SVIBOR - Radovi - projekt broj: 5-03-317

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 5-03-317


Broj radova citiranih u CC: 20
Broj ostalih radova: 54
Ukupno objavljenih radova: 74


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Računovodstvo I, sveučilišni udžbenik

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Mrša, Josipa (90406)
  Peršić, Milena
  Đajić, Ljubica
  Blaško, Eduard
  Spremić, Ivo
  Urednici
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Izdavač: Savez računovodstvnih i financijskih radnika Hrvatske
  Godina: 1992
  Broj stranica: 262
  Broj referenci: 96
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U knjizi se obrađuje mjesto i uloga računovodstva u sustavu ekonomske znanosti kao i struktura računovodstva poduzeća. Izučavaju se sustavi i metode računmovodstva, konta kao metoda obuhvaćanja računovodstvenih promjena, imovina, dugovi i kapital poduzeća, bilanca stanja, rashodi i prihodi u poslovanju poduzeća, račun dobitka i gubitka, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, računovodstvo u uvjetima inflacije te računovodstveni informacijski sustav.
  Ključne riječi: knjigovodstvo, računovodstveno planiranje, računovodstveni nadzor, računovodstvena analiza, konta, imovina, kapital, dugovi, bilanca, inflacija

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Računovodstvo, sveučilišni udžbenik

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Đajić, Ljubica
  Mrša, Josipa
  Ramljak, Branka
  Peršić, Milena
  Spremić, Ivo
  Urednici
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Izdavač: Hrvatska zajednica računovodstvenih i financijskih djelatnika
  ISBN: 953-6480-01-8
  Godina: 1994
  Broj stranica: 315
  Broj referenci: 87
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izučava se uloga računovodstva u suvremenim uvjetima internacionalizacije računovodstva, sustavi i metode knjigovodstva, konta kao metoda obuhvaćanja računovodstvenih promjena, imovina, dugovi i vlasnički kapital, bilanca, rashodi i prihodi, račun dobitka i gubitka, računovodstvo u uvjetima inflacije, planiranje i kontrola poslovnih aktivnosti, računovodstveni informacijski sustav i financijski izvještaji o poslovanju poduzeća.
  Ključne riječi: računovodstvo, međunarodni računovostveni standardi, računovodstvena načela, računovodstvene politike, metode knjiženja, računovodstvena rješenja za inflatorne uvjete, financijski izvještaji
  Ostalo:

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: NOVI SUSTAV FINANCIJSKOG IZVJEŠĆIVANJA S NAGLASKOM NA IZVJEŠĆA O PROMJENAMA U FINANCIJSKOM POLOŽAJU

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Urednici
  Dropulić, Ivan
  Izdavač: Progres
  Godina: 1993
  Stranice: od 148 do 166
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U uvjetima hiperinflacije zahtijeva se prepravljanje svihfinancijskih izvještaja bilo s temelja troškova nabave ilitekućih cijena kako bi se sačuvala vlasnička glavnica, odnosnonjezina kupovna moć i proizvodna sposobnost poduzeća. Riječ jeo pretvaranju vrijednosnih stavki u mjerne jedinice datumabilance primjenom indeksacije ili primjerenog koeficijentarevalorizacije.
  Ključne riječi: Kapital i rezerve, zadržana dobit, preneseni gubitak, radni kapital, bilješke.

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE I ROBA NA SKLADIŠTU

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Urednici
  Habek M.,
  Buzadžić, M.
  Brkanić, V.
  Izdavač: RRIF Poduzeće za ekonomske usluge
  ISBN: 953-6121-02-6
  Godina: 1993
  Stranice: od 325 do 335
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se obuhvaća obračun troškova nabave u trgovini na veliko imalo; predujmovi za nabavu robe; kao i nabava nekretninanamijenjenih prodaji. Zatim troškovi kupnje koji obuhvaćajukupovnu cijenu uključujući uvozne carine, porez na promet,prijevoz, čuvanje i rukovanje i sve druge troškove koji se mogushvatiti troškovima nabave, umanjeni za diskonte, rabate isubvencije.
  Ključne riječi: Troškovi kupnje, franco skladište proizvođača i kupca, obračun troškova, diskont, rabat, subvencije, inflacija, kupoprodajni ugovor, porez.

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: KALKULACIJA CIJENA U TRGOVAČKOM POSLOVANJU

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Urednici
  Spajić, Ferdo
  Izdavač: Hrvatska zajednica računovodstvenih i financijskih djelatnika
  Godina: 1993
  Stranice: od 225 do 234
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kalkulacija je informacijska podloga za kreiranje i vođenjeposlovne politike kao i politike formiranja cijene robe utrgovini. Rad objašnjava definiranje kalkulacije i načineutvrđivanja strukture nabavne i prodajne cijene. Postojerazličite metode kalkulacije što je u radu i objašnjeno.
  Ključne riječi: Kalkulacija, neto kupovna cijena, ovisni troškovi, nabavna i prodajna cijena, porez, normalni kalo.

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Urednici
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Izdavač: Savez računovodstvnih i financijskih radnika Hrvatske
  Godina: 1992
  Stranice: od 219 do 255
  Broj referenci: 85
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je naglasak na ciljno i pojmovno određenje te bitnasvojstva računovodstvenog informacijskog sustava, na mjesto iulogu informacijskog sustava u poduzeću, na vrste, izvore ikorisnike informacija te na elemente i sadržaj sastavljanjagodišnjeg računovodstvnog izvještaja o poslovanju poduzeća nužnogu donošenju poslovnih odluka.
  Ključne riječi: Računovodstveno informacijski sustav, racionalnost, rezultat, informacija, profitabilnost, dividendna rentabilnost dionica.

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: RAČUNOVODSTVO I NJEGOVA ULOGA U SUVREMENIM UVJETIMA

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Urednici
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Izdavač: Savez računovodstvnih i financijskih radnika Hrvatske
  Godina: 1992
  Stranice: od 9 do 27
  Broj referenci: 85
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se obuhvaćaju teorijski i metodološki aspektiračunovodstva utemeljnog na suvremenim dostignućima računovodstvene znanosti i računovodstvene prakse u svijetu i unas.
  Ključne riječi: Računovodstvo, ekonomija, znanost, načela, standardi, struktura računovodstva.

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: OBJAVLJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

  Autori:
  Mrša, Josipa (90406)
  Urednici
  Dropulić, Ivan
  Izdavač: Progres
  Godina: 1993
  Stranice: od 54 do 59
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirana je i prikazana praktična primjena međunarodnogračunovodstvenog standarda MRS 1, Objavljivanje računovodstvnihpolitika. Primjena računovodstvenih politika koje prelaze okviretemeljnih računovodstvenih politika i pružaju mogućnostalterantivnih računovodstvenih rješenja moraju biti sastavni diosvih računovodstvenih izvještaja kako bi korisniciračunovodstvenih izvještaja bili u mogućnosti razumjeti sadržajfinancijskih izvještaja. Obznanjene računovodstvene politikeposebno trebaju objasniti metode procjene imovine, konceptočuvanja kapitala i metoda obračuna dobiti kao temeljnihračunovodstvenih informacija.
  Ključne riječi: Računovodsveni izvještaji, računovodstvene politike, računovodstveni standardi,

 9. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: RAČUNOVODSTVO AMORTIZACIJE

  Autori:
  Mrša, Josipa (90406)
  Urednici
  Dropulić, Ivan
  Izdavač: Progres
  Godina: 1993
  Stranice: od 96 do 106
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je obračun amortizacije koji je, u svim elementima nakojima se ovaj obračun temelji, usklađen s međunarodnimračunovodstvenim standardom MRS 4, Računovodstvo amortizacije.Posebno su analizirani sljedeći elementi: knjigovodstvenavrijednost ili druga osnovica za vrednovanje veličineamortizacije, proračun korisnog vijeka trajanja stalne imovine,različite metode amortizacije te uvažavanje inflacije u obračunuamortizacije.
  Ključne riječi: Amortizacija, metode amortizacije, osnovica za obračun amortizacije, amortizacija u inflaciji, vijek trajanja.

 10. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: SPECIFIČNOSTI OBRAČUNAVANJA DOBITI U UVJETIMA HIPERINFLACIJE

  Autori:
  Mrša, Josipa (90406)
  Urednici
  Habek M.,
  Buzadžić, M.
  Brkanić, V.
  Izdavač: RRIF Poduzeće za ekonomske usluge
  ISBN: 953-6121-02-6
  Godina: 1993
  Stranice: od 300 do 314
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Temeljem razrade različitih pristupa obračuna dobiti, statičkog idinamičkog pristupa, istraživan je obračun dobiti u uvjetimahiperinflacije koji će biti usklađen s Okvirom međunarodnihračunovodstvenih standarda o očuvanju kapitala i zahtjevimameđunarodnog računovodstvenog standarda 29, Računovodstvou hiperinfalcijskim uvjetima.
  Ključne riječi: Računovodstvo, kapital, inflacija, mjerenje dobiti, međunarodni računovodstveni standardi.

 11. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: RAČUNOVODSTVO U UVJETIMA INFLACIJE I UČINCI PROMJENA RAZINA CIJENA

  Autori:
  Mrša, Josipa (90406)
  Urednici
  Dropulić, Ivan
  Izdavač: Progres
  Godina: 1993
  Stranice: od 125 do 141
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazane su mogućnosti praktične uporabe metoda eliminiranjautjecaja inflacije iz računovodstvenih izvještaja: metoda općekupovne moći, metoda tekućih vrijednosti i kombinirana metoda.Ove metode, standardizirane međunarodnim računovodstvenimstandardom MRS 15, razvile su se kao odgovor računovodstva nanepodobnost uporabe izvornih računovodstvenih podataka u uvjetimainflacije. Najpovoljnijom metodom pokazala se kombinirana metoda.
  Ključne riječi: Računovodstvo, inflacija, računovodstvo u uvjetima inflacije, metoda opće kupovne moći, metoda tekuće cijene, kombinirana metoda.

 12. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: USVAJANJE KONCEPTA OČUVANJA KAPITALA

  Autori:
  Mrša, Josipa (90406)
  Urednici
  Dropulić, Ivan
  Izdavač: Progres
  Godina: 1993
  Stranice: od 41 do 53
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživana je mogućnost i podobnost primjene različitihkoncepata očuvanja kapitala. Za potrebe utvrđivanjaprofitabilnosti pojedinih segmenata poslovnih aktivnosti nužno jeobračunati dobit sučeljavanjem rashoda i prihoda tih aktivnosti.Međutim, u uvjetima inflacije dobit obračunanu na ovaj načinpotrebno je korigirati za svotu za koju odstupa od dobitiobračunane iznad nivoa očuvanja financijskog kapitala. Topodrazumijeva korekciju svih stavki računovodstvenih izvještajana koje je utjecala inflacija njihovim obezvređivanjem.
  Ključne riječi: Računovodstvo, kapital, određivanje profita, financijski kapital, fizički kapital.

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: FINANCIJSKI INŽINJERING U FUNKCIJI EFIKASNOG PRIVREĐIVANJA (pregledni rad)

  Autori:
  Dimitrić, Mira (161304)
  Časopis: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka
  Broj: 1
  ISSN: 0353-3689
  Volumen: 9
  Godina: 1991
  Stranice: od 205 do 216
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazana teorijska polazišta financijskoginžinjeringa, njegova funkcija ekonomiziranja financijskom masomi njegovo značenje u upravljanju projektima. Postupci i metodefinancijskog inžinjeringa odgovaraju na pitanja optimalnefinancijske konstrukcije, evaluacije projektnih varijanti uuvjetima neizvjesnosti, izbora financijski najefikasnijeginvesticijskog projekta i izbora optimalne kombinacijeinvestiranja uz ograničena financijska sredstva.
  Ključne riječi: Financijski inžinjering, upravljanje projektima, financijski marketing.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PRIMJENA MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U GRAĐEVINARSTVU, pregledni rad

  Autori:
  Mrša, Josipa (90406)
  Časopis: Informator, Zagreb
  Broj: 4116
  ISSN: 0353-8087
  Volumen: 41
  Godina: 1993
  Stranice: od 6 do 8
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživan je utjecaj međunarodnih računovodstvenih standarda naiskazivanje financijskog položaja i uspješnosti poslovanja ugrađevinarstvu. Utvrđeno je da na iskazivanje stanja iuspješnosti poslovanja u građevinarstvu posebnu važnost imajustandardi MRS 11, Računovodstvo ugovora o izgradnji, MRS 4,Računovodstvo amortizacije i u inflacijskim uvjetima MRS 29,Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim privredama zbogvelike vremenske duljine poslovnog ciklusa.
  Ključne riječi: Računovodstvo, građevinarstvo, dobit, međunarodni računovodstveni standardi, infalcija.

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Leasing i njegovo računovodstveno obuhvaćanje, pregledni rad

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Mrša, Josipa
  Časopis: Informator, Zagreb
  Broj: 4242
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 6 do 8
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Leasing - odnos spaja pozitivne elemente dosadašnjih ugovornih odnosa kupoprodaje, najma i zakupa te investiranja u uvjetima kad poduzetnik ne raspolaže vlastitim kapitalom. U radu je potvrđena uporaba različitih metoda utvrđivanja minimalnih plaćanja najma te metode alokacije ukupnih troškova kamata sadržanih u leasingu po obračunskim razdobljima.
  Ključne riječi: leasing, financijski leasing, poslovni leasing, alokacija troškova leasinga

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Financijske implikacije emisije povlaštenih dionica, pregledni rad

  Autori:
  Marković, Ivan (198434)
  Časopis: Računovodstvo, revizija i financije
  Broj: 12
  ISSN: 0353-8087
  Volumen: 4
  Godina: 1994
  Stranice: od 91 do 99
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatraju financijske implikacije emisije povlaštenih dionica. Analiziraju se i iznose rezultati istraživanja na primjeru dioničkog društva i odlučivanja o odabiru metoda financiranja emisijom povlaštenih dionica ili emisijom obveznica (duga). U svezi s tim, iznijeti su primjeri izračuna tržišne vrijednosti povlaštenih dionica, stope prinosa, i troškova kapitala prikupljenog emisijom povlaštenih dionica.
  Ključne riječi: povlaštene dionice, redovne dionice, obveznice, tržišna vrijednost dionica, troškovi povlaštenog kapitala, novčani tokovi

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Financijske implikacije emisije višekratno isplativih obveznica, pregledni rad

  Autori:
  Marković, Ivan (198434)
  Časopis: Računovodstvo i financije, Zagreb
  Broj: 7
  ISSN: 0350-4506
  Volumen: 7
  Godina: 1995
  Stranice: od 86 do 98
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatraju financijske implikacije emisije višekratno isplativih obveznica na: novčane tokove, tržišnu vrijednost obveznica, stopu prinosa i troškove kapitala prikupljenog emisijom obveznica. U radu su dani i analizirani odgovarajući primjeri izračuna ovih veličina. Zaključuje se da bi u Hrvatskoj, Vlada, županije, banke i druge financijske institucije i poduzeća trebale više koristiti ovaj u svijetu raširen i popularan metod financiranja pozajmljenim kapitalom, odnosno dugom.
  Ključne riječi: višekratno isplative obveznice, novčani tokovi, tržišna vrijednost obveznica, stopa prinosa obveznica, troškovi kapitala pozajmljenog emisijom obveznica

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Redefiniranje računovodstvene funkcije u kontekstu suvremenog poduzeća, pregledni rad

  Autori:
  Dimitrić, Mira (161304)
  KAŠTELAN MRAK, MARIJA
  Časopis: Računovodstvo i financije, Zagreb
  Broj: 4
  ISSN: 0350-4506
  Volumen: 4
  Godina: 1994
  Stranice: od 13 do 19
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazane osnove suvremenog promišljanja mjesta, uloge i zadataka računovodstva i osnovne kritike suvremenog računovodstva. Ukazano je na nužnost redefiniranja računovodstvene funkcije s obzirom na promjene u veličini i složenosti poduzeća i njegove okoline. Oblikovan je pristup redefiniranju uloge računovodstva i ukazano na moguće strategije redefiniranja.
  Ključne riječi: računovodstvena funkcija, računovodstvena informacija

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PRIKAZ KNJIGE "RAČUNOVODSTVO I" grupe autora, u redakciji prof.dr. Jadranke Deželjin

  Autori:
  Dimitrić, Mira (161304)
  Časopis: Računovodstvo i financije, Zagreb
  Broj: 1
  ISSN: 0350-4506
  Volumen: 5
  Godina: 1995
  Stranice: od 166 do 167
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je predstavljeno treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje ovog sveučilišnog udžbenika. Izdanje je prošireno i izmijenjeno u: suvremenom pojmovnom razmatranju računovodstva i razradi općih značajki računovodstvenih politika, preciznom pojmovnom određenju računovodstvene imovine, objašnjenju kretanja tekuće imovine u poslovnom ciklusu, pregledu modernih sustava i metoda obračuna, razradi planiranja i kontrole poslovnih aktivnosti po centrima odgovornosti i sustavu unutarnjih kontrola, razradi financijskih izvještaja i problemskim pitanjima za raspravu po pojedinim poglavljima.
  Ključne riječi: računovodstvo, knjigovodstvo, imovina, dugovi, kapital, bilanca stanja, rashodi, prihodi, račun dobitka i gubitka, knjigovodstvene teorije, knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, računovodstvo u inflaciji, računovodstveni informacijski sustav, centri odgovornosti, financijski izvještaji

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI U FUNKCIJI UTVRĐIVANJA I OBJAVLJIVANJA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA, prethodno priopćenje

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Naslov zbornika: RAZVOJNI RESURSI I SUVREMENI MANAGEMENT U HOTELJERSTVU
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 113 do 119
  Skup: Savjetovanje hotelijera
  Održan: od 20.04.93 do 21.04.93
  Sažetak: Novi gospodarski sustav Hrvatske temelji se na slobodi rada,poduzetništva i participativnog upravljanja. Taj sustav, svojimsadržajem, strukturom, oblicima, načelima, metodama i tehnikama,mora biti što više usklađen s međunarodnim računovodstvenimstandardima. On mora osigurati protočnosti i usporedivostinformacija iskazanih u financijskim izvještajima i informacije oprimijenjenim računovodstvnim politikama. U tom kontekstuznačenje ima novo računovodstveno zakonodavstvo.
  Ključne riječi: Računovodstvene politike, korisnici financijskih izvještaja, međunarodni računovodstveni standardi (MRS).

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: FINANCIJSKA POLITIKA HOTELIJERSKIH PODUZEĆA U UVJETIMA INFLACIJE, izvorni znanstveni rad

  Autori:
  Marković, Ivan
  Naslov zbornika: Razvojni resursi i suvremeni management u hotelijerstvu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 169 do 180
  Skup: Savjetovanje hotelijera
  Održan: od 20.04.93 do 21.04.93
  Sažetak: U radu se razmatra problematika financijske politikehotelijerskog poduzeća u uvjetima inflacije preko: 1. financijskepolitike imovine, 2. financijske politike dugova i kapitala, 3.financijske politike raspodjele neto financijskog rezultata.Zaključuje se da hotelijersko poduzeće u uvjetima inflacije trebavoditi politiku očuvanja realne vrijednosti imovine i kapitala.
  Ključne riječi: Imovina, dugovi, kapital, inflacija.

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: PRIMJENA MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U BRODOGRADNJI, izvorni znanstveni rad

  Autori:
  Mrša, Josipa (90406)
  Urednici
  Winter, Vera
  Naslov zbornika: Računovodstvo i financije u poduzeću
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: ./.
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
  Održan: od 03.06.93 do 05.06.93
  Sažetak: Istraživan je utjecaj međunarodnih računovodstvenih standarda MRS11, Računovodstvo ugovora o gradnji i standarda MRS 29,Financijsko izvješćivanje u hiperinflacijskim privredama naobračunski sustav brodogradnje. Utvrđeno je da obračunski sustavbrodogradnje treba posebno uvažavati odredbe ovih standarda.Postavljen je matematički model utvrđivanja vrijednostiproizvodnje u tijeku usklađen s MRS 29.
  Ključne riječi: Računovodstvo, brodogradnja, inflacija, prihodi, rashodi, dobit, zalihe.

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: GOODWILL U HOTELIJERSTVU, pregledni rad

  Autori:
  Mrša, Josipa (90406)
  Urednici
  Peršić, Milena
  Naslov zbornika: Razvojni resursi i suvremeni management u hotelijerstvu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 159 do 167
  Skup: Savjetovanje hotelijera
  Održan: od 20.04.93 do 21.04.93
  Sažetak: Goodwill u hotelijerstvu vrlo često postoji, bilo kao kupljeni,bilo kao nekupljeni goodwill. Ekonomska osnovica goodwilla uhotelijerstvu Hrvatske, naročito u obalnom dijelu, su mnogistalni čimbenici koji se temelje na realizaciji diferencijalnihrenti, kao što su rijetkost, prirodni položaj, tehničkaopremljenost, poznatost i glasovitost i ostalo.
  Ključne riječi: Računovodstvo, hotelijerstvo, goodwill, renta.

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiza financijskih izvještaja trgovačkog poduzeća, pregledni rad

  Autori:
  Mrša, Josipa
  Urednici
  Winter, Vera
  Naslov zbornika: Analiza financijskih izvještaja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0350-4506
  Stranice: od 177 do 190
  Skup: Savjetovanje Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
  Održan: od 03.04.94 do 04.04.94
  Sažetak: Prikazana je analiza financijskog izvješća trgovačkog poduzeća na malo. Kroz analizu procijenjena je tekuća likvidnost, dugoročna stabilnost i efikasnost poslovanja poduzeća temeljem njegovih financijskih izvještaja. Posebna je pažnja posvećena neutraliziranju utjecaja inflacije na komparabilnost financijskih izvještaja.
  Ključne riječi: financijski izvještaji, likvidnost, dugoročna financijska stabilnost, efikasnost poslovanja

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An Accounting System Environment Maintenance, izvorni znanstveni rad

  Autori:
  Mrša, Josipa
  Urednici
  Franković, Bernard
  Naslov zbornika: Energija i zaštita okoliša
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: .953-96054-1-
  Stranice: od 145 do 153
  Skup: 14th Scientific Conference on Energy and the Environment
  Održan: od 26.10.94 do 28.10.94
  Sažetak: Istražena je mogućnost uspostavljanja računovodstvenog sustava praćenja troškova i učinaka zaštite okoliša. Identificirani su i alocirani troškovi i korisni učinci očuvanja i zaštite okoliša te njihovo prezentiranje u računovodstvenim izvještajima usklađenim s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima.
  Ključne riječi: troškovi očuvanja okoliša, korisni učinci zaštite okoliša, alokacija troškova zaštite okoliša

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Računovodstveni aspekt kvalitete proizvoda u industriji, izvorni znanstveni rad

  Autori:
  Mrša, Josipa
  Urednici
  Winter, Vera
  Naslov zbornika: Računovodstvo, poslovne financije i revizija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 0350-4506
  Stranice: od 171 do 184
  Skup: Simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
  Održan: od 01.06.95 do 03.06.95
  Sažetak: U radu je naglašena nužnost uvođenja programa kvalitete proizvoda, koja postaje uvjet opstanka poduzeća. Za uspješno uvođenje programa kvalitete, uz odgovarajući projekt osiguranja kvalitete, potrebno je osigurati i odgovarajući sustav praćenja troškova kvalitete. Praćenje troškova kvalitete polazi od njihove identifikacije i klasifikacije do postavljanja sustava njihova evidentiranja, izvješćivanja i analize.
  Ključne riječi: Kvaliteta proizvoda, troškovi kvalitete proizvoda, izvještaji o troškovima kvalitete

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Financijske institucije za financiranje malih i srednjih poduzeća, izvorni znanstveni rad

  Autori:
  Marković, Ivan (198434)
  Urednici
  ORSAG, SILVIJE
  Naslov zbornika: Računovodstvo, poslovne financije i revizija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 0350-4506
  Stranice: od 309 do 326
  Skup: Simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
  Održan: od 01.06.95 do 03.05.95
  Sažetak: U radu se istražuju financijske institucije za financiranje malih i srednjih poduzeća. Na temelju izvršenog istraživanja i iskustava razvijenih zemalja predlažu se slijedeće financijske institucije koje bi Hrvatska trebala organizirati za financiranje malih i srednjih poduzeća: (1) nacionalne, (2) regionalne i lokalne financijske institucije, (3) banke, štedionice i štedno-kreditne zadruge, (4) financijska poduzeća i (5) financijski fondovi. Ističe se potreba povezivanja ovih institucija s međunarodnim financijskim institucijama radi osiguranja stranog kapitala za osnutak i razvoj poduzetništva u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: mala i srednja poduzeća, financijske institucije, financiranje, poduzetništvo

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Računovodstveni-informacijski sustav kao značajni segment upravljačko-informacijskog sustava, izvorni znanstveni rad

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Urednici
  Winter, Vera
  Naslov zbornika: Računovodstvo, revizija i poslovne financije u funkciji poslovne politike poduze
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 23 do 34
  Skup: Simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
  Održan: od 26.05.94 do 28.06.94
  Sažetak: U radu je prikazana struktura upravljačkog sustava poduzeća kao jednog od najvažnijih korisnika informacija te struktura informacijskog sustava kao davaoca informacija. Prikazani su pojedini modeli računovodstvenih izvještaja s informacijskim sadržajima, oblicima i vrstama informacija koje su potrebne za organe upravljanja, glavne menadžere kao i neke funkcionalne menadžere srednje i niže razine u organizacijskoj strukturi poduzeća.
  Ključne riječi: upravljanje, odlučivanje, računovodstvo-informacijski sustav, planiranje i nadziranje

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Obračun rezultata poslovanja po centrima odgovornosti u trgovačkim poduzećima, izvorni znanstveni rad

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Urednici
  Winter, Vera
  Naslov zbornika: Računovodstvo, poslovne financije i revizija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 205 do 216
  Skup: Simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
  Održan: od 01.06.95 do 03.06.95
  Sažetak: Obrađena je divizionalizacija poduzeća i decentralizacija menadžmenta koji se reflektiraju na organiziranje računovodstva odgovornosti i formiranje centara odgovornosti. To su troškovni, profitni i investicijski centri odgovornosti. Razlike među centrima odgovornosti očituju se u vrsti aktivnosti, stupnju samostalnosti te mjestu/ulozi koju zauzimaju u ukupnom ustrojstvu poduzeća. Prikazan je sustav računovodstvenih informacija po centrima odgovornosti trgovačkog poduzeća.
  Ključne riječi: računovodstvo odgovornosti, troškovni centri odgovornosti, profitni centri odgovornosti, investicijski centri odgovornosti, bruto dobit, neto dobit, izravni troškovi, financijski izvještaji

 30. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Mr. Josipa Mrša: RAČUNOVODSTVENE METODE ELIMINIRANJA PROMJENE NIVOA CIJENA IZ BILANCE
  Fakultet: Ekonomski fakultet Rijeka
  Datum obrane: 18.01.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 205
  Sažetak: Istraživana je mogućnost eliminiranja utjecaja inflacije izračunovodstvenih izvještaja. Istražen je utjecaj promjene razinecijena na pojedine elemente i stavke bilance utemeljene nakonvencionalnim računovodstvenim metodama te mogućnosti primjenerazličitih računovodstvenih metoda i tehnika pomoću kojih jemoguće sastaviti i prezentirati računovodstvene izvještaje srealnim informacijskim vrijednostima i u uvjetima promjene općerazine cijena.
  Ključne riječi: Računovodstvo, inflacija, kapital, eliminiranje utjecaja inflacije iz računovodstvenih izvještaja, bilanca, račun dobiti i gubitka.


 31. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Mira Dimitrić: ODRŽAVANJE REALNE VRIJEDNOSTI OBRTNIH SREDSTAVA U UVJETIMA INFLACIJE
  Fakultet: Ekonomski fakultet Rijeka RIJEKA
  Datum obrane: 23.07.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 161
  Sažetak: Cilj rada je utvrđivanje činjenice i okolnosti utjecaja inflacijena vrijednost tekuće imovine i ukazivanje na puteve, načine ioblike otklanjanja inflacijskih utjecaja i na mogućnost svođenjanominalne na realnu vrijednost tekuće imovine. Zaštita tekućeimovine od inflacijske erozije obrađena je: valorizacijom zaliha,troškova, potraživanja i obveza, utvrđivanjem i isključivanjeminflacijskih dobitaka iz raspodjele i planiranjem tekuće imovine.
  Ključne riječi: Tekuća imovina, inflacija, mjerenje inflacije, računovodstvo u inflaciji, financijsko odlučivanje u infalciji, valorizacija zaliha, valorizacija troškova, valorizacija potraživanja i obveza, planiranje tekuće imovine.


 32. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: TROŠKOVI U RAČUNOVODSTVENOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU HOTELSKOG PODUZEĆA
  Fakultet: Institut za ekonomiju i organizaciju Rijeka Rijeka
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 20.07.91
  Broj stranica: 244
  Autor: Peršić Milena
  Rad: Doktorat


 33. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: RAČUNOVODSTVENE METODE ELIMINIRANJA PROMJENE NIVOA CIJENA IZ BILANCE
  Fakultet: Ekonomski fakultet Rijeka RIJEKA
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 18.01.93
  Broj stranica: 205
  Autor: Mrša Josipa
  Rad: Doktorat


 34. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: RAČUNOVODSTVO MALIH PODUZEĆA
  Fakultet: Ekonomski fakultet Rijeka RIJEKA
  Mentor: MRŠA JOSIPA
  Datum obrane: 12.06.95
  Broj stranica: 65
  Autor: GRGUROVIĆ ANITA
  Rad: Diplomski rad


 35. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: DOKUMENTACIJA O PRETVORBI PODUZEĆA "RAPSKA PLOVIDBA" RAB

  Autori:
  Dujanić, Marčelo (75143)
  Dimitrić, Mira (161304)
  Deželjin, Josip (9656)
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Milosavljević, Milosav
  Košćina, Zlatko
  Švast, Vinko
  Naručitelj: Rapska plovidba
  Depo ustanova: Ekonomski fakultet-Znanstveno-istraživački centar
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 284
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dokumentacija o pretvorbi DP "Rapska plovidba" Rab u dioničkodruštvo obuhvaća sljedeću dokumentaciju: Odluku o pretvorbi,Program pretvorbe, Podatke o poslovanju, Izvješće SDK,Dokumentacija o pravu raspolaganja nekretninama, Izvod izsudskog registra, Razvojni program poduzeća i Elaborat o procjenivrijednosti poduzeća.
  Ključne riječi: Poduzeće, dioničko društvo, imovina, vlasništvo.

 36. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: DOKUMENTACIJA O ORGANIZIRANJU JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" RIJEKA KAO DIONIČKO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

  Autori:
  Stevanović, Božidar
  Marković, Ivan (198434)
  Popović, Žarko
  Naručitelj: VODOVOD I KANALIZACIJA
  Depo ustanova: Ekonomski fakultet-Znanstveno-istraživački centar
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 87
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dokumentacija o organiziranju JKP "Vodovod i kanalizacija" Rijekaodnosi se na: Odluku o organiziranju, Podatke o poslovanju,Izvješće SDK, i Razvojni program poduzeća.
  Ključne riječi: Javno komunalno poduzeće, imovina, društvo s ograničenom odgovornošću, vlasništvo, organiziranje.

 37. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: DOKUMENTACIJA O PRETVORBI PODUZEĆA "JASEN" RIJEKA

  Autori:
  Dimitrić, Mira (161304)
  Košćina, Zlatko
  Švast, Vinko
  Uzelac, Jovan (75110)
  Naručitelj: Jasen
  Depo ustanova: Ekonomski fakultet-Znanstveno-istraživački centar
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 209
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dokumentacija o pretvorbi poduzeća "Jasen" Rijeka obuhvaćasljedeću dokumentaciju: Odluku i Program pretvorbe,Izvješće SDK, Podatke o poslovanju, Razvojni program, Izvod izsudskog registra, Dokumentaciju o pravu raspolaganja nekretninamai Elaborat o procjeni vrijednosti poduzeća.
  Ključne riječi: Poduzeće, dioničko društvo,imovina, vlasništvo.

 38. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: DOKUMENTACIJA O PRETVORBI PODUZEĆA "AUTOMOTOR" RIJEKA

  Autori:
  Grbac, Bruno (35521)
  Crnković-Stumpf, Branka (93180)
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Starčević, Ante (44655)
  Švast, Vinko
  Košćina, Zlatko
  Naručitelj: Automotor
  Depo ustanova: Ekonomski fakultet-Znanstveno-istraživački centar
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 92
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dokumentacija o pretvorbi poduzeća "Automotor" Rijeka obuhvaćasljedeću dokumentaciju: Odluku i Program o pretvorbi poduzeća,Podatke o poslovanju, Razvojni program poduzeća, Elaborat oprocjeni vrijednosti poduzeća.
  Ključne riječi: Poduzeće, dioničko društvo, imovina, vlasništvo.

 39. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: DOKUMENTACIJA O PRETVORBI DRUŠTVENOG PODUZEĆA "TORPEDO" P.O. RIJEKA

  Autori:
  Stevanović, Božidar
  Crnković-Stumpf, Branka (93180)
  Uzelac, Jovan (75110)
  Dujanić, Marčelo (75143)
  Marković, Ivan (198434)
  Dimitrić, Mira (161304)
  Naručitelj: Torpedo
  Depo ustanova: Ekonomski fakultet-Znanstveno-istraživački centar
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 100
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dokumentacija o pretvorbi društvenog poduzeća "Torpedo" P.O.Rijeka odnosi se na: Odluku o pretvorbi, Program pretvorbe,Podatke o poslovanju i ocjenu boniteta poslovanja, Razvojniprogram i Elaborat o procijenjenoj vrijednosti poduzeća.
  Ključne riječi: Društveno poduzeće, pretvorba, dioničko društvo, imovina, vlasništvo.

 40. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: DOKUMENTACIJA O PRETVORBI DRUŠTVENOG PODUZEĆĆA "PROGRES" RIJEKA

  Autori:
  Stevanović, Božidar
  Uzelac, Jovan (75110)
  Crnković-Stumpf, Branka (93180)
  Dujanić, Marčelo (75143)
  Dimitrić, Mira (161304)
  Marković, Ivan
  Naručitelj: Progres
  Depo ustanova: Ekonomski fakultet-Znanstveno-istraživački centar
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 79
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dokumentacija o pretvorbi društvenog poduzeća "Progres"Jastrebarsko u dioničko društvo obuhvaća: Odluku o pretvorbi,Program pretvorbe, Podatke o poslovanju i ocjeni boniteta,Razvojni program i Elaborat o procijenjenoj vrijednostipoduzeća. Šposlovanju i Ocjeni boniteta, Razvojni program i Elaborat o
  Ključne riječi: Društveno poduzeće, pretvorba, imovina, vlasništvo, dioničko društvo.

 41. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: DOKUMENTACIJA O PRETVORBI PODUZEĆA "NASADI" ZADAR

  Autori:
  Dimitrić, Mira (161304)
  Marković, Ivan
  Naručitelj: Poglavarstvo grada Zadra
  Depo ustanova: "Nasadi"
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 90
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dokumentacija o pretvorbi sadrži: (1) financijsku obradu, (2) procjenu vrijednosti zemljišta, (3) procjenu vrijednosti građevinskih objekata i (4) procjenu vrijednosti opreme
  Ključne riječi: neto knjigovodstvena vrijednost poduzeća, tržišna vrijednost poduzeća, procjena društvenog kapitala

 42. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: DOKUMENTACIJA O PRETVORBI PODUZEĆA "LIBURNIJA" ZADAR

  Autori:
  Dimitrić, Mira (161304)
  Marković, Ivan (198434)
  Naručitelj: Poglavarstvo grada Zadra
  Depo ustanova: "Liburnija"
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 86
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dokumentacija o pretvorbi obuhvaća: (1)financijsku obradu, (2) procjenu vrijednosti zemljišta, (3) procjenu vrijednosti građevinskih objekata i (4) procjenu vrijednosti opreme
  Ključne riječi: neto knjigovodstvena vrijednost poduzeća, tržišna vrijednost poduzeća, procjena društvenog kapitala

 43. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: DOKUMANTACIJA O PRETVORBI PODUZEĆA "TRŽNICE" ZADAR

  Autori:
  Dimitrić, Mira (161304)
  Marković, Ivan (198434)
  Naručitelj: Poglavarstvo grada Zadra
  Depo ustanova: "Tržnice"
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 49
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dokumentacija o pretvorbi sadrži: (1) financijsku obradu, (2) procjenu vrijednosti zemljišta, (3) procjenu vrijednosti građevinskih objekata i (4) procjenu vrijednosti opreme.
  Ključne riječi: neto knjigovodstvena vrijednost, tržišna vrijednost poduzeća, procjena društvenog kapitala

 44. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Primjenljivost računovodstvenih standarda u malim poduzećima, članak u časopisu

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Mrša, Josipa (90406)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirana je primjenljivost pojedinih međunarodnih računovodstvenih standarda u malim poduzećima.Utvrđeni su segmenti svakog pojedinog standarda koji se preporučuju u primjeni malih poduzeća, te standardi koji su u potpunosti neprimjenljivi za mala poduzeća.
  Ključne riječi: mala poduzeća, računovodstveni standardi, financijski izvještaji, korisnici financijskih izvještaja

 45. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Udžbenik "Računovodstvo"

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Đajić, Ljubica
  Mrša, Josipa (90406)
  Peršić, Milena
  Proklin, Petar
  Spremić, Ivo
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, prilagođeno novim zakonskim odredbama koje se odnose na područje računovodstva uz uvažavanje najnovijih izmjena međunarodnih računovodstvenih standarda.
  Ključne riječi: računovodstvo, računovodstveni standardi, imovina dugovi i vlasnički kapital, rashodi i prihodi, financijski izvještaji, pokazatelji uspješnosti poslovanja

 46. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Primarna emisija vrijednosnih papira dioničkih društava, članak u časopisu

  Autori:
  Dimitrić, Mira (161304)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obrađena je primarna emisija vrijednosnih papira i informacijski efekti kojega ona ima na razvijenim financijskim tržištima. Prikazane su metode javne primarne emisije, primjena pojedinih metoda, zastupljenost i troškovi primarne emisije. Metoda privilegirane prodaje objašnjena je na povlaštenoj emisiji dionica te su ukazane prednosti i nedostaci privatne primarne emisije.
  Ključne riječi: primarna emisija, informacijski efekt, investicijski bankar

 47. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Osnove obračunskog određenja malog poduzetnika u Hrvatskoj, članak u časopisu

  Autori:
  Dimitrić, Mira (161304)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su obrazložena opredjeljenja malih poduzetnika za obračunski sustav poreza na dohodak i ilustrirane specifičnosti procesiranja po pojedinim djelatnostima malog poduzetnika. Objašnjene su osnove obračuna poreza na dobit i definiranja osnovnih računovodtsvenih politika malog poduzetnika.
  Ključne riječi: mali poduzetnik, obračun poreza na dohodak, obračun poreza na dobit, računovodstvene politike

 48. Tip rada: Rukopis

  Naslov: QUALITY COSTS MANAGEMENT IN FOUNDRY, članak u zborniku radova

  Autori:
  Mrša, Josipa (90406)
  Jezik: engleski
  Sažetak: Uoravljanje kvalitetom proiuzvoda ne može biti uspješno bez upravljanja troškovima kvalitete. troškovi kvalitete vrlo su značajni i izvor su vrlo vewlikih ušteda troškova proizvodnje, jer u mnogim poduzećima premašuju i 20% prihoda prodaje. Analizirani su troškovi kvalitete u ljevaonici i utvrđen je njihov optimum. Napušten je tradicionalni pristup troškovima kvalitete. utvrđeno je da optimalni troškovi kvalitete odgovaraju nultoj razini defekata.
  Ključne riječi: kvaliteta proizvoda, upravljanje kvalitetom proizvoda, troškovi kvalitete

 49. Tip rada: Rukopis

  Naslov: MALA PODUZEĆA I RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

  Autori:
  Deželjin, Jadranka (9645)
  Mrša, Josipa
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražen je problem primjenjivosti međunarodnih i nacionalnih računovodstvenih standarda i politika u malim poduzećima. Razmatran je problem utvrđivanja kriterija malih poduzeća i postavljen alternativni kriterij za primjenljivost računovodstvenih standarda u malim poduzećima-javni interes za poduzeće. Uvrđeni su i predloženi primjenljivi standardi, kao i izuzeća standarda ili njihovih dijelova iz primjene u malim poduzećima.
  Ključne riječi: mala poduzeća, računovodstveni standardi, javni interes za poduzeće, financijski izvještaji

 50. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Prof. dr. Ivan Marković, Tipovi i obilježja vrijednosnica
  Ustanova: EKONOMSKI FAKULTET
  Godina: 1994


 51. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Prijava teme doktorske disertacije: "FINANCIJSKA POLITIKA INVESTIRANJA DIONIČKOG DRUŠTVA U UVJETIMA INFLACIJE"

  Autori:
  Dimitrić, Mira (161304)
  Vrsta rada: Doktorska disertacija
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Temeljna hipoteza je da inflacija utječe na financijsku politikuinvestiranja dioničkog društva i obratno. Cilj je istražiti,utvrditi i izložiti problematiku u njenom bitnom sadržaju iznačenju, te doći do znanstvene spoznaje o putu, sredstvu inačinu koncipiranja i provođenja takve financijske politikeinvestiranja koja će u sebi sadržavati mogućnost ublažavanja ineutraliziranja negativnih posljedica inflacije na investicije injihovu efikasnost i eventualne kapitalizacije pozitivnihutjecaja.
  Ključne riječi: Inflacija, financijska politika, investiranje, dioničko društvo, rizici investiranja, izvori financiranja, kamatnjak, novčani tijekovi, procjena, stopa povrata i prinosa, optimalan model.

 52. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Ekonomski leksikon

  Autori:
  Mrša, Josipa
  Vrsta rada: Rad na rječnicima ili leksikografskim izdanjima - natuknice
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Obrađeni pojmovi: Dobici i gubici od monetarnog položaja, Dobit, Financijska imovina, Godišnji proračun amortizacije, Imovina, Kontinuitet, Materijalna imovina, Monetarna imovina, Nematerijalna imovina, Novčana imovina, Računovodstvo u uvjetima inflacije

 53. Tip rada: Ostalo

  Naslov: TEMELJNI PRINCIPI ANALIZE RIZIKA INVESTIRANJA

  Autori:
  Dimitrić, Mira (161304)
  Vrsta rada: članak - znanstveni pregledni rad
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatraju temeljne odrednice odnosa prinosa od investiranja i rizika u njihovoj međuovisnosti s preferencijama korisnosti investitora. Prikazuju se temeljni čimbenici investicijskog odlučivanja u uvjetima neizvjesnosti, kao i odnos između investicijske mogućnosti i njezinog utjecaja na ukupan investicijski prinos i rizik investitora. Istražuje se utjecaj dijeljenja rizika na ukupnu korisnost, te se prikazuju temeljne postavke suvremene teorije portfolia glede mjerenja rizika. Navedene su osnovne kategorije i vrste rizika investiranja, među kojima je objašnjen i rizik inflacije.
  Ključne riječi: rizik, neizvjesnost, korisnost, investiranje, portfolio analiza, kapitalno budžetiranje, prinos
  Ostalo: Rad će biti objavljen do kraja 1995. godine u časopisu "Računovodstvo i financije"

 54. Tip rada: Ostalo

  Naslov: OSNOVE OBRAČUNSKOG ODREĐENJA MALOG PODUZETNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Autori:
  Dimitrić, Mira (161304)
  Vrsta rada: Članak za zbornik međunarodne konferencije o MSP
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazane osnove obračunskih sustava koje primjenjuju mali poduzetnici u Republici Hrvatskoj. Ukazano je na čimbenike izbora računovodstvenih politika malog poduzetnika i rasvijetljeni razlozi pretežitog opredjeljenja malih poduzetnika, obrtnika za obračunski sustav poreza na dohodak. Objašnjene su osnove računovodstvenog procesiranja u sustavu obračuna poreza na dohodak i ilustrirane specifičnosti procesiranja po pojedinim djelatnostima malog poduzetništva. Također su objašnjene osnove računovodstvenog procesiranja u sustavu obračuna poreza na dobit i naglašena pretežita opredjeljenja malih poduzetnika glede definiranja osnovnih računovodstvenih politika.
  Ključne riječi: mali poduzetnik, porez na dobit, porez na dohodak, obračunski sustav, računovodstveno procesiranje, računovodstvena politika
  Ostalo: Rad će biti izložen na Međunarodnoj konferenciji o malom i srednjem poduzetništvu koja će se održati u studenom (XI) 1995. godine na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, te objavljen u zborniku konferencije.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr