGT, a pri klanju životinja uzeti su uzorci jetara za patohistološku pretragu. Patohistološkom pretragom jetara ustanovljene su akutne promjene osrednjeg i jačeg intenziteta. Dominantne su bile kronične promjene jačeg intenziteta u vidu intersticijalnog hepatitisa, diseminiranoga milijarnog hepatitisa, skleroze krvnih žila, hiperplazije žučovoda i atrofije lobulusa. Na temelju naših istraživanja možemo zaključiti da povećanje aktivnosti AST upućuje na akutno oštećenje jetre, a povećanje aktivnosti ALT govori o kroničnim promjenama u jetri. Od navedenih biokemijskih pokazatelja najveće dijagnostičko značenje imala je GGT, a njezina povećana aktivnost govori također o kroničnim promjenama u jetri koje su nastale djelovanjem toksičnih tvari u hrani.
  Ključne riječi: Svinja, AST, ALT, GGT, patohistološke promjene.

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prevalence of K88(F4), K99(F5), and 987(F6) fimbrial antigens of Escherichia coli isolated from pigs with colibacillosis

  Autori:
  Vrbanac, Ivan (53262)
  Udovičić, Ivan
  Valpotić, Ivica (66266)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 6
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 61
  Godina: 1991
  Stranice: od 339 do 354
  Broj referenci: 43
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: Escherichia coli, fimbrijski antigeni, kolibaciloza, sisajuća prasad, odbijena prasad.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O nekim aktuelnostima u proizvodnji i patologiji svinja u Danskoj

  Autori:
  Udovičić, Ivan
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 210 do 211
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Proizvodnja, patologija svinja.

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sustavna upotreba kemofarmaceutskih preparata u intenzivnom svinjogojstvu

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 1-2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 31 do 37
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Programi obuhvaćaju ciljanu primjenu u liječenju pojedinih bolesti i temeljeni su na sustavnom ispitivanju osjetljivosti bakterijskih uzročnika. Izrazite razlike u osjetljivosti uvjetovale su specifične programe primjene za svaki pojedini uzgoj, pa čak i za pojedine kategorije životinja istog uzgoja. Programi suzbijanja pojedinih bolesti predviđaju kratkotrajnu upotrebu, u hrani ili vodi za napajanje, djelotvornih kemofarmaceutskih preparata u tehnološki kritičnim fazama proizvodnje: u krmača prije i poslije prašenja od 7. do 21. dana, u odojaka 7-10 dana poslije odbića, potom 7-10 dana na početku predtova i na početku tova, i u nazimica i u nerastova prije uvođenja u rasplod. U programima su upotrijebljeni svi svjetski kemofarmaceutski proizvodi namijenjeni za upotrebu u svinjogojstvu. Nakon 15 godina provođenja takvih programa u Hrvatskoj smanjila se, do svjetske razine, pojava uvjetnih bolesti svinja bakterijske etiologije unatoč trajnim poteškoćama što ih izazivaju velike aglomeracije životinja.
  Ključne riječi: svinja, bakterijske infekcije, antimikrobne tvari, sustavna upotreba

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Susceptibility of animal and human bacterial strains to Trimethoprim and Sulphonamides

  Autori:
  Naglić, Tomo (33065)
  Hajsig, Danko (15144)
  Bilić, Vitomir (3650)
  Ukalović, Milena
  Časopis: Alpe Adria Microbiology Journal
  Broj: 1
  ISSN: ? -
  Volumen: 4
  Godina: 1995
  Stranice: od 49 do 56
  Broj referenci: 28
  Jezik: engleski
  Sažetak: U razdoblju od 1980. do 1992. difuzijskim postupkom istražena je osjetljivost na kombinaciju trimetoprima sa sulfonamidom (TMP+SF) 5917 sojeva različitih vrsta bakterija animalnog podrijetla i 24488 sojeva bakterija humanog podrijetla. Među animalnim izolatima najčešče su bili rezistentni sojevi vrsta Escherichia coli (57.6%) te stafilokoki (53.4%) ali je značajan porast rezistencije ustanovljen i među animalnim izolatima pasterela i salmonela. Općenito uzevši, humani sojevi bakterija bili su rjeđe nego animalni rezistentni na TMP+SF, ali je i među njima, s izuzetkom kampilobaktera, ustanovljen porast rezistencija na te kemoterapeutike.
  Ključne riječi: bakterijska reyistencija, trimetoprim, sulfonamidi

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primjena imunoenzimne metode (ELISA) u određivanju ostataka S-triazinskog herbicida atrazina u vodi za piće
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 2
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 25
  Godina: 1994
  Stranice: od 75 do 80
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu opisuje se primjena imunokemijske metode (ELISA) za određivanje ostataka atrazina u vodi za piće sa svinjogojske farme "Dubravica" koja se nalazi u blizini Zagreba (poljoprivredna zona). U svim uzorcima vode detektirani su ostaci atrazina, a najveće koncentracije atrazina detektirane su tijekom septembra nakon kišnog perioda (1.055-1.758 mikrograma/L). Određivanje ostataka atrazina primjenom ELISA metode je jednostavna, brza, vrlo osjetljiva, (0.05 mikrograma/L) i zahtijeve male analitičke uzorke (samo 100 mikrolitara) bez ikakve prethodne pripreme.


 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Patohistološke promjene jetre u intenzivnoj svinjogojskoj proizvodnji
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 4
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 60
  Godina: 1990
  Stranice: od 201 do 205
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na osnovi patohistoloških pretraga jetre razmatran je zdravstveni status uzgoja svinja na jednoj farmi sa zatvorenim proizvodnim ciklusom. U najvećem postotku utvrđen je intersticijski hepatitis jačeg intenziteta u 62% slučajeva, osrednjeg u 36%. Hidropična i vakuolarna degeneracija utvrđena je u 36% slučajeva jačeg i 54% slabijeg intenziteta, skleroza krvnih žila u 34% slučajeva jačeg i 18% osrednjeg intenziteta, hiperplazija žučovoda u 26% slučajeva jačeg i 42% osrednjeg intenziteta i diseminirani milijarni hepatitis u 10% slučajeva jačeg i 44% slučajeva osrednjeg intenziteta. U najvećem broju slučajeva prevladavaju kronične promjene što govori za oštećenje jetre nastale po svemu sudeći pod utjecajem mikotoksina i raznih kemijskih tvari koje se upotrebljavaju u poljoprivredi.
  Ključne riječi: patohistološke promjene jetre,intenyivna svinjogojska proiyvodnja


 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Patomorfološka istraživanja u prasadi pokusno zaražene virusom transmisivnog gastroenteritisa

  Autori:
  Lipej, Zoran (84551)
  Šoštarić, Branko (128741)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 1-2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 13 do 22
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Morfološke promjene u crijevima prasadi zaražene virusom transmisivnog gastroenteritisa procjenjene su patoanatomski, patohistološki i metodom scanning elektronske mikroskopije. Ukupno 30 prasadi u dobi 1-3 dana koliko je uzeto u pokus potjecalo je s dviju različitih svinjogojskih farma. Plotkinje s jedne farme nisu bile vakcinirane protiv TGE-a (prasad skupine A), a krmače s druge farme vakcinirane su vakcinom TGE-a vlastite proizvodnje (prasad skupina B i C). Prasad svih pokusnih skupina zaražena je virulentnim virusom TGE-a (Millerovim sojem). Promjene u crijevima prasadi skupina A i B upućuju na tri faze patomorfoloških procesa odjelitih po tijeku i po razvoju. Scanning elektronska mikroskopija kao dopuna histološkoj pretrazi omogučuje trodimenzionalni prikaz crijevnih resica sve do razine epitelnih stanica i na taj način doprinosi boljem shvaćanju dinamike nastajanja patomorfoloških promjena u tijeku TGE-a.
  Ključne riječi: Transmisivni gastroenteritis svinja (TGE), patoanatomske promjene, patohistološke promjene, scanning elektronska mikroskopija.

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Usage of RespisureR vaccine in Croatia

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Lipej, Zoran (84551)
  Šimpraga, Borka (128752)
  Sudarić, Biserka
  Urednici
  Sc.Comittee, 12th I.P.V.S.
  Naslov zbornika: Proceedings of 12th congress:International Pig Veterinary society
  Jezik: engleski
  Mjesto: The Hague, Nizozemska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 90-900 1814-x
  Stranice: od 326 do 326
  Skup: 12th Congress: International Pig Veterinary society
  Održan: od 17.08.92 do 20.08.92
  Sažetak: Radi ustanovljenja zaštitne vrijednosti M.hyopneumoniae vakcine usvinja dva odvojena pokusa (u 7 dana stare prasadi i suprasnihkrmača) izvedena su po prvi puta u Hrvatskoj. Imunizirana grupakrmača i prasadi odgovorila je pozitivnim ELISA titrimaprotutijela prema Mycoplasma hyopneumoniae u kolostrumima iserumima tri tjedna nakon druge vakcinacije. Broj pluća sa Mpslezijama, srednja vrijednost lobula sa Mps lezijama i srednjiskor plućnih lezija bio je 68% manji u vakciniranoj premakontrolnoj grupi svinja. Imunizacija prasadi i krmača ukazala jena izrazitu zaštitu protiv prirodne infekcije sa M.hyopneumoniaeu uzgojima svinja.
  Ključne riječi: Mikoplazmatska pneumonija, vakcinacija, svinje

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Immunoprophylaxis of mycoplasmal pneumonia in fattened pigs

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Lipej, Zoran (84551)
  Štiglić, Nenad
  Žurić, Marijan (118411)
  Urednici
  Sc.Comittee, 13th I.P.V.S.
  Naslov zbornika: Proceedings of 13th congress: International Pig Veterinary Society
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bangkok, Thailand
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 974-584-085-8
  Stranice: od 193 do 193
  Skup: 13th Congress International Pig Veterinary Society
  Održan: od 26.06.94 do 30.06.94
  Sažetak: Radi ustanovljenja zaštitne vrijednosti M.hyopneumoniae vakcine usvinja, dva odvojena pokusa (u 7 dana stare prasadi i suprasnihkrmača) izvedena su po prvi puta u Hrvatskoj. Imunizirana grupakrmača i prasadi odgovorila je pozitivnim ELISA titrimaprotutijela prema M.hyopneumoniae u kolostrumima i serumima 3tjedna nakon druge vakcinacije. Broj pluća sa mikoplazmatskimlezijama, srednja vrijednost zahvaćenosti lobula samikoplazmatskim lezijama i srednji skor plućnih lezija bio je 68%manji u vakciniranoj nego u kontrolnoj grupi svinja. Imunizacijaprasadi i krmača ukazala je na izrazitu zaštitu protiv prirodneinfekcije sa M.hyopneumoniae u uzgojima svinja.
  Ključne riječi: mikoplazmatska pneumonija, imunoprofilaksa, tovne svinje
  Ostalo: Rad je rezultat istraživanja u sklopu projekta i prestavlja njegovu međunarodnu valorizaciju. Rezultati istraživanja su prva svjetska obavijest o mogućnostima imunoprofilakse mikoplazmatske pneumonije u tovnih svinja. Rezultati istraživanja aplikativno se primjenjuju u sklopu ydravstvene zaštite svinja u tovu.

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Histological findings in the small intestine of pigs infected with F4+ enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) or non-ETEC strains.

  Autori:
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Lacković,
  Bingula-Humski, Andrea (182816)
  Bilić, Vitomir (3650)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Urednici
  Sc.Comittee, 13th I.P.V.S.
  Naslov zbornika: Proceedings of 13th congress:International Pig Veterinary Society
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bangkok, Thailand
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 974-584-085-8
  Stranice: od 482 do 482
  Skup: 13th Congress International Pig Veterinary Society
  Održan: od 26.06.94 do 30.06.94
  Sažetak: Oba su ne ETEC soja 1466 i 2407 koji imaju divlji tip ilirekombinantni plazmid za ispoljavanje F4 fimbrijskog antigenaizazvala blagu do umjerenu mononuklearnu / polimorfonuklearnuleukocitnu (MNL / PMNL) infiltraciju u lamini propriji jejunumaoralno inficirane odbijene prasadi. Također, ti sojevi nisuuzrokovali ni oštećenje crijevnog epitela niti zadebljavanjesluznice tankog crijeva. Korištenje F4+ ETEC soja M1823 bilo jepovezano sa znatnim oštećenjima resica jejunuma i ileuma,pojačanom infiltracijom MNL / PMNL, te hiperplazijom Peyerovihploča. Rezultati pokazuju da je genetičkim-inženjeringom dobiveniE.coli (F4+, LT-, STa-, STb-) soj 2407 mogao izazvati lokalnu(mukoznu) infiltraciju imunokompetentnih stanica bez izazivanjahistoloških promjena u epitelu i sluznici jejunuma i ileumapokusno inficirane prasadi.
  Ključne riječi: Histopatologija, tanko crijevo, F4+ETEC/ne-ETEC, odbijena prasad.
  Ostalo: Rad je direktan rezultat istraživanja u sklopu projekta te suradnje s projektima 3-03-299 i 3-03-307 te predstavlja njihovu međunarodnu valoriyaciju.

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Effect of new in-feed Escherichia coli bacterin ColimixR on wening pigs

  Autori:
  Udovičić, Ivan
  Valpotić, Ivica (66266)
  Krsnik, Boris (23981)
  Laušin, Marijan
  Vrbanac, Ivan (53262)
  Urednici
  Sc.Comittee, 12th I.P.V.S.
  Naslov zbornika: Proceedings of 12th congress:International Pig Veterinary Society
  Jezik: engleski
  Mjesto: The Hague, Nizozemska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 90-900 1814-x
  Stranice: od 256 do 256
  Skup: 12th Congress: International Pig Veterinary society
  Održan: od 17.08.92 do 20.08.92
  Ključne riječi: Escherichia coli, bakterin, hrana, odbito prase.

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Značenje bakterije Streptococcus suis,postupci i poteškoće pri njezinoj identifikaciji

  Autori:
  Žurić, Marijan (118411)
  Šeol, Branka (130730)
  Bilić, Vitomir (3650)
  Madić, Josip (95882)
  Urednici
  Petričević, Ivan
  Naslov zbornika: Radovi I.Hrvatskog stručno-znanstvenog sastanka infektologa,mikrobiol.i epidem.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 52 do 54
  Skup: 1.Hrvatski stručno-znanstveni sastanak infektologa, mikrobiologa i epidemiologa.
  Održan: od 21.05.92 do 22.05.92
  Ključne riječi: Streptococcus suis, izolacija, identifikacija.

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Osvrt na učestalost i mogućnosti suzbijanja bolesti svinja u Hrvatskoj

  Autori:
  Lipej, Zoran (84551)
  Bilić, Vitomir (3650)
  Urednici
  Burić, Mirko
  Naslov zbornika: Veterinarski dani 94.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96019-7-5
  Stranice: od 63 do 68
  Skup: Veterinarski dani, 1994. Dubrovnik
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Ključne riječi: svinja, bolest, prevencija

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Nalazi protutijela za bakteriju Actinobacillus pleuropneumoniae u svinja

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 111 do 111
  Skup: Veterinarska znanost i struka.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Ključne riječi: Actinobacillus pleuropneumoniae, protutijela, svinja

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Upotreba kemofarmaceutskih preparata u intenzivnom svinjogojstvu

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Urednici
  Petej, Stjepan
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 9 do 11
  Skup: XV.Međunarodno savjetovanje"Pliva i stočarska proizvodnja"Svinjogojstvo.
  Održan: od 27.09.93 do 29.09.93

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kapsularni tipovi bakterije Streptococcus suis izdvojeni iz svinja u Hrvatskoj

  Autori:
  Žurić, Marijan (118411)
  Šeol, Branka (130730)
  Bilić, Vitomir (3650)
  Humski, Andrea
  Jurmanović, Jadranka
  Urednici
  Petej, Stjepan
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: www
  Stranice: od 13 do 14
  Skup: XV.Međunarodno savjetovanje"Pliva i stočarska proizvodnja"Svinjogojstvo.
  Održan: od 27.09.93 do 29.09.93
  Ključne riječi: Streptococcus suis, izolacija, svinje, Hrvatska.

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Osjetljivost bakterija animalnog i humanog podrijetla na trimetoprim sa sulfonamidom

  Autori:
  Naglić, Tomo (33065)
  Žurić, Marijan (118411)
  Hajsig, Danko (15144)
  Gmajnički, Boris
  Bilić, Vitomir (3650)
  Bilić, Vitomir (3650)
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 18 do 18
  Skup: 3.Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije.
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93

 33. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Primjena fluoroimunokemijske metode za određivanje 17B-estradiola, progesterona,luteinizirajućeg hormona i folikularnostimulirajućeg hormona u plazmi nazimica tijekom estrusnog ciklusa

  Autori:
  Gmajnički, Boris
  Kartal, Božica
  Zidar, Vladimir
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 21 do 21
  Skup: Veterinarska znanost i struka.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 34. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The problem of lung edema syndrome o unknown etiology in a large pig farm

  Autori:
  Lipej, Zoran (84551)
  Šoštarić, Branko (128741)
  Zidar, Vladimir
  Urednici
  Grabarević, Željko
  Sabočanec, Ruža
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka IV. Međunarodnog znanstvenog sastanka "Prof.Dr. Ljudevit Jurak"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 15 do 15
  Skup: IV memorial meetings prof.dr.Ljudevit Jurak
  Održan: od 10.06.93 do 11.06.93
  Ključne riječi: svinja, edem, pluća

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Toxic effects of Atrazine on reproduction of gilts
  Naslov zbornika: Toxicology letters
  Jezik: engleski
  Mjesto: Basel, Švicarska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0378-4274
  Stranice: od 29 do 30
  Skup: Eurotox, 33rd European Congress of Toxicology
  Održan: od 29.08.94 do 30.08.94
  Ključne riječi: atrazine, estrus, nayimica, gonadni i gonadotropni hormoni


 36. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Rasprostranjenost enterotoksigenih sojeva bakterije ESCHERICHIA COLI izdvojenih iz sisajuće i odbijene prasadi s kolibacilozom
  Fakultet: Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: BINGULA-HUMSKI ANDREA
  Datum obrane: 13.10.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 112
  Ključne riječi: E.coli, ETEC-sojevi, sisajuća prasad, odbijena prasad, kolibaciloza


 37. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov:
  Fakultet: Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: BINGULA-HUMSKI ANDREA
  Datum obrane: 13.10.95
  Jezik: hrvatski


 38. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Rasprostranjenost enterotoksigenih sojeva bakterije Escherichia coli iydvojenih iy sisajuće i odbijene prasadi s kolibaciloyom
  Fakultet: Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BILIĆ VITOMIR
  Datum obrane: 13.10.95
  Broj stranica: 112
  Autor: Bingula-Humski IS Andrea
  Rad: Magisterij


 39. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov:


 40. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov:


 41. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov:


 42. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: BILIĆ,V.: Kontrola dominantnih bakterijskih infekcija u industrijskim uzgojima svinja
  Ustanova: Hrvatski veterinarski institut i PLIVA, Veterina i agrar. "Skup svinjogojaca Hrvatske". Zdravstvena zaštita svinja.
  Godina: 1992


 43. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: LIPEJ,Z.:Pregled realno i potencijalno opasnih zaraznih bolesti svinja
  Ustanova: Hrvatski veterinarski institut i PLIVA, Veterina i agrar. "Skup svinjogojaca Hrvatske". Zdravstvena zaštita svinja.
  Godina: 1992


 44. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: BILIĆ,V.:Respisure-Rezultati dosadašnjih ispitivanja i perspektive imunoprofilakse mikolazmalne pneumonije svinja
  Ustanova: SMITHKLINE BEECHAM,Animal Health i Veterinaria, Zagreb. Skup svinjogojaca Hrvatske.
  Godina: 1992


 45. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: BILIĆ,V.: Značajniji problemi u krmača i prasadi s prijedlogom programa primjene GEOTRIM-a
  Ustanova: PLIVA, Veterina i agrar
  Godina: 1992


 46. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: BILIĆ,V.:Enzootska pneumonija svinja
  Ustanova: SMITHKLINE BEECHAM,Animal Health i Veterinaria, Zagreb. Skup svinjogojaca Hrvatske.
  Godina: 1991


 47. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: BILIĆ,V.,Z.LIPEJ:Profilaksa zaraznih bolesti svinja
  Ustanova: Hrvatska veterinarska komora
  Godina: 1995


 48. Tip rada: Ostalo

  Naslov:
  Jezik: hrvatski
  Ostalo:


 49. Tip rada: Ostalo

  Naslov:

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo:

 50. Tip rada: Ostalo

  Naslov:

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo:

 51. Tip rada: Ostalo

  Naslov:

  Autori:
  Bilić, Vitomir (3650)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo:


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr