SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-04-099

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-04-099


Broj radova citiranih u CC: 44
Broj ostalih radova: 87
Ukupno objavljenih radova: 131


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Zaštita i očuvanje europskih šuma

  Autori:
  Harapin, Miroslav (15313)
  Vratarić, Pavao (181964)
  Vukelić, Joso (113222)
  Bičanić, Vlado
  Urednici
  Vratarić, Pavao (181964)
  Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, JP "Hrvatske šume"
  Godina: 1993
  Broj stranica: 55

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Fiziologija i prehrana šumskog drveća

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Urednici
  Rauš, Đuro (40434)
  Izdavač: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javno poduzeće Hrvatske šume
  Godina: 1992
  Stranice: od 121 do 130
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Znanstvenoistraživačke ustanove i istraživački rad

  Autori:
  Gračan, Joso (14090)
  Urednici
  Rauš, Đuro (40434)
  Izdavač: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javno poduzeće Hrvatske šume
  Godina: 1992
  Stranice: od 263 do 272
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Oplemenjivanje šumskog drveća

  Autori:
  Krstinić, Ante (24010)
  Borzan, Želimir (4704)
  Gračan, Joso (14090)
  Trinajstić, Ivo (50472)
  Kajba, Davorin (137015)
  Franc, Mrva (32595)
  Gradečki, Maja
  Trinajstić, Ivo (50472)
  Urednici
  Rauš, Đuro (40434)
  Izdavač: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javno poduzeće Hrvatske šume
  Godina: 1992
  Stranice: od 109 do 120

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Šumski rasadnici

  Autori:
  Dokuš, Antun (10150)
  Orlić, Stevo (34224)
  Orešković, Željko
  Žgela, Milan
  Oršanić, Milan (179905)
  Urednici
  Rauš, Đuro (40434)
  Izdavač: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javno poduzeće Hrvatske šume
  Godina: 1992
  Stranice: od 101 do 104

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Šumske kulture i plantaže

  Autori:
  Matić, Slavko (29636)
  Dokuš, Antun (10150)
  Orlić, Stevo (34224)
  Urednici
  Rauš, Đuro (40434)
  Izdavač: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javno poduzeće Hrvatske šume
  Godina: 1992
  Stranice: od 105 do 108

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Šumska tla Republike Hrvatske pri kraju XX stoljeća

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Urednici
  Rauš, Đuro (40434)
  Izdavač: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javno poduzeće Hrvatske šume
  Godina: 1992
  Stranice: od 19 do 32
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Fiziologija i prehrana šumskog drveća

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Urednici
  Sabadi, Rudolf
  Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, JP "Hrvatske šume"
  Godina: 1994
  Stranice: od 64 do 65

 9. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Physiology and Nutrition of Forest Trees

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Urednici
  Sabadi, Rudolf
  Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, JP "Hrvatske šume"
  Godina: 1994
  Stranice: od 64 do 65

 10. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Šume i šumarstvo Hrvatske

  Autori:
  Dundović, Josip
  Gračan, Joso (14090)
  Urednici
  Rauš, Đuro (40434)
  Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, JP "Hrvatske šume"
  Godina: 1994
  Stranice: od 21 do 29

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Unos teških metala onečišćenim poplavnim vodama u tla nizinskih šuma istočne Slavonije

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Mayer, Branimir (73306)
  Rastovski, Petar (40366)
  Časopis: Šumarski list
  Broj: 3 5
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 115
  Godina: 1991
  Stranice: od 131 do 149
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj imisija na šumske ekosisteme Hrvatske

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Časopis: Šumarski list
  Broj: 3 5
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 115
  Godina: 1991
  Stranice: od 203 do 217
  Jezik: hrvatski

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odnos ishrane i oštećenosti obične jele (Abies alba Mill.) u šumi jele s rebračom na području Fužina

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Pezdirc, Nadežda (37062)
  Časopis: Radovi
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 187 do 197
  Jezik: hrvatski

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje ishrane hrasta kitnjaka (Quercus petraea L.) u utvrđenim ekološko gospodarskim tipovima šuma Hrvatske

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Bezak, Karlo (3433)
  Rastovski, Petar (40366)
  Časopis: Radovi
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 43 do 66
  Jezik: hrvatski

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog sanaciji erozije na području izvorišta rijeke Une

  Autori:
  Gračan, Joso (14090)
  Vidaković, Mirko (52101)
  Littvay, Tibor (175403)
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Časopis: Radovi
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 5 do 23
  Jezik: hrvatski

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Određivanje sumpora u biljnom materijalu i tlu infracrvenom spektrometrijom

  Autori:
  Pezdirc, Nadežda (37062)
  Komlenović, Nikola (21896)
  Časopis: Šumarski list
  Broj: 10
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 115
  Godina: 1991
  Stranice: od 57 do 64
  Jezik: hrvatski

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dinamika i značaj korovne vegetacije u kulturama bijele vrbe (Salix alba L.) i crne johe (Alnus glutinosa (L.) Geartn.) na tresetno glejnim tlima Podravine

  Autori:
  Trinajstić, Ivo (50472)
  Komlenović, Nikola (21896)
  Krstinić, Ante (24010)
  Časopis: Fragmenta herbalogica
  Broj: 1 2
  ISSN: 0350-3615
  Volumen: 20
  Godina: 1991
  Stranice: od 35 do 43
  Jezik: hrvatski

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Suzbijanje erozije na flišu Istre uzgojem alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) i brnistre (Spartium junceum L.)

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Mayer, Branimir (73306)
  Časopis: Radovi
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 5 do 14
  Jezik: hrvatski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Oštećenje šuma u Europi

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Gračan, Joso (14090)
  Časopis: Šumarski list
  Broj: 1 2
  ISSN: 1373-1332
  Volumen: 116
  Godina: 1992
  Stranice: od 63 do 75
  Jezik: hrvatski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promicanje proizvodnje sadnica tri vrste drveća primjenom odgovarajućih supstrata i elemenata prehrane

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Časopis: Šumarski list
  Broj: 9
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 116
  Godina: 1992
  Stranice: od 397 do 406
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uzroci propadanja šuma u Europi

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Gračan, Joso (14090)
  Časopis: Radovi
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 267 do 276
  Jezik: hrvatski

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primjena gnojiva s produženim djelovanjem u proizvodnji šumskih sadnica

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Časopis: Radovi
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 27
  Godina: 1993
  Stranice: od 95 do 104
  Jezik: hrvatski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Novi rezultati istraživanja o utjecaju imisija na šumske ekosustave Republike Hrvatske

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Časopis: Radovi
  Broj: 1 2
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 147 do 156
  Jezik: hrvatski

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 9. sastanak suradnika "Međunarodnog kooperativnog programa za monitoring efekata onečišćenja zraka na šume (ICP Forest) 23.-26. svibnja 1993. god. u Budinpešti

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Časopis: Šumarski list
  Broj: 6 8
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 117
  Godina: 1993
  Stranice: od 325 do 329
  Jezik: hrvatski

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 8. međunarodni interkalibracijski sastanak za procjenu oštećenosti šuma

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Harapin, Miroslav (15313)
  Časopis: Šumarski list
  Broj: 9
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 117
  Godina: 1993
  Stranice: od 443 do 445
  Jezik: hrvatski

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proizvodnja šumskih sadnica primjenom novih metoda uzgoja i mineralnih gnojiva

  Autori:
  Rastovski, Petar (40366)
  Komlenović, Nikola (21896)
  Časopis: Radovi
  Broj: 1 2
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 147 do 156
  Jezik: hrvatski

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Problematika znanstvenoistraživačkog rada u šumarstvu Hrvatske

  Autori:
  Gračan, Joso (14090)
  Časopis: Glasnik za šumske pokuse
  ISSN: 0352-3861
  Volumen: 26
  Godina: 1990
  Stranice: od 103 do 1035
  Jezik: hrvatski

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)

  Autori:
  Gračan, Joso (14090)
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Časopis: Šumarski list
  Broj: 6 9
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 115
  Godina: 1991
  Stranice: od 245 do 260
  Jezik: hrvatski

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 100 godina IUFRO

  Autori:
  Gračan, Joso (14090)
  Časopis: Šumarski list
  Broj: 3 5
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 116
  Godina: 1992
  Stranice: od 185 do 188
  Jezik: hrvatski

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Simpozij IUFRO radne grupe S2-02-22 "Genetika hrastova" održan u Francuskoj 1991

  Autori:
  Gračan, Joso (14090)
  Borzan, Želimir (4704)
  Časopis: Šumarski list
  Broj: 3 5
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 116
  Godina: 1992
  Stranice: od 197 do 217
  Jezik: hrvatski

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zaštita prirode i gospodarenje šumama u očuvanju genetskih resursa

  Autori:
  Gračan, Joso (14090)
  Časopis: Radovi
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 175 do 182
  Jezik: hrvatski

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Problematika zakonodavnog reguliranja uporabe reprodukcijskog materijala na međunarodnoj razini

  Autori:
  Gračan, Joso (14090)
  Časopis: Radovi
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 183 do 194
  Jezik: hrvatski

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Preliminary results of common oak (Quercus robur L.) provenance experiment in Croatia

  Autori:
  Gračan, Joso (14090)
  Časopis: Anales des sciences forestales (ANSFAS)
  Broj: 1
  ISSN: 0003-4312
  Volumen: 50
  Godina: 1993
  Stranice: od 215 do 221
  Jezik: engleski

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pokus provenijencije hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj

  Autori:
  Gračan, Joso (14090)
  Pelcer, Zvonimir
  Časopis: Radovi
  Broj: 1 2
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 25 do 36
  Jezik: hrvatski

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prvi proredni zahvat, produkcija biomase i njezin kemizam u kulturi obične smreke (Picea abies Karst.) "Velika buna"

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Ocvirek, Marijan (35984)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 77 do 93
  Jezik: hrvatski

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje o utjecaju razmaka sadnje na razvoj stabla običnog bora (P. sylvestris L.) u intenzivnim kulturama

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 175 do 184
  Jezik: hrvatski

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj različitih načina uzgoja i sadnje sadnica obične smreke (Picea abies Karst.) na njihov rast

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Ocvirek, Marijan (35984)
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 211 do 222
  Jezik: hrvatski

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Preživljenje i rast biljaka običnog bora (P. sylvestris L.) različitih starosti

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Časopis: Šumarski list
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 116
  Godina: 1992
  Stranice: od 271 do 276
  Jezik: hrvatski

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj različitih načina uzgoja i sadnje sadnica običnog bora (Pinus sylvestris L.) na njihov rast

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Ocvirek, Marijan (35984)
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 55 do 63
  Jezik: hrvatski

 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proučavanje uspijevanja ariša različitih provenijencija u Hrvatskoj

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Ocvirek, Marijan (35984)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 21 do 28
  Jezik: hrvatski

 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog poznavanju sezonske dinamike visinskog rasta kod običnog bora, crnog bora i američkog borovca

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 27
  Godina: 2992
  Stranice: od 115 do 122
  Jezik: hrvatski

 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proučavanje provenijencija američkog borovca (Pinus strobus L.)

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Časopis: Šumarski list
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 117
  Godina: 1993
  Stranice: od 361 do 368
  Jezik: hrvatski

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uspijevanje domaćih i stranih vrsta četinjača u mladim kulturama na području bujadnica i vriština Hrvatske

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Ocvirek, Marijan (35984)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 91 do 104
  Jezik: hrvatski

 44. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rasadnička proizvodnja obične breze (Betula pendula Roth.)

  Autori:
  Ocvirek, Marijan (35984)
  Orlić, Stevo (34224)
  Časopis: Radovi
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 105 do 113
  Jezik: hrvatski

 45. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uspijevanje europskog ariša (Larix decidua Mill.) u plantaži Jara

  Autori:
  Ocvirek, Marijan (35984)
  Časopis: Radovi
  Broj: 1 2
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 263 do 273
  Jezik: hrvatski

 46. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Važnost pročišćavanja otpadnih voda u sprečavanju ekotoksičnosti posebno za tla nizinskih šuma sjeverne Hrvatske

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Časopis: Radovi
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 95 do 104
  Jezik: hrvatski

 47. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Naplavine Ormoškog akumulacijskog jezera-teret budućnosti

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Časopis: Radovi
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 123 do 132
  Jezik: hrvatski

 48. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uspostava kriterija za šumskoproizvodno vrednovanje površina "Varaždinskih podravskih šuma"oštećenih izgradnjom hidroelektrana

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Časopis: Radovi
  Broj: 2
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 255 do 266
  Jezik: hrvatski

 49. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Freatofilne šumske vrste ugrožene padom razine podzemne vode u okolini hidroelektrane "Varaždin"

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Jalušić, Bruno
  Časopis: Radovi
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 43 do 53
  Jezik: hrvatski

 50. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hidropedološka istraživanja kao potpora izboru vrsta šumskog drveća za pošumljivanje plavljene zavale krškog polja Mali Lug u Gorskom kotaru

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Bušić, Goran (198445)
  Časopis: Radovi
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 157 do 169
  Jezik: hrvatski

 51. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proces osnivanja šumarskog hidropedološkog informacijskog sustava (ŠHIPS) na osnovi monitoringa podzemnih i površinskih voda u Kupčini, Varoškom lugu, Česmi i Turopoljskom lugu

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Časopis: Radovi
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 171 do 184
  Jezik: hrvatski

 52. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodna konferencija Hydro-GIS 93

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Časopis: Hrvatske vode
  Broj: 3
  ISSN: 1330-1144
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 205 do 206

 53. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primjena plstičnih štitnika za zaštitu sadnica hrasta

  Autori:
  Liović, Boris (14806)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 129 do 134

 54. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zaštita sadnica šumskog drveća polipropilenskim štitnicima

  Autori:
  Liović, Boris (14806)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 255 do 262

 55. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ECE-UN/EU Sastanak kordinacijske grupe međunarodnog kooperativnog programa o procjeni i praćenju učinaka onečišćenja zraka na šume

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Časopis: Šumarski list
  Broj: 11
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 117
  Godina: 1993
  Stranice: od 556 do 557

 56. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proizvodnja šumskog sadnog materijala u rasadniku Šumarskog instituta

  Autori:
  Orešković, Željko (92910)
  Roth, Valentin (66674)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 275 do 287

 57. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dijagnoza i prognoza i njihovo značenje u zaštit šuma

  Autori:
  Androić, Milan (606)
  Harapin, Miroslav (15313)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 25 do 40

 58. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hypovirulentni sojevi Cryphonectria parasitica - nova mogučnost za oporavak pitomog kestena

  Autori:
  Halambek, Maria (15170)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 223 do 240

 59. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gljive razarači drveta kao uzročnici propadanja hrasta lužnjaka

  Autori:
  Halambek, Maria (15170)
  Novak - Agbaba, Sanja (136942)
  Dubravec, Tomislav (188602)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 12

 60. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značaj biotičkih faktora u procesu sušenja šuma

  Autori:
  Harapin, Miroslav (15313)
  Časopis: Šumarski list
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 115
  Godina: 1991
  Stranice: od 193 do 202

 61. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primjena bioloških metoda suzbijanja štetnih insekata u šumarstvu

  Autori:
  Harapin, Miroslav (15313)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 199 do 209

 62. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje nekih činilaca koji utječu na urod hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)

  Autori:
  Harapin, Miroslav (15313)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 185 do 1693

 63. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Variation on the fungas Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr. cause of Chesnut (Castanea sativa Mill.) blight

  Autori:
  Halambek, Maria (15170)
  Časopis: Annales forestales
  Broj: 2
  ISSN: 0353-8265
  Volumen: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 23 do 43

 64. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značenje pepelnice (Microsphaera alphitoides Grif. et Maubl.) u procesu sušenja hrastovih šuma i njeno suzbijanje

  Autori:
  Novak - Agbaba, Sanja (136942)
  Halambek, Maria (15170)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 13 do 24

 65. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mikoze hrasta lužnjaka i kitnjaka

  Autori:
  Glavaš, Milan (13513)
  Harapin, Miroslav (15313)
  Časopis: Glasnik za šumske pokuse
  ISSN: 0352-3861
  Volumen: 28
  Godina: 1992
  Stranice: od 237 do 243

 66. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Analiza nekih kvalitativnih osobina sjemena hrasta lužnjaka iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj

  Autori:
  Gradečki, Maja
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Topolovec, Velimir (93090)
  Časopis: Radovi
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 37 do 54

 67. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prikaz programa i prvih rezultata istraživanja plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u različitim stupnjevima oštečenja krošnje

  Autori:
  Littvay, Tibor
  Gradečki, Maja
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Papeš, Dražena (34935)
  Časopis: Radovi
  ISSN: 0351-1693
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 289 do 297

 68. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sanierung Flyscherosion Istriens durch Anbauen von Alepokiefer und Besenginster

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Mayer, Branimir (73306)
  Urednici
  Gruber, Alois
  Naslov zbornika: Bodenerosion und Strukturveranderungen
  Mjesto: Munchen, SR njemačka
  Godina: 1993
  Stranice: od 76 do 83
  Skup: Expertentagung der gemeinsamen Arbeitsgruppe Bodenschutz, Alpen-Adria
  Održan: od 07.10.92 do 08.10.92

 69. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Bleieintrag in die Waldboden des nordlichen und westichen Kroatiens

  Autori:
  Sabadi, Rudolf
  Prpić, Branimir (39086)
  Komlenović, Nikola (12896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Urednici
  Gruber, Alois
  Naslov zbornika: Internationales Symposium Stoffeintrage aus Atmosphare und Waldbodenbelastung in
  Jezik: njemački
  Mjesto: Munchen, SR njemačka
  Godina: 1993
  Stranice: od 49 do 57
  Skup: Expertentagung der gemeinsamen Arbeitsgruppe Bodenschutz, Alpen-Adria
  Održan: od 27.04.93 do 29.04.93

 70. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: IUFRO contorta pine provenances in Croatia

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Gračan, Joso (14090)
  Urednici
  Lindgren, Dag
  Naslov zbornika: Proceeding of a meeting with IUFRO Working Party
  Jezik: engleski
  Mjesto: Umea, Švedska
  Godina: 1993
  Stranice: od 214 do 226
  Skup: Expertentagung der gemeinsamen Arbeitsgruppe Bodenschutz, Alpen-Adria
  Održan: od 24.08.93 do 28.08.93

 71. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Teški metali (Pb,Zn,Cu) u nizinskim šumama sjeverne Hrvatske

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Mayer, Branimir (73306)
  Rastovski, Petar (40366)
  Urednici
  Gradečki, Maja (10416)
  Naslov zbornika: Metali u hrani i okolišu
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1994
  Stranice: od 232 do 236
  Skup: Znanstveni skup Metali u hrani i okolišu
  Održan: od 01.06.94 do 03.06.94

 72. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ergebnisse der Untersuchungen der Schwermetalle (Pb,Zn,Cu) in den Auenwaldern Nordkroatiens

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Naslov zbornika: Stoffbelastung des Bodens
  Mjesto: Munchen, SR njemačka
  Godina: 1994
  Stranice: od 97 do 106
  Skup: Expertentagung der gemeinsamen Arbeitsgruppe Bodenschutz, Alpen-Adria
  Održan: od 11.11.93 do 12.11.93

 73. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Opseg i značenje monitoringa podzemnih i površinskih voda za nizinske šume Hrvatske

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Naslov zbornika: Zbornik radova, Knjiga 2
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 189 do 197
  Skup: 1. hrvatska konferencija o vodama, Održivi razvoj i upravljanje vodama
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95

 74. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Conversion of Beech Coppice Forest by Introduction of Conifers

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Urednici
  Gonzales, Gregorio Montero
  Rossello, Ramon Elena
  Naslov zbornika: Mountain Silviculture
  Mjesto: Valsain, Spain
  Godina: 1993
  Stranice: od 53 do 59
  Skup: IUFRO Meeting on Mountain Silviculture
  Održan: od 27.09.93 do 01.10.93

 75. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Growth of Seven North American Tree Species on Experimental Plots on Heathland Area of Croatia

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Ocvirek, Marijan (35984)
  Naslov zbornika: Voluntary papers
  Mjesto: Tampere, Finska
  Godina: 1995
  Skup: IUFRO XX World Congress
  Održan: od 06.08.95 do 12.08.95

 76. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: IUFRO Douglas fir (Pseudotsuga menziesii Franco) Provenances Experiment in Croatia

  Autori:
  Orlić, Stevo (34224)
  Ocvirek, Marijan (35984)
  Urednici
  Bastien, Jean-Charles
  Naslov zbornika: Joint of IUFRO Working Parties S2.02.05,06,12 and 14
  Mjesto: Limoges, France
  Godina: 1995
  Skup: Joint of IUFRO Working Parties S2.02.05,06,12 and 14
  Održan: od 01.08.95 do 04.08.95

 77. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Čuvanje i povećanje biološke raznolikosti naših šuma

  Autori:
  Vidaković, Mirko (52101)
  Gračan, Joso (14090)
  Urednici
  Vidaković, Joso
  Naslov zbornika: Zbornik radova savjetovanja
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 15 do 26
  Skup: Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija helsinške konferencije o zaštiti i očuvanju europskih šuma, HAZU
  Održan: od 15.06.94 do 15.06.94

 78. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Nursery production of the Forestry Institute Jastrebarsko, Croatia

  Autori:
  Orešković, Željko (92910)
  Urednici
  Fascar, G
  Bernath, J.
  Rimoczi, I.
  Schmidt, G.
  Benczur, J.E.
  Naslov zbornika: Publicationes Universitatis Horticulturae Industriaeque Alimentarial
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 76 do 83
  Skup: Publicationes Universitatis Horticulturae Industriaeque Alimentarial

 79. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Šumsko sjemenarstvo u Hrvatskoj i njegov značaj u obnovi šuma

  Autori:
  Gradečki, Maja
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Peti kongres biologa Hrvatske
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 201 do 201
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske u Puli
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 80. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ekološko-gospodarski tipovi šuma nacionalnog parka Paklenica sa posebnim osvrtom na šume crnog bora (Pinus nigra Arn.) i obnovu šuma na kršu

  Autori:
  Gradečki, Maja
  Pelcer, Zvonimir
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Urednici
  Floriani, Bojan
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka referata simpozija povodom 45.godišnjice NP "Paklenica"
  Mjesto: Starigrad-Paklenica, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 15 do 16
  Skup: Simpozij 45. godina nacionalnog parka "Paklenica"
  Održan: od 19.10.94 do 22.10.94

 81. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Stojbinske prilike šuma Nacionalnog parka "Risnjak"

  Autori:
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Gradečki, Maja
  Urednici
  Frković, Alojzije
  Naslov zbornika: Zbornik radova 40. godina nacionalnog parka "Risnjak" (1953.-1993.)
  Mjesto: Crni lug, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 34 do 46
  Skup: 40. godina Nacionalnog parka "Risnjak" (1953.-1993.)
  Održan: od 06.09.93 do 10.09.93

 82. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Impact of Ownership on Forests of Municipality Cabar (Gorski Kotar-Croatia)

  Autori:
  Gradečki, Maja
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Topolovec, Velimir (93090)
  Urednici
  Brandl, Helmut
  Naslov zbornika: Private Forestry - Chances and Challenges for Countries in Transition
  Mjesto: Freiburg, Germany
  Godina: 1995
  Stranice: od 179 do 198
  Skup: Chances and Challenges for Countries in Transition, Small-Scale Forestry - Group
  Održan: od 29.08.94 do 02.09.94

 83. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Relationship between Crown "Thinning" of Fir and Spruce and Qualitative Properties of Seeds on the Forest Enterprise Unit Delnice

  Autori:
  Gradečki, Maja
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Topolovec, Velimir (93090)
  Urednici
  Korpilahti, Eeva
  Salonen, Tommi
  Oja, Seppo
  Naslov zbornika: Caring for the Forest: Research in a Changing World, Abstract of Invited Papers
  Mjesto: Tampere, Finska
  Godina: 1995
  Stranice: od 193 do 194
  Skup: IUFRO XX World Congress
  Održan: od 06.08.95 do 12.08.95

 84. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Autohtono nalazište pinja (Pinus pinea L.) i njegove kulture - priznate i izabrane sjemenske sastojine u Hrvatskoj

  Autori:
  Gradečki, Maja
  Nodilo, Jakob
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Urednici
  Jasprica, Z.
  Naslov zbornika: Simpozij Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta
  Mjesto: Pomena, Hrvatska
  Godina: 1995
  Skup: Simpozij Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta
  Održan: od 04.08.95 do 10.08.95

 85. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Bleieintrag in die Waldboden des nordhichen und westichen Kroatiens

  Autori:
  Seletković, Zvonko
  Prpić, Branimir
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Naslov zbornika: Intenationales Symposium Stoffeintrage aus Atmosphare und Waldbodenbelastung in
  Jezik: njemački
  Mjesto: Munchen, SR njemačka
  Godina: 1993
  Stranice: od 19 do 19
  Skup: Expertentagung der gemeinsamen Arbeitsgruppe Bodenschutz, Alpen-Adria
  Održan: od 27.04.93 do 29.04.93

 86. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Stanje ishrane hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične jele (Abies alba Mill.) u odnosu na oštećenost krošanja

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 203 do 204
  Skup: IUFRO XX World Congress
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 87. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Concentrations of Sulphur in the Needles of Black Pine (Pinus nigra Arn.) in West Croatia

  Autori:
  Komlenović, Nikola (21896)
  Rastovski, Petar (40366)
  Urednici
  Korpilahti, Eeva
  Naslov zbornika: Caring for Forest: Research in a Changing World
  Mjesto: Jyvaskyla, Finska
  Godina: 1995
  Stranice: od 103 do 104
  Skup: IUFRO XX World Congress
  Održan: od 06.08.95 do 12.08.95

 88. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Influence of Groundwater Time Series on Growth of Common Oak in north-western Croatia

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Bušić, Goran (198445)
  Naslov zbornika: Poster Abstracts
  Mjesto: Tampere, Finska
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 951-40-1452-9
  Stranice: od 22 do 23
  Skup: IUFRO XX World Congress
  Održan: od 06.08.95 do 12.08.95

 89. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Influence of Sowing and Transplanting Time and Duration of Plant Cultivation on the Height of 6 Species in 2 Tips of Countainer

  Autori:
  Ocvirek, Marijan (35984)
  Naslov zbornika: Caring for the Forest: Research in a Changing World
  Mjesto: Tampere, Finska
  Godina: 1995
  Stranice: od 112 do 112
  Skup: IUFRO XX World Congress
  Održan: od 06.08.95 do 12.08.95

 90. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Growth of common oak (Quercus robur L.) provenances in Croatia

  Autori:
  Gračan, Joso (14090)
  Pelcer, Zvonimir
  Naslov zbornika: Poster Abstracts
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 67 do 67
  Skup: IUFRO XX World Congress
  Održan: od 06.08.95 do 12.08.95

 91. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Kontejnerska proizvodnja četinjača
  Fakultet: Šumarski fakultet Zagrebačko
  Datum obrane: 20.01.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 105


 92. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Djelovanje herbicida na drvenaste vrste biljaka u priobalnom jadranskom području
  Fakultet: Šumarski fakultet Zagrebačko
  Datum obrane: 14.01.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 65


 93. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Izvješće o procesu uspostave mreže piezometarskih vodomjernih stacionara na području nizinskih šuma Uprave šuma Našice s interpretacijom rezultata laboratorijskih analiza uzoraka tla iz bušotina

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Naručitelj: Uprava šuma Našice
  Depo ustanova: JP "Hrvatske šume"
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 15

 94. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Projekt rekonstrukcije i zaštite obalnih šuma

  Autori:
  Vukelić, Joso (113222)
  Gračan, Joso (14090)
  Naručitelj: JP "Hrvatske šume"
  Depo ustanova: Šumarski institut, Jastrebarsko
  Godina: 1995

 95. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Program gospodarenja za priznatu sjemensku sastojinu brucijskog bora (Pinus brutia Ten.) u gospodarskoj jedinici Kaldanija 75

  Autori:
  Gradečki, Maja
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Naručitelj: JP "Hrvatske šume"
  Depo ustanova: Šumarski institut, Jastrebarsko
  Godina: 1994

 96. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Program gospodarenja za priznatu sjemensku sastojinu hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) u gospodarskoj jedinici Krndija Našička 7a,8a

  Autori:
  Gradečki, Maja
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Naručitelj: JP "Hrvatske šume"
  Depo ustanova: Šumarski institut, Jastrebarsko
  Godina: 1994

 97. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Program gospodarenja za priznatu sjemensku sastojinu hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u gospodarskoj jedinici Josip Kozarac 113a

  Autori:
  Gradečki, Maja
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Naručitelj: JP "Hrvatske šume"
  Depo ustanova: Šumarski institut, Jastrebarsko
  Godina: 1994

 98. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Program gospodarenja za priznatu sjemensku sastojinu obične jele (Abies alba Mill.) u gospodarskoj jedinici Bistranska gora 17b

  Autori:
  Gradečki, Maja
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Naručitelj: JP "Hrvatske šume"
  Depo ustanova: Šumarski institut, Jastrebarsko
  Godina: 1994

 99. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Program gospodarenja za priznatu sjemensku sastojinu obične smreke (Picea abies Karst.) u gospodarskoj jedinici Štirovača 1

  Autori:
  Gradečki, Maja
  Poštenjak, Karmelo (92921)
  Naručitelj: JP "Hrvatske šume"
  Depo ustanova: Šumarski institut, Jastrebarsko
  Godina: 1995

 100. Tip rada: Karta

  Naslov: Tri hidropedološke digitalizirane kolorirane karte vegetacijskih minimuma podzemnih voda nizinskih šuma Pokupskog bazena za 1989.,1990. godinu i 1981.-1990. god., merila 1:50000, GIS-tehnologija

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Depo ustanova: JP "Hrvatske šume"

 101. Tip rada: Karta

  Naslov: Četri hidropedološke digitalizirane kolorirane karte vegetacijskih minimuma podzemnih voda nizinskih šuma Varoškog luga za godine 1989, 1990, 1991, 1992, mjerila 1:10000, GIS-tehnologije

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Depo ustanova: JP "Hrvatske šume"

 102. Tip rada: Karta

  Naslov: Pedoekološka karta šumsko-gospodarske jedinice "Varaždinske podravske šume" dvadeset godina nakon izgradnje HC Varaždin

  Autori:
  Mayer, Branimir (73306)
  Depo ustanova: JP "Hrvatske šume"

 103. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Sadržaj biogenih elemenata i nekih pigmenata u lišću i iglicama listača i četinjača

  Autori:
  Rastovski, Petar (40366)
  Vrsta rada: Poster


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr