SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 5-03-317

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 5-03-317


Broj radova citiranih u CC: 20
Broj ostalih radova: 54
Ukupno objavljenih radova: 74


Naslov: NOVI PRISTUP ISKAZIVANJU POSLOVNOG USPJEHA (Izvorni znanstveni rad)

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: 6
ISSN: 0353-8087
Volumen: 3
Godina: 1992
Stranice: od 118 do 124
Broj referenci: 7
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se istražuje novi pokazatelj uspješnosti poslovanja,primjereniji suvrenenoj ekonomiji, što se temelji na novojtehnološkoj osnovi i visokim inforamtičkim tehnologijama uusporedbi s do sada poznatim pokazateljima produktivnosti,ekonomičnosti i rentabilnosti.
Ključne riječi: Poslovni uspjeh, informatička tehnologija, informacije, koeficijent uspješnosti rada.

Naslov: LEASING I NJEGOVA ISPLATIVOST U FINANCIRANJU INVESTICIJA (Izvorni znanstveni rad)

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Mrša, Josipa (90406)
Časopis: Računovodstvo i financije, Zagreb
Broj: 10
ISSN: 0350-4506
Volumen: 39
Godina: 1993
Stranice: od 2 do 10
Broj referenci: 19
Jezik: hrvatski
Sažetak: Leasing spaja u sebi elemente klasične kupoprodaje, najma izakupa i posve nove elemente što u cjelini čini prikladniji odnosi oblik u financiranju. Razvitak odnosa i oblika leasinganametnuo je i potrebu pronalaženja prikladnih metoda itehnika vrednovanja imovine u leasingu, pri čemu se ističu dvijemetode: metoda sadašnje neto - vrijednosti i metoda interne stopepovrata.
Ključne riječi: Leasing, zakup, financijski i poslovni najam.

Naslov: IZRADA GODIŠNJEG POSLOVNOG IZVJEŠTAJA PODUZEĆA, pregledni rad

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Časopis: Računovodstvo i financije, Zagreb
Broj: 12
ISSN: 0350-4506
Volumen: 37
Godina: 1991
Stranice: od 53 do 61
Broj referenci: 17
Jezik: hrvatski
Sažetak: Godišnji poslovni izvještaj poprima izuzetno značenje u uvjetimatržišne ekonomije jer prikazuje stanja i kretanja daneposlovno-razvojne situacije kakva ona jest i kakva ona treba bitiu poduzeću. Izvještajem polaže račun poduzetničko-menedžerskastruktura - organ upravljanja u najširem smislu - pred vlasnikom,dioničarima, kreditorima, zaposlenim, državom i drugiminteresentima.
Ključne riječi: Poslovni izvještaj, politika bilanciranja, financijska struktura, pokazatelji fizičkog opsega poslovanja.

Naslov: NOVI PRISTUP ISTRAŽIVANJU USPJEŠNOSTI PRIVREĐIVANJA (Izvorni znanstveni rad)

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Časopis: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka
Broj: 1
ISSN: 0353-3689
Volumen: 9
Godina: 91
Stranice: od 15 do 29
Broj referenci: 11
Jezik: hrvatski
Sažetak: Stari ekonomsko vrijednosni pokazatelji uspješnostiprivređivanja i razvoja bit će zamijenjeni i dopunjeni novimpokazateljima koji će potpunije i bolje izražavati nastalepromjene. Nematerijalna sfera i njeni elementi bitno utječu naproizvodno-poslovne procese uspješnosti privređivanja i razvoja.Među takve pokazatelje ulazi koeficijent uspješnosti rada. Onizražava odnos između rezultata rada i ukupno uloženog pretežnokreativnog rada.
Ključne riječi: Proizvodnost, ekonomičnost, rentabilnost, koeficijent rada.

Naslov: FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I POLITIKA NOVCA I FINANCIJSKIH ULAGANJA U INFLACIJSKIM UVJETIMA (Izvorni znanstveni rad)

Autori:
Marković, Ivan
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: 10
ISSN: 0353-8087
Volumen: 4
Godina: 1993
Stranice: od 53 do 61
Broj referenci: 11
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se razmatra problematika financijskog upravljanja novcem ifinancijskim ulaganjima u inflacijskim uvjetima preko: (1)definiranja gubitka realne vrijednosti novca i financijskihulaganja, (2) nominalnog i realnog kamatnjaka, (3) oportunitetnoggubika realne vrijednosti novca i financijskih ulaganja, (4)ulaganja viška novca, (5) koncepta realnog kamatnjaka irealne glavnice. Zaključuje se da se realna vrijednost novca ifinancijskog ulaganja u inflacijskim uvjetima može očuvatiprimjenom koncepta realnog kamatnjaka ili koncepta realneglavnice.
Ključne riječi: Novac, financijska ulaganja, inflacija, realna vrijednost.

Naslov: OSIGURANJE OPTIMALNE SOLVENTNOSTI PODUZEĆA (PREGLEDNI ČLANAK)

Autori:
Marković, Ivan (198434)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: 3
ISSN: 0353-8087
Volumen: 3
Godina: 1993
Stranice: od 39 do 45
Broj referenci: 7
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se razmatra problematika osiguranja optimalne solventnostipoduzeća preko: 1. definiranja optimalne solventnosti, 2.mjerenja i ocjene solventnosti pomoću koeficijenata, 3. stvaranjeuvjeta i sigurnosti za održanje optimalne solventnosti pomoćufinancijske ravnoteže i 4. politike solventosti. Zaključuje seda se optimalna solventnost postiže pomjeranjem dugoročnefinancijske ravnoteže prema dugoročnim izvorima i stvaranjemoptimalne pričuve solventnosti koja je od posebne važnosti uinflacijskim uvjetima.
Ključne riječi: Financijska ravnoteža, inflacija, optimalna solventnost.

Naslov: ZNANSTVENI DOPRINOS EKONOMSKOJ TEORIJI I PRAKSI DOKTORSKIH DISERTACIJA OBRANJENIH NA EKONOMSKOM FAKULTETU U RIJECI U RAZDOBLJU OD 1988-1993. GODINE (SINOPSIS DOKTORSKIH DISERTACIJA)

Autori:
Marković, Ivan (198434)
Časopis: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka
Broj: 1
ISSN: 0353-3689
Volumen: 11
Godina: 1993
Stranice: od 350 do 368
Broj referenci: 20
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se analizira znanstveni doprinos ekonomskoj teoriji ipraksi 20 doktorskih disertacija obranjenih na Ekonomskomfakultetu Rijeka u razdoblju od 5 godina. Utvrđeno je da su temeradova različite i da se odnose na razna područja ekonomskeznanosti. Istraživana su uglavnom područja koja su kod nasneistražena a kojima se u svijetu pridaje velika pažnja.Zaključuje se da ovih 20 doktorskih disertacija predstavljaznanstveni doprinos ekonomskoj teoriji i praksi.
Ključne riječi: Doktorska disertacija, znanstevni doprinos.

Naslov: ZAŠTITA ULOŽENOG KAPITALA U ZALIHE U UVJETIMA OPĆEG PORASTA CIJENA (Pregledni rad)

Autori:
Dimitrić, Mira (161304)
Časopis: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka
Broj: 1
ISSN: 0353-3689
Volumen: 10
Godina: 1992
Stranice: od 283 do 294
Broj referenci: 13
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu su obrazložene osnovne smjernice utjecaja općeg porastacijena na tekuću imovinu poduzeća, osnovne odrednice koje zalihečine nužnim elementom tekuće imovine poduzeća i putevi i metodezaštite uloženog kapitala u zalihe u uvjetima općeg porastacijena. U okviru analize zaštite uloženog kapitala u zalihe uuvjetima općeg porasta cijena razmatrane su metode valorizacijezaliha, revalorizacije vrijednosti zaliha irevalorizacije troškova zaliha, te su iskazanaopredjeljenja "za i protiv" pojedinih koncepata i metoda.
Ključne riječi: Opći porast cijena, zalihe, valorizacija zaliha, revalorizacija zaliha.

Naslov: PRIKAZ KNJIGE "RAČUNOVODSTVO I" GRUPE AUTORA U REDAKCIJI PROF.DR. JADRANKE DEŽELJIN

Autori:
Dimitrić, Mira (161304)
Časopis: Računovodstvo i financije, Zagreb
Broj: 8
ISSN: 0350-4506
Volumen: 5
Godina: 1992
Stranice: od 123 do 124
Broj referenci: 1
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu je predstavljena navedena knjiga kao suvremeni sveučilišniudžbenik koji je u potpunosti usklađen sa svjetskim standardimashvaćanja računovodstvene znanosti. Knjiga se kroz 13 poglavljabavi temeljnim teorijskim postavkama računovodstvene znanosti, anjena aplikativna vrijednost je u stabilnoj osnovi za razraduračunovodstvenih tehnika. Knjiga je namijenjena studentimaekonomskih fakulteta i računovodstvenim djelatnicima.
Ključne riječi: Računovodstvo, knjigovodstvo, imovina, dugovi, kapital, bilancastanja, rashodi, prihodi, račun dobitka i gubitka,knjigovodstvene teorije, knjigovodstvene isprave, poslovneknjige, računovodstvo u inflaciji, računovodstveni informacijskisustav.

Naslov: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U NESTABILNIM MONETARNIM UVJETIMA, prethodno priopćenje

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Mrša, Josipa (90406)
Časopis: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka
Broj: 12/2
ISSN: 1330-6308
Volumen: 12
Godina: 1994
Stranice: od 101 do 118
Broj referenci: 11
Jezik: hrvatski
Sažetak: Istraživan je oblik i sadržaj financijskih izvještaja u nestabilnim monetarnim uvjetima. Utvrđeno je da se učinci promjene razina cijena mogu u izvještajima iskazati (1) uključivanjem u pojedine pozicije izvještaja, (2) prikazivanjem kumulativnog učinka u izvještajima i (3) detaljnim izračunom učinaka u suplementarnim izvještajem. Nužno je da svi učinci promjene razine cijena budu obuhvaćeni temeljnim izvještajima, neovisno o odabranoj formi i sadržaju.
Ključne riječi: financijski izvještaji, inflatorna ekonomija, inflacija, računovodstvo u uvjetima inflacije

Naslov: Računovodstvo goodwilla, pregledni rad

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Mrša, Josipa (90406)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: 9
ISSN: 0353-8087
Volumen: 4
Godina: 1994
Stranice: od 1492 do 1498
Broj referenci: 10
Jezik: hrvatski
Sažetak: Pojmovno je razrađen goodwill u računovodstvu te metode njegovog računovodstvenog obuhvaćanja s aspekta teorije i aplikacije u praksi. Posebno su istaknuti efekti primjene pojedinih metoda te njihove prednosti i nedostaci u konkretnim slučajevima. Predložena je optimalna metoda računovodstvenog tretmana goodwilla u našim uvjetima.
Ključne riječi: goodwill, računovodstveni tretman goodwilla, vijek trajanja goodwilla, kupljeni i interno generirani goodwill

Naslov: Portfolio vrijednosnica malih ulagatelja - ciljevi i kriteriji ulaganja, pregledni rad

Autori:
Marković, Ivan (198434)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: 2
ISSN: 0353-8087
Volumen: 5
Godina: 1995
Stranice: od 148 do 151
Broj referenci: 7
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se istražuju ciljevi i kriteriji oblikovanja portfolia vrijednosnica malih ulagatelja. Utvrđeno je da su to sljedeći ciljevi i kriteriji: (1) sigurnost ulaganja, (2) maksimalan prinos od ulaganja, (3) maksimalan kapitalni dobitak i (4) utrživost vrijednosnica. Posebice se ističe potreba stalnog oblikovanja i nadziranja portfolia vrijednosnica od strane vlasnika.
Ključne riječi: portfolio vrijednosnica, mali ulagatelji, sigurnost, prinos, kapitalni dobitak, utrživost vrijednosnica

Naslov: Strategija ulaganja novca malih ulagatelja u financijsku imovinu, pregledni rad

Autori:
Marković, Ivan (198434)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: 4
ISSN: 0353-8087
Volumen: 5
Godina: 1995
Stranice: od 132 do 135
Broj referenci: 5
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se razmatra strategija ulaganja novca malih ulagatelja u financijsku imovinu. Malim ulagateljima se preporuča da slobodna novčana sredstva ulažu tako da (1) trećinu novca ulože u kratkotrajnu financijsku imovinu, (2) trećinu u srednjoročnu imovinu a (3) trećinu u dugoročnu imovinu. Prednost ove strategije je što je vrlo jednostavna i mogu je prakticirati i oni mali ulagatelji koji nemaju neka veća znanja i iskustva o ulaganju novca. Zbog disperzije ulaganja, rizik je sveden na najmanju mjeru.
Ključne riječi: mali ulagatelji, financijska imovina, strategija ulaganja novca

Naslov: Strategija ulaganja novca malih ulagatelja u materijalnu imovinu, pregledni rad

Autori:
Marković, Ivan (198434)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: 7
ISSN: 0353-8087
Volumen: 5
Godina: 1995
Stranice: od 62 do 65
Broj referenci: 1
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se razmatra strategija ulaganja novca malih ulagatelja u materijalnu imovinu i to: (1) ulaganja novca u zlato i druge plemenite metale i nemetale, (2) ulaganja novca u nekretnine i (3) ulaganja novca u pokretne umjetnine i druge zbirke. Zaključuje se da mali ulagatelji trebaju primjeniti načelo raznolikosti i disperzije svojih ulaganja, načelo disperzije ulagateljskog rizika na veći broj materijalnih dobara, radi smanjenja rizika ulaganja.
Ključne riječi: mali ulagatelji, strategija ulaganja novca, materijalna imovina

Naslov: Financiranje emisijom redovnih dionica, prethodno priopćenje

Autori:
Marković, Ivan (198434)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: 8
ISSN: 0353-8087
Volumen: 5
Godina: 1995
Stranice: od 64 do 71
Broj referenci: 10
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se istražuju financijske implikacije emisije: (1) osnivačkih redovnih dionica, (2) novih redovnih dionica, (3) dividendnih dionica, (4) "laganih" dionica usitnjavanjem i (5) "teških" dionica okrupnjavanjem dionica.
Ključne riječi: emisija, redovne dionice, osnivačke dionice, nove dionice, dividendne dionice, "lagane" i "teške" dionice

Naslov: Financiranje malih i srednjih poduzeća, prethodno priopćenje

Autori:
Marković, Ivan (198434)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: 4
ISSN: 0353-8087
Volumen: 4
Godina: 1994
Stranice: od 84 do 93
Broj referenci: 16
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se istražuju opći problemi financiranja malih i srednjih poduzeća, a posebice problemi financiranja u Hrvatskoj. Na temelju ovih istraživanja i svjetskih iskustava dan je prijedlog sustava financiranja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj sa sljedećim podsustavima: (1) podsustav banaka i štedionica, (2) podsustav financijskih fondova, (3) podsustav financijskih poduzeća i (4) podsustav nacionalnih, regionalnih, lokalnih i financijskih organizacija.
Ključne riječi: mala i srednja poduzeća, početno, tekuće i razvojno financiranje, trajni kapital, pozajmljeni kapital

Naslov: Investicijski centri odgovornosti u trgovačkim poduzećima, pregledni rad

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Časopis: Računovodstvo i financije, Zagreb
Broj: 8-9
ISSN: 0350-4506
Volumen: 41
Godina: 1995
Stranice: od 17 do 21
Broj referenci: 6
Jezik: hrvatski
Sažetak: Investicijski centri karakteriziraju se najvećom samostalnosti i odgovornosti menadžmenta na nižim razinama i instrument su praćenja uspješnosti poslovanja poduzeća. Pritom se mogu primjenjivati pokazatelji: dobit, stopa povrata investicija i ostatak dobiti. Na primjeru trgovačkog poduzeća dokazuje se primjenljivost navedenih pokazatelja. Najpouzdaniji pokazatelj za usporedbu rezultata po investicijskim centrima je pokazatelj ostatak dobiti.
Ključne riječi: investicijski centri odgovornosti, pokazatelji uspješnosti, dobit, stopa povrata investicija, ostatak dobiti

Naslov: Primarna emisija vrijednosnih papira dioničkih društava, pregledni rad

Autori:
Dimitrić, Mira (161304)
Časopis: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka
Broj: 1
ISSN: 1330-6308
Volumen: 12
Godina: 1995
Broj referenci: 20
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu je objašnjen pojam i značenje primarne emisije vrijednosnih papira, te informacijski efekt kojeg ona ima na razvijenim financijskim tržištima. Ukazano je na ulogu investicijskih bankara kao posredničkih financijskih institucija u javnoj emisiji kapitala dioničkog društva. Prikazane su i objašnjene metode javne primarne emisije, okolnosti primjene pojedinih metoda, njihova zastupljenost i troškovi primarne emisije. Proces tradicionalne primarne emisije objašnjen je kroz odrednice ugovorene prodaje i odnos između investicijskih bankara i dioničkog društva. Metoda privilegirane prodaje objašnjena je na povlaštenoj emisiji dionica. Ukazano je i na prednosti i nedostatke privatne primarne emisije.
Ključne riječi: primarna emisija, informacijski efekt, investicijski bankar

Naslov: Računovodstvene politike malih i srednjih poduzeća, prethodno priopćenje

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Mrša, Josipa (90406)
Časopis: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka
Broj: 1
ISSN: 0353-3689
Volumen: 12
Godina: 1994
Stranice: od 115 do 131
Broj referenci: 8
Jezik: hrvatski
Sažetak: Definirane su računovodstvene politike, te njihova aplikativnost u kontekstu informacijskih potreba malih i srednje velikih poduzeća. Ukazuje se na zajedničko i različito u odnosu na veličinu poduzeća te u svezi s tim, u odnosu na odabir računovodstvenih politika te način i oblik njihove uporabe i posljedice koje iz toga proistječu u ostvarivanju poslovne politike poduzeća.
Ključne riječi: računovodstvene politike, mala i srednja podzeća, politika zaliha, politika amortizacije, politika očuvanja kapitala

Naslov: Financiranje malih i srednjih poduzeća, prethodno pripćenje

Autori:
Marković, Ivan (198434)
Časopis: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka
Broj: 1
ISSN: 0353-3689
Volumen: 12
Godina: 1994
Stranice: od 115 do 131
Broj referenci: 12
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se razmatra problematika početnog, tekućeg i razvojnog financiranja malih i srednjih poduzeća i moguća rješenja tih problema. Posebice se razmatra ova problematika u Hrvatskoj i predlaže poseban sustav financiranja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva.
Ključne riječi: financiranje, poduzetništvo, kapital

Naslov: NOVI SUSTAV FINANCIJSKOG IZVJEŠĆIVANJA S NAGLASKOM NA IZVJEŠĆA O PROMJENAMA U FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: novo
Volumen: Raču
Godina: 1993
Stranice: od 148 do 166
Broj referenci: 7
Jezik: hrvatski
Sažetak: U uvjetima hiperinflacije zahtijeva se prepravljanje svihfinancijskih izvještaja bilo s temelja troškova nabave ilitekućih cijena kako bi se sačuvala vlasnička glavnica, odnosnonjezina kupovna moć i proizvodna sposobnost poduzeća. Riječ jeo pretvaranju vrijednosnih stavki u mjerne jedinice datumabilance primjenom indeksacije ili primjerenog koeficijentarevalorizacije.
Ključne riječi: Kapital i rezerve, zadržana dobit, preneseni gubitak, radni kapital, bilješke.

Naslov: OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE I ROBA NA SKLADIŠTU

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Časopis: Računovodstvo i financije, Zagreb
Broj: NOVO
ISSN: 953-6121-02-6
Volumen: RAČU
Godina: 1993
Stranice: od 325 do 335
Broj referenci: 10
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se obuhvaća obračun troškova nabave u trgovini na veliko imalo; predujmovi za nabavu robe; kao i nabava nekretninanamijenjenih prodaji. Zatim troškovi kupnje koji obuhvaćajukupovnu cijenu uključujući uvozne carine, porez na promet,prijevoz, čuvanje i rukovanje i sve druge troškove koji se mogushvatiti troškovima nabave, umanjeni za diskonte, rabate isubvencije.
Ključne riječi: Troškovi kupnje, franco skladište proizvođača i kupca, obračun troškova, diskont, rabat, subvencije, inflacija, kupoprodajni ugovor, porez.

Naslov: RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Časopis: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka
Broj: NOVO
Volumen: RAČU
Godina: 1992
Stranice: od 219 do 255
Broj referenci: 85
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu je naglasak na ciljno i pojmovno određenje te bitnasvojstva računovodstvenog informacijskog sustava, na mjesto iulogu informacijskog sustava u poduzeću, na vrste, izvore ikorisnike informacija te na elemente i sadržaj sastavljanjagodišnjeg računovodstvnog izvještaja o poslovanju poduzeća nužnogu donošenju poslovnih odluka.
Ključne riječi: Računovodstveno informacijski sustav, racionalnost, rezultat, informacija, profitabilnost, dividendna rentabilnost dionica.

Naslov: RAČUNOVODSTVO I NJEGOVA ULOGA U SUVREMENIM UVJETIMA

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Časopis: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka
Broj: NOVO
Volumen: RAČU
Godina: 1992
Stranice: od 9 do 27
Broj referenci: 85
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se obuhvaćaju teorijski i metodološki aspektiračunovodstva utemeljnog na suvremenim dostignućima računovodstvene znanosti i računovodstvene prakse u svijetu i unas.
Ključne riječi: Računovodstvo, ekonomija, znanost, načela, standardi, struktura računovodstva.

Naslov: OBJAVLJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Autori:
Mrša, Josipa (90406)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: novo
Volumen: Raču
Godina: 1993
Stranice: od 54 do 59
Broj referenci: 6
Jezik: hrvatski
Sažetak: Analizirana je i prikazana praktična primjena međunarodnogračunovodstvenog standarda MRS 1, Objavljivanje računovodstvnihpolitika. Primjena računovodstvenih politika koje prelaze okviretemeljnih računovodstvenih politika i pružaju mogućnostalterantivnih računovodstvenih rješenja moraju biti sastavni diosvih računovodstvenih izvještaja kako bi korisniciračunovodstvenih izvještaja bili u mogućnosti razumjeti sadržajfinancijskih izvještaja. Obznanjene računovodstvene politikeposebno trebaju objasniti metode procjene imovine, konceptočuvanja kapitala i metoda obračuna dobiti kao temeljnihračunovodstvenih informacija.
Ključne riječi: Računovodsveni izvještaji, računovodstvene politike, računovodstveni standardi,

Naslov: RAČUNOVODSTVO AMORTIZACIJE

Autori:
Mrša, Josipa (90406)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: novo
Volumen: Raču
Godina: 1993
Stranice: od 96 do 106
Broj referenci: 7
Jezik: hrvatski
Sažetak: Prikazan je obračun amortizacije koji je, u svim elementima nakojima se ovaj obračun temelji, usklađen s međunarodnimračunovodstvenim standardom MRS 4, Računovodstvo amortizacije.Posebno su analizirani sljedeći elementi: knjigovodstvenavrijednost ili druga osnovica za vrednovanje veličineamortizacije, proračun korisnog vijeka trajanja stalne imovine,različite metode amortizacije te uvažavanje inflacije u obračunuamortizacije.
Ključne riječi: Amortizacija, metode amortizacije, osnovica za obračun amortizacije, amortizacija u inflaciji, vijek trajanja.

Naslov: SPECIFIČNOSTI OBRAČUNAVANJA DOBITI U UVJETIMA HIPERINFLACIJE

Autori:
Mrša, Josipa (90406)
Časopis: Računovodstvo i financije, Zagreb
Broj: novo
ISSN: 953-6121-02-6
Volumen: Raču
Godina: 1993
Stranice: od 300 do 314
Broj referenci: 8
Jezik: hrvatski
Sažetak: Temeljem razrade različitih pristupa obračuna dobiti, statičkog idinamičkog pristupa, istraživan je obračun dobiti u uvjetimahiperinflacije koji će biti usklađen s Okvirom međunarodnihračunovodstvenih standarda o očuvanju kapitala i zahtjevimameđunarodnog računovodstvenog standarda 29, Računovodstvou hiperinfalcijskim uvjetima.
Ključne riječi: Računovodstvo, kapital, inflacija, mjerenje dobiti, međunarodni računovodstveni standardi.

Naslov: RAČUNOVODSTVO U UVJETIMA INFLACIJE I UČINCI PROMJENA RAZINA CIJENA

Autori:
Mrša, Josipa (90406)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: novo
Volumen: Raču
Godina: 1993
Stranice: od 125 do 141
Broj referenci: 4
Jezik: hrvatski
Sažetak: Prikazane su mogućnosti praktične uporabe metoda eliminiranjautjecaja inflacije iz računovodstvenih izvještaja: metoda općekupovne moći, metoda tekućih vrijednosti i kombinirana metoda.Ove metode, standardizirane međunarodnim računovodstvenimstandardom MRS 15, razvile su se kao odgovor računovodstva nanepodobnost uporabe izvornih računovodstvenih podataka u uvjetimainflacije. Najpovoljnijom metodom pokazala se kombinirana metoda.
Ključne riječi: Računovodstvo, inflacija, računovodstvo u uvjetima inflacije, metoda opće kupovne moći, metoda tekuće cijene, kombinirana metoda.

Naslov: USVAJANJE KONCEPTA OČUVANJA KAPITALA

Autori:
Mrša, Josipa (90406)
Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
Broj: novo
Volumen: Raču
Godina: 1993
Stranice: od 41 do 53
Jezik: hrvatski
Sažetak: Istraživana je mogućnost i podobnost primjene različitihkoncepata očuvanja kapitala. Za potrebe utvrđivanjaprofitabilnosti pojedinih segmenata poslovnih aktivnosti nužno jeobračunati dobit sučeljavanjem rashoda i prihoda tih aktivnosti.Međutim, u uvjetima inflacije dobit obračunanu na ovaj načinpotrebno je korigirati za svotu za koju odstupa od dobitiobračunane iznad nivoa očuvanja financijskog kapitala. Topodrazumijeva korekciju svih stavki računovodstvenih izvještajana koje je utjecala inflacija njihovim obezvređivanjem.
Ključne riječi: Računovodstvo, kapital, određivanje profita, financijski kapital, fizički kapital.

Naslov: PRIMJENA MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U BRODOGRADNJI, izvorni znanstveni rad

Autori:
Mrša, Josipa (90406)
Broj: novo
ISSN: ./.
Volumen: Raču
Godina: 1993
Stranice: od 0 do 0
Broj referenci: 103
Jezik: hrvatski
Sažetak: Istraživan je utjecaj međunarodnih računovodstvenih standarda MRS11, Računovodstvo ugovora o gradnji i standarda MRS 29,Financijsko izvješćivanje u hiperinflacijskim privredama naobračunski sustav brodogradnje. Utvrđeno je da obračunski sustavbrodogradnje treba posebno uvažavati odredbe ovih standarda.Postavljen je matematički model utvrđivanja vrijednostiproizvodnje u tijeku usklađen s MRS 29.
Ključne riječi: Računovodstvo, brodogradnja, inflacija, prihodi, rashodi, dobit, zalihe.

Naslov: Računovodstveni aspekt kvalitete proizvoda u industriji, izvorni znanstveni rad

Autori:
Mrša, Josipa
Broj: novo
ISSN: 0350-4506
Volumen: Raču
Godina: 1995
Stranice: od 171 do 184
Broj referenci: 103
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu je naglašena nužnost uvođenja programa kvalitete proizvoda, koja postaje uvjet opstanka poduzeća. Za uspješno uvođenje programa kvalitete, uz odgovarajući projekt osiguranja kvalitete, potrebno je osigurati i odgovarajući sustav praćenja troškova kvalitete. Praćenje troškova kvalitete polazi od njihove identifikacije i klasifikacije do postavljanja sustava njihova evidentiranja, izvješćivanja i analize.
Ključne riječi: Kvaliteta proizvoda, troškovi kvalitete proizvoda, izvještaji o troškovima kvalitete

Naslov: Financijske institucije za financiranje malih i srednjih poduzeća, izvorni znanstveni rad

Autori:
Marković, Ivan (198434)
Broj: novo
ISSN: 0350-4506
Volumen: Raču
Godina: 1995
Stranice: od 309 do 326
Broj referenci: 103
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu se istražuju financijske institucije za financiranje malih i srednjih poduzeća. Na temelju izvršenog istraživanja i iskustava razvijenih zemalja predlažu se slijedeće financijske institucije koje bi Hrvatska trebala organizirati za financiranje malih i srednjih poduzeća: (1) nacionalne, (2) regionalne i lokalne financijske institucije, (3) banke, štedionice i štedno-kreditne zadruge, (4) financijska poduzeća i (5) financijski fondovi. Ističe se potreba povezivanja ovih institucija s međunarodnim financijskim institucijama radi osiguranja stranog kapitala za osnutak i razvoj poduzetništva u Hrvatskoj.
Ključne riječi: mala i srednja poduzeća, financijske institucije, financiranje, poduzetništvo

Naslov: Računovodstveni-informacijski sustav kao značajni segment upravljačko-informacijskog sustava, izvorni znanstveni rad

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Broj: novo
Volumen: Raču
Godina: 1994
Stranice: od 23 do 34
Broj referenci: 103
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu je prikazana struktura upravljačkog sustava poduzeća kao jednog od najvažnijih korisnika informacija te struktura informacijskog sustava kao davaoca informacija. Prikazani su pojedini modeli računovodstvenih izvještaja s informacijskim sadržajima, oblicima i vrstama informacija koje su potrebne za organe upravljanja, glavne menadžere kao i neke funkcionalne menadžere srednje i niže razine u organizacijskoj strukturi poduzeća.
Ključne riječi: upravljanje, odlučivanje, računovodstvo-informacijski sustav, planiranje i nadziranje

Naslov: Obračun rezultata poslovanja po centrima odgovornosti u trgovačkim poduzećima, izvorni znanstveni rad

Autori:
Deželjin, Jadranka (9645)
Broj: novo
Volumen: Raču
Godina: 1995
Stranice: od 205 do 216
Broj referenci: 103
Jezik: hrvatski
Sažetak: Obrađena je divizionalizacija poduzeća i decentralizacija menadžmenta koji se reflektiraju na organiziranje računovodstva odgovornosti i formiranje centara odgovornosti. To su troškovni, profitni i investicijski centri odgovornosti. Razlike među centrima odgovornosti očituju se u vrsti aktivnosti, stupnju samostalnosti te mjestu/ulozi koju zauzimaju u ukupnom ustrojstvu poduzeća. Prikazan je sustav računovodstvenih informacija po centrima odgovornosti trgovačkog poduzeća.
Ključne riječi: računovodstvo odgovornosti, troškovni centri odgovornosti, profitni centri odgovornosti, investicijski centri odgovornosti, bruto dobit, neto dobit, izravni troškovi, financijski izvještaji


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr