SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-07-106

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-07-106


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 100
Ukupno objavljenih radova: 103


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Medicinsko i veterinarsko-sanitarno značenje primarne bakterijske kontaminacije namirnica.

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Hadžiosmanović, Mirza (15054)
  Urednici
  Žagar, Živojin
  Izdavač: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Druš- tvo mikrobiologa Hrvatske.
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 8
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje mikrobiološke kvalitete mesa i higijenskog rukovanja mesom u hotelima visoke kategorije

  Autori:
  Mioković, Branimir (31875)
  Živković, Josip (55725)
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Časopis: Hrana i ishrana
  Broj: 1
  ISSN: 0018-6872
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 7 do 9
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom su radu izvršena istraživanja uvjeta proizvodnje gotovihjela u ugostiteljskim radnjama na području Zagreba. Istraživanjasu izvršena u hotelima A, B i C kategorije i u jednom restoranutako, da su u ljetnim mjesecima uzeti u dva navrata brisovi sunutrašnjih površina hladnjaka i s površine mesa, te posuda začuvanje mesa, mesarskog pribora (nož, sjekira, panj), strojeva zausitnjavanje mesa, tanjura i ruku radnika u prostorijama zapripremu hrane. Rezultati pretrage na ukupni broj mezofilnihbakterija na radnim površinama i na rukama radnika ukazuju navrlo visoku bakterijsku kontaminaciju svih istraživanih površina,pa su postavljene kriterije zadovoljila samo 3 brisa što iznosi3,75% u odnosu na ukupni broj pretraženih brisova. Od 10pretraženih brisova s ruku kuhara kriterije su zadovoljila samodva brisa, i to s ocjenom dobar i zadovoljava. Ujedno supretražene površine u 73,3% slučajeva sadržavale po jednu a nekei više vrsta uvjetno patogenih bakterija (koagulaza-pozitivnistafilokoki, sulfitreducirajuće klostridije, Proteus vrste iEscherichia coli), što ukazuje na vrlo nezadovoljavajućehigijenske prilike u ispitivanim ugostiteljskim objektima.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje utjecaja spola na masnokiselinski sastav lipida u mesu svinja

  Autori:
  Njari, Bela (86384)
  Živković, Josip (55725)
  Martinčić, Tomo
  Svetina, Ante
  Časopis: Hrana i ishrana
  Broj: 3
  ISSN: 0018-6872
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 123 do 125
  Broj referenci: 27
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje randmana, prinosa i kakvoće mesa jaradi

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Knežević, Dražen
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 5
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 45
  Godina: 1991
  Stranice: od 181 do 187
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraženi su stupanj klaoničkog iskorištenja (randman), prinos isenzorski pokazatelji kakvoće mesa jaradi križanaca domaćebalkanske (ž.) i srnasto-alpinske koze (m.) u dobi od 5-6mjeseci. Na osnovi dobivenih rezultata može se konstatirati darandman jaradi dobiven iz odnosa mase neohlađenog trupa s glavomi bez iznutrica i žive vage prije klanja pokazuje tendencijeporasta usporedo s porastom žove vage i iznosi 50,1 ń 1,977%. Nameso I. kategorije (butovi i slabine) otpada 43,8%, na meso II.kategorije (plećka, leđa i vrat) 39,6%, a na meso III. kategorije(ostali dijelovi) 16,1% u odnosu na klaoničku masu jaradi odprosječno 7,7 kg. Senzorska ocjena kakvoće mesa jaradi utrupovima, dobivena vrednovanjem boje mišićnog i masnog tkiva tekonformacije trupa, građe, izgleda i konzistencije mesa pobod-sistemu od 1-5 poena, iznosila je prosječno 3,5 poena u muškei 3,8 poena u ženske jaradi, ili sveukupno 3,6 ń 0,308 poena.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dokaz i higijensko značenje sporozoa Toxoplasma gondii u mesu kokoši

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Arežina, Ljudmil
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 6
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 22
  Godina: 1991
  Stranice: od 323 do 330
  Broj referenci: 34
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživana je razina invadiranosti mesa kokoši nesilica saT.gondii kao i njezino veterinarsko-sanitarno značenje u procjenihigijenske ispravnosti mesa. Rezultati pretrage mesa (mišića)kokoši dobiveni postupcima umjetne probave i bojenjamikroskopskog preparata postupkom po Romanovskom i Gimsaipokazuju da razina invazije varira od 8,26 do 11,61 posto iprosječno iznosi 10,1 postotaka ukupnog broja pretraženih uzoraka(n=386). U raspravi se posebno napominje obavezna procjena higijenskeispravnosti invadiranog mesa samo za preradu i govori se ohigijenskoj dispoziciji otpadaka u klaonici i dijagnostici uprimarnoj proizvodnji (Dye-test).

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj pasminskog sastava na prinos i kakvoću svinjskog mesa

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Buković, Branka
  Njari, Bela (86384)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 25 do 31
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraženi su pokazatelji prinosa i kakvoće mesa u svinja pasminešvedski Landrace (skupina A) te tropasminskih križanaca F2generacije švedski Landrace x velika bijela (ž) s Pietrainom (m;skupina B), i njemačkim Landraceom (m; skupina C) u poduzeću ABC"Pomurka", Republika Slovenija. Dobiveni rezultati pokazaše dakrižanci s Pietrainom očituju prednosti u pogledu mesnatosti, aliizraženu osjetljivost na stres s tendencijom očitovanja blijedog,mekanog i vodnjikavog mesa (BMV meso). U spomenutom su pogleduprednosti na strani križanaca s njemačkim Landraceom. Srednjemjesto zauzimaju svinje čiste pasmine švedski Landrace, koje unavedenom uzgoju svinja nisu ni namijenjene za tov i proizvodnjumesa, već služe kao osnova za križanje s drugim pasminama.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje kakvoće goveđeg mesa na liniji klanja

  Autori:
  Njari, Bela (86384)
  Borić, Ante
  Živković, Josip (55725)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 95 do 101
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirani su rezultati ocjene kakvoće i klasifikacije trupovagoveda na liniji klanja u jednoj većoj industrijskoj klaonici uRepublici Hrvatskoj u periodu od 1986.-1990. godine. Propisanojklasifikaciji podvrgnuto je 80.761 goveda, i to 4.533 teleta(5,64%), 62.986 junadi (77,99%) i 13.222 odrasla goveda (16,37%).Najveći broj telećih trupova razvrstan je u II. klasu (82,93%),dok su polovice trupova junadi i odraslih goveda ocijenjene Iklasom u 90,12% odnosno 70,82% slučajeva. Propisani postupci ocjene kakvoće mesa goveda na liniji klanja uvelikoj su mjeri subjektivni, pa ih valja nadopuniti nekimobjektivnim pokazateljima kakvoće.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kakvoća proizvoda životinjskog podrijetla s gledišta propisa i standarda Europske zajednice - Europa '92

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 9
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 379 do 387
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Programi obnove i preustrojstva stočarske proizvodnje i preradestočarskih proizvoda moraju biti u funkciji razvitka iuključivanja hrvatskog poljodjelastva u trendove proizvodnje,međunarodne trgovine i kakvoće proizvoda u okviru EUROPA '92. Utom cilju treba objektivno procijeniti postojeće stanje, naročitos obzirom na nizak stupanj ukupne razvijenosti, gospodarskeučinkovitosti i poslovne sposobnosti proizvodnje i preradestočarskih proizvoda. Treba, također, definirati kakvoćuproizvoda i procijeniti trendove njezina nadzora u tržišnojprivredi u odnosu na mjerila (standarde), modele potrošnje,praksu dereguliranja i potrebu integracije nadzora u ciljuučinkovite zaštite tržišta. U svemu tome posebno značenje imajudobra proizvodna praksa te suvremeno ustrojstvo neposrednog ilaboratorijskog nadzora ("monitoring") kakvoće stočarskihproizvoda što uključuje njihovu ispravnost, vrsnoću i tržišnuprihvatljivost. U pogledu proizvodnje i međunarodne trgovinemesom, mlijekom, jajima i ostalim proizvodima životinjskogpodrijetla valja prihvatiti smjernice EZ-a s kojima se, u okvirusuvremenog veterinarsko-sanitarnog nadzora u javnom zdravstvu,osiguravaju ujednačenost, istovjetna primjena i potpunadostupnost primjene propisa nadzoru službenih organa EZ-a.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje zagađenosti mesa, radnih površina i pribora bakterijama roda Proteus.

  Autori:
  Hadžiosmanović, Mirza (15054)
  Trešćec, Aida
  Živković, Josip (55725)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 0351-0832
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 103 do 109
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživan je stupanj zagađenja sirovna i radnih površina tijekomproizvodnje mesnih prerađevina bakterijama roda Proteus.Rezultati su pokazali da je meso peradi zagađeno vrstama rodaProteus u količini od 8,8%, svježe goveđe meso 7,8% a polutrajnei obarene kobasice neposredno nakon proizvodnje u količini od2,8%. Rezultati pretraga brisova s proizvodnih linija pokazuju daje pripradnika roda Proteus najviše u kobasičarnici (14,6%), naliniji prerade svinja (11,8%) goveda (10,9%), a u manjoj mjeri ina drugim mjestima obrade i prerade mesa. Dobiveni rezultati mogupridonijeti unapređivanju sveukupnog sustava nadzora iprogramiranja mjera zaštite proizvoda i potrošača (HACCP i drugekoncepcije).

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ocjena kakvoće "Naturel" guščje jetre.

  Autori:
  Mioković, Branimir (31875)
  Ko˘sz, Atilla
  Živković, Josip (55725)
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 7
  ISSN: 0351-7149
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 299 do 305
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je istraživana kakvoća toplinski obrađene "Naturel"guščjejetre, zalivene guščjom masti, u keramičkoj posudi. Pretraženiuzorci guščje jetre sadržavali su prosječno 49,9% masti, 35,8%vode, 12,2% bjelančevina i 1,04% minerala. Odlikuje ih visokaenergetska vrijednost od prosječno 2.151 kJ, pri čemu naenergestku vrijednost masti otpada 90,3% (1.942 kJ). Poprosječnom sadržaju masti, te omjeru sadržaja masti ibjelančevina (4,1:1,0), pa omjeru masti i vode (1,4:1,0) može sezaključiti da su u proizvod prerađena guščja jetra visoke kakvoće(I-II kategorije) u kojima sadržaj masti nije prelazio vrijednostod 28-42%. U senzorskoj ocjeni kakvoće pretraženi uzorci "Naturel" guščjejetre očitovali su vrlo visoklu razinu mirisa i okusa, svojstvenoujednačenu mekoelastičnu konzistenciju te svijetlosmeđu boju, štoim, uz primjereno odabrano pakiranje u keramičkim posudama dajesve atribute gurmanskog specijaliteta.

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nalaz ektoparazita Sphyrion lumpi u morskoj ribi.

  Autori:
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Živković, Josip (55725)
  Mioković, Branimir (31875)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 4
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 203 do 210
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na našem je tržištu sve više smrznute morske ribe iz uvoza. Pritome se gotovo redovito susrećemo s problemima koji se, prijesvega, odnose na parazitarne invazije. Osim miksosporidija Kudoaspp. i nematoda Anisakis spp. u posljednje se vrijeme na tržištusve češće nalaze i ribe invadirane ektoparazitom Sphyrion lumpiiz roda Copepoda, koji može uzrokovati organoleptičke promjenekoje dovode u pitanje higijensku ispravnost ribe. U okvirima ovograda izvršene su pretrage uzoraka smrznute škarpine (Sebastesmarinus - Typus marinus i Typus mentella). Ocjena higijenskeispravnosti riba obuhvatila je organoleptičku pretragu u smisluodredaba Pravilnika (Sl.list broj 68/89; NN RH broj 52/91) iparazitološku pretragu na ektoparazita Sphyrion lumpi.Ektoparazit Sphyrion lumpi nađen je u 11 uzoraka, što iznosi55,0% ukupnog broja pretraženih riba (n=20). Osim toga, u 11pregledanih riba otkrivene su i svojstvene upalne promjene kože ilezije u dubini mišića. Ukupno je, dakle, 55,0% pretraženihuzoraka evisceriranih smrznutih škarpina ocijenjeno higijenskineispravnim uslijed uznapredovalih organoleptičkih promjena.Invadiranu ribu treba povući iz prometa i postupcima dorade(narezivanje) osposobiti za prehranu ljudi. Invazija morske ribeektoparazitom Sphyrion lumpi ima, dakle, posve konkretnoveterinarsko-sanitarno značenje, pa je kao čimbenika uvjetnehigijenske ispravnosti odnosno higijenske neispravnosti ribevalja regulirati veterinarsko-sanitarnim propisima.

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Strategija sigurnosti i unapređivanja biološke vrijednosti namirnica životinjskog podrijetla.

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 6
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 339 do 348
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Republika Hrvatska ima prirodne a po njima gospodarske,tehnološke i ostale mogućnosti proizvodnje biološki vrednijehrane. Osim potpune biološko-prehrambene vrijednosti u svezi snjezinim sastavom i građom, i takva hrana mora biti potpunosigurna, tj. higijenski ispravna, kvalitetna i na svaki druginačin posve prikladna za zdravu prehranu ljudi. Narav i veličinuproblema sigurnosti hrane i prehrane određuju javnozdravstveniaspekti njezina onečišćavanja biološkim, kemijskim i fizikalnimuzročnisima bolesti čovjeka. Kako nijedna poteškoća nialternativna tehnologija proizvodnje, sama po sebi, ne isključujepotencijalne mogućnosti onečišćenja hrane, treba proizvoditi svepotrebite, znanstveno provjerene mjere i osigurati uvjete kojijamče sigurnost hrane. Sigurnost hrane je, dakle, veoma značajan integralni,materijalizirani dio sustava prehrane i primarne zdravstvenezaštite pučanstva. Strategija sigurnosti hrane moguća je samo nanačelima dobre proizvodne (poljoprivredne, stočarske,veterinarske i prehrambeno-tehnološke) prakse na osnovamakritične procjene prihvatljiva rizika i učinkovite kontrolekritičnih točaka proizvodnje. Pri tome prednost imaju mjeredjelotvornog izravnog i potpornog posredovanja tejavnozdravstveno provjerenih činjenica. Strategija sigurnosti,uključujući i zaštitu biološke vrijednosti proizvoda obuhvaća,nadalje, koordinaciju i skladan odnos proizvođača, državne uprave(legislative i nadzora) te javnosti uopće (edukacija,izvješćivanje, znaost i struka) a provođenju mjera zaštite iunapređivanja biološke osnove proizvodnje, eliminacije rizika uprehrambenom lancu te sigurnosti hrane i prehrane u funkcijizdravlja i dobrobiti pučanstva. O svemu tome, dakle, ovisi iizvoz prehrambenih proizvoda, u prvom redu namirnica životinjskogpodrijetla.

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje mikrobiološkog zagađenja radnih površina i pribora za jelo u restauracijama zatvorenog tipa.

  Autori:
  Njari, Bela (86384)
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 5
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 267 do 273
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tijekom 1990./91. godine pretraženo je ukupno 667 uzorakaobrisaka s radnih površina u pripremi i pri izdavanju hrane tepribora za jelo (žlica, vilica, nož i tanjur) u restauracijamazatvorenog tipa. Na osnovi zakonskih propisa ocijenjena jemikrobiološka čistoća spomenutih površina i pribora za jelo. Uuzorcima obrisaka radnih površina za pripremu hrane nađene suuvjetno patogene bakterije roda Enterococcus u 5,95 posto, tebakterije Escherichia coli i koagulaza-pozitivni stafilokoki u1,19 posto uzoraka, a na radnim površinama za izdavanje hranenađene su samo bakterije roda Enterococcus u 1,83 postoispitivanih uzoraka. Bakterije roda Enterococcus nađene su još navilicama i tanjurima u 0,90 posto odnosno 0,81 posto obrisaka.Prosječan broj izraslih kolonija bakterija (cfu-colony formingunit) bio je veći na površinama za pripremu hrane (x=11 cfu/cmý)nego na površinama za izdavanje hrane (x= 7 cfu/cmý). Na priboruza jelo bio je nazočan ovaj prosječni broj bakterija: tanjurix=300 cfu/ml, žlice i vilice x= 200 cfu/ml te noževi x=180cfu/ml. U zbirnoj ocjeni mikrobiološke čistoće bolje su ocijenjene radnepovršine za izdavanje nego radne površine u pripremi hrane. Odpribora za jelo najbolju su ukupnu mikrobiološku čistoću imalinoževi i žlice u usporedbi s tanjurima i vilicama.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Trendovi higijene namirnica u javnom zdravstvu

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Časopis: Hrvatski veterinarski vjesnik
  Broj: 3-4
  ISSN: 1330-1292
  Volumen: 21
  Godina: 1993
  Stranice: od 65 do 71
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prevencija alimentarnih infekcija i intoksikacija te biologija uzročnih agensa, pa ostaci biološki djelatnih tvari i ostalih zagađivala u namirnicama, dijagnostičke metode, problemi masovne prehrane, legislacija i ustroj nadzora, HACCP-koncepcija (Hazard Analysis Critical Control Points), strategija edukacije nadzornih organa i potrošača i ostali utjecajni čimbenici higijene i tehnologije namirnica, imaju sve veće značenje u teoriji i praksi veterinarsko-sanitarnog nadzora, posebice u svjetskom trendu emancipacije veterinarskog javnog zdravstva. Posbeno značenje u higijeni namirnica ima striktna primjena SQA (Safety-Quality-Acceptability), HACCP i ostalih suvremenih koncpecija sustavnog inspekcijskog nadzora namirnica.

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj hranidbe životinja na kakvoću i ispravnost namirnica životinjskog podrijetla

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Mioković, Branimir (31875)
  Hadžiosmanović, Mirza (15054)
  Časopis: Krmiva
  Broj: 3
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 36
  Godina: 1994
  Stranice: od 135 do 140
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Uz genetske i neke druge ekološke čimbenike, hranidba životinja je osnova kakvoće namirnica životinjskog podrijetla. To se, prije svega, odnosi na sastav i biološku vrijednost, te na očitovanje nepoželjnih promjena, koje dovode u pitanje kakvoću i ispravnost proizvoda u prehrani ljudi. Namjerna i nenamjerna uporaba veterinarskih lijekova u stočnoj hrani, te uporaba kemijskih sredstava u zaštiti bilja, najznačajniji su putevi kemijskog zagađivanja namirnica i ugrožavanja javnog zdravstva. Razina spomenutog zagađivanja zavisi pak o boljim ili umanjenim mogućnostima uporabe spomenutih sredstava u poljoprivrednoj, stočarskoj i veterinarskoj prakis. To se odnosi na sva glavna zagađivala namirnica, i to na antibiotike, hormene i hormonima slične supstancije, antiparazitike i ostale lijekove, pesticide, mikotoksine, teške kovine i radioaktivne tvari. Spomenuta se zagađivala zajedno s enteropatogenim i ostalim bakterijama longitudinalno promeću u prehrambenom lancu. U kontekstu osiguranja ispravnosti i kakvoće namirnica značajna je i uloga dobre veterinarske prakse u okvirima SQA koncepcije koja, dakle, uključuje kakvoću, sigurnost i prihvatljivost namirnica u rpometu. S time u svezi valja naglasiti da je tradicionalni sustav kontrole manjkav u rješavanju problema "prikrivenih rizika", posebnice s obzirom na potencijalno zagađivanje namirnica enteropatogenim bakterijama i ostacima veterinarskih lijekova u proizvodima prividno zdravih životinja. Zbog toga je sustav okomito integrirane zaštite kakvoće i sigurnosti namirnica nazvan LISA-sustav supsidijaran tradicionalnim sustavima nadzora, jer uključuje kontrolu stočne hrane i dodataka stočnoj hrani, farma i pogona za proizvodnju namirnica uzduž cijeloga prehrambenog lanca, pa sve do potrošača. LISA-sustav svodi se, dakle, na totalnu kontrolu, koja uključuje pravila dobre proizvodne prakse u svim fazama proizvodnog ciklusa, uključujući proizvodnju stočne hrane i hranidbu životinja. Stoga, strategija sigurnosti u funkciji razvitka proizvodnje i nadzora kakvoće aproizvoda moguća je samo na spomenutim načelima i na implementaciji HACCP-koncepcije i ostalih suvremenih koncepcija, koje se mahom temelje na prepoznavanju i procjeni realno prihvatljiva rizika i kontrolnih točaka proizvodnje. Time one dobivaju univerzalno značenje u kontroli proizvodnog procesa od primarne proizvodnje biljaka i životinja, pa sve do gotova proizvoda i stola potrošača. U raspravi su prikazana spomenuta i ostala načela strategije sigurnosti i kakvoće namirnica u odnosu na proizvodnju hrane i hranidbu životinja.

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj hranidbe na kakvoću stočnih proizvoda

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Časopis: Krmiva
  Broj: 4
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 36
  Godina: 1994
  Stranice: od 195 do 199
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U raspravi su izvršene procjene utjecaja hranidbe životinja na higijensku ispravnost i kakvoću stočnih proizvoda u funkciji zdrva prehrane i dobrobiti potrošača. To se prije svega odnosi na pozitivni utjecaj hranidbe na biološko-prehrambenu vrijednost i kakvoću proizvoda pa na negativne utjecaje hranidbe kao značajnog čimbenika prehrambenog lanca te strategije sigurnosti hrane i prehrane. U raspravi su prikazani javnozdravstveni, nutricionistički, etički, socijalnogospodarski, proizvodno-tehnološki i ostali čimbenici sigurnosti hranidbe životinja u funkciji sigurnosti hrane i prehrane. Prikazani su i primjeri utjecaja hrandibe na kakvoću mesa, naročito s obzirom na zaštitno djelovanje Vit.E na poželjnu boju mesa te na odstupanja u kakvoći svinjskog mesa, poznato pod nazivima blijedo, mekano i vodnjikavo meso (en. PSE), odnosno tvrdo , suho i tamno meso (en. DFD).

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Nalaz bakterija Listeria spp. u mesu u Republici Hrvatskoj.

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Uhitil, Sunčica
  Hadžiosmanović, Mirza (15054)
  Naslov zbornika: 3rd World Congress Foodborne Infections and Intoxications
  Jezik: engleski
  Mjesto: Berlin, Njemačka
  Godina: 1992
  Stranice: od 501 do 505
  Skup: 3rd World Congress Foodborne Infections and Intoxications.
  Održan: od 16.06.92 do 19.06.92

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ostaci štetnih tvari u namirnicama i veterinarsko javno zdravstvo - Legislastiva i praksa

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Urednici
  Rajković-Kokanović, Nada
  Naslov zbornika: "Ostaci štetnih tvari u životinjama i njihovim tkivima"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 4
  Skup: Ostaci štetnih tvari u životinjama i njihovim tkivima
  Održan: od 15.12.94 do 16.12.94
  Sažetak: Naš je cilj unaprijediti djelatnost veterinarsko-sanitarnog nadzora proizvoda životinjskog podrijetla koji obuhvaća ocjenu njihove higijenske ispravnosti, uključujući i pregled na nazočnost bio-rezidua i radionuklida. Veterinarsko-sanitarni nadzor je sastavnica doktrine i strategije sigurnosti hrane i prehrane koja obuhvaća potrebne mjere i uvjete dobre proizvodne prakse u cilju osiguranja sigurnosti zdravstvene ispravnosti, nepatvorenosti i podobnosti namirnica u prehrani ljudi (Živković, 1993). U odnosu na longitudinalno prometanje kemijskih zagađivala u prehrambenom lancu , na prvom su mjestu dobra proizvodna uključujući i veterinarsku praksu, monitoring te ostale mjere zaštite od zagađivanja stočne hrane te sirovine i proizvoda u tehnološkom procesu njihove obrade i prerade. To se odnosi na sva zagađiovala, i to na antibiotike, hormone, antiparazitike, pesticide, mikotoksine, biotoksine, teške kovine, radionuklide, veterinarske lijekove i sredstva za DDD te na aditive u obradi i preradi namirnica.
  Ostalo: Prof.dr.sc. Josip Živković - član organizacijskog odbora seminara "Ostaci štetnih tvari u životinjama i njihovim tkivima"

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ostaci štetnih tvari u namirnicama i veterinarsko javno zdravstvo - legislativa i praksa

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Urednici
  Rajković-Kokanović, Nada
  Naslov zbornika: Ostaci štetnih tvari u životinjama i njihovim tkivima"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Vinkovci
  Godina: 1995
  Stranice: od 1 do 9
  Skup: Ostaci štetnih tvari u životinjama i njihovim tkivima
  Održan: od 23.02.95 do 24.02.95
  Sažetak: Naš je cilj unaprijediti djelatnost veterinarsko-sanitarnog nadzora proizvoda životinjskog podrijetla koji obuhvaća ocjenu njihove higijenske ispravnosti, uključujući i pregled na nazočnost bio-rezidua i radionuklida. Veterinarsko-sanitarni nadzor je sastavnica doktrine i strategije sigurnosti hrane i prehrane koja obuhvaća potrebne mjere i uvjete dobre proizvodne prakse u cilju osiguranja sigurnosti, zdravstvene ispravnosti, nepatvorenosti i podobnosti namirnica u prehrani ljudi (Živković, 1993). U odnosu na longitudinalno prometanje kemijskih zagađivala u prehrambenom lancu, na prvom su mjestu dobra proizvodna, uključujući i veterinarsku praksu, monitornig te ostale mjere zaštite od zagađivanja stočne hrane te sirovina i proizvoda u tehnološkom procesu njihove obrade i prerade. To se ofnosi na sva zagađivala, i to na antibiotike, hormone, antiparazitike, pesticide, mikotoksine, biotoksine, teške kovine, radionuklide, veterinarske lijekove i sredstva za DDD te na aditive u obradi i preradi namirnica.
  Ostalo: Prof.dr.sc. Josip Živković, član organizaciojskog odbora seminara

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kakvoća i higijenska ispravnost mesa u funkciji unapređivanja peradarstva

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Njari, Bela (86384)
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Urednici
  Mudrić, Slobodan
  Naslov zbornika: Zbornik Peradarski dani
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96259-0-4
  Stranice: od 58 do 67
  Skup: Savjetovanje Peradarski dani
  Održan: od 05.10.94 do 07.10.94

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: HACCP- koncepcija sanitacije u klaonici kunića

  Autori:
  Njari, Bela (86384)
  Živković, Josip (55725)
  Urednici
  Vinković, Bara
  Naslov zbornika: Dezinf., dezins., deratiz.- u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96576-0-1
  Stranice: od 173 do 180
  Skup: Znanstvenostručni skup s međunarodnim sudjelovanjem - Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša
  Održan: od 28.09.95 do 30.09.95
  Sažetak: U raspravi su prikazani industrijksa klaonička obrada kunića, HACCP-koncepcija veterinarsko-sanitarnog nadzora te uloga i značenje mjera sanitacije u klaonici kunića. Na prvom su mjestu propisani veterinarsko-sanitarni normativi, koji u posljednje vrijeme dobivaju na značenju u okvirima suvremenih koncepcija (HACCP i dr.) te suvremenih postupaka sanitacije u klaonici kunića (CIP i dr.). Bez tih se koncepcija ne mogu osigurati potrebite mjere sprečavanja i kontrole zagađivanja mesa kunića enteropatogenim (salmonella spp.) i ostalim patogenim (Staphylococcus, Listeria spp.) i gnjiležnim bakterijama.

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Weights of fresh, salted, pressed, smoked and matured Hams

  Autori:
  Matoković, Josip
  Sviben, Marijan
  Živković, Josip (55725)
  Urednici
  Stekar, Jasna
  Naslov zbornika: Zb. Biotehniške fak. v Ljubljani: Perspektive proizvodnje različnih vrst mesa
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 0459-6404
  Stranice: od 191 do 195
  Skup: 3. mednarodni simpozij "Živinorejski znanstveni dnevi" Perspektive proizvodnje različnih vrst mesa
  Održan: od 26.09.95 do 29.09.95

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Strategija sigurnosti i unapređivanja biološke vrijednosti namirnica životinjskog podrijetla

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Urednici
  Katica, Dijana
  Naslov zbornika: Zbornik radova Hrvatska: Biološki vrednijom hranom u Europu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6387-01-8
  Stranice: od 46 do 50
  Skup: Hrvatska: Biološki vrednijom hranom u Europu
  Održan: od 25.05.95
  Ostalo: Prof.dr.sc. Josip Živković - član izdavačkog odbora

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Trendovi higijene namirnica u javnom zdravstvu.

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 59 do 60
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak "Veterinarska znanost i struka".
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Novi postupci nadzora u ocjeni bakteriološke ispravnosti junećeg mesa.

  Autori:
  Mioković, Branimir (31875)
  Kovačić, Mijo
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 61 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak "Veterinarska znanost i struka".
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Nalaz i higijensko značenje bakterija Listeria spp. u mesu.

  Autori:
  Uhitil, Sunčica
  Živković, Josip (55725)
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 62 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak "Veterinarska znanost i struka".
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ocjena mikrobiološke kakvoće gotovih jela od mesa.

  Autori:
  Petani, Nada
  Živković, Josip (55725)
  Rukavina, Vladimir
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 63 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak "Veterinarska znanost i struka".
  Održan: od 24.04.93 do 25.06.93

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Istraživanje higijenske kakvoće krvi kao sirovine u industriji mesa.

  Autori:
  Horčička, Marija
  Hadžiosmanović, Mirza (15054)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 64 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak "Veterinarska znanost i struka".
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mikrobiološka kakvoća ovčjeg mesa.

  Autori:
  Kadrija, Rrustem
  Hadžiosmanović, Mirza (15054)
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 65 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak "Veterinarska znanost i struka".
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prevalencija iksrice Cysticercus bovis s. inermis s posebnim obzirom na patohistološke promjene.

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Velimirović, Dragan
  Džaja, Petar
  Grabarević, Željko
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 66 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak "Veterinarska znanost i struka".
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ocjena kakvoće "Naturel" guščje jetre.

  Autori:
  Mioković, Branimir (31875)
  Ko˘sz, Atilla
  Živković, Josip (55725)
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 67 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak "Veterinarska znanost i struka".
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Istraživanje bakteriološke ispravnosti proizvoda od jaja.

  Autori:
  Pranjić, Darinka (37115)
  Sambolek, Božena
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 71 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak "Veterinarska znanost i struka".
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 33. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Nalaz ektoparazita Sphyrion lumpi u morskoj ribi.

  Autori:
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Živković, Josip (55725)
  Mioković, Branimir (31875)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 72 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak "Veterinarska znanost i struka".
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 34. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Značenje virusa za higijenu namirnica animalnog podrijetla

  Autori:
  Njari, Bela (86384)
  Madić, Josip
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 73 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak "Veterinarska znanost i struka".
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Nalaz bakterija Salmonella spp. u mesu peradi na zagrebačkom tržištu

  Autori:
  Jakšić, Slavica
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 74 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak "Veterinarska znanost i struka".
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93

 36. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Novija saznanja o procjeni biološke vrijednosti namirnica životinjskog podrijetla

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Hadžiosmanović, Mirza (15054)
  Mioković, Branimir (31875)
  Njari, Bela (86384)
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Urednici
  Katica, Dijana
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka referata savjetovanja "Prehranom do zdravlja"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 5
  Skup: Međunarodni sajam medicina i tehnika 94. Savjetovanje: "Prehranom do zdravlja"
  Održan: od 25.05.94
  Sažetak: Iz poznavanja evolucije prehrane a i inače iz znanosti o prehrani nedvojbeno proistječe da su namirnice životinjskog podrijetla osnova biološki vrijedne prehrane u funkciji rasta, razvitka i održavanja fiziološke sposobnosti organizma. Ne ulazeći u procjene biološke vrijednosti namirnica u odnosu na hranidbene potrebe čovjeka valja naglasiti da se mijenjaju tradicionalna shvaćanja o vrijednosti namirnica kao izvora energije. To se u najvećoj mjeri odnosi na lipide. U svezi navedenog valja naglasiti da svojstveni sastav lipida, posebice u odnosu na masne kiseline i kolesterol daju svinjskom mesu stanovite nutricionističke prednosti. Spoemnute se spoznaje odnose i na meso kunića kojemu zbog umanjene količine lipida, kolesterola, odnosno uvećane količine bjelančevina i minerala mnogi pridaju posebne nutricionističke prednosti u odnosu na ostale vrste mesa.Riba, pak, s obziorm na kemijski sastav, energetsku vrijednost i sadržaj zaštitnih tvari nimalo ne zaostaje za mesom i drugim namirnicama. Što više, zbog znatnijeg sadržaja nekih vitamina i oligoelemenata te zbog bolje probavljivosti bjelančevina, riba može imati i veću biološku vrijedmost u odnosu na meso životinja za klanje. Suvremena razmišljanja o kakvoći mesa i ostalih namirnica ukazuju da će u budućnosti njihove proizvodnje i potrošnje dobivati na značenju slijedeća tri osnovna činioca: 1. primjena normizacije na osnovi vrednovanja njihova sastava i kakvoće; 2. unapređivanje kakvoće na sonovi postignuća u području genetike, hranidbe i organizacije uzgoja životinja; i 3. izrada modela potrošnje namirnica u odnosu na navike, zdravstvewne potrebe i moguće promjene u načinu prehrane naroda.
  Ostalo: prof.dr.sc. Josip Živković - član organizacijskog odbora

 37. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj hranidbe na kakvoću i ispravnost namirnica životinjskog podrijetla

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Mioković, Branimir (31875)
  Hadžiosmanović, Mirza (15054)
  Urednici
  Zlatić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka: Proizvodnja stočne hrane i hranidba
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 49 do 50
  Skup: Savjetovanje: Proizvodnja stočne hrane i hranidba
  Održan: od 06.10.93 do 09.10.93
  Sažetak: Uz genetske i neke druge ekološke čimbenike, hranidba životinja je osnova kakovće namirnica životinjskog podrijetla. To se, prije svega, odnosi na sastavi biološku vrijednost, te na očitovanje nepoželjnih promjena, koje dovode u pitanje kakvoću ispravnosti proizvoda u prehrani ljudi. Namjerna i nanamjerna uporaba veterinarskih lijekova u stočnoj hrani, te uporaba kemijskih sredstava u zaštiti bilja, najznačajniji su putevi kemijskog zagađivanja namirnica i ugrožavanja javnog zdravstva. Razina spomenutog zagađivanja zavisi pak o boljim ili umanjenim mogućnostima uporabe spomenutih sredstava u poljoprivrednoj, stočarskoj i veterinarskoj praksi. To se odnosi na sva glavna zagađivala namrincia, i to na antibiotike, hormone i hormonima slične supstancije, antiparazitike i ostale lijekove, pesticide, mikotoksine, teške kovine, radioaktivne tvari. Spomenuta se zagađivala zajedno s enteropatogenim i ostalim bakterijama longitudinalno promeću u prehrambenom lancu. U kontekstu osiguranja ispravnosti i kakvoće namirnica značajna je i uloga dobre veterinarske prakse u okvirima SQA koncepcije koja, dakle, uključuje kakvoću, sigurnost i prihvatljivost namirnica u prometu. S time u svezi valja naglasiti da je tradicionalni sustav kontrole manjkav u rješavanju problema "prikrivenih rizika", posebice s obzirom na potencijalno zagađivanje namirnica enteropatogenim bakterijama i ostacima veterinarskih lijekova u proizvodima prividno zdravih životinja. Zbog toga je sustav okomito integrirane zaštite kakvoće i sigurnosti namirnica nazvan LISA-sustav supsidijaran tradicionalnim sustavima namirnica uzduž cijeloga prehrambenog lanca, pa sve do potrošača. LISA-sustav svodi se, dakle, na totalnu kontrolu, koja uključuje pravila dobre proizvodne prakse u svim fazama proizvodnog ciklusa, uključujući proizvodnju stočne hrane i hranidbu životinja. Stoga, strategija sigurnosti u funkciji razvitka proizvodnje i nadzora kakvoće proizvoda moguća je samo na spomenutim načelima i na implementaciji HACCP-koncepcije i ostalih suvremenih koncepcija koje se mahom temelje na prepoznavanju i procjeni realno prihvatljiva rizika i kontrolnih točaka proizvodnje. Time one dobivaju univerzqalno značenje u kontroli proizvodnog procesa od primarne proizvodnje biljaka i životinja, pa sve do gotova proizvoda i stola potrošača. U raspravi su prikazana spomenuta i ostala načela strategije sigurnosti i kakvoće namirnica u odnosu na proizvodnju hrane i hranidbu životinja.
  Ostalo: Prof.dr.sc. Josip Živković, član programskog odbora

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Proizvodnja i ocjena kakvoće paniranih proizvoda od mesa peradi

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Mioković, Branimir (31875)
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Vodopija, Snježana
  Urednici
  Lovrić, Tomislav
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka 2. hrvatskog kongresa prehrm tehn., biotehn. i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 55
  Skup: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 15.07.94 do 17.09.94
  Sažetak: U radu su prikazani tehnologija proizvodnje te rezultati kemijske i bakteriološke pretrage u oblikovanim, paniranim i pečenim proizvodima od mesa peradi. Ukazuje se na razlike u postupcima utvrđivanja i parametrima kemijskog sastava paniranih proizvoda u odnosu na europske standarde, kao i na pokazatelje mikrobiološke kakvoće proizvoda. Utvrđena razina zagađenja ukazuje na potrebu da se Listeria spp. zbog njihova javnozdravstvenog značenja uvrste u monitoring-program veterinarsko-sanitarnog nadzora u proizvodnji i u prometu mesa peradi u Republici Hrvatskoj, na način kako je to učlinjeno u Europskoj uniji i SAD.

 39. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Higijensko značenje i dokaz Campylobacter jejuni et coli u mesu.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 03.10.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 156
  Sažetak: Istraživana je prevalencija Campylobacter jejuni et coli uobriscima s površine trupa i iz pleurovisceralne šupljine pilića(brojlera) nakon klanja i obrade u industrijskoj i u obrtničkojklaonici i u maloprodaji, pa u obriscima s površine trupovasvinja i goveda zaklanih u industrijskoj klaonici. Za izolacijuspomenutih bakterija upotrijebljene su četiri selektivne hranjivepodloge (Campylobacter beskrvna podloga (mod. CCDA-Prestonpodloga), "Zagrebačka podloga", Blaser-Wangova podloga iButzlerova podloga) a uvjeti potrebne mikroaerofilije uinkubaciji postignuti su na tri načina, i to upotrebom Fortnerovanačela, upotrebom anaerobnog lonca s generatorima plina u omotu(Gas generator box "Campylobacter" i Campy_pak Plus) te postupkaizgaranja metanola u anaerobnom loncu. Iz dobivenih rezultatakoji su dijelom provjereni u Worcester Royal Infirmary,Worcester, England, vidljivo je da se broj pozitivnih nalazaC.jejuni et coli kreće u granicama od 10-54% u uzorcima izindutrijske klaonice, odnosno 6-23% u uzorcima mesa pilića izobrtničke klaonice. Broj pozitivnih nalaza C.jejuni et coli uuzrocima mesa pilića u maloprodaji koji su potjecali izindustrijske klaonice kretao se u granicama od 1-31% a u uzorcimamesa pilića koji su potjecali iz obrtničke proizvodnje ugranicama od 0-17%. Iz prikazanih je rezultata, nadalje, vidljivoda broj pozitivnih nalaza C.jejuni et coli u svinjskom mesuiznosi prosječno 7,2%, a u goveđem 4,7%. Najveći broj pozitivnih nalaza polučen je s pomoću upotrebeCampylobacter beskrvne selektivne podloge (mod.CCDA-Prestonpodloga) i to u mikroaerofilnim uvjetima inkubacije koji supostignuti izgaranjem metanola. Ako se apstrahiraju razlikeizmeđu upotrijebljenih postupaka izolacije onda je redosljedprevalnecije C.jejuni et coli u mesu slijedeći: meso pilića s15,7%, meso svinja s 7,2% i meso goveda s 4,7% pozitivnih nalaza. U raspravi su prikazana načela suvremene organizacijeveterinarsko-sanitarnog nadzora u svrhovitoj kontroli zagađenjamesa sa C.jejuni et coli (HACCP-koncepcija).


 40. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Higijensko značenje i postupci izolacije Listeria monocytogenes u mesu.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 09.06.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 130
  Sažetak: Istraživani su prevalnecija i učinkovitost različitih postupakaizolacije i determinacije bakterija Listeria spp. u 477 uzorakamesa teladi, junadi, goveda, svinja i pilića te usitnjena,miješanog goveđeg i svinjskog mesa u Republici Hrvatskoj.Istraživanjem su obuhvaćeni uzorci različitih vrsta i kategorijamesa neposredno nakon obrade u industrijskim i obrtničkimklaonicama, te u prometu na malo. U istraživanjima suupotrijebljena tri postupka izolacije i kulturelno-morfološkedeterminacije Listeria spp. u mesu, i to: 1) postupak tzv. hladneinkubacije i selektivne izolacije spomenutih bakterija pomoćuL-bujona (Merck, Nr. 10985) i L-agara (Merck, Nr. 10986;Merck-postupak); 2) postupak koji uključuje predobogaćivanje uUVM-bujonu te naknadno obogaćivanje u Fraserovoj otopini iselektivnu izolaciju pomoću MOX-agara (USDA/FSIS-postupak); 3)postupak koji uključuje predobogaćivanje u UVM 1-bujonu("Biolife", No. 401598), naknadno obogaćivanje u UVM 2-bujonu("Biolife", No. 401599) i izolaciju pomoću Listeria Palcam agara("Biolife", No. 401604; "Bilife"-postupak). Iz dobivenih je rezultata razvidno da se je "Biolife"-postupakizolacije Listeria spp. iz mesa pokazao po broju pozitivnihnalaza (30,0%, n=130) za više nego dvostruko djelotvornijim uodnosu na USDA/FSIS-postupak (13,7%, n=117), odnosno zasedmerostruko djelotovornijim u odnosu na Merck-postupak (4,3%,n=230). Broj pozitivnih nalaza Listeria spp. iznosio je, uzupotrbu sva tri spomenuta postupka, 51,5% u usitnjenom mesu(n=68), 36,7% u goveđem mesu (n=30), 12,8% u svinjskom mesu(n=39), 7,7% u telećem mesu (n=13), 5,6% u piulećem mesu (n=36)te 3,8% u junećem mesu (n=291) ili sveukupno 13,6% u svimpretraženim uzorcima različitih vrsta i kategorija mesa (n=477). Izolirani sojevi Listeria spp. (n=65, 13,6%) biokemijski sudeterminirani i potvrđeni u referalnom centru u Zagrebu, kao L.monocytogenes 54 soja (11,3%), L.innocua 9 sojeva (1,9%), iL.ivanovii 2 soja (0,4%). Utvrđena razina zagađenja ukazuje na potrebu da se Listeria spp.zbog njihova javnozdravstvenog značenja uvrste umonitoring-programe u okvirima veterinarsko-sanitarnog nadzora uproizvodnji i u prometu mesa u Republici Hrvatskoj, na način kakoje to učinjeno u Europskoj zajednici i SAD.


 41. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Ocjena kakvoće bijelih mesnatih svinja na liniji klanja u "ABC Pomurka".
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 15.05.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 105
  Sažetak: Proizvodnja svinjskog mesa zauzima vrlo značajno mjesto u ukupnojproizvodnji i potrošnji mesa u našoj zemlji. U okvirima"ABCPomurka" u Murskoj Soboti podignuta je nova farma svinjaNemščak, sa zadatkom da se u njoj proizvodi kvalitetno svinjskomeso za domaće tržište i za izvoz. U okviru ove rasprave istražena je i priakzana kakvoća mesasvinja čiste pasmine švedski Landrace i križanaca F2-generacijesa Pietrainom odnosno njemačkim Landraceom. Na osnovi dobivenihrezultata može se zaključiti da je kakvoća mesnatih svinjazadovoljavajuća s mogućnošću daljnjeg poboljšanja. Tovljenike odlikuje klaonička masa od prosječno 78,43 kg, prinosmesa od 32,56 kg odnosno 40,16% i prosječna debljina leđneslanine od 25,70 mm i duljine polovica od prosječno 78,51 cm, pase prema spomenutom standardu tovljenici mogu razvrstati uskupinu mesnatih svinja. Meso je u prosjeku svijetlocrvene boje, vlažno, mekanekonzistencije i osrednje sposobnosti vezanja vode, a pH sepostepeno smanjuje (pH1=5,96) a nakon 24 sata očituje prosječnuvrijednost od pH2=5,65. U pogledu mesnatosti i istraženihpokazatelja kakvoće prednosti su na strani mesa križanih svinjasa Pietrainom i njemačkim Landraceom. Svi rezultati i navodi uliteraturi ukazuju da bolje izraženu mesnatost svinja pratitendencija razvoja blijedog, vodnjikavog i mekanog mesa(BMV-meso).


 42. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Istraživanje kakvoće goveđeg mesa na liniji klanja.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 30.12.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 89
  Sažetak: U okvirima ove rasprave istražena je klaonička vrijednost ikakvoća mesa goveda svih kategorija na liniji klanja jedne mesneindustrije tijekom 1986. do 1990. godine. Ocjena kakvoće trupovai polovica goveda na liniji klanja izvršena je po odredbamastandrada JUS E.C.1.022/1974. Tijekom pet godina ocijenjeno je 80.761 grlo goveda svihkategorija. U odnosu na ukupan broj teladi je bilo 5,64%, ajunadi 77,99% dok su odrasla goveda prezentirana u količini od16,73%. Na osnovi dobivenih rezultata može se zaključiti da je kakvoćateladi bila znatno slabija u odnosu na kakvoću junadi i odraslihgoveda. Telad je prezentirala prosječna živa masa od x= 171,73kgi prosječna masa toplog trupa od x=94,45 kg uz prosječni randmanod 55%. U postupcima ocjene prema, spomenutom standardu, najvećibroj teladi svrstan je u II. klasu (82,93%), a daleko manji broju I. klasu (10,84%(. U ekstra (E) klasu tijekom pet godina nijesvrstan niti jedan teleći trup, dok je 6,59% telećih trupovasvrstano izvan klasa. Prosječna je, pak, masa junadi iznosilax=442,82 kg, a prosječna masa toplih polovica x=252,72 kg, dok jeprosječni randman bio x=57,07%. Juneće polovice su uglavnom bileu značajno manjoj mjeri prisutne (x=7,78%, odnosno x=1,81%), a0,28% polovica ocijenjeno je izvan klasa. Odrasla goveda odlikujeprosječna živa masa od x= 522,94 kg i prosječna masa toplihpolovica x=255,81 kg te prosječno klaoničko iskorištenje(randman) x= 48,92%. Polovice odraslih goveda u 70,82% slučajevačine I.klasu i u 19,48% slučajeva II. klasi, a III. klasa je bilaprisutna u 8,55% slučajeva. Izvan klasa bilo je svrstano 1.16%goveđih polovica. Postojeću subjektivnu ocjenu kakvoće goveđeg mesa na linijiklanja potrebno je nadopuniti objektivnim pokazateljima kakvoćemesa.


 43. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Istraživanje higijensko-tehnoloških pokazatelja rasijecanja junećeg mesa pod nazivom "milanski rez".
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 08.03.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 46
  Sažetak: Milanski rez predstavlja dio mesa zadnje juneće četvrtine, kojise dobiva klanjem junadi obaju spolova starosti najviše do 18mjeseci. Milanski rez nastaje rasijecanjem juneće polovice između9. i 10. rebra, odnosno leđnih kralježaka. Sa zadnje četvrtine sezatim odvaja trbušna stijenka (potrbušina) rezom koji počinje odkoljenog nabora preko slabinskog dijela i preostala četiri rebra.Rez od prednjeg dijela zdjeličnih kostiju ide paralelno skralješnicom na rastojanju od 18-20 cm. Na ovaj način semilanskim rezom dobiva but u užem smislu te slabinski dio i dioprsne oblasti kičmenog stupa s pripadajućim rebrima i mišićima. Konfekcioniranjem milanskog reza u meso bez kostiju, dobivaju seslijedeći osnovni dijelovi: pisana pečenica, leđa, kuk,unutrašnja butina, crna pečenica, bijela pečenica, ruža. Prema podacima ispitivanja milanski rez sadrži u prosjeku 17,15%kostiju, 4,97% masnog i vezivnog tkiva i 52,86% konfekcioniranogjunećeg mesa bez kostiju. Iskorištenje milanskog reza pri proizvodnji junećeg mesa bezkostiju za domaće tržište u skladu sa zakonskim propisima okategorizaciji junećeg mesa, iznosi: E kategorije 3,87%, I.kategorije 42,15%, II. kategorije 6,84% i III. kategorije 4,24%.


 44. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Istraživanje bakteriološke kakvoće polutrajnih kobasica.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 12.06.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 75
  Sažetak: U raspravi su prikazani rezultati analize bakteriološke kakvoćepolutrajnih kobasica koje su proizvedene na osnovi proizvođačkespecifikacije u Industriji mesa "Križevčanka" u Križevima uperiodu od 1985-1989. godine. Iz dobivenih je rezultata vidljivoda propisane uvjete bakteriološke ispravnosti nije zadovoljilo3,5% u odnosu na ukupni broj pretraženih uzoraka kobasica(n=607). Propisane uvjete bakteriološke ispravnosti zadovoljilisu svi pretraženi uzorci "Alpske kobasice", "Savske kobasice" i"Moslavačke kobasice". Broj bakteriološki neispravnih uzoraka"Kalničke kobasice", "Domaćeg jegera" i "Mortadele" iznosio je9,5%, 2,8% i 10,3% odnosno 6,7% u odnosu na ukupni brojpretraženih uzoraka spomenutih kobasica (n=313). Uzorkomneispravnosti je zagađenje nadjeva kobasica sulfit-reduktivnimklostridijama. Spomenuti se rezultati bakteriološke pretrage mogutumačiti upotrebom mesa lošije kakvoće te iznutrica, kožica izačina za koje je sirovine poznato da su lošije mikrobiološkekakvoće.


 45. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Tehnološko značenje mikroorganizama u proizvodnji trajnih kobasica. Izbor iz literature.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 13.05.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 75


 46. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Istraživanje mikrobiološke kakvoće gotovih jela od mesa
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 05.05.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 40
  Sažetak: U raspravi su prikazani rezultati istraživanja mikrobiološkekakvoće gotovih jela od mesa u limenci i uzoraka smrznutihgotovih jela od mesa proizvedenih u poduzeću "Zagrepčanka",Zagreb. Interpretacija rezultata izvršena je po odredbama Pravilnika(Sl.list broj 45/1983 i Narodne novine RH broj 52/91). Dobivenirezultati pokazuju da primijenjena tehnolgoija osiguravaproizvodnju higijenski ispravnih proizvoda. O tome svjedoćipodatak da su pretraženi uzorci gotovih jela u limenkama upotpunosti zadovoljili odredbe citiranog Pravilnika, dok susmrznuta gotova jela odstupala od propisanih normativa na raziniod 2,8%. U raspravi je istaknuta potreba da u zakonske propise valjauvrstiti pouzdane i brze postupke mikrobiološke pretrage te normeuzorkovanja i interpretacije rezultata pretrage u cilju kontrolekritičnih točaka i mikrobiološkog nadzora sirovina i stalnognadzora cjelokupnog tehnološkog procesa proizvodnje.


 47. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Istraživanje veterinarsko-sanitarnih uvjeta klanja peradi
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Autor: AGANOVIĆ IBRAHIM
  Datum obrane: 14.10.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 88
  Sažetak: U okvirima ove rasprave istraživani su veterinarsko-sanitarni itehničko-tehnološki uvjeti projektiranja i izgradnje obrtničkeklaonice peradi pa mikrobiološka ispravnost, kakvoća i tržišnavrijednost mesa tovljenih pilića (brojlera) u spomenutojklaonici. Dosljednom primjenom veterinarsko-sanitarnih propisa i na osnoviprimjerenog tehnološkog projekta moguće je projektirati iizgraditi komunalnu, obrtničku klaonicu peradi, koju ovisno okapacitetu klanja i obrade (do 500 pilića/dan) odlikuju skromnigabariti (40-50m2) i pretežno manualna obrada sa vrlo skromnomupotrebom po tehničko-tehnološkim osobinama nedostatne opreme zaomamljivanje, iskrvarenje, šurenje, čerupanje i evisceracijupilića. U takvoj propisno izgrađenoj i opremljenoj klaonici i uzstriktnu primjenu propisa o veterinarsko-sanitarnoj kontroli ihigijeni proizvodnje, može se proizvoditi meso pilića koje je pomikrobiološkoj ispravnosti i pokazateljima kakvoće bolje ili jena razini mesa pilića iz industrijskih klaonica. To se prijesvega odnosi na stupanj kontaminacije mesa enteropatogenimbakterijama (Salmonella spp. i Campylobacter spp.) te naučestalost tehnoloških grešaka na mesu nastalih tijekom životapilića odnosno tijekom klaoničke obrade. Zbog očitovanjaspomenutih grešaka i drugih nedostataka 21,8% pregledanih trupovanije bilo moguće razvrstati u najbolju klasu, 5,8% trupova jerazvrstano van klase a 0,96% trupova je poveterinarsko-sanitarnim propisima ocijenjeno higijenskineispravnim za javnu potrošnju.


 48. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Istraživanje bakteriološke kakvoće mesa ovaca
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Autor: AGANOVIĆ IZET
  Datum obrane: 07.07.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 46
  Sažetak: Istraživana je mikrobiološka ispravnost mesa ovaca i janjadizaklanih na uobičajeni način u klaonicama u Prizrenu, Prištini iLipjanu. Od ukupno 63 pretražena uzorka mesa prekomjeran brojmezofilnih bakterija utvrđen je u 41 uzorku ili 65,1%. U svimuzorcima (63 uzorka ili 100,0%) utvrđena je Escherichia coli, doksu sulfitoreduktivne klostridije utvrđene u 35 uzoraka ili 55,6%.Bakteriološkom su pretragom osim nazočnosti limitiranih vrstabakterija utvrđene i Streptococcus faecalis, Bacillus megaterium,Alcaligenes faecalis te plijesni roda Mucor i Penicillium. Niti ujednom pretraženom uzorku (n=63) nisu utvrđene Salmonella spp.,S.aureus i Proteus spp. Prema odredbama Pravilnika (Sl.list45/83; NN RH 52/91) niti jedan od pretraženih uzoraka mesa nijeudovoljio uvjetima propisanim u čl.5. tč.1., dok se ukupno 35uzoraka mesa (55,6%) treba smatrati higijenski neispravnim zbognalaza sulfitoreduktivnih klostridija.


 49. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Značenje nalaza Cysticercus bovis s.inermis u procjeni higijenske ispravnosti goveđeg mesa.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 23.07.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 87


 50. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Yersinia enterocolitica u mesu i mesnim prerađevinama.
  Fakultet: Medicinski u Zagrebu
  Datum obrane: 22.05.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 102
  Sažetak: Istraživana je prikladnost metodike za izolaciju Yersiniaenterocolitica koja je opisana u literaturi upotrebom čistihbakterijskih kultura. Također, istraživan je stupanj zagađenjamesa, mesnih prerađevina u različitim fazama njihove proizvodnje,te površina i pribora u pogonu MI "Gavrilović". Pored navedenog,istraživana je mogućnost rasta i razmnožavanja Y.enterocolitica umesnim prerađevinama tijekom pohrane, dinamike rasta prirazličitim temperaturama, te osjetljivost prema dezinfekcijskimsredstvima i antibioticima. Rezultati istraživanja provedenihkomparativno na tri različite hranjive podloge pokazala su da jeERT (enterogel rapid test) podloga za dokaz i izolaciju Y.enterocolitica iz mesa i mesnih prerađevina najprikladnija, jersu se na toj podlozi sumnjive kolonije jasno razlikovale oddrugih već u vremenu od 24 sata što je sa stanovišta higijenenamirnica zbog njihove upotrebljivosti izuzetno značajna. Iz ukupno 1224 uzoraka mesa, mesnih prerađevina, brisova spovršina i pribora izolirano je 6 sumnjivih sojevaY.enterocolitica no naknadnom serološkom tipizacijom ibiokemijskom determinacijom samo jedan soj pripada spomenutojvrsti. Istraživanjem mogućnosti rasta i razmnožavanjaY.enterocolitica u mesnim prerađevinama tijekom pohrane utvrđenoje da uobičajeni način čuvanja namirnica na temperaturi do +4řCpovoljno djeluje na mogućnost njenog razmnožavanja. Izolirani sojY.enterocolitica bio je gotovo potpuno rezistentan na većinuantibiotika koji se koriste u veterinarskoj i humanoj medicini,izuzev gentamicina i kloramfenikola na koja je pokazao slabuosjetljivost. Kemijska dezinfekcijska sredstva koja se koriste umesnoj industriji u programima sanitacije pokazala su se u odnosuprema vrsti Y.enterocolitica veoma učinkovitim. Posebno se toodnosi na upotrebu klornih preparata, čija je primjena uuobičajenim koncentracijama onemogućavala rast i razmnožavanje.


 51. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Istraživanje opsega onečišćenja mesa peradi salmonelama i mikrobiološke čistoće u restoranima "Studentskog centra" u Zagrebu.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 25.11.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 88
  Sažetak: Analizirani su rezultati pretraga 910 uzorak mesa i iznutrica peradi na Salmonella spp. te rezultati bakteriološke pretrage 389 uzoraka proizvoda uključujući i gotova jela od mesa peradi te 2.005 uzoraka obrisaka i otisaka s radnih površina, pribora za jelo i ruku uposlenih djelatnika u restoranima "STudenstkog centra" u Zagrebnu. Također, procijenjeni su higijensko-tehnološki uvjeti pripreme gotovih jela u spomenutim restoranima. Meso i iznutrice peradi, kao značajen sirovine realnim su mikrobiološkim rizikom pripreme gotovih jela i obroka hrane, jer su onečišćeni salmonelama na visokoj razini od 8,6%. Od izoliranih serovarova Salmonella spp. u mesu peradi najčešće je izolirana S. typhimurium a izolirana je i S. enteritidis. S obzirom, pak, na negativni nalaz Salmonella spp. i ostalih uvjetno špatogenih bakterija u svim pretraženim uzorcima proizvoda (n=241) i gotvoih jela (n=148) od mesa peradi te u obriscima i isppircima s radnih površina, pribora za jelo i ruku uposlenih djelatnika, može se smatrati da je mikrobiološki rizik prehrane u restoranima "Studentskog centra" nba primjerenoj razini kontrole kritičnih točaka proizvodnje gotvoih jela. No, to ne znači da spomenute i ostale uvjete ne treba stalno nadzirati (monitoring) i unapređivati sukladno odrednicama HACCP koncepcije.


 52. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Higijensko značenje i postupci izolacije Listeria monocytogenes u mesu
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 09.06.93
  Broj stranica: 130
  Autor: Uhitil doktor Sunčica
  Rad: Doktorat


 53. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Higijensko značenje i dokaz Campylobacter jejuni et coli u mesu
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 03.10.91
  Broj stranica: 156
  Autor: Pranjić doktor Darinka
  Rad: Doktorat


 54. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ocjena kakvoće bijelih mesnatih svinja na liniji klanja u "ABC Pomurka".
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 15.05.91
  Broj stranica: 105
  Autor: Buković magistra Branka
  Rad: Magisterij


 55. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje kakvoće goveđeg mesa na liniji klanja.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 30.12.91
  Broj stranica: 89
  Autor: Borić magistar Ante
  Rad: Magisterij


 56. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje higijensko-tehnoloških pokazatelja rasijecanja junećeg mesa pod nazivom "milanski rez".
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 08.03.91
  Broj stranica: 46
  Autor: Gašparac magistra Nevenka
  Rad: Magisterij


 57. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje bakteriološke kakvoće polutrajnih kobasica.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 12.06.91
  Broj stranica: 76
  Autor: Majnarić magistra Zorica
  Rad: Magisterij


 58. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Tehnološko značenje mikroorganizama u proizvodnji trajnih kobasica. Izbor iz literature.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 13.05.92
  Broj stranica: 75
  Autor: Horvat magistra Darija
  Rad: Magisterij


 59. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Yersinia enterocolitica u mesu i mesnim prerađevinama.
  Fakultet: Medicinski u Zagrebu
  Datum obrane: 22.05.91
  Broj stranica: 101
  Autor: Noso magistra Marija
  Rad: Magisterij


 60. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje mikrobiološke kakvoće gotovih jela od mesa.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 05.05.93
  Broj stranica: 40
  Autor: Petani magistra Nada
  Rad: Magisterij


 61. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje veterinarsko-sanitarnih uvjeta klanja peradi.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 14.10.92
  Broj stranica: 87
  Autor: Kozačinski magistar Josip
  Rad: Magisterij


 62. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje bakteriološke kakvoće mesa ovaca
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 07.07.93
  Broj stranica: 46
  Autor: Kadrija magistar Rrustem
  Rad: Magisterij


 63. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Značenje nalaza Cysticercus bovis s. inermis u procjeni higijenske ispravnosti goveđeg mesa.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Datum obrane: 23.07.93
  Broj stranica: 87
  Autor: Velimirović magistar Dragan
  Rad: Magisterij


 64. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje opsega onečišćenja mesa peradi salmonelama i mirkobiološke čistoće u restoranima "Studentskog centra" u Zagrebu.
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 25.11.95
  Broj stranica: 88
  Autor: Kuvačić dipl.vet. Katica
  Rad: Magisterij


 65. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ustroj veterinarsko-sanitarnog nadzora u međunarodnom prometu namirnica s posebnim obzirom na Republiku Capo Verde
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 12.10.95
  Broj stranica: 93
  Autor: Dwamena student Perdita Hilary
  Rad: Diplomski rad


 66. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ocjena mikrobiološke ispravnosti mesa peradi
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: MIOKOVIĆ BRANIMIR
  Datum obrane: 02.12.94
  Broj stranica: 21
  Autor: Sakalieva student Todorka
  Rad: Diplomski rad


 67. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ocjena kakvoće junećeg mesa na liniji klanja u MI PIK-a Vrbovec
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 10.02.95
  Broj stranica: 41
  Autor: Hranilović student Zoran
  Rad: Diplomski rad


 68. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Proizvodnja i ocjena kakvoće polutrajnih kobasica
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 07.06.93
  Broj stranica: 35
  Autor: Stojan student Koraljka
  Rad: Diplomski rad


 69. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Proizvodnja i ocjena kakvoće polutrajnih kobasica sa sirom
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 16.10.94
  Broj stranica: 38
  Autor: Antunović student Boris
  Rad: Diplomski rad


 70. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kakvoća mesa kunića
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 27.09.93
  Broj stranica: 14
  Autor: Matijatko student Vesna
  Rad: Diplomski rad


 71. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kemijski sastav mesa kunića
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: KOZAČINSKI LIDIJA
  Datum obrane: 12.11.93
  Broj stranica: 19
  Autor: Maglaić student Siniša
  Rad: Diplomski rad


 72. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Bakteriološka ispravnost češnjovki na varaždinskom tržištu
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: MIOKOVIĆ BRANIMIR
  Datum obrane: 12.07.94
  Broj stranica: 22
  Autor: Topolnjak student Mladen
  Rad: Diplomski rad


 73. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje ikričavosti goveđeg mesa
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 09.11.93
  Broj stranica: 37
  Autor: Vidaković student Darko
  Rad: Diplomski rad


 74. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Bakteriološka ispravnost paniranih pilećih medaljona proizvodnje DP "Koka" Varaždin
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: MIOKOVIĆ BRANIMIR
  Datum obrane: 11.04.94
  Broj stranica: 17
  Autor: Šegović student Predrag
  Rad: Diplomski rad


 75. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Proizvodnja i pokazatelji kakvoće dalmatinskog pršuta
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 04.06.91
  Broj stranica: 33
  Autor: Matić student Dražen
  Rad: Diplomski rad


 76. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prikaz rasijecanja i tehnoloških pokazatelja rasijecanja junećeg mesa
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 10.04.92
  Broj stranica: 33
  Autor: Kunkera student Renata
  Rad: Diplomski rad


 77. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prinos i kakvoća mesa tovljenih svinja pasmine jorkšir
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 08.02.93
  Broj stranica: 33
  Autor: Vidaković student Nikola
  Rad: Diplomski rad


 78. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Proizvodnja i ocjena kakvoće trajnih kobasica
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 21.11.91
  Broj stranica: 42
  Autor: Presečki student Sven
  Rad: Diplomski rad


 79. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Mikrobiološka čistoća pribora i radnih površina u restoranima društvene prehrane
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: NJARI BELA
  Datum obrane: 27.03.91
  Broj stranica: 23
  Autor: Adorić student Dražen
  Rad: Diplomski rad


 80. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ocjena kakvoće guščje jetre
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: MIOKOVIĆ BRANIMIR
  Datum obrane: 10.10.91
  Broj stranica: 23
  Autor: Koosz student Attila
  Rad: Diplomski rad


 81. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Higijenska ispravnost gotovih jela u restoranima društvene prehrane
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: MIOKOVIĆ BRANIMIR
  Datum obrane: 10.05.91
  Broj stranica: 23
  Autor: Matolek student Zlatko
  Rad: Diplomski rad


 82. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Aditivi u proizvodnji mesnih proizvoda u nas i u svijetu
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: PFEIFER KLARA
  Datum obrane: 12.11.91
  Broj stranica: 29
  Autor: Šahinović student Nijaz
  Rad: Diplomski rad


 83. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Učestalost nalaza Trichinella spiralis u mesu svinja na području općine Vinkovci
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: NJARI BELA
  Datum obrane: 01.12.92
  Broj stranica: 29
  Autor: Sever student Gordana
  Rad: Diplomski rad


 84. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utvrđivanje količine mesa u svinjskim polovicama na liniji klanja
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: NJARI BELA
  Datum obrane: 28.02.92
  Broj stranica: 36
  Autor: Fabijanić student Boris
  Rad: Diplomski rad


 85. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Senzorska ocjena kakvoće mesnih proizvoda
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 17.01.92
  Broj stranica: 41
  Autor: Kolar student Marina
  Rad: Diplomski rad


 86. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Mikrobiološka čistoća ruku uposlenih u restoranima zatvorenog tipa
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: NJARI BELA
  Datum obrane: 24.09.93
  Broj stranica: 20
  Autor: Račić student Benito
  Rad: Diplomski rad


 87. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Mikrobiološka kakvoća oblikovanih proizvoda od usitnjenog mesa
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 17.05.91
  Broj stranica: 27
  Autor: živančević student Dunja
  Rad: Diplomski rad


 88. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Hranjiva vrijednost društvene prehrane
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: PFEIFER KLARA
  Datum obrane: 10.09.91
  Broj stranica: 35
  Autor: Baranović student Ivana
  Rad: Diplomski rad


 89. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Novi proizvodi od usitnjenog mesa
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: MIOKOVIĆ BRANIMIR
  Datum obrane: 05.10.92
  Broj stranica: 18
  Autor: Pauković student Jasminka
  Rad: Diplomski rad


 90. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kakvoća toplih obroka društvene prehrane s obzirom na kemijski sastav
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: PFEIFER KLARA
  Datum obrane: 24.05.91
  Broj stranica: 29
  Autor: Brajković student Sandra
  Rad: Diplomski rad


 91. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Nutritivna vrijednost namirnica animalnog porijekla
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: PFEIFER KLARA
  Datum obrane: 30.07.92
  Broj stranica: 30
  Autor: Šnajder student Maja
  Rad: Diplomski rad


 92. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Postupak veterinarsko-sanitarnog nadzora u klaonici peradi
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: ŽIVKOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 15.03.95
  Broj stranica: 27
  Autor: Fajdetić student Tvrtko
  Rad: Diplomski rad


 93. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Higijensko-epidemiološki značaj ispravnosti gotovih jela u restoranima otvorenog tipa grada Bjelovara
  Fakultet: Veterinarski u Zagrebu
  Mentor: MIOKOVIĆ BRANIMIR
  Datum obrane: 25.05.95
  Broj stranica: 46
  Autor: Bednaić student Mario
  Rad: Diplomski rad


 94. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Obnova i razvitak poduzeća za preradu stočarskih proizvoda na području općina Gospić i Otočac.
  Naručitelj: Vlada Republike Hrvatske - Agencija za obnovu
  Depo ustanova: Vlada Republike Hrvatske - Agencija za obnovu
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 56
  Jezik: hrvatski


 95. Tip rada: Ostalo

  Naslov: III. svjetski kongres alimentarnih infekcija i intoksikacija (Berlin, 16.-19. lipnja 1992.)

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Vrsta rada: Izviješće o znanstvenom skupu.
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Veterinarska stanica, 23 (5) 1992., str.313.

 96. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Novi Institut veterinarske medicine "Robert von Ostertag" u Berlinu.

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Vrsta rada: stručna rasprava
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikaz povijesnog razvoja, sadašnje svrhe i podjele Institutaveterinarske medicine "Robert von Ostertag" koji je osnovan15.lipnja 1992. u Berlinu.
  Ostalo: Veterinarska stanica, 23 (6) 1992., str.359-362.

 97. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Trendovi obrazovanja i djelatnosti veterinara u higijeni namirnica.

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Vrsta rada: stručna rasprava.
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Veterinarska stanica, 23 (3) 1992., str. 165-169 Nastavak: Veterinarska stanica 23 (4) 1992., str.229-235.

 98. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Uz 90.-obljetnicu rođenja prof.dr. Šimuna Debelića b) Znanstveno, nastavno i stručno djelo.

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Vrsta rada: izviješće o obljetnici.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom se prikazu ukazuje na znanstvenu karijeru prof.dr. ŠimunaDebelića, a ta je počela 15.veljače 1928. obranom disertacije"Bakterije parakoli i paratifus-grupe u ekskrementima zdravihovaca". Kao stipendist Rockefellerove fundacije proveo je godinudana na specijalizaciji javnog zdravstva u SAD i posebno polagodine u Njemačkoj i Švicarskoj. Po povratku sa specijalizacijeuređuje i oprema Zavod za higijenu i tehnologiju namirnicaživotinjskog podrijetla u Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, ukojem postaje 1940. redovitim profesorom. Od 1924. do 1938.objavljuje 24 znanstvene i stručne rasprave. U to je vrijeme podnjegovim nadzorom izrađeno desetak doktorskih disertacija. Prvije hrvatski veterinarski djelatnik u zdravstvenim ustanovama. Bioje vrlo djelatan u zdravstvenom prosvjećivanju zajedno sliječnicima. Posebno se je istakao u stručnoj nadgradnjimesarsko-kobasičarske djelatnosti u Hrvatskoj. U njegovo jevrijeme ustrojeno tržišno nadzorništvo s kemijsko-analitičkimlaboratorijem. Kasnije, kao voditelj Odsjeka za veterinarskopostavlja temelje ustroja državne veterinarske uprave s terenskomslužbom te sa županijskim i kotarskim "izvjestiteljima"(insepktorima). Uz to ustrojava samostalni Stočarsko-zdravstveniodjel sa sedam odsjeka. Valja istaknuti da je spomenuti modelkoji je primjeren tržišnoj privredi i građanskom veterinarstvuaktualan i danas u samostalnoj, demokratskoj Republici Hrvatskoj.
  Ostalo: Veterinarska stanica 24 (1) 1993, str. 35-39.

 99. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Zbrinjavanje životinja u funkciji civilne zaštite i obrane.

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Vrsta rada: pregledni članak.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se razmatraju zadaci i ustrojstvo veterinarskogzbrinjavanja (zaštite i spašavanja) životinja i životinjskihproizvoda u praksi u Republici Hrvatskoj. Iznose se iskustva iztog područja za vrijeme proteklih ratnih zbivanja u Hrvatskoj, ukojima su mnoge neprijateljske aktivnosti imale značajgospodarskog rata protiv Hrvatske. Autor u zaključku navodi daprema najboljim svjetskim iskustvima veterinarsko zbrinjavanje ucivilnoj zaštiti valja usmjeravati na: izviđanje i izvješćavanje,prvu veterinarsku pomoć, asanaciju, zaštitu i spašavanjeugroženih životinja, zaštitu, nadzor i racionalnu upotrebunamirnica životinjskog podrijetla.
  Ključne riječi: veterinarsko zbrinjavanje, procjena ugroženosti u ratu
  Ostalo: Civilna zaštita 1 (2) 1992, str. 127-134.

 100. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Savjetovanje "Prehranom do zdravlja"

  Autori:
  Živković, Josip (55725)
  Vrsta rada: prikaz sa znanstvenog skupa
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Veterinarska stanica 25 (4) 1994, str. 244.

 101. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Prehranom do zdravlja ili bliže zdravom životu

  Autori:
  Pranjić, Darinka (37115)
  Kozačinski, Lidija (69745)
  Živković, Josip (55725)
  Vrsta rada: stručni članak u časopisu
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Gospodarstvo i okoliš III, 1, 1995. str.64-65. ISSN 1330-1152 UDK 504


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr