SVIBOR - Projekt broj: 6-02-256

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-256


ISTRAŽIVANJE GENEZE I KONTINUITETA BJELOBRDSKE KULTURE U HRVATSKOJ (X-XIII.ST.)


Glavni istraživač: TOMIČIĆ, ŽELJKO (99842)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 148
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Institut za arheologiju, Zagreb (197)
Odjel/Zavod: .
Adresa: .
Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 517 874
Telefon: 385 (0)1 517 874
Telefon: 385 (0)537-669

Sažetak: Projekt obuhvaća prostor međurječja Drave,Dunava i Save u  vremenskom okviru 10-13.st.kada se manifestira bjelobrdska  kultura, srednjovjekovni tvarni i duhovni izričaj sinkron  starohrvatskom kulturnom krugu u sredozemnoj Hrvatskoj. Donedavno  zapostavljena istraživanja srednjovjekovlja kontinentalne Hrvat-  ske dovela su do naglašenog zaostajanja hrvatske medievalne  arheologije prema Europi. Spoznaje koje su dosegnute studijskim,  terenskim i dokumentarnim radom, objelodanjivanjem rezultata i  priopćenjima na skupovima u inozemstvu i RH, snažno su afirmirale  ovaj segment naše nacionalne medievistike. Stvoren je jedinstven  apsolutno-kronologijski sustav koji je ključ za prostor Karpatske  kotline u vremenu od 10-13.st. Time je nastala pouzdana karika  povezivanja naše srednjovjekovne arheologije sa srednjoeuropskom.  Stvoren je pouzdan kronostratigrafski stup za sinkrono  manifestiranje na prostoru Mađarske, Slovenije, Austrije,  Slovačke, B i H. Taj arheološki ključ potvrđen je na 71  lokalitetu, kao i tijekom 5 samostalnih iskopavanja u Slavoniji.  Ustrojena je datoteka i artikuliran kompjutorski program  (GENESIS) za bjelobrdska nalazišta RH, koji je zasad jedinstvena  info - potpora te vrste u Srednjoj Europi. Posebni programski  paket sadrži temeljnu arheološku dokumentaciju o bjelobrdskim  srednjovjekovnim lokalitetima kontinentalne RH sa širokom  praktičnom primjenom. Iz rada na projektu rezultirali su brojni  izvorni znan. radovi, struč.radovi, prethodna priopćenja u  znan.časopisima, poglavlja zn.knjiga, recenzije, 1 obranjeni  magist.rad, prikazi, kompleksni kompjutorski paketi programa (2),  fundamentalne dokumentacije(2), tematske bibliografije (2), 3  znan.monografije u pripremi, registar srednjovjekovnih nalazišta  kont.dijela RH, priopćenja na međunarod. skupovima (Bratislava,  Graz, Regensburg, Opatija, Mogersdorf), kao i na znan.skupovima  HAD u HR (Osijek, Split, Pag). Terenska istraživanja rezultirala  su ubikacijom 11 novih bjelobrdskih nalazišta, iskopavanjima na 4  groblja i 3 plemićka grada. Rekognoscirana je zona Nuštra,  podravskog dijela Slavonije, Hrv.zagorja i Hrv.primorja do Ravnih  Kotara.

Ključne riječi: srednjovjekovno groblje, srednjovjekovno naselje, apsolutna krono logija, grobna cjelina, numizmatika, mozaici, utvrde, topografija, toponimija, hagionimija, nakit, sakralni objekti, kombinacijska tabela, srednjovjekovna Slavonija, relativna kronologija, apsolutna kronologija, horizontalna stratigrafija, Hrvatska, Karpatski bazen, starohrvatska kultura, starohrvatska država, Hrvati, Svetoslavići, Trpimirovići, Baranja, Madžari, Arpadovići.

Ciljevi istraživanja: Budući se projekt dotiče čitavog niza krucijalnih pitanja hrvatskog srednjovjekovlja (X-XIII.st.) kao što su: populacija nositelja bb kulture, demografska slika, antropološka slika, radionička djelatnost, zlatarstvo, trgovina i numizmatika, duhovni relikti (sakralno graditeljstvo, crkvena groblja, rodovska groblja), komunikacije, fortifikacijsko graditeljstvo, općenito arhitektura srednjovjekovlja, mikro-i makrotopografija, toponimija, import dobara i ideja, pojavnosti crkvenih i viteških redova, njegovi su ciljevi oblikovanje arheoloških, socioloških, demografskih, povijesnoantropoloških, povijesnih, filoloških i povijesno-umjetničkih sinteznih radova. Temeljne odrednice projekta su: istraživanje geneze i kontinuiteta bjelobrdskog kulturnog kompleksa na temelju spoznaja postignutih terenskim istraživanjem rodovskih i crkvenih grobalja, pripadajućih naselja, utvrda u savsko-dunavsko-dravskom međurječju; istraživanje srednjovj.toponimije i hagionimije uz terensku autopsiju; istraživanje numizmatičkog fundusa; antropološka i sociološka obrada fundusa bbk; usporedni studijski rad u inozemstvu na srodnoj građi; nastojanje da se dosegne najviša razina znanstvene kompetentnosti naše nacionalne srednjovjekovne arheologije; uspostavljanje jedinstvenog inform. sustava (GENESIS) za obradu, pohranu i korištenje dokum. fundusa bbk u RH kakav inače još ne postoji u Srednjoj Europi; istraživanje horizontalne stratigrafije velikih bb grobalja na redove (Vukovar, Bijelo Brdo II, Ptuj, Majs) u cilju oblikovanja apsolutnokronološkog ključa za srodne sinkrone pojave Srednje Europe; objelodanjivanje rezultata znanstvenih istraživanja o bbk u RH u sklopu izvornih znanstvenih radova i studija; aktivno sudjelovanje u radu znanstvenih skupova u inozemstvu (Slovačka, Austrija) i RH; pripremanje monografije o bjelobrdskoj kulturi u RH; objelodanjivanje serije studija o velikim iskazljivim grobljima na redove; afirmiranje suvremene metodologije terenskogi studijskog rada u koje je snažno uključeno interdisciplinarno povezivanje arheologije s povijesti, povijesti umjetnosti, etnologijom, antropologijom, sociologijom i dr.; uključivanje suradnika projekta u proces zaštite ratom ugroženih arheoloških zona ili objekata; uključivanje u sve oblike međunarodne suradnje i razmjene informacija; uključivanje u poslijediplomsku nastavu srednjovjekovne arheologije i educiranje znanstvenih novaka u sklopu programa projekta.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Virovitica "Arheološka topografija virovitičko-podravske županije"
  Naziv ustanove: Županija virovitičko-podravska, Gradski muzej Virovitica, Institut za arheologiju.
  Grad: 43300 - Virovitica, Hrvatska

 2. Naziv projekta: Pregrada Arheološka topografija Hrvatskog zagorja (Pregrada, Hum na Sutli)
  Naziv ustanove: Općine Pregrada
  Grad: Pregrada, Hrvatska

 3. Naziv projekta: ADAM II ARCHAEOLOGIE DER AWARENZEIT IN MITTELEUROPA
  Naziv ustanove: Madžarska Akademija znanosti
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 4. Naziv projekta: Krapina Hrvatski srednjovjekovni banski i saborski gradKrapina
  Naziv ustanove: Gradsko poglavarasto Krapina
  Grad: 49 - Krapina, Hrvatska

 5. Naziv projekta: Suhopolje Srednjovjekovno groblje Zvonimirovo-Veliko polje kraj Suhopolja
  Naziv ustanove: Poglavarstvo općine Suhopolje
  Grad: 33410 - Suhopolje, Hrvatska

 6. Naziv projekta: Castrum Bene Konferencija Castrum Bene - castellologica
  Naziv ustanove: Madžarska akademija nauka - arheologija
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 7. Naziv projekta: Sisak Arheološka istraživanja spomeničkog sklopa crkve Sv. Križa u Sisku.
  Naziv ustanove: Gradsko poglavarstvo Sisak
  Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska

 8. Naziv projekta: Vrbovec Srednjovjekovni plemićki grad Vrbovec u selu Klenovcu Humskom.
  Naziv ustanove: Poglavarstvo općine Hum na Sutli
  Grad: Hum na Sutli, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Gradski muzej Virovitica
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 43300 - Virovitica, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Virovitičko-podravska Županija
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 43300 - Virovitica, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: MAGYAR TUDOMANY AKADEMIA (MTA)-Archaeologisches Institut der UAW, h-1250 Budapest I, Uri u. 49.
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 4. Naziv ustanove: Poglavarstvo općine Hum na Sutli
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 41344 - Hum na Sutli, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Pokrajinski muzej Ptuj
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 62250-SLO - Ptuj, Slovenija

 6. Naziv ustanove: Gradsko poglavarstvo Krapine
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 49 - Krapina, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Gradsko poglavarstvo Sisak
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Općinsko poglavarstvo Hum na Sutli
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 41344 - Hum na Sutli, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Gradsko poglavarstvo Slatine
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 33000 - Slatina, Hravatska

 10. Naziv ustanove: Općinsko poglavarstvo Pregrada
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: Pregrada, Hrvatska

 11. Naziv ustanove: Slovenska Akademia Ved - Institut za arheologiju, Nitra, Slovačka.
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Nitra, Slovačka

 12. Naziv ustanove: Bavarska Akademija znanosti - Mnchen, Institut za arheologiju, Njemačka
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Mnhen, Njemačka

 13. Naziv ustanove: Institut za suvremenu povijest, Zagreb
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 14. Naziv ustanove: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 15. Naziv ustanove: Muzej Slavonije Osijek
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 16. Naziv ustanove: Muzej Siska
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska

 17. Naziv ustanove: Arheološki muzej Zadar
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska

 18. Naziv ustanove: Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Studija izvodljivosti Podružnice IARH u Kninu
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): dr.Željko Tomičić

 2. Naziv: Prijedlog programa arheoloških istraživanja prostora Požeško-slavonske županije (1995-2000.).
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): dr. Željko Tomičić

 3. Naziv: Prototipovi arheološke terenske dokumentacije za srednjovjekovna groblja Slavonije
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): dr. Željko Tomičić

 4. Naziv: Tipologijske i kronologijsko-kombinacijske tabele
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): dr. Željko Tomičić, Silvija Lebarić, d.i.arh.

 5. Naziv: Prijedlog dugoročnog programa arheoloških istraživanja - grad Slatina i okolica 1994-1997)
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): dr. Željko Tomičić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr