SVIBOR - Projekt broj: 4-04-099

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-099


ŠUMSKE KULTURE, ZAŠTITA I OBNOVA OŠTEĆENIH SASTOJINA


Glavni istraživač: KOMLENOVIĆ, NIKOLA (21896)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 131
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 44
Naziv ustanove: Šumarski institut, Jastrebarsko (24)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-83-10-22
teleFaks: 385 (0)1-83-14-93

Sažetak: Tijekom istraživanog razdoblja bonitirano je 166 sastojina te izrađeno 65 programa gospodarenja za priznate sjemenske sastojine. U pokusima je utvrđeno da se primjenom odgovarajućih supstrata, mineralnih gnojiva i pesticida te uzgojem biljaka u plastenicima može značajno skratiti ciklus proizvodnje sadnica i poboljšati njihova kvaliteta. Na 550 ha provedena su detaljna pedološka, uzgojna i biljno hranidbena istraživanja za osnivanje novih kultura. Izrađena je šumsko-proizvodna kategorizacija tala u varaždinskoj Podravini. Rezultati istraživanja su pokazali da se izborom odgovarajućih vrsta drveća, metoda osnivanja, razmaka sadnje, te primjenom redovitih uzgojnih i zaštitnih mjera može značajno utjecati na uspijevanje kultura. U pokusima sa lokalnim provenijencijama hrasta lužnjaka postignuti su bolji, a domaćim provenijencijama obične smreke i običnog bora slabiji rezultati. U okviru EU osnovan je međunarodni pokus od 49 provenijencija obične bukve. Od stranih vrsta drveća u nas su pokazale najbolje provenijencije sudetskog ariša, zelene duglazije iz države Washington te udomaćene provenijencije američkog borovca. Rezultati istraživanja ukazuju na intenzivna isušivanja tala u nizinskim šumama Pokuplja i Posavine. U Varoškom i Turopoljskom Lugu sušenje hrasta lužnjaka također je u prvom redu posljedica nedostatka vlage u tlu zbog kanalske odvodnje i niza sušnih godina. U okolišu SO2-izvora (Plomin, Rijeka-Bakar, Zagreb) utvrđen je značajan porast koncentracija sumpora u asimilacijskim organima šumskog drveća. Podalje od izvora SO2, a posebno na području sjeverne i zapadne Hrvatske na mnogim lokacijama je dokazana imisijska acidifikacija te značajan unos olova i drugih teških kovina u šumska tla. Posebno velike količine teških kovina unose se u tla nizinskih šuma onečišćenim poplavnim vodama. Kvaliteta sjemena i stanje prehrane pogoršava se s porastom oštećenosti krošanja jele i smreke. Defolijatori (mrazovci, hrastov savijač, hrastove ose listarice) često dovode do redukcije lisne površine.

Ključne riječi: sjeme, rasadnici, kulture, provenijencije, onečišćenje, vodni režim, integralna zaštita

Ciljevi istraživanja: -Izbor, bonitiranje i gospodarenje sjemenskim sastojinama za proizvodnju kvalitetnijeg šumskog sjemena, -Nove metode istraživanja kvalitativnih svojstava sjemena, -Nove metode proizvodnje šumskih sadnica, -Pronalaženja najpovoljnijih supstrata i odgovarajuće primjene mineralnih hraniva, -Suzbijanje korova, biljnih bolesti i štetnika u šumskim rasadnicima, -Metode osnivanja šumskih kultura, -Utvrđivanje uspijevanja i produkcije biomase različitih vrsta u terenskim pkusima, -Izbor staništa za osnivanje šumskih kultura, -Kategorizacija aluvijalnih tala radi obnove oštećenih sastojina, -Pronalaženje najpovoljnijih vrsta te provenijencija domaćih i stranih vrsta drveća, -Istraživanje genetske osnove obične bukve u Europi -Utjecaj gustoće na produkciju biomase, -Utvrđivanje odnosa oštećenosti krošanja jele i smreke, stanja prehrane, te kvalitete sjemena, -Utjecaj režima podzemnih i površinskih voda, polutanata i biotičkih čimbenika na stabilnost šumskih ekosustava, te pronalaženje mjera za sprečavanje propadanja šuma.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: "Hrvatske šume", Javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima R. Hrvatske
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Mediteranean Forest Trees - A Guide for Crown Assessment
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Mediterranean Experts Group (Komlenović, N., etc) CEC-UN/ECE

 2. Naziv: Forest Condition in Europe Results of 1993. Survey
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): CEC-UN/ECE (Komlenović, N.)

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr