SVIBOR - Radovi - projekt broj: 5-12-090

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 5-12-090


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 39
Ukupno objavljenih radova: 39


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Prognana i izbjegla djeca u Zagrebu

  Autori:
  Anić, Josip (665)
  Brčić, Karmen (81024)
  Dumančić, Tihomir (7235)
  Đuranović, Vlasta (168203)
  Grgurić, Josip (73216)
  Jonjić, Pavao (92186)
  Podgorelec, Sonja (126476)
  Šprem, Jasenka (179481)
  Švob, Melita (92164)
  Urednici
  Švob, Melita (92164)
  Izdavač: Institut za migracije i narodnosti
  ISBN: 953-6028-00-X
  Godina: 1993
  Broj stranica: 123
  Broj referenci: 69
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Utvrđene su brojne statistički značajne razlike između odgovora iobilježja prognane i izbjegle djece u svezi s ugroženošću prijebijega iz mjesta stalnog boravka, potpunosti obitelji u zbjegu,kakvoći smještaja u zbjegu, zdravstvenom statusu, psihosomatskimreakcijama kao posljedicama stresne situacije, kao i u pogleduželja za povratkom u zavičaj.
  Ključne riječi: prognana djeca, izbjegla djeca, psihičke tegobe, zdravstveni status, prilagodba

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Jugendforschung in Kroatien

  Autori:
  Podgorelec, Saša
  Švob, Melita (92164)
  Urednici
  Podgorelec, Sonja (126476)
  Švob, Melita (92164)
  Izdavač: Duisburger Institut fr Sprach und Sozialforschung
  ISBN: 3-927388-48-3
  Godina: 1995
  Stranice: od 257 do 263
  Broj referenci: 1
  Jezik: njemački
  Sažetak: Istraživanje u okviru projekta Internationales Lernen na području Hrvatske treba uzeti u obzir specifičnosti u kojoj se zemlja nalazi - osamostaljenje Hrvatske, etničko čišćenje, ratna osvajanja njenih područja i borba za njihovo oslobađanje te prestrukturiranje privrede - koji imaju najveći utjecaj na položaj mladih.Zbog toga se napr. nacionalno-internacionalna orijentacija mladih treba promatrati u drugom svijetlu nego u ostalim zemljama u kojima je provedeno istraživanje. Nacionalna orijentacija mladih ovdje ne isključuje internacionalnu orijentaciju.
  Ključne riječi: orijentacija omladine, rat u Hrvatskoj, nacionalno-internacionalno osjećanje, rasizam u Evropi

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Baza podataka "Djeca građana Hrvtske u europskim i prekomorskim zemljama i nakon povratka"

  Autori:
  Jonjić, Pavao (92186)
  Časopis: Migracijske teme
  Broj: 3
  ISSN: 0352-5600
  Volumen: 7
  Godina: 1991
  Stranice: od 227 do 234
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U Institutu za migracije i narodnosti se radi na razvoju bazepodataka "Djeca građana Hrvatske u europskim i prekomorskimzemljama i nakon povratka". Baza podataka pokriva bibliografskiopis i sadržajnu klasifikaciju dokumenata koji se odnose na djecumigrante iz Hrvatske (u sklopu problematike položaja djecemigranata izvan domovine i nakon povratka u nju).
  Ključne riječi: djeca migranti, baza podataka

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Škola i slobodno vrijeme djece migranata

  Autori:
  Brčić, Karmen (81024)
  Švob, Melita (92164)
  Podgorelec, Sonja (126476)
  Časopis: Napredak
  Broj: 1
  Volumen: 1
  Godina: 1991
  Stranice: od 14 do 24
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Komparativnim istraživanjem migrantske djece istom metodologijomi u isto vrijeme u usporedbi s lokalnom djecom, omogućilo sediferenciranje općih školskih problema svih učenika od problemaadaptacije na novu školsku sredinu te specifične problemekarakteristične za pojedine kategorije migrantske djece. Djecapovratnici imaju najviše problema iz grupe predmeta koju su učiliu "dopunskoj školi". Nedovoljno znanje materinskog jezika neodražava se samo na njihov školski uspjeh, već i na njihovo ponašanje i reagiranje.
  Ključne riječi: migrantska djeca, dopunska škola, nova školska sredina, materinski jezik, slobodno vrijeme

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Psihološke karakteristike djece-povratnika iz inozemstva

  Autori:
  Đuranović, Vlasta (168203)
  Grgurić, Josip (73216)
  Švob, Melita (92164)
  Časopis: Arhiv za zaštitu majke i djeteta
  Volumen: 35
  Godina: 1991
  Stranice: od 151 do 166
  Broj referenci: 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rezultati nisu pokazali statistički značajnu razliku međuskupinama u učestalosti poremećaja ponašanja, ali se onerazlikuju prema dominaciji pojedinog faktora poremećenogponašanja. Djeca kontrolne skupine pokazuju agresivno adjeca-povratnici neurotsko ponašanje. Ono je najizrazitije uskupini koja je emigrirala u predškolskoj dobi kao i kod djece iz"bilociranih" obitelji, najčešće u slučajevima separacije odmajke.
  Ključne riječi: djeca migranti, djeca povratnici, Njemačka, Hrvatska, mentalno zdravlje

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Karakteristike fizičkog zdravlja djece-povratnika iz inozemstva

  Autori:
  Đuranović, Vlasta (168203)
  Grgurić, Josip (73216)
  Švob, Melita (92164)
  Časopis: Migracijske teme
  Broj: 3
  ISSN: 0352-5600
  Volumen: 7
  Godina: 1991
  Stranice: od 251 do 265
  Broj referenci: 27
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Članak analizira utjecaj migracije na rast i razvoj djeteta. U tusvrhu ispitivali smo fizičko zdravlje naše djece migranata,povratnika iz inozemstva (SRNJ) i usporedili s istim brojem (100)djece kontrolne skupine koja nisu nikad migrirala iz domovineniti su im roditelji migranti. Dobivene su statistički značajnerazlike u učestalosti oštećenja vida, pokvarenosti zubiju atakođer i u "nepravilnom" tjelesnom držanju.
  Ključne riječi: djeca povratnici, fizičko zdravlje

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Djeca u egzilu

  Autori:
  Jonjić, Pavao (92186)
  Časopis: Migracijske teme
  Broj: 2
  ISSN: 0352-5600
  Volumen: 7
  Godina: 1991
  Stranice: od 133 do 136
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Svijet koje dijete doživljava u ratu osiromašen je za jednu bitnudimenziju, onu koju on stvara u igri, u kontaktima sa svojimprijateljima, rat mu donosi samo strah i neizvjesnost. Identitetdjeteta se u ratu u Hrvatskoj dvojako ruši: s jedne straneuništavanjem doma i razaranjem obitelji (osnovne identifikacijsketočke), do pritiska zbog nacionalne pripadnosti i razaranjanacionalnog identiteta (grupne identifikacijske točke).
  Ključne riječi: prava djeteta, prisilna migracija djece, psihičke tegobe

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Djeca hrvatskih migranata u europskim zemljama - iseljavanje, motivacija za očuvanje i njegovanje materinskog jezika te povratak u domovinu

  Autori:
  Pavlinić, Andrina (92120)
  Anić, Josip (665)
  Časopis: Migracijske teme
  Broj: 3
  ISSN: 0352-5600
  Volumen: 7
  Godina: 1991
  Stranice: od 277 do 234
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na prigodnom uzorku djece naših radnika-migranata u inozemstvu,dobi 10-18 godina, koja su pohađala dopunsku školu na hrvatskome"materinskom jeziku" u osam europskih imigracijskih zemalja,provedena je analiza kako bi se utvrdilo da li se ispitanicihrvatske nacionalnosti razlikuju od ostalih ispitanika u pogleduočuvanja i njegovanja materinskog jezika i koje su njihovenamjere u pogledu povratka u domovinu.
  Ključne riječi: nacionalni identitet, materinski jezik, plan povratka

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Djeca u ratu

  Autori:
  Brčić, Karmen (81024)
  Švob, Melita (92164)
  Časopis: Napredak
  Broj: 2
  Volumen: 133
  Godina: 1992
  Stranice: od 129 do 135
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Jedna od najtežih, najmasovnijih i najdalekosežnijih posljedicarata na djecu jesu dugoročna, često i do kraja životanepopravljiva oštećenja duševnog zdravlja djece. Kod sve djecejavljaju se zajednički strahovi - strah da će im se neštodogoditi, strah zbog gubitka, strah zbog odbacivanja. Složenost iisprepletenost izvora straha kod djece upućuje da samo dobroorganizirani programi pružanja pomoći i podrške mogu bitiefikasni u cjelovitoj zaštiti djece.
  Ključne riječi: djeca u ratu, gubitak doma, gubitak obitelji, gubitak prijatelja, strahovi

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Psihičke tegobe prognane i izbjegle djece

  Autori:
  Anić, Josip (665)
  Podgorelec, Sonja (126476)
  Časopis: Migracijske teme
  Broj: 3
  ISSN: 0352-5600
  Volumen: 8
  Godina: 1992
  Stranice: od 217 do 229
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Najizrazitije emocionalne smetnje očituju se u stalnom osjećajunapetosti, bezvoljnosti, povlačenju u sebe, apatiji. Većina vrstaemocionalnih tegoba izrazitija je u prognaničke nego uizbjegličke djece. To je razumljivo s obzirom na različitostglavnih izvora strahova u jedne i druge skupine. Dob, spol idužina izbjegličkog statusa djece utječu na razliku udoživljavanju opasnosti i emocionalnoj reakciji i ponašanju.
  Ključne riječi: prognana djeca, izbjegla djeca, psihičke tegobe

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Smještaj i prilagodba izbjegle i prognane djece u Zagrebu

  Autori:
  Brčić, Karmen (81024)
  Dumančić, Tihomir (7235)
  Časopis: Migracijske teme
  Broj: 3
  ISSN: 0352-5600
  Volumen: 8
  Godina: 1992
  Stranice: od 231 do 251
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Za prilagođavanje djece važna je i nazočnost roditelja i mogućihdrugih srodnika. U izbjeglica su učestalije tročlane, pa i manjeobitelji, a u prognanika četveročlane i veće obitelji. Međuizbjegličkim obiteljima vrlo često nema oca, a mnoge su i bezmajke, iako je populacija djece izbjeglica znatno mlađa odpopulacije djece prognanika.
  Ključne riječi: izbjegla i prognana djeca, Zagreb, smještaj, prilagodba, nepotpune obitelji, druženja-igre

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Izgon i bijeg

  Autori:
  Jonjić, Pavao (92186)
  Časopis: Migracijske teme
  Broj: 3
  ISSN: 0352-5600
  Volumen: 8
  Godina: 1992
  Stranice: od 251 do 261
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izravni pritisci i nasilje nad nesrpskim stanovništvom započelisu u pojedinim dijelovima Hrvatske već krajem 1990. nakon tzv."balvan revolucije", da bi eskalirali neposrednom agresijom naHrvatsku u svibnju 1991, kad počinju prvi veći valovi izbjeglica.Agresija se širi tijekom 1992. na Bosnu i Hercegovinu. Promatramoli način bijega i vrijeme kad se bježalo, možemo doći do jasnogzaključka da se u početku bježi individualno, dok se poslijebježi u zbjegovima i organizirano.
  Ključne riječi: prisilna migracija, izgon, bijeg

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Školovanje i adaptacija djece prognanika i izbjeglica

  Autori:
  Brčić, Karmen (81024)
  Dumančić, Tihomir (7235)
  Časopis: Napredak
  Broj: 2
  ISSN: 1330-0059
  Volumen: 134
  Godina: 1993
  Stranice: od 148 do 156
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanje o adaptaciji na novu sredinu prognane djece (izHrvatske) i izbjegle djece (iz Bosne i Hercegovine) koja senalaze na području Zagreba i uključenost u školski sustavnesumnjivo je dobar pokazatelj adaptacije djeteta u novu sredinu.Rezultati istraživanja pokazuju da je nešto više od dvije trećineprognane djece na zadovoljavajući način uključeno u školovanje naprostorima gdje su našla utočište, dok je taj udio kod izbjegledjece manji od jedne petine.
  Ključne riječi: prognana i izbjegla djeca, školovanje, adaptacija

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Research on Refugees and Displaced Children in Croatia

  Autori:
  Švob, Melita (92164)
  Časopis: Migration
  Broj: 3
  ISSN: 0721-2887
  Godina: 1993
  Stranice: od 61 do 71
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prezentirani su rezultati istraživanja djece prognanika i izbjeglica u Zagrebu uz prikaz rata, etničkog čišćenja i izbjegličke problematike. Analizirani su rezultati anketiranja roditelja i djece o načinu bjega, smještaju i ishrani, promjenama u ponašanju, zdravlju (psihosomatski status) kao i želja za povratkom.
  Ključne riječi: prognana i izbjegla djeca, etničko čišćenje, rat, adaptacija, zdravlje, povratak

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Religion, Ethnic Identity and Conflict: Sociological and Social Historical Notes on the South Slave Area

  Autori:
  Kumpes, Josip (135884)
  Časopis: The Journal of Ethno-Development
  Broj: 3
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 30 do 37
  Broj referenci: 32
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu se, uglavnom sociologijski i socijalno-historijski, pristupa povezanosti religije i etničkog konflikta na južnoslavenskom prostoru. No o tome se ne raspravlja sistematski već se ukazuje na prilike koje unekoliko paradigmatički ocrtavaju genezu i strukturu problema (pa i konflikata) vezanih za odnos religije i etničkog identiteta.
  Ključne riječi: religija, etnički identitet, konflikt, politika, Južni Slaveni, katoličanstvo, pravoslavlje, islam, sociologija, socijalna historija

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prisilna migracija, izbjeglištvo i prognaništvo: prilog za bibliografiju i istraživanje

  Autori:
  Kumpes, Josip (135884)
  Časopis: Migracijske teme
  Broj: 2
  ISSN: 0352-5600
  Volumen: 9
  Godina: 1993
  Stranice: od 179 do 189
  Broj referenci: 111
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor bilježi novije radove različitih znanstvenih disciplina i pristupa (sociološke, psihološko-psihijatrijske, etnološke, demografske, socijalno-geografske, pravne, politološke, medicinske) i poneke publicističke radove što se izričito ili djelomično odnose na probleme izbjeglištva i prognaništva (1991-1993). Izbjegličko-prognaničku problematiku može se promatrati i u sklopu općenitijeg istraživanja neslobodnih/ nedobrovoljnih, odnosno prisolnih migracija.
  Ključne riječi: izbjeglištvo, prognaništvo, prisolna migracija, rat, etnički sukob, "etničko čišćenje", Hrvatska, Bosna i Hercegovina

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nacionalizam, etnički sukob i rat: selektivna bibliografija (1991-1993)

  Autori:
  Kumpes, Josip (135884)
  Časopis: Migracijske teme
  Broj: 3-4
  ISSN: 0352-5600
  Godina: 9
  Stranice: od 325 do 343
  Broj referenci: 263
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovoj bibliografiji autor bilježi (novije) radove različitih znanstvenih disciplina i pristupa (sociološke, demografske, etnološke, politološke, socijalno-geografske, pravne, psihološko-psihijatrijske, medicinske, povijesne, teološke) i poneke publicističke radove što se izričito ili djelomice odnose na probleme nacionalizma, etničkog sukoba i genocida, te na rat i posljedice rata (uglavnom) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (1991-1993).
  Ključne riječi: nacionalizam, etnički sukob, genocid, "etničko čišćenje", rat, agresija, bosanski Muslimani, Hrvati, Srbi

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prognana i izbjegla djeca u Zagrebu

  Autori:
  Švob, Melita (92164)
  Anić, Josip (665)
  Jonjić, Pavao (92186)
  Brčić, Karmen (81024)
  Podgorelec, Saša
  Dumančić, Tihomir (7235)
  Grgurić, Josip (73216)
  Šprem, Jasenka (179481)
  Đuranović, Vlasta (168203)
  Urednici
  Petković, Stanko
  Naslov zbornika: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0350-2058
  Stranice: od 225 do 242
  Skup: Naša obitelj danas
  Održan: od 09.12.92 do 09.12.92
  Sažetak: U radu su opisani izvori psihosocijalnih i zdravstvenih poteškoćaprognane i izbjegle djece koja su s roditeljima u kolektivnomsmještaju. Posebno su analizirane okolnosti izgona i bijega,smještaja i prilagodbe novoj okolini, zdravstvenog stanja,psihičkih teškoća i želje za povratkom. Utvrđena je značajnarazlika između prognane i izgnane djece u velikom brojupromatranih aspekata prilagodbe na nove uvjete življenja.
  Ključne riječi: prisilna migracija djece, adaptacija, psihičke teškoće, zdravstveno stanje

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zdravstvena zaštita djece prognanika i izbjeglica u Hrvatskoj

  Autori:
  Grgurić, Josip (73216)
  Urednici
  Petković, Stanko
  Naslov zbornika: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0350-2058
  Stranice: od 297 do 299
  Skup: Naša obitelj danas
  Održan: od 09.12.92 do 09.12.92
  Sažetak: Zdravstvena zaštita djece za vrijeme agresije na Hrvatsku bila jeuspješna, poglavito ako se pridoda velik broj prognane i izbjegledjece. Međutim, u neposrednoj budućnosti nakon ratnih stradavanjaočekuju se dugoročni problemi te se stoga treba osiguratiostvarivanje sustavnih dugoročnih programa u prilog djece.
  Ključne riječi: djeca prognanici, djeca izbjeglice, zdravstvena zaštita

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Demografski procesi u Hrvatskoj

  Autori:
  Brčić, Karmen (81024)
  Dumančić, Tihomir (7235)
  Urednici
  Vrgoč, Hrvoje
  Naslov zbornika: Obitelj-škola-društvo: u povodu međunarodne godine obitelji 1994
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6134-02-0
  Stranice: od 50 do 54
  Skup: "19. škola pedagoga", Obitelj-škola-društvo
  Održan: od 14.03.94 do 16.03.94
  Sažetak: Egzaktnom demografskom analizom pokazali smo osnovna demografska obilježja u Hrvatskoj. Broj živorođenih iz godine u godinu sve je manji. Danas je hrvatski narod zašao u proces demografskog starenja. Tim procesom zahvaćen je veliki dio okupiranog prostora. To će zahtijevati formuliranje i provođenje odgovarajuće populacijske politike.
  Ključne riječi: demografsko starenje, prognano stanovništvo, populacijska politika

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Posljedice migracija i izbjeglištva na obitelj

  Autori:
  Švob, Melita (92164)
  Naslov zbornika: "Naša obitelj danas"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 360 do 362
  Skup: "19. škola pedagoga", Obitelj-škola-društvo
  Održan: od 28.11.94 do 30.11.94
  Sažetak: Analizirane su promjene u obitelji uzrokovane migracijama te nastanak novog oblika obitelji - migrantske obitelji. Položaj, funkcija i problemi pojedinih članova obitelji, osobito djece, prikazani su na osnovi vlastitih empirijskih istraživanja. Prikazani su problemi druge generacije migranata u inozemstvu i u povratku te značenje obitelji u njihovoj integraciji. Posebno su analizirane teške posljedice prisilnih migracija (prognaništva i izbjeglištva) na obitelj.
  Ključne riječi: obitelj, migrantska obitelj, integracija, obitelj u progonstvu

 22. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Obrasci i tokovi međunarodnih migracija
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: JONJIĆ PAVAO
  Datum obrane: 09.05.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 138
  Sažetak: Ekonomske i društvene promjene nakon drugog svjetskog rataobrazovale su ne samo novu političku i ekonomsku kartu svijeta,već su uveliko utjecale na migracijske tokove, njihove oblike ionda na migracijske politike u pojedinim državama ili regijama.Dinamične promjene utjecale su na intenzitet migracija iuključivanje ljudi iz različitih dijelova svijeta u migracijsketokove.
  Ključne riječi: međunarodne migracije, migracijski obrasci, migracijski tokovi, migracijske teorije


 23. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Istraživanje psihofizičkih karakteristika djece-povratnika čiji su roditelji na privremenom radu u inozemstvu
  Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: ĐURANOVIĆ VLASTA
  Datum obrane: 25.10.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 151
  Sažetak: Statistički su značajne razlike: refrakcijske anomalije su češćeu djece povratnika, a nepravilno tjelesno držanje i karioznozubalo u kontrolnoj grupi djece koja je bolje procijepljena ikoja su se češće hospitalizirala (zbog prometnih nezgoda). Djecakontrolne skupine pokazuju češće agresivno, a povratnicineurotsko ponašanje, najviše u skupini koja je emigrirala upredškolskoj dobi i u skupini "bilociranih obitelji", najčešće uslučajevima separacije od majke.
  Ključne riječi: djeca migranti, djeca povratnici, Njemačka, Hrvatska, mentalno zdravlje, tjelesno zdravlje


 24. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Prognana i izbjegla djeca u Zagrebu: demografski aspekt

  Autori:
  Švob, Melita (92164)
  Fakultet: Prirodoslovno-matematčki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: BRČIĆ KARMEN
  Datum obrane: 15.04.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 169
  Sažetak: Slijed ratnih događaja u Hrvatskoj pa potom u Bosni i Hercegovini uvjetovalo je razliku u vremenu dolaska prognanika i izbjeglica u Zagreb. To se onda odrazilo na kakvoću njihovog smještaja i različitu uključenost u nastavni proces. Većina "prognaničkih" općina i prije progonstva imale su prirodnu depopulaciju i mehanički odliv. Konačno, rat je poremetio razvoj stanovništva Hrvatske, kako na razini cjeline tako i regionalno. Rat je u potpunosti izmjenio etničku sliku "prognaničkih" općina. Država bi stoga trebala provoditi pronatalističku i redistribiutivnu populacijsku politiku.
  Ključne riječi: prognana i izbjegla djeca, kakvoća smještaja, nastavni proces, demografsko starenje, populacijska politika

 25. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: School children's wishes for profesional education and the possibilities for their realisation

  Autori:
  Švob, Melita (92164)
  Naručitelj: Universit„t Essen
  Depo ustanova: Universit„t Gesamthochschule Essen
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 32
  Jezik: engleski
  Sažetak: Analiziran je školski sustav i njegove ranije "reforme" koje su utjecale na mogućnost izbora zanimanja mladih u Hrvatskoj. Prikazan je utjecaj "planske privrede" na profile škola i forsiranje stručnih zanimanja, položaj seoske mladeži te muško-ženska zanimanja.Pozornost je posvećena utjecaju roditelja i šire sredine na izbor zanimanja. Istražen je i mogući utjecaj tadašnje situacije u gospodarstvu i školstvu Hrvatske na izbor zanimanja djece u inozemstvu ( roditeljske aspiracije za povratak).
  Ključne riječi: školski sustav, izbor zanimanja, mladež, mladež u inozemstvu, povratak i zaposlenje

 26. Tip rada: Film

  Naslov: Djeca u ratu u Hrvatskoj

  Autori:
  Švob, Melita (92164)
  Podgorelec, Saša
  Depo ustanova: Institut za migracije i narodnosti
  Jezik: engleski
  Sažetak: Film je montiran na temelju dokumentarnih materijala o ratu uHrvatskoj. Prikazuje posljedice rata: ratna razaranja hrvatskihgradova i sela, zbjegove, život djece u prognaničkim kampovima uZagrebu, te svjedočenja djece o preživjelim strahotama.
  Ključne riječi: djeca u ratu, prognanici, izbjeglice, ratna razaranja
  Ostalo: Trajanje: 16 minuta Jezik: engleski

 27. Tip rada: Film

  Naslov: Djeca prognanici u Zagrebu

  Autori:
  Švob, Melita (92164)
  Podgorelec, Sonja (126476)
  Depo ustanova: Studio Luna film
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prognana djeca u školi, razgovor s nastavnicima koji rade s učenicima prognanicima, razgovori sa suučenicima Zagrepčanima, razgovor s roditeljima prognanih učenika, život u prognaničkom kampu, razgovori s osobljem koje se brine za prognanike u kampu, vjeronauk u kampu.
  Ključne riječi: prognana djeca, škola, učenje, vjeronauk, prilagodba, kamp

 28. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Planovi i mogućnosti mladih kako ih vide oni sami

  Autori:
  Podgorelec, Sonja (126476)
  Anić, Josip (665)
  Brčić, Karmen (81024)
  Dumančić, Tihomir (7235)
  Jonjić, Pavao (92186)
  Švob, Melita (92164)
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ratne prilike javljaju se kao ograničavajući faktor u realizaciji planova i orjentacija mladih. S obzirom na različit socijalni položaj svakog pojedinca (učenik, student, zaposlen, nezaposlen, kao i sedentirani, migrant ili prisilni migrant itd.) za pretpostaviti je da su im težnje i preferencije različite.Cilj rada je utvrditi u kojoj mjeri i u kojim područjima života ratne prilike hendikepiraju i planove i mogućnosti mladih općenito, a posebno s obzirom na migrantski status.
  Ključne riječi: mladež, rat, socijalni položaj, migranti, planovi i realizacija
  Ostalo: Uz rad je priložen upitnik pilot-istraživanja i tablice rezultata.

 29. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Životna orijentacija mladih

  Autori:
  Švob, Melita (92164)
  Ustanova: Universit„t Tbingen
  Godina: 1991

 30. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Istraživanje školskih problema djece povratnika
  Ustanova: Universit„t Tbingen
  Godina: 1995


 31. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Promjene u istočnoj Evropi
  Ustanova: Sietar Europe
  Godina: 1994


 32. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Problemi djece prognanika i izbjeglica
  Ustanova: Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1994


 33. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zur Situation der Jugendforschung, aktuelle Problemstellungen und Perspektiven
  Ustanova: Universit„t Tbingen
  Godina: 1995


 34. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Djeca socijalno ugroženih bilociranih migrantskih obitelji u Zagrebu

  Autori:
  Dumančić, Tihomir (7235)
  Vrsta rada: publikacija (posebno izdanje Instituta za migracije i narodnosti)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Bilociranost migrantske obitelji glavni je uzrok pojava socijalneugroženosti djece. Iako sama populacija nije značajna brojnošću,svaka pojedina sudbina odražava složenost problema djece kojeodgoj umjesto roditelja preuzimaju rodbina, prijatelji, državneinstitucije kao surogati obitelji. Bilocirana obitelj izgubila jepretežiti dio svojih funkcija, a posljedice osjećaju djeca uključnom razdoblju psihofizičkog razvitka.
  Ključne riječi: bilocirana migrantska obitelj, socijalno ugrožena djeca, kriminalitet djece, nezbrinuta djeca

 35. Tip rada: Ostalo

  Naslov: The Role of the School in the Adaptation of Return Migrant Children

  Autori:
  Švob, Melita (92164)
  Vrsta rada: referat na međ. konf."Social Diversity and Discrimination in the Common Curricul
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istraživanje je provedeno u školama Hrvatske, Zagreba. Uzorak sesastojao od djece starosti 10-15 godina koja su se vratila izNjemačke. U isto se vrijeme istraživala grupa djece čijiroditelji rade u inozemstvu, a djeca su ostala u Hrvatskoj.Istraživanja su pokazala da sve grupe ispitivane djece imajunegativni odnos prema školi, ali su problemi djece povratnikauvećani zbog razlike u načinu izvođenja nastave, zbog nedovoljnogznanja materinskog jezika te zbog nedovoljne pomoći koju imaju urješavanju školskih problema.
  Ključne riječi: migracije, adaptacija, škola
  Ostalo: Rad je citiran u European Journal of Intercultural Studies, 4, 1,1993, p. 72

 36. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Research on Refugees and Displaced Children in Croatia

  Autori:
  Švob, Melita (92164)
  Vrsta rada: referat na međ.konf."The World Refugee Problem on the European Border",Berlin,92
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istraživanje djece prognanika i izbjeglica (iz BiH) predstavljenoje uključujući i kompletnu problematiku rata i etničkog čišćenja.Prikazani su rezultati istraživanja djece starosti 6-15 godina uizbjegličkim smještajima u Zagrebu. Uzorak je sačinjavalo 110izbjeglica i 91 prognaničko dijete. Pokazala se signifikantnarazlika u svim ispitivanim parametrima (način bijega, smještaju iadaptaciji, psihološkim reakcijama na doživljene stresnesituacije, te zdravlje i ishranjenost). Ispitana želja zapovratkom nije pokazala znatnije razlike.
  Ključne riječi: izbjeglice, prognanici, rat u Hrvatskoj, djeca u ratu

 37. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Return of Refugees and Displaced Children

  Autori:
  Švob, Melita (92164)
  Vrsta rada: referat na međ. konf."Return of Refugees and Displaced Persons",Stub. toplice,93
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prezentirani su rezultati istraživanja djece izbjeglica iz BiH idjece prognanika u Zagrebu. Iako postoje signifikantne razlike usvim istraživanim aspektima istraživanja (bijeg, smještaj iprilagodba, mentalni poremećaji, zdravlje i stanje ishranjenosti)u želji za povratkom nema signifikantnih razlika (preko 80% seželi vratiti) čak i u slučajevima straha od povratka (9%). Djecaprognanika školske dobi najviše žele povratak (86,1%). Ispitivanasu djeca i njihovi roditelji. Oko 50% svih ispitanika smatra dabudući suživot ne dolazi u obzir. Oko trećina misli da će na tomoći odgovoriti tek nakon rata, dok izbjeglice iz BiH ipaksmatraju da (5,6%) je suživot moguć.
  Ključne riječi: prognanici, izbjeglice, povratak, djeca u ratu

 38. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Zukunftwinsche und Pl„ne Jugendlicher in Croatie - eine Pilotstudie

  Autori:
  Švob, Melita (92164)
  Podgorelec, Sonja (126476)
  Vrsta rada: rad prezentiran na rad. konf. projekta "Internationales Lernen",Amsterdam 1993
  Jezik: engleski
  Sažetak: Cilj istraživanja bio je utvrditi u kojoj mjeri i u kojimoblastima života ratne prilike hendikepiraju planove i mogućnostimladeži općenito, a posebno s obzirom na migrantski status.Provedenim pilot-istraživanjem testirali smo valjanostkonstruiranog upitnika. Dobiveni rezultati pokazuju da ponuđenapitanja i skale mogu biti dobar temelj za izradu upitnika koji biposlužio u završnoj fazi istraživanja.
  Ključne riječi: planovi mladeži, prognana i izbjegla mladež

 39. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Ethnicite, politique et religions

  Autori:
  Kumpes, Josip (135884)
  Vrsta rada: referat na znanstvenom skupu
  Jezik: francuski
  Sažetak: Kako u prošlosti tako i u većini novijih i aktualnih političkih previranja i sukoba na južnoslavenskom (balkanskom) prostoru gotovo je nezaobilazna i manja ili veća uloga religija (odnosno konfesija), a u svim slučajevima razlog sukoba jest poistovjećivanja religijske i etničko/nacionalne pripadnosti.
  Ključne riječi: etničnost, religija, politika, konflikt, kultura, Južni Slaveni, sociologija, socijalna historija


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr