SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-99-074

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-99-074


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 16
Ukupno objavljenih radova: 16


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Etičko-ekološki aspekti u proizvodnji i prometu zdrave hrane

  Autori:
  Purkat, Ludvig (77722)
  Štefanić, Ivan (171226)
  Ranogajec, Ljubica (171230)
  Časopis: Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji
  Broj: 1
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 22
  Godina: 1992
  Stranice: od 105 do 110
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Unapređenje proizvodnje zdrave hrane uvjetovano je nizomdruštveno-ekonomskih faktora. Bitan preduvjet toga je u domeni moralnih vrijednosti. Etičko-ekološki aspekti kao podkategorija moralnih vrijednosti, razmatrani su kao stav određene društvene grupe (studenti). Rezultati istraživanja ukazuju na relativno visok nivo svijesti, što može imati pozitivne efekte u razvoju proizvodnje i prometa zdrave hrane. Rezultati također upućuju na nužnost proširenja i produbljenja istraživanja. Etičko-ekološki aspekti proizvodnje i prometa zdrave hrane razmatrani su kroz ispitivanje definirane društvene grupe. U uvodu rada naglašen je moral odnosno njegova etičko-ekološka dimenzija. Kroz predmet, cilj i zaključak uz konzultiranje dostupne literature obrađeni su rezultati ankete. Osnovni izvor podataka je "elitna" društvena skupina (studenti) te su na osnovi rezultata izvedeni zaključci koji nameću potrebu sličnih istraživanja, uz proširenje izvora podataka.
  Ključne riječi: zdrava hrana, moral, svijest, ekologija, ekonomika, studenti

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Tendencije u proizvodnji kukuruza na privatnim posjedima Slavonije i Baranje

  Autori:
  Štefanić, Ivan (171226)
  Zelinski, Pero (54713)
  Časopis: Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji
  Broj: 1
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 22
  Godina: 1992
  Stranice: od 131 do 137
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Proizvodnja kukuruza dominira poljoprivrednom Slavonije i Baranje. Ustanovljene su tendencije u proizvodnji kukuruza u proučavanom razdoblju. Rezultati su prikazani tebelarno i grafički. Dobiveni rezultati mogu poslužiti kao osnova za praćenje utjecaja mjera agrarne politike na proizvodnju. Izračunate su tendencije u proizvodnji, otkupu i robnosti kukuruza na privatnim posjedima Slavonije i Baranje, te su uspoređene s tendencijama u Hrvatskoj. Promatran je udio proizvodnje i otkupa Slavonije i Baranje u ukupnoj proizvodnji i otkupu s privatnog posjeda Republike. Na osnovu ustanovljenih odnosa konstatira se nužnost provođenja selektivnih mjera agrarne politike. Selektivnim mjerama moguće je bolje iskoristiti komparativne prednosti regije i ostvariti rajonizaciju proizvodnje,
  Ključne riječi: privatni posjedi, proizvodnja kukuruza, tendencije u proizvodnji, otkup, robnost, selektivnost agrarne politike

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjene u obilježjima ekonomske snage i raslojavanje individualnih gospodarstava Slavonije i Baranje

  Autori:
  Takalić, Martin (166144)
  Tolić, Snježana (156696)
  Časopis: Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji
  Broj: 1
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 22
  Godina: 1992
  Stranice: od 139 do 148
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Koristeći određene pokazatelje privredne snage poljoprivrednih gospodarstava mogu se pratiti i istraživati pravci kretanja društveno-ekonomskih promjena na selu. Vremenski intenzitet ovih promjena lako se zapaža iz vremenske serije podataka. U ovom radu izvršeno je istraživanje međusobnih odnosa pojedinih obilježja ekonomske snage seljačkih gospodarstava 1990. godine i dinamičkih promjena ovih obilježja u komparaciji s ranijim istraživanjima, koja su obavljena 1961, 1969. i 1982. godine
  Ključne riječi: seljačka gospodarstva, raslojavanje sela, privredna snaga

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neki aspekti zaposlenosti članova poljoprivrednih domaćinstava Slavonije i Baranje

  Autori:
  Tolić, Snježana (156696)
  Takalić, Martin (166144)
  Časopis: Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji
  Broj: 1
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 22
  Godina: 1992
  Stranice: od 149 do 157
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razvojem industrije u slavonsko-baranjskoj regiji odvija se proces deagrarizacije, odnosno raslojavanja sela. Struktura zaposlenosti članova poljoprivrednih domaćinstava se neprekidno mijenja, stoga je potrebno njeno poznavanje kao bitnog elementa privredne snage poljoprivrednih gospodarstava. Analizom međuzavisnoti odstupanja nekih obilježja strukture zaposlenosti od normalnog rasporeda nositelja osnovnog obilježja, odnosno koncentacije svih članova poljopirvednih domaćinstava po posjedovnim kategorijama u određenom vremenskom presjeku (1990. god), moguće je vjerodostojeno interpretirati postojeće stanje.
  Ključne riječi: selo, zaposlenost, raslojavanje sela, deagrarizacija

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Socioekonomska obilježja obiteljskih gospodarstava Slavonije i BAranje

  Autori:
  Purkat, Ludvig (77722)
  Štefanić, Ivan (171226)
  Časopis: Sociologija sela
  Broj: 1/2
  ISSN: 0038-0326
  Volumen: 31
  Godina: 1993
  Stranice: od 107 do 114
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Podaci o socioekonomskim obilježjima obiteljskih gospodarstava važni su kreiranju razvojne politike, posebice sada, kad se hrvatsko selo prilagođuje novim uvjetima privređivanja. U članku se koriste podaci službene statistike, ali i rezultati anketnog istraživanja analiziraju se prihodi izvan poljoprivrede, posjedovna struktura u odnosu na vrijeme nastanka gospodarstva, prosječna veličina gospodarstva, promet i zakup zemljišta, sjetvena struktura, stanje rasplodne stoke i stočne proizvodnje te robnost osnovnih ratarskih kultura. Utvrđena je tendencija blagog povećanja prosječne veličine posjeda dok za područje cijele Hrvatske prosječna veličina obiteljskog gospodarstva opada.Razlike su utvrđene i u sjetvenoj strukturi, stočnoj proizvodnji i robnosti osnovnih ratarstih kultura.
  Ključne riječi: obiteljska gospodarstva, posjedovna struktura, stočna proizvodnja, ratarska proizvodnja

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Perspektive i aktualni problemi razvoja stočarske proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima Slavonije i Baranje

  Autori:
  Petrač, Božidar
  Tolić, Snježana (156696)
  Deže, Jadranka
  Časopis: Ekonomski vjesnik
  Broj: 1
  ISSN: 0353-359x
  Volumen: 7
  Godina: 1995
  Stranice: od 69 do 75
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Neophodnost intenziviranja stočarske proizvodnje proizilazi iz osobitosti ove proizvodnje u pogledu ishrane stanovništva, racinalnijeg i ekološki kvalitetnijeg korištenja poljoprivrednog zemljišta i potpunijeg i ravnomjernijeg upošljavanja poljoprivrednika. Naglašavanje potrebe za što većima udjelom stočarstva u strukturi poljoprivredne proizvodnje obiteljskih gospodarstava značajno je zbog visokog udjela obiteljske poljoprivrede u poljoprivredi Republike Hrvatske prema zastupljenosti poljoprivrednih površina, poljoprivredne radne snage, tehničkih sredstava i fonda osnovnog stada. Analizom osnovnih čimbenika poljoprivredne aktivnosti obiteljskih gospodarsava Slavonije i Baranje utvrđena je nedovoljna zastupljenost stočarske proizvodnje s obzirom na raspoložive proizvodno-tehničke kapacitete u strukturi poljoprivredne proizvodnje ovih gospodarstava. Nedovoljna zastupljenost pojedinih vrsta stoke, neodgovarajući pasminski sastav i nezadovoljavajuća razina robnosti stočarske proizvodnje uglavnom je odraz općenito nepovoljnih kretanja u proizvodnji obiteljskih gospodarstava.
  Ključne riječi: obiteljska gospodarstva, stočarstvo, robnost,

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje razvojem stočarstva

  Urednici
  Stjepanović, Mirko
  Štefanić, Ivan (171226)
  Zimmer, Robert
  Steiner, Zdenko
  Popović, R.
  Naslov zbornika: Ratarska i stočarska proizvodnja u novim uvjetima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Obnova istočne Hrvatske

 8. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Društveno-ekonomske promjene na selu uopće, a posebno vezano za obnovu i razvoj istočne Hrvatske

  Autori:
  Purkat, Ludvig (77722)
  Štefanić, Ivan (171226)
  Zelinski, Pero (54713)
  Naslov zbornika: Obnova i razvoj istočne Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Bizovac, Hrvatska
  Godina: 1992
  Stranice: od 24 do 0
  Skup: Obnova i razvoj istočne Hrvatske
  Održan: od 20.05.92 do 24.05.92

 9. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj pasmine krava na rezultate proizvodnje mlijeka na obiteljskim gospodarstvima Vukovarsko-srijemske županije

  Autori:
  Štefanić, Ivan (171226)
  Domačinović, Matija
  Naslov zbornika: Agronomsko savjetovanje
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 112 do 113
  Skup: XXXI. Agronomsko savjetovanje
  Održan: od 20.02.95 do 24.02.95
  Ključne riječi: obiteljsko gospodarstvo, proizvodnja kravljeg mlijeka, genetski potencijal krava, ekonomski učinci

 10. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje Republike Hrvatske
  Fakultet: Ekonomski fakultet Josip Juraj Strossmayer
  Datum obrane: 18.06.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 111


 11. Tip rada: Tehničko unapređenje

  Naslov:


 12. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Landwirtschaft in Kroatien
  Ustanova: Institut fur Agrarokonomik, Wilhelm Exner-Haus, Horsaal,A.,Wien
  Godina: 1994


 13. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Agriculture in Croatia
  Ustanova: North Carolina State University
  Godina: 1995


 14. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Improvement and development of private farmsteads in the Republic of Croatia
  Ustanova: North Carolina State University
  Godina: 1995


 15. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Poželjan sustav kreditiranja poljoprivredne proizvodnje
  Ustanova: III Tradicionalno savjetovanje
  Godina: 1993


 16. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Poželjan sustav kreditiranja poljoprivredne proizvodnje

  Autori:
  Štefanić, Ivan (171226)
  Vrsta rada: referat na savjetovanju
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr