SVIBOR - Projekt broj: 4-99-131

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-99-131


EKONOMIKA PROIZVODNJE I SOCIO-EKONOMSKA REPRODUKCIJA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: ŽIMBREK, TITO (55602)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.05.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 155
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Institut za ekonomiku poljoprivrede Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju
Adresa: Svetošimunska c. 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 2335 777/5124
teleFaks: 385 (01) 215 300

Sažetak: Sažetak Opći cilj istraživanja je ustanoviti osnovne Ť čimbenikegospodarske učinkovitosti proizvodnje i Ť poslovanjapoljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj. Očekivani Ť doprinos istraživanja je unapređenje gospodarske Ť učinkovitostipoljoprivredne proizvodnje i poslovanja u pogledu Ť (1) poboljšanjaekonomike proizvodnje i iskorištenosti proizvodnih Ť resursapoljoprivrednih gospodarstava, (2) unapređenje Ť organizacije iracionalizacije radnih procesa, (3) razvijanje Ť kompjuteriziranihsustava u funkciji donošenja odluka za Ť unapređenje poslovanja,(4) upoznavanje činitelja Ť socijalno-ekonomske reprodukcije, kao podloge za ekonomsko-političke mjere Ť povećanjaproizvodno-ekonomske učinkovitosti obiteljskih gospodarstava, (5) istraživanjem agrarne strukture Ť itržišta sugerirati će se agrarno-političke mjere,posebice Ť upodručju tržišta, cijena i subvencija u poljoprivredi. Uz uobičajene matematičko-statističke metode, rabi Ť semetoda ankete, posebice u istraživanju Ť proizvodno-ekonomskihpojava na obiteljskim gospodarstvima u Ť poljoprivredi, metodeanalitičkog knjigovodstva i obračuna Ť proizvodnje i poslovanja, kronografije, mrežnog planiranja i matematičkog modeliranja. U razdoblju 1991-1993. provedena je priprema i Ť kreiranaizvorna metodologija analitičkog knjigovodstva te Ť obavljenopraćenje odabranih obiteljskih gospodarstava u Ť središnjojHrvatskoj. U tijeku je treća godina stalnog Ť bilježenjaproizvodno-ekonomskih pojava i poslovanja, obavljena Ť analizapodataka za godine 1992. i 1993. pomoću vlastite programske podrške. Razvijen je prototip kompjuterske Ť primjeneAGSTAT namijenjen upravljanju bazom podataka u Ť poljoprivredi. Uokviru kompjuterske primjene KOPOG izrađeni su Ť modeli za unos iodržavanje podataka. Istraživanja su tijeku. Na temelju prethodno obavljenih anketnih Ť istraživanja(za područje zagrebačke i virovitičke podregije) Ť analizirani subitni činitelji socijalne reprodukcije obiteljskih Ť gospodarstava. Provedena su sustavna istraživanja Ť agrarno-političkihmjera u Hrvatskoj u području politike cijena, subvencija i organizacije tržišta Ť iinstitucija u poljoprivredi te zemljišne politike u dužem razdoblju, a posebice za Ť razdoblje1991-1993. Na temelju kritičke analize podastrijeti su prijedlozi za poboljšice. Ť U razdoblju od 1.01.1994. do 30.08.1995. nastavljeno je praćenje Ť obiteljskih gospodarstava provedbom posebnih istraživanja u Ť pojedinim područjima Hrvatske. Tako su provedena anketna Ť istraživanja i analizirani podaci za određeni broj obiteljskih Ť gospodarstava u području dalmatinske zagore (b. općina Solin i b. Ť o. Sinj), u području Moslavine, b.o. Ivanić-Grad, uže područje Ť sadašnje općine Križ, u području Hrvatskog zagorja, u općini Ť Krapinske Toplice, te u području sisačke posavine, mjesto Ť Palanjek. Rezultati istraživanja objavljeni su u znanstvenim Ť radovima, izloženi na međunarodnim kongresima, te studijama Ť Instituta za ekonomiku poljoprivrede, u disertacijama i Ť magistarskim radovima suradnika na projektu, savjetovanjima itd. Ť Sociološka istraživanja poljoprivredne populacije provedena su na Ť više lokaliteta, posebno je istraživana populacija mladih. Ť Agrarno-političke mjere Hrvatske istraživane su kontinuirano, Ť konzultirano više obrazaca mjera pojedinih zapadnih zemalja, Ť povijesni razvitak i aktualno stanje. Voditelj projekta, kao Ť suradnik FAO, sa suradnicima, pripremio je studiju naslovom Ť "Analiza agrarne politike Hrvatske" ("Agricultural Policy Ť Analysis"), kao jednu od podloga za "Pregled stanja i strategija Ť razvoja poljoprivrede Republike Hrvatske". Isto tako su suradnici Ť na projetktu - pod voditeljstvom voditelja Projekta - a u Ť organizaciji stručnjaka Misije Svjetske Banke - proveli i Ť obradili anketu 250 obiteljskih gospodarstava za projekt Svjetske Ť banke "Podrška u uslugama privatnim poljoprivrednicima" ("Prvate Ť Farmer Support Services Project") u dijelu koji se odnosi na Ť kreditiranje poljoprivrede. Za potrebe istog projekta Ť pripremljeni su, također, regionalni modeli poljoprivredne Ť proizvodnje, s naznačenim tehnološko-ekonomskim pokazateljima Ť podobne regionalne proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima Ť Hrvatske. Iz područja istraživnja ovog Projekta pripremljeno i Ť obranjeno je više disertacija, magistarskih i diplomskih radova Ť na Agronomskom fakultetu Sveučiliša u Zagrebu, kao i više ostalih Ť istraživanja, što je vidljivo iz popisa radova.

Ključne riječi: Ključne riječi : poljoprivreda, poljoprivredno gospodarstvo, poljoprivredna proizvodnja, organizacija, racionalizacija, socio-ekonomska reprodukcija, poslovanje i poslovno odlučivanje, agrarna politika, tržište poljoprivrednih proizvoda.

Ciljevi istraživanja: Opći cilj istraživanja je ustanoviti osnovne činitelje ekonomske efikasnosti proizvodnje i poslovanja poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj, a posebno: (1) Ustanoviti činitelje ekonomike proizvodnje gospodarstava u poljoprivredi, s mogućnošću prostorne i vremenske usporedbe; (2) Istražiti činitelje koji utječu na organizaciju i racionalizaciju radnih procesa i utroške glavnih proizvodnih inputa; (3) Unapređenje poslovanja upotrebom kompjuteriziranih sustava za donošenje odluka; (4) Upoznati podrobnije čimbenike socijalne reprodukcije obiteljskih gospodarstava u poljoprivredi i (5) Istraživanje agrarne strukture poljoprivrednog tržišta i egzogenih utjecaja kao osnove za državno-regulativne-interventne mjere u poljoprivrednoj oblasti. Očekivani doprinos ovog istraživanja je unapređenje gospodarske učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje i poslovanja poljoprivrednih gospodarstava po slijedećim razinama: poboljšanje ekonomike proizvodnje i bolje iskorištenosti proizvodnih resursa poljoprivrednih gospodarstava; unapređenje organizacije i racionalizacije radnih procesa i utroška inputa; unapređenje upotrebe kompjuteriziranih sustava u funkciji donošenja poslovnih odluka; znanstvenom spoznajom čimbenika socijalne reprodukcije izbjeći nepoželjne učinke, a omogućiti poduzimanje odgovarajućih ekonomsko-političkih mjera za povećanje proizvodno-ekonomske učinkovitosti obiteljskih gospodarstava; istraživanje tržišta i agrarne strukture poslužit će kao podloga za državno-regulativno-interventne mjere u području tržišta, cijena i subvencija u poljoprivredi i suvremenog marketinškog organiziranja poljoprivrednika.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 4-99-129 Regionalni razvoj i metode za izbor agroekonomskih mjera u poljoprivredi.
  Naziv ustanove: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Zavod za upravu poljoprivrednim gospodarstvom
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 4-99-150 Makro menadžment i marketing u poljoprivredno-prehrambenom sustavu Središnje Hrvatske
  Naziv ustanove: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Zavod za marketing u poljoprivredi
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 4-99-130 Tržne institucje u funkciji opskrbe Grada Zagreba i razvoja poljoprivrede
  Naziv ustanove: Institut za ekonomiku poljoprivrede
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Kmetijski inštitut Slovenije
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr