SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-03-075

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-03-075


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 38
Ukupno objavljenih radova: 38


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatski glasnički nazivi prema tvorbenim načinima

  Autori:
  Babić, Zrinka (43845)
  Časopis: Jezik
  Broj: 4
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 97 do 107
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se raspravlja o nazivima za govorne organe, načineproizvođenja glasova i glasovima prema načinu tvorbe. Predlažu sei objašnjavaju novi hrvatski nazivi za neke od njih, dosadnepostojeće ili po autorovu mišljenju neprikladne, a zagovarajupojedine dosadašnje inačice.
  Ključne riječi: način tvorbe, hrvatsko nazivlje, fonetika, fonologija, podjela glasova

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Glasnički nazivi prema tvorbenome mjestu

  Autori:
  Babić, Zrinka (43845)
  Časopis: Jezik
  Broj: 2
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 49 do 55
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se raspravlja o nazivima za glasove prema kriterijutvorbenog mjesta. Odabiru se neki od dosadašnjih i predlažu noviza dosad nepostojeće ili neprikladne.
  Ključne riječi: hrvatsko nazivlje, fonetika, fonologija, podjela glasova, mjesto tvorbe

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neke slušne osobine glasova

  Autori:
  Desnica-Žerjavić, Nataša (9406)
  Časopis: Govor
  Broj: 2
  ISSN: 0352-7565
  Volumen: 7
  Godina: 1991
  Stranice: od 157 do 177
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tehnikom pojasnog filtriranja glasova nađene su visinske optimale hrvatskih glasova. Auditivnost glasova procijenjena je prema njihovoj produktivnosti i slušnoj organiziranosti te prema autonomnosti i disperznosti njihovih optimala: vokali su se u svim pokusima pokazali kao najauditivniji, frikativi manje auditivni od njih, a okluzivi kao najneauditivniji.
  Ključne riječi: Optimala glasa, filtar, percepcija, slušanje, hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neurolingvistička organizacija bilingvalnih govornika

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Časopis: Strani jezici
  Broj: 3
  ISSN: 0351-0840
  Volumen: 20
  Godina: 1991
  Stranice: od 147 do 159
  Broj referenci: 27
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmatraju se pitanja funkcionalne organizacije govornih i jezičnih mehanizama u centralnom nervnom sustavu i problemi neurobioloških osnova tih funkcija. Razmatraju se faktori neurolingvističke organizacije jezičnih funkcija bilingvalnih govornika koji mogu ovisiti o dobi usvajanja ili učenja drugog jezika, stupnja vladanja njime, načina učenja jezika, utjecaja jezičnog okruženja, spola i nekih drugih faktora.
  Ključne riječi: Neurolingvistika, bilingvizam, lateralizacija, učenje jezika, usvajanje jezika

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kvaliteta glasa i govora nakon totalne laringektomije

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Sučić, Marija
  Štajner-Katušić, Smiljka
  Časopis: Symposia Otorhinolaryngologica
  ISSN: 1330-0296
  Volumen: 26
  Godina: 1992
  Stranice: od 99 do 106
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirana je kvaliteta glasa i govora nakon totalne laringektomije. Ocjenjena je kvaliteta ezofagealnog govora, govora s fistulom te govora s pomagalom. Pokazalo se da su govor i glas s fistulom najbliži prirodnom govoru.
  Ključne riječi: Kvaliteta glasa, kvaliteta govora, laringektomija

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neki aspekti vremenske organizacije glasnika

  Autori:
  Mikulić, Gordana (68834)
  Časopis: Govor
  Broj: 2
  ISSN: 0352-7565
  Volumen: 9
  Godina: 1992
  Stranice: od 135 do 150
  Broj referenci: 42
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregled istraživanja vremenske organizacije glasnika pokazuje kako unatoč naoko znantnim razlikama u trajanju glasnika i većih govornih jedinica, postoje dosta čvrsti obrasci vezani za različite razine jezične organizacije govornog signala. Elementi obrasca posljedica su planiranja i izvršnih struktura proizvodnje govora.
  Ključne riječi: Glasnici, vremenska organizacija glasnika, kvantiteta glasnika, govorno vrijeme

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sami glasnici

  Autori:
  Škarić, Ivo (47243)
  Časopis: Govor
  Broj: 2
  ISSN: 0352-7565
  Volumen: 9
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 30
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražene su međusobne udaljenosti glasnika kao mentalnih entiteta. Te udaljenosti tek djelomice korespondiraju s poznatim fonetskim kvantifikacijama. U odonsu prema "ja" glasnici su također različitih udaljenosti. Konzistentnost podataka potvrđuje mjerljivost glasnika i određuje ih kao govorne, a ne jezične jedinice.
  Ključne riječi: Glasnici, fonemi, mentalni prostor glasnika, razlikovna obilježja, Galileo postupak

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Motorička kontrola proizvodnje govora

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Mušura-Kekić, Maja (23042)
  Časopis: Govor
  Broj: 2
  ISSN: 0352-7565
  Volumen: 9
  Godina: 1992
  Stranice: od 91 do 111
  Broj referenci: 39
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Daje se pregled novijih istraživanja mehanizama kontrole proizvodnje govora te se iznose osobitosti govornih pokreta i dokazi o postojanju motoričke ekvivalentnosti. Raspravljaju se refleksni lukovi, senzorimotorni mehanizmi, te anticipacijska i autogena povratna sprega i neki heuristički modeli središnjih povratnih sprega.
  Ključne riječi: Govor, proizvodnja govora, motorika govora, kontrola govora

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ivo Škarić: Fonetika hrvatskoga književnog jezika

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Časopis: Govor
  Broj: 2
  ISSN: 0352-7565
  Volumen: 9
  Godina: 1992
  Stranice: od 151 do 154
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazuje se knjiga Ive Škarića Fonetika hrvatskoga književnog jezika.
  Ključne riječi: Fonetika, prikaz knjige

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kontrola realizacije govornih motoričkih programa

  Autori:
  Mušura-Kekić, Maja (23042)
  Horga, Damir (63013)
  Štajner-Katušić, Smiljka
  Časopis: Symposia Otorhinolaryngologica
  Broj: 3
  ISSN: 1330-0296
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 133 do 140
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmatra se uloga slušne taktilne, proprioceptivne i centralen neuralne sprege u realizaciji govornih motoričkih progrma. Navedene se hipoteze potkrepljuju miografskih mjerenjima intenziteta i latencije mišića u pojedinim artikulacijskim sklopovima.
  Ključne riječi: Govor, proizvodnja govora, govorni motorički programi

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Varijabilitet govornih odsječaka

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 34
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 81 do 92
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmatraju se pitanja ostvarivanja motoričkog programa i kompenzacijskog funkcioniranja pojedinih govornih organa. Varijabilitet se govornih segmenata razmatra na primjeru višekratnog ponavljanja jedne rečenice u tri različita tempa. Ustanovljeno je da varijabilitet opada ovim redom: glasnik, slog, fonetska riječ, rečenica, te da je manji za normalni nego za spori i brzi tempo.
  Ključne riječi: Govorni odsječak, varijabilitet, tempo govora, trajanje govornog odsječka

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Podrijetlo materinskoga jezika

  Autori:
  Babić, Zrinka (43845)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 34
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 339 do 354
  Broj referenci: 49
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nakon općega pregleda usvajanja jezika u članku se iznose bitnespoznaje o prijerodnome razdoblju povezane s jezikom ikomunikacijom te raspravlja o tome kako one utječu na pojammaterinskoga jezika. Predlaže se da se naziv materinski jezikodnosi na jezik kojemu je dijete izloženo u majčinoj utrobi,kojim mu se porođenju majka obraća pa ono na njemu progovara, ada se jezik kojim dijete tijekom razvoja i poslije, kao odraslaosoba, bolje vlada naziva prvi jezik.
  Ključne riječi: Usvajanje jezika, odnos prema jeziku, podrijetlo materinskoga jezika, prijerodni jezični utjecaji

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fonetika hrvatskoga književnog jezika Ive Škarića

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Časopis: Jezik
  Broj: 5
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 40
  Godina: 1993
  Stranice: od 153 do 156
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazana je knjiga Ive Škarića Fonetika hrvatskoga knji-evnogjezika.
  Ključne riječi: Fonetika, pregled knjige

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kriteriji za odabir razlikovnih obilježja u slavenskim jezicima

  Autori:
  Babić, Zrinka (43845)
  Časopis: Croatica
  Broj: 39
  ISSN: 0070-1564
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 39 do 50
  Broj referenci: 36
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Fonološki opis slavenskih jezika uključivao bi i obilježja kojanisu razlikovna u pojedinome slavenskome jeziku, zajedno sobilježjima koja uzrokuju dijalektalni ili strani slavenskiizgovor. To je vrlo korisno za poredbenu slavensku fonologiju jerse svaki pojedini opis jednostavno može usporediti s ostalima.
  Ključne riječi: Fonologija, fonetika, razlikovna obilježja, slavenski jezici

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Đ. Vidanović: Problemi jezika i uma

  Autori:
  Mildner, Vesna (135702)
  Časopis: Govor
  Broj: 2
  ISSN: 0352-7565
  Volumen: 7
  Godina: 1990
  Stranice: od 179 do 186
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazana je knjiga Đ. Vidanovića 'Problemi jezika i uma'.
  Ključne riječi: Jezik, um, prikaz

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neurolingvistički pristip prepoznavanju okluziva

  Autori:
  Mildner, Vesna (135702)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 36
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 19
  Godina: 1993
  Stranice: od 159 do 169
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitan je utjecaj odnosa signala i buke te podraženog uha na identifikaciju okluziva. Nađeno je da je samo kada je signal istog ili većeg intenziteta od buke viljiv trend da se razlikovanje po zvučnosti vrši u desnoj hemisferi, a po mjestu tvorbe u lijevoj.
  Ključne riječi: neurolingvistika,prepoznavanje okluziva,lateralizacija

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Spoznaje neuroznanosti u učenju stranih jezika

  Autori:
  Mildner, Vesna (135702)
  Časopis: Strani jezici
  Broj: 3-4
  ISSN: 0351-0840
  Volumen: 23
  Godina: 1994
  Stranice: od 183 do 190
  Broj referenci: 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirani su rezultati neuroznanstvenih istraživanja u učenju stranih jezika u svjetlu kritičnih razdoblja za razvoj govora i lateralizacije jezičnih funkcija u mozgu.
  Ključne riječi: učenje stranog jezika,neuroznanosti,lateralizacija,kritična razdoblja

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značenje glasnika

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 35
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 19
  Godina: 1993
  Stranice: od 77 do 92
  Broj referenci: 23
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Značenje se glasnika određuje kao njihov položaj u prostoru nekih psihološki odredivih dimenzija. Na uzorku od 209 studenata pomoću semantičkog diferencijala ispitan je položaj 30 fonemskih hrvatskih glasnika u prostoru dimenzija evaluacije, potencije i aktiviteta. Veliki se dio međuglasničkih odnosa može objasniti njihovim artikulacijsko-akustičkim svojstvima.
  Ključne riječi: značenje glasnika,semantički diferencijal,artikulacijska i akustička svojstva glasnika

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: XII Međunarodni kongres fonetskih znanosti

  Autori:
  Mildner, Vesna (135702)
  Časopis: Govor
  Broj: 1
  ISSN: 0352-7565
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 101 do 102
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je 12. Međunarodni kongres fonetskih znanosti koji se održao u Aix-en-Provence, 1991. godine.
  Ključne riječi: prikaz

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O radu Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva od lipnja 1993. do lipnja 1994.

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Časopis: Govor
  Broj: 1
  ISSN: 0352-7565
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 103 do 105
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je rad Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u jednogodišnjem razdoblju (1993 - 1994).
  Ključne riječi: Odjel za fonetiku Hrvatskog filološkog društva

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rad Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva od lipnja 1993. do lipnja 1994. godine

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 38
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 20
  Godina: 1994
  Stranice: od 99 do 101
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je rad Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u školskoj godini 1993/94.
  Ključne riječi: Odjel za fonetiku, Hrvatsko filološko društvo

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Trenutak sadašnjosti u učenju jezika (Savjetovanje Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku)

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Časopis: Strani jezici
  Broj: 2
  ISSN: 0351-0840
  Volumen: 22
  Godina: 1993
  Stranice: od 162 do 164
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazano je savjetovanje Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, o temi Trenutak sadašnjosti u učenju jezika, održano u Zagrebu 16. i 17. travnja 1993. godine.
  Ključne riječi: Učenje jezika,primijenjena lingvistika

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Lateralizacija jezika kojima govornik vlada

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Urednici
  Andrijašević, Marin
  Vrhovac, Yvonne
  Naslov zbornika: Strani jezik u dodiru s materinskim jezikom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 167 do 177
  Skup: Strani jezik u dodiru s materinskim jezikom. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
  Održan: od 08.05.92 do 09.05.92
  Sažetak: Na skupini od 21 studenta ruskog jezika kojima je materinski jezik hrvatski utvrđeno je da je lijeva hemisfera za prosječno oko 30 ms brža u obradi gramatičkih informacija od desne te da se strani jezik općenito obrađuje sporije nego materinski. Nije ustanovljena značajna razlika među hemisferama s obzirom na jezik.
  Ključne riječi: Lateralizacija, materinski jezik, strani jezik, vrijeme reakcije

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ima li razlike u dominantnosti moždanih hemisfera u percepciji materinskog i stranog jezika?

  Autori:
  Mildner, Vesna (135702)
  Urednici
  Andrijašević, Marin
  Vrhovac, Yvonne
  Naslov zbornika: Strani jezik u dodiru s materinskim jezikom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 179 do 189
  Skup: Strani jezik u dodiru s materinskim jezikom. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
  Održan: od 08.05.92 do 09.05.92
  Sažetak: Istraživanje je provedeno metodom dihotičkog slušanja smotoričkim odgovorima na prezentirane podražaje na uzorku ženskihdesnorukih ispitanika kojima je materinski jezik hrvatski astrani engleski. U preko 70% ispitanika isto je uho bilodominantno za oba jezika, a niži stupanj znanja stranog jezikapovezan je s izrazitijom dominantnosti lijeve moždane hemisfere unjegovu procesiranju.
  Ključne riječi: Dominantnost moždanih hemisfera, bilingvizam, lateralizacija percepcije

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Najčešće greške u percepciji engleskog jezika u osoba kojima je materinski jezik hrvatski

  Autori:
  Mildner, Vesna (135702)
  Urednici
  Andrijašević, Marin
  Vrhovac, Yvonne
  Naslov zbornika: Prožimanje jezika i kultura
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 165 do 173
  Skup: Prožimanje jezika i kultura
  Održan: od 12.04.91 do 13.04.91
  Sažetak: Proučavanjem grešaka u percepciji filtriranog stranog govora možese zaključiti: što je teži uvjet slušanja to je manje očit sustavgrešaka, a ispitanici se ponašaju kao izvorni govornici; sproširenjem konteksta fonemske greške ustupaju mjesto onima navišoj razini; izvorni govornici mogu u kratkoročnom pamćenjupohraniti dulje odsječke poruke nego neizvorni; slušna je pažnjabolja, a korištenje redundancije i oslanjanje na kontekst manješto je slabija jezična kompetencija.
  Ključne riječi: Sustav grešaka, percepcija filtriranog govora, percepcija materinskog i stranog govora

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sentence Context in the Percpetion of Filtered Speech by Native and Non-native Listeners

  Autori:
  Mildner, Vesna (135702)
  Naslov zbornika: Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences
  Jezik: engleski
  Mjesto: Aix-en-Provence, Francuska
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 2-85399-260-8
  Stranice: od 434 do 437
  Skup: XIIth International Congress of Phonetic Sciences
  Održan: od 19.08.91 do 24.08.91
  Sažetak: Ispitan je utjecaj rečeničnog konteksta na razumljivost riječi uispitanika kojima je engleski materinski jezik i onih koji su gaučili kao strani u nekoliko uvjeta slušanja otežanogfiltriranjem. Rezultati pokazuju da rečenični kontekst značajnopoboljšava razumljivost riječi u skupini izvornih govornikaengleskog, dok taj efekat u skupini neizvorni govornika engleskognije značajan ili je čak negativan, ovisno o njihovom vladanjustranim jezikom.
  Ključne riječi: Rečenični kontekst, percepcija filtriranog govora, strani i materinski govor

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The influence of the placement of word boundary on the acoustic invariance of the syllable

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Urednici
  Elenius, Kjell
  Branderud, Peter
  Naslov zbornika: Proceedings of the XIIIth ICPhS
  Jezik: engleski
  Mjesto: Stockholm, Švedska
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 91-7170-840-5
  Stranice: od 424 do 427
  Skup: XIIIth International Congress of Phonetic Sciences
  Održan: od 13.08.95 do 19.08.95
  Sažetak: Proučavan je utjecaj viših razina jezičnog procesiranja, tj. položaja leksičke granice na akustičku invarijantnost slogovne strukture u hrvatskom.
  Ključne riječi: slog,granica riječi,granica sloga,akustička invarijantnost

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kvaliteta glasa i govora alaringealnih pacijenata

  Autori:
  Sučić, Marija
  Horga, Damir (63013)
  Štajner-Katušić, Smiljka
  Urednici
  Likar, Ljudmila
  Kosmač, Dušanka
  Naslov zbornika: Multidisciplinarni pristop v logopediji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Portorož, Slovenija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 961-90022-0-2
  Stranice: od 206 do 206
  Skup: 4. strokovno srečanje logopedov Slovenije
  Održan: od 13.05.93 do 15.05.93
  Sažetak: Analizirana je kvaliteta glasa i govora laringealnih pacijenata s traheofaringealnom fistulom, onih koji koriste ezofagealni govor ili laringealnu elektroničku protezu. Zaključeno je da je operativni zahvat neophodno popratiti ranom rehabilitacijom glasa i govora.
  Ključne riječi: traheolaringealna fistula,ezofagealni govor,laringealna elektronička proteza, kvaliteta glasa i govora

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Osobine glasa i govora mjere pomoću dugotrajnog srednjeg spektra

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Štajner-Katušić, Smiljka
  Sučić, Marija
  Urednici
  Novosel, Darko
  Naslov zbornika: Prvi kongres logopeda Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od 6 do 6
  Skup: Prvi kongres logopeda Hrvatske
  Održan: od 21.09.94 do 24.09.94
  Sažetak: Analizirane su krivulje dugotrajnog prosječnog spektra za patološke i normalne glasove te su uspoređene njihove spektralne sastavnice.
  Ključne riječi: dugotrajni prosječni spektar,kvaliteta glasa,poremećaji glasa

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kvaliteta glasa i govora nakon totalne laringektomije kao faktor komunikacije

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Sučić, Marija
  Štajner-Katušić, Smiljka
  Urednici
  Ljubešić, Marta
  Naslov zbornika: IV. Znanstveni skup Istraživanja na području defektologije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 45 do 46
  Skup: IV. Znanstveni skup Istraživanja na području defektologije
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Određena je komunikacijska vrijednost različitih vrsta glasova i govora kod laringektomiranih pacijenata. Pokazalo se da su pacijenti sa Staffierijevom neoglotičkim rekonstrukcijom komunikacijski najspretniji.
  Ključne riječi: neoglotis,alaringealni glas,razabirljivost govora

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov:


 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Osobine govora simultanog prijevoda

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Urednici
  Mihaljević-Djigunović, Jelena
  Pintarić, Neda
  Naslov zbornika: Teorija i praksa prevođenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 5 do 5
  Skup: Teorija i praksa prevođenja
  Održan: od 31.03.95 do 01.04.95
  Sažetak: Opisuju se neki vremenski parametri govora simultanog prevoditelja i razmatraju karakteristike njegovog govornog planiranja i izvođenja. S tih se stajališta govor simultanog prijevoda izdvaja kao zaseban diskurs sa svojom učestalošću i strukturom govornih oklijevanja.
  Ključne riječi: simultani prijevod,oklijevanje u govoru,govorna tečnost,izgovorne omaške

 33. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Kompjutorska akustička analiza učinaka ortodontske terapije na funkciju govora
  Fakultet: Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 131
  Sažetak: Na uzorku od 120 ispitanika ustanovljen je odnos ortodontskog statusa i govorne funkcije. Promatran je utjecaj jednogodišnje ortodontske terapije na promjenu govornog statusa. Ustanovljeno je da su različite govorne anomalije u različitom stupnju podložne pobljšanju govora. Promatrane su akustičke varijable trajanja i spektra.
  Ključne riječi: ortodontske anomalije,ortodontska terapija,govorni status


 34. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kompjutorska akustička analiza učinaka ortodontske terapije na funkciju govora
  Fakultet: Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HORGA DAMIR
  Datum obrane: 19.07.94
  Broj stranica: 131
  Autor: Hunski Marija
  Rad: Doktorat


 35. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Odnos geste i kvalitete govora
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HORGA DAMIR
  Datum obrane: 07.07.92
  Broj stranica: 31
  Autor: Kornhauser Natalija
  Rad: Diplomski rad


 36. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj slušne kontrole na trajanje izgovora glasnika
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HORGA DAMIR
  Datum obrane: 26.01.95
  Broj stranica: 48
  Autor: Modrić Višnja
  Rad: Diplomski rad


 37. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Vrijeme reakcije pri prepoznavanju padežnih oblika u rečenicama hrvatskog jezika
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HORGA DAMIR
  Datum obrane: 17.07.95
  Broj stranica: 37
  Autor: Poštić Darinka
  Rad: Diplomski rad


 38. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Obrada fonetskih obavijesti

  Autori:
  Horga, Damir (63013)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Svrha knjige je analiza dosadašnjih istraživanja teorijskih razmatranja i modela proizvodnje i primanja fonetskih struktura te određivanje njihovog međusobnog odnosa. Teorijska su razmatranja potkrijepljena rezultatima eksperimentalnih istraživanja.
  Ključne riječi: fonetske obavijesti,proizvodnja govora,primanje govora
  Ostalo: Rukopis (350 kartica) je prihvaćen od izdavača (Hrvatsko filološko društvo, Zagreb) i odobrilo ga je Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske u prvoj polovici 1995. godine.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr