SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-05-038

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-05-038


Broj radova citiranih u CC: 9
Broj ostalih radova: 16
Ukupno objavljenih radova: 25


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ORGANIZACIJA I ULOGA OPLEMENJIVANJA I REPRODUKCIJE U RAZVOJU STOČARSTVA

  Autori:
  Jurić, Ivan (19332)
  Bichard, Maurice
  Robić, Zvonimir
  Rexroad, Caird
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 227 do 238
  Broj referenci: 38
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Da bi se mogle primijeniti metode uzgoja koje daju optimalnerezultate nužne su velike populacije životinja za provedbugojidbenih programa. Postupci multipliciranja omogućavaju da mali broj jedinkiselekcioniranih u nukleusima proizvode velike serije životinja.Te su životinje unaprijed točno programiranih proizvodnihpotencijala s poznatom kvalitetom proizvoda. Zato organizacija nukleusa i osiguravanje dovoljno velikogtržišta za rasplodni materijal jest osnova uspješnog uzgojnogstočarstva. Proizvodnja i kvaliteta rasplodnog materijala morabiti priznata na tržištu, a tržište rasplodnog materijala trebabiti oslobođeno monopola. Reprodukcija (sparivanje) ne smije bitimonopolizirano i preko provedbe reprodukcije treba se osiguratitržišna ponuda i potražnja za rasplodnim materijalom
  Ključne riječi: stočarstvo, uzgojni programi, razmnožavanje, multipliciranje

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UDIO I ODNOSI MIŠIĆNOG I MASNOG TKIVA U POLOVICAMA RAZLIČITO SELEKCIONIRANIH SVINJA I NJIHOVIH KRIŽANACA

  Autori:
  Jurić, Ivan (19332)
  Đikić, Marija (9825)
  Mioč, Boro (139212)
  Barač, Ivan
  Časopis: Poljoprivredna znanstvena smotra
  Broj: 1
  ISSN: 0370-0291
  Volumen: 58
  Godina: 1993
  Stranice: od 67 do 74
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U provedenim istraživanjima na svinjama pasmine švedski landras ihibrida hypor te njihovim križancima, istražena je mesnatost iodnos mišićnog i masnog tkiva u leđima svinja. Dobiveni rezultatipokazuju veće učešće mišićnog tkiva u polovicama hibrida hypornego kod švedskog landrasa. Pojedina svojstva kod križanaca odstupaju prema jednom ili drugomroditelju, a površina presjeka musculus longissimus dorsi +površina presjeka pripadajuće slanine je veća kod križanaca negokod jedne i druge grupe roditelja. Isto tako površina presjekam.l.d. je signifikantno veća kod hibrida hypor, a površinapresjeka pripadajuće slanine signifikantno je veća kod švedskoglandrasa.
  Ključne riječi: svinje, pasmine, mesnatost polovica, odnos tkiva, MLD.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: FENOTIPSKA OBILJEŽJA TOVNIH SVINJA NEKIH KOMBINACIJA KRIŽANJA

  Autori:
  Gutzmirtl, Draženka
  Senčić, Đuro (4291)
  Kralik, Gordana (23200)
  Jagorinac, Dragutin
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 12
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 255 do 260
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitivana su fenotipska obilježja tovnih svinja različitihgenotipova: (njemački landras x veliki jorkšir) x veliki jorkšir,(njemački landras x veliki jorkšir) x njemački landras;(njemačkilandras x veliki jorkšir) x belgijski landras; (njemački landrasx veliki jorkšir) x danski landras; (njemački landras x velikijorkšir) x Hypor. Najveći dnevni prirast (730 g) bio je kodkombinacije F1 x Hypor, a najmanji kod kombinacije F1 x VJ (649g). Najmanji utrošak hrane za kilogram prirasta bio je kod svinjakombinacije F1 x VJ (3,72 kg). Mesnatost prema Pravilniku idisekcijom bila je najveća kod svinja kombinacije F1 x DL (42,11%, odnosno 50,75%), a najniža kod svinja kombinacije F1 x BL(39,20% odnosno 47,26%).

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ZNAČAJKE SUVREMENE SVINJOGOJSKE PROIZVODNJE

  Autori:
  Jurić, Ivan (19332)
  Kralik, Gordana (23200)
  Bichard, Maurice
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 247 do 254
  Broj referenci: 23
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Osnovne značajke suvremene svinjogojske proizvodnje u tržišnimuvjetima, je nepostojanje nikakvog monopola na proizvodnju kakorasplodnog tako i proizvodnju mesa, iako je započeo procesutvrđivanja uvjeta pod kojim se dozvoljava proizvodnja.Oformljeno je svjetsko tržište i svinjogojskih proizvoda i stočnehrane, ali su pojedine zemlje ili grupe zemalja, i u razvijenomzapadnom svijetu carinskim a i drugim sustavima svoju proizvodnjustavile u tržišno povoljniji položaj. Uzgojno svinjogojstvo specijalizirano za proizvodnju rasplodnogmaterijala dobilo je internacionalni karakter putem organizacijeuzgojnih (breeding) kompanija. Proizvodno svinjogojstvo uzemljama s razvijenim svinjogojstvom izuzetno je produktivno pafamilijarna gospodarstva proizvode i preko 5.000 tovljenika, abroj familija koje se bave svinjogojstvom stalno se smanjuje. Planira se uvesti sustav ocjene kvalitete svinja na liniji klanjai informacijski sustav za cijelo područje Europske zajednice, paje nužno prihvaćati u buduće informacijske sustave.
  Ključne riječi: svinjogojska proizvodnja, uzgojno svinjogojstvo.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: EKONOMSKI ODNOSI, SUVREMENA ORGANIZACIJA I UZGOJNO-SELEKCIJSKA POLITIKA U STOČARSTVU

  Autori:
  Kolega, Ante
  Jurić, Ivan (19332)
  Đikić, Marija (9825)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 239 do 246
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nagli razvoj i brza primjena znanstvenih spoznaja omogućila je dase proizvode velike serije stočarskih roda visoke kvalitete. Utom razvoju došlo je do specijalizacije na uzgojno i proizvodnostočarstvo. U Jugoslaviji se nije uspjelo razviti uzgojno stočarstvo kaoprivrednu granu a i proizvodno stočarstvo zadnjih 15 godina jakozaostaje za svjetskim razvojem. Razvoj tržišta stočne hrane i stočnim proizvoda, a posebice izvozjako utječu na razvoj stočarstvaa. Mogućnosti oformljenja domaćegtržišta i uključivanja u sjvetsko tržište stoke, stočnihproizvoda i stočne hrane je nužnost razvoja stočarstvo i svrhaistraživanja ovog rada.
  Ključne riječi: stočarstvo, ekonomika, tržište

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PLODNOST SVINJA U "SVINJOGOJSKOM RASPLODNOM CENTRU" ANDRIJAŠEVCI

  Autori:
  Jurič, Ivan
  Đikić, Marija (9825)
  Jurić, Ivan (19332)
  Senčić, Josip
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 3
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 631 do 634
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazani su rezultati za svojstva veličine legla i mase prasadikod poroda i kod 21.dana starosti za linije hibridnih svinjaHypor. Istražena su i svojstva ukupno opraćene i živo oprašeneprasadi po redosljedu legala. Analiza se odnosi na rezultatepostignute u 1989.godini
  Ključne riječi: hibridne svinje, veličina legla, masa prasadi

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PLODNOST SVINJA NA FARMI "DUBRAVICA"

  Autori:
  Sinković, Karmen
  Jurić, Ivan (19332)
  Cirkveni, Željka
  Barač, Ivan
  Đikić, Marija (9825)
  Časopis: Poljoprivredne aktualnosti
  Broj: 3
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 635 do 640
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražena su svojstva ukupno oprašene, te odbijene prasadi uprvom leglu. Istraživanja su provedena na tri grupekrmače:švedski landras, križanke (v.jorkšir x šv.landras) teCD-Hypor. Najviše ukupno oprašene prasadi imale su prvopraskinjeCD-Hypor 10.63; zatim šv.landras 10.08 i križanke 9.65. Živoooprašene prasadi bilo je kako slijedi: CD-Hypor 9.70, šv.landras9.68 i križanke 8.85. Najviše odbijene prasadi imao je šv.landras8.98, zatim križanke 8.05, te CD-Hypor 7.97. Pojava estrusaposlije odbića zabilježena je u prosjeku u 9.danu kod svih grupa.
  Ključne riječi: pasmina, švedski landras, Hypor, veličina legla, pojava estrusa

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: SVOJSTVA FEMURA I HUMERUSA ŠVEDSKOG LANDRASA I HYPOR TOVLJENIKA

  Autori:
  Đikić, Marija (9825)
  Jurić, Ivan (19332)
  Stipić, Nikola (44915)
  Božac, Romano (4943)
  Časopis: Agronomski glasnik
  Broj: 3
  ISSN: 0002-1954
  Godina: 1993
  Stranice: od 147 do 160
  Broj referenci: 12
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ranijim istraživanjima Petričević i sur.(1985) utvrdili susignifikantne razlike između postotaka kostiju u polovicama ibutu svinja Švedskog landrasa (ŠL) i Hypor (Hy) tovljenika. U našim istraživanjima uspoređeni su femur i humerus ŠL (m=62) iHy (n=53). Na femuru i humerusu izmjereni su: masa, dužina, opsegdijafize na najtanjem dijelu i promjer na 4 mjesta (1.proximalnaepifiza, 2.distalna epifiza, 3.najtanji promjerdijafize,4.najveći promjer dijafize na mjestu mjerenja obujma. Obrada podataka obavljenja je po Snedecor Cochran (1967) i StanaBarić (1964). Najveća razlika je bila za oba promjera dijafize i opseg. Hyporje imao veći promjer i opseg dijafize na 1% razinifignifikanosti. Korelacija između mase polovica i mase i dužine femura i humerusaje visoko pozitivno signifikantna.
  Ključne riječi: tovljenici, Swedish Landrace, Hypor,

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: NASLJEĐIVANJE ODNOSA TKIVA U SVINJA

  Autori:
  Đikić, Marija (9825)
  Časopis: Poljoprivredna znanstvena smotra
  Broj: 3
  ISSN: 0370-0291
  Volumen: 58
  Godina: 1993
  Stranice: od 245 do 268
  Broj referenci: 35
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanje je provedeno metodom nasumičnog pokusnog plana narazličito selekcioniranim skupinama svinja: A(Švedski landras),B(Hypor), C(HyporxŠL). Metodom po A.J.Wenigeru utvrđeni su udjeli mišićnog, masnog ikoštanog tkiva u trupu i dijelovima trupa. Koeficijenti korelacije i regresije bili su negativni izmeđuudjela mišićnog i masnog tkiva u polovicama i u svakom dijelutrupa. Veze i odnosi između mišićnog i koštanog tkiva supozitivne, a između masnog i koštanog negativne. Utvrđena je različita aditivna i fenotipska varijanca za mišićno i masno ikoštano tkivo po skupinama.
  Ključne riječi: svinje, križanje, varijabilnost, tkivo, mišićno, masno, koštano.

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UTJECAJ NERASTOVA NA MESNATOST POLOVICA U RAZLIČITIM POPULACIJAMA KRMAČA

  Autori:
  Cirkveni, Željka
  Jurić, Ivan (19332)
  Đikić, Marija (9825)
  Barač, Ivan
  Cirkveni, Željka
  Časopis: STOČARSTVO
  Broj: 1-2
  Volumen: 48
  Godina: 1994
  Stranice: od 3 do 8
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražena je mesnatost polovica dvije grupe tovljenika proizvedenih sparivanjem tri AB-nerasta hypor s krmačama CD-hypor (ukupno 49 tovljenika) i ista tri nerasta s krmačama švedski landras (ukupno 42 tovljenika) Prvi nerast (A) imao je ukupno 23 disecirana potomka (13 iz sparivanja s CD krmačama a 10 iz sparivanja s krmačama švedski landras). Drugi nerast (B) imao je 22 disecirana potomka (9+13), a treći (C) 46 (27+19). Potomci iz sparivanja s CD krmačama imali su signifikantno viši postotak mišićnog tkiva u polovicama (54,80 i 52,08). Međutim, potomci drugog nerasta (B) (9+13) nisu se razlikovali, čak su potomci iz sparivanja sa švedskim landrasom imali 81% više mišićnog tkiva u polovicama, ali razlika nije signifikantna. Drugi nerast (B) imao je unutar sparivanja s krmačama švedskog landrasa signifikantno više mesnatosti od prvog nerasta (A). Mesnatost potomaka nerastova unutar sparivanja s krmačama CD-hypor nije se statistički razlikovala.
  Ključne riječi: svinje, potomci, mesnatost polovica

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ODNOS TKIVA U POLOVICAMA SVINJA KAO PROBLEM PROIZVODNJE SVINJSKOG MESA U HRVATSKOJ

  Autori:
  Đikić, Marija (9825)
  Jurić, Ivan (19332)
  Petričević, Antun
  GRBEŠA, DARKO
  Časopis: ZNAN.PRAK.POLJOPR.TEHNOL.
  Broj: 1
  ISSN: 352 -1346
  Volumen: 24
  Godina: 1994
  Stranice: od 59 do 66
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirani su odnosi tkiva u polovicama svinja i energetski sastav polovica, te utjecaj tih odnosa na ekonomsku efikasnost proizvodnje svinjskog mesa u Hrvatskoj i razvijenim europskim zemljama. Odnos mišićnog i masnog tkiva u polovicama tovljenika Hrvatske je 1,59-1, dok je u razvijenim europskim zemljama 2,3:1. U Hrvatskoj, u odnosu na razvijene europske zemlje, vrijednost proizvodnje svinjskog mesa, obračunata u polovicama za 2,5 mil. tovljenika umanjena je zbog razlike u vrijednosti tkiva za 93.125 mil.DEM, a zbog veće energetske vrijednosti polovicama za 11,5 mil. DEM, obračunato u vrijednosti energije kukuruza. Temeljem toga proizvodnju iste mase mišićnog tkiva u Hrvatskoj poskupljuje klanje većeg broja tovljenika i potreba većeg broja proizvodnih mjesta za othranu i tov svinja. Usitnjenost privatnih gospodarstava bit će ograničavajući čimbenik poboljšanja genetske osnove svinja u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: svinjogojska proizvodnja, mesnatost polovica, ekonomska vrijednost

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: AKTUALNI PROBLEMI RAZVOJA STOČARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Autori:
  Jurić, Ivan (19332)
  Đikić, Marija (9825)
  Kolega, Ante
  Predrijevac, Vlado
  Petričević, Antun
  Časopis: ZNAN.PRAK.POLJOPR.TEHNOL.
  Broj: 1
  ISSN: 352 -1346
  Volumen: 24
  Godina: 1994
  Stranice: od 244 do 259
  Broj referenci: 56
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirano je stanje stočarske proizvodnje i veličina obiteljskih gospodarstava, te razlozi koji su uvjetovali takvo stanje. Konstatirano stanje onemogućava da stočarska proizvodnja u Hrvatskoj izdrži međunarodnu konkurenciju, pa će svođenje zaštitnih mjera na uvjete GATT-a ili EU biti težak proces za stočarsku proizvodnju u Hrvatskoj. Mijenjanje sadašnjeg stanja usporavat će nemogućnost stvaranja vlastitog kapitala za investiranje u proširenje i povećanje produktivnosti obiteljskih gospodarstava.
  Ključne riječi: razvoj, stočarstvo, Hrvatska

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: REZULTATI PERFORMANS I PROGENOG TESTA NA PASMINI ŠVEDSKI LANDRAS U "DUBRAVICI"

  Autori:
  Đikić, Marija (9825)
  Jurić, Ivan (19332)
  Cirkveni, Željka
  Barač, Ivan
  Časopis: Poljoprivredna znanstvena smotra
  Broj: 2-3
  ISSN: 370 -0291
  Volumen: 59
  Godina: 1994
  Stranice: od 263 do 270
  Broj referenci: 27
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražena su svojstva: mase i debljine slanine nazimica u dobi 196 dana, te broj sisa kao i dob kod prve inseminacije. Za svojstva mase i debljine slanine izračunat je selekcijski indeks. Nazimice su potjecale od četiri oca pa su činile familije na kojima je obavljen progeni test očeva. Dobiveni rezultati pokazuju značajnu varijabilnost unutar i između familija. Selekcijski indeks je postavljen tako da se izborom roditelja s većim indeksom za 0,7415 poena povećava selekcijski diferencijal za 1 kg mase, a povećanje indeksa za 2,2633 poena povećava se selekcijski diferencijal za 1 mm tanje slanine. Kćeri nerasta označenog s B imale su u prosjeku 14,8 sisa (najviše), a kćeri nerasta C najmanje samo 13,23.
  Ključne riječi: pasmina, švedski landras, performans test, progeni test, familija, selekcijski index, uzgojna vrijednost.

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: PROPORTION OF TISSUES OF LEG AND LOIN IN THE SWEDISH LANDRACE AND HYPOR PIGS

  Autori:
  Đikić, Marija (9825)
  Jurić, Ivan (19332)
  Petričević, Antun
  Urednici
  Szeles, Gyula
  Naslov zbornika: GRADING OF ANIMAL PRODUCTS AND POSSIBILITIES FOR QUALITY IMPROVEMENT
  Jezik: engleski
  Mjesto: KAPOSVAR, MAĐARSKA
  Godina: 1993
  Stranice: od 82 do 87
  Skup: SCIENTIFIC DAYS ON ANIMAL HUSBANDRY
  Održan: od 01.09.93 do 02.09.93

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: PROPORTION OF TISSUES OF BELLY-RIB PART IN HALF CARCASS OF SWEDISH LANDRACE AND HYPOR PIGS

  Autori:
  Jurić, Ivan (19332)
  Đikić, Marija (9825)
  Božac, Romano (4943)
  Urednici
  Szeles, Gyula
  Naslov zbornika: GRADING OF ANIMAL PRODUCTS AND POSSIBILITIES FOR QUALITY IMPROVEMENT
  Jezik: engleski
  Mjesto: KAPOSVAR, MAĐARSKA
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: .
  Stranice: od 88 do 93
  Skup: SCIENTIFIC DAYS ON ANIMAL HUSBANDRY
  Održan: od 01.09.93 do 02.09.93

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: PERSPECTIVES OF MEAT PRODUCTION IN CROATIA

  Autori:
  Jurić, Ivan (19332)
  Tanić, Stjepan
  Đikić, Marija (9825)
  Petričević, Antun
  Mužic, Stjepan (32933)
  Urednici
  Barač, Ivan
  Naslov zbornika: ZBORNIK BIOTEHNIŠKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI - KMETIJSTVO
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 0459-6404
  Stranice: od 27 do 33
  Skup: ANIMAL SCIENCE DAYS - PERPECTIVES IN THE PRODUCTION OF VARIOUS KINDS OF MEAT
  Održan: od 26.09.95 do 29.09.95
  Ključne riječi: Croatia, meat production, competitinness, market.

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: PROPORTIONS OF THE HAM, LOIN AND BELLY-RIB PART IN THE CARCASSES OF PIGS

  Autori:
  Đikić, Marija (9825)
  Jurić, Ivan (19332)
  Urednici
  Čepin, Slavko
  Ferčej, Jože
  Stekar, Jasna
  Kmecl, Elizabeta
  Naslov zbornika: ZBORNIK BIOTEHNIŠKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI - KMETIJSTVO
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 0459 - 6404
  Stranice: od 155 do 164
  Skup: ANIMAL SCIENCE DAYS - PERPECTIVES IN THE PRODUCTION OF VARIOUS KINDS OF MEAT
  Održan: od 26.09.95 do 29.09.95

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov:


 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: DIFFERENCES IN THE MEATNESS BETWEEN PROGENIES OF TWO LINES SOWS WITHIN SAME SIRES

  Autori:
  Đikić, Marija (9825)
  Jurić, Ivan (19332)
  Urednici
  Burnside, E.B.
  Naslov zbornika: Proceeding of the 5th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production
  Jezik: engleski
  Mjesto: Guelph, Canada
  Godina: 1994
  Stranice: od 493 do 496
  Skup: 5th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production
  Održan: od 07.08.94 do 12.08.94

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov:


 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: MOGUĆI PRAVCI BUDUĆEG RAZVOJA UZGOJNO-SELEKCIJSKOG RADA U STOČARSTVU HRVATSKE

  Autori:
  Jurić, Ivan (19332)
  Đikić, Marija (9825)
  Kolega, Ante
  Jurič, Ivan
  Vujčić, Mato
  Urednici
  Maceljski, Milan
  Naslov zbornika: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI - ZNANSTVENI SAVJET ZA POLJOPRIVREDU I
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: .
  Stranice: od 39 do 39
  Skup: POLJOPRIVREDA I PROIZVODNJA HRANE U NOVOM EUROPSKOM OKRUŽENJU
  Održan: od 15.12.94 do 16.12.94
  Sažetak: Najvažniji pokazatelji učinkovitosti stočarske proizvodnje u razvijenim zemljama tržišne privrede značajno su se mijenjali u analiziranom razdoblju od 1950. do 1990. godine. Promjene u Hrvatskoj nisu slijedile navedenu dinamiku promjena pa je stanje stočarske proizvodnje u Hrvatskoj u velikom razvojnom zaostatku. U razvijenim zemljama su se oformile specijalizirane uzgojne organizacije čiji je proizvod isključivo rasplodni materijal, a udruženja uzgajivača imaju utjecaj na organizaciju uzgojnog rada i udjela u profitu. Suvremene uzgojne metode i način provedbe uzgojnih programa zahtijevaju izuzetno veliko tržište, zato je uspješan uzgojno selekcijski rad samo onaj koji se integrirao u svjetsko tržište i sustave. Treba očekivati da će se u Hrvatskoj u buduće uzgojno-selekcijski rad razvijati pod utjecajem dvije grupe čimbenika: 1. uvođenjem kvota i zaštitnim taksama prema uzgojnom materijalu trećih zemalja, uz državnu regulaciju vlastitog rada i organizaciju udruga uzgajivača. 2. procesima integriranja u uzgojni rad u svijetu uz razvoj poduzetništva većeg povezivanja uzgojnih organizacija iz razvijenog svijeta s tvrtkama u Hrvatskoj. Značenje ovih dviju grupa čimbenika bit će različit kod raznih vrsta domaćih životinja. Najliberalniji pristup i najveću ovisnost o stranom uzgojnom radu treba očekivati u peradarskoj proizvodnji, a najveći upliv državnih mjera u uzgojnom radu u govedarstvu.

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: SVOJSTVO MESNATOSTI KAO UZGOJNI CILJ U SELEKCIJI SVINJA

  Autori:
  Đikić, Marija (9825)
  Jurić, Ivan (19332)
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: ZBORNIK XXXI. AGRONOMSKOG SAVJETOVANJA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 93 do 93
  Skup: XXXI.AGRONOMSKO SAVJETOVANJE
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95
  Sažetak: Najveće gospodarske učinke u selekciji na povećanje vrijednosti tovljenika daje udjel mišićnog tkiva u polovicama. Prema Politieku i Bekkeru (1982) povećanje mesnatosti donosi 50% ukupnog godišnjeg genetičkog povećanja vrijednosti po tovljeniku. Upravo zbog toga mesnatost svinja izuzetno se brzo mijenjala u razdoblju od 1980. do 1991. godine. Propisima EU postotak mišićnog tkiva u polovici je osnova za utvrđivanje cijena i klasa polovica. Mesnatost svinja u Hrvatskoj znatno zaostaje za zemljama razvijenog svijeta pa je povećanje mesnatosti prioritetni uzgojni cilj. Mesnatost svinja u najvećoj mjeri određuje aditivni genotip, a negativna povezanost mesnatosti s kakvoćom mesa i brojem prasadi u leglu otežavaju maksimalno ostvarivanje uzgojnog cilja na mesnatost.

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: NEKI REZULTATI KRIŽANJA PASMINE ŠVEDSKI LANDRAS I C LINIJE HYPOR

  Autori:
  Cirkveni, Željka
  Đikić, Marija (9825)
  Jurić, Ivan (19332)
  Barač, Ivan
  Urednici
  Gotlin, Josip
  Naslov zbornika: Zbornik XXXI ZNANSTVENO STRUČNO AGRONOMSKO SAVJETOVANJE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 104 do 104
  Skup: XXXI.AGRONOMSKO SAVJETOVANJE
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95
  Sažetak: Prema prikazanoj shemi križanjem nazimica švedskog landrasa i nerastova C linije Hypor proizvedene su nazimice roditeljske linije oznake CL. Istraživanja su provedena na 150 nazimica CL za svojstva: starost kod prve koncepcije, brojnost 1. legla te razdoblje od odbića do ponovne koncepcije. Dobiveni rezultati istraživanih svojstava pokazuju da su CL nazimice bile stare kod 1. koncepcije 236,93 dana, ukupno i živo oprašene prasadi u 1. leglu bilo je 10,17 i 9,69, a razdoblje od odbića do ponovne koncepcije iznosilo je 8,77 dana.

 24. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: NASLJEĐIVANJE ODNOSA TKIVA U SVINJA
  Fakultet: Agronomski fakultet u Zagrebu
  Autor: AGANOVIĆ IZET
  Datum obrane: 17.02.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 136
  Sažetak: Istraživanje je provedeno metodom nasumičkog pokusnog plana narazličito selekcioniranim skupinama svinja: A(švedski landras),B(Hypor), C(HyporxŠL). Metodom po A.J.Wenigeru utvrđeni su udjeli mišićnog, masnog ikoštanog tkiva u trupu i dijelovima trupa. Koeficijenti korelacije i regresije bili su negativni izmeđuudjela mišićnog i masnog tkiva u polovicama i u svakom dijelutrupa. Veze i odnosi između mišićnog i koštanog tkiva surazličita aditivna i fenotispka varijanca za mišićno i masno ikoštano tkivo po skupinama.
  Ključne riječi: svinje, križanje, varijabilnost, tkivo, mišićno, masno, koštano.


 25. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: FENOTIPSKO OČITOVANJE MESNATOSTI U SVINJA RAZLIČITIH GENOTIPOVA
  Fakultet: Poljoprivredni fakultet u Osijeku
  Datum obrane: 21.12.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 115
  Sažetak: Istraženi su udjeli odnosi mišićnog, masnog i koštanog tkiva učetiri genotipa svinja. Genotipovi su bili: švedski landras,veliki jorkšir, linija 1 i linija 3.
  Ključne riječi: svinje, meso, tkivo, pasminsMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr