SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-06-009

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-06-009


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 25
Ukupno objavljenih radova: 26


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Standardi za pedagoško i psihološko testiranje (predgovor,prijevod i dopune rječnika)

  Autori:
  Kulenović, Alija (24526)
  Urednici
  Kovačević, Melita
  Izdavač: EDUCA
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 158
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga je prijevod standarda za izradu, primjenu i upotrebutestova u psihološkoj i pedagoškoj praksi. U prvom dijeluprezentirani su standardi izrade i vrednovanja testova, u drugomprofesionalni standardi za upotrebu, u trećem standardi zaposebne primjene testova, a u posljednjem preporuke za postupkeprimjene i upotrebu testovnih rezultata s posebnim naglaskom nazaštiti prava ispitanika. Knjiga je opremljena i predgovorom kaoi opsežnim stručnim rječnikom.
  Ključne riječi: test, testiranje, standardi

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: The five major life roles viewed cross-nationally

  Autori:
  Kulenović, Alija (24526)
  Super, Donald
  Urednici
  Super, Donald
  Šverko, Branimir
  Izdavač: Jossey-Bass Publishers
  ISBN: 0-7879-0100-8
  Godina: 1995
  Stranice: od 252 do 277
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Personalni korelati kockanja

  Autori:
  Kulenović, Alija (24526)
  Zarevski, Predrag
  Časopis: Penološke teme
  Broj: 3
  ISSN: 0352-8030
  Volumen: 5
  Godina: 1990
  Stranice: od 25 do 32
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na uzorku od 986 osuđenih osoba ispitana je povezanost izmeđupatoloških crta ličnosti, intelektualnog statusa te popratnesociopatologije s jedne i sklonosti kockanju s druge strane.Utvrđeno je da se tek oko 6% varijance kockanja može objasnitiosobinama ličnosti u širem smislu, dok je povezanost s drugimsocijalno patološkim ponašanjima, naročito s besposličarenjem,švercom i skitnjom znatno viša.
  Ključne riječi: ličnost, kockanje

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zoran Bujas' work on the construction of psychological measurement instruments

  Autori:
  Kulenović, Alija (24526)
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Časopis: Revija za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 0352-1605
  Volumen: 21
  Godina: 1991
  Stranice: od 21 do 25
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisani su neki temeljni principi i pojmovi u sklopu Bujasovogshvaćanja prirode i strukture intelektualnih sposobnosti iosnovnih pretpostavki njihovog mjerenja. Prikazani su najvažnijielementi Bujasovog pojmovnog inventara u ovom području:osjetljivost za probleme, misaona fleksibilnost i kreativnost.Analizirani su i ocijenjeni testovi Bujasa i njegovih suradnikakao i rezultati nekih validacijskih studija.
  Ključne riječi: Bujas, inteligencija, test

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Psihologija kockanja

  Autori:
  Zarevski, Predrag
  Časopis: Penološke teme
  Broj: 3
  ISSN: 0352-8030
  Volumen: 5
  Godina: 1990
  Stranice: od 1 do 6
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazani su do sada najbolje utvrđeni nalazi vezani zaetiologiju i perzistenciju kockanja. Analizirani su DSM IIIkriteriji patološkog kockanja, povezanost s drugimsocijalno-patološkim ponašanjima, osobinama ličnosti u širemsmislu te individualnim i demografskim obilježjima.
  Ključne riječi: kockanje, socijalna patologija, ličnost

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pamćenje i vjerodostojnost svjedočenja

  Autori:
  Zarevski, Predrag
  Časopis: Penološke teme
  Broj: 1
  ISSN: 0352-8030
  Volumen: 6
  Godina: 1991
  Stranice: od 57 do 77
  Broj referenci: 30
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Intenzivna istraživanja povezanosti pamćenja s psihičkim,fiziološkim i fizičkim stanjem organizma, kao i utjecajemkonteksta na pamćenje, u zadnjih dvadesetak godina obnovili suinteres i za probleme vjerodostojnosti svjedočenja. U članku suiznesene osnovne spoznaje o pamćenju neophodne za razumijevanjesloženosti problematike vjerodostojnosti svjedočenja, a zatim sunavedeni i neki empirijski nalazi u tom području primijenjenepsihologije.
  Ključne riječi: pamćenje, vjerodostojnost svjedočenja

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pregled važnijih teorija kriminalnog ponašanja

  Autori:
  Šakić, Vlado (92175)
  Časopis: Penološke teme
  Broj: 1
  ISSN: 0352-8030
  Volumen: 6
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 46
  Broj referenci: 136
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izvršen je pregled najznačajnijih teorija, koncepcija iistraživanja kriminalnog ponašanja, te izvedene osnovneorijentacije u tumačenju ovog fenomena, odnosno faze u razvojuistraživanja kriminaliteta koje prate razvoj empirijskih znanostii metodologije istraživanja na humanističkom području. Autorzaključuje da je problemu kriminalnog ponašanja potrebnoprilaziti sa stajališta njegovih temeljnih determinanti(bioloških, psiholoških, socioekonomskih i kulturalnih), umjestos pozicija predmeta pojedine znanstvene discipline, ističućipritom dominantnu ulogu psihologije u takvom kontekstu.
  Ključne riječi: teorija, kriminalitet, psihologija

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mogući doprinosi psihologa policijskom sustavu

  Autori:
  Zarevski, Predrag
  Časopis: Hrvatski časopis za kriminologiju i penologiju
  Broj: 1-2
  ISSN: 1330-7037
  Volumen: 8
  Godina: 1994
  Stranice: od 59 do 67
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazani su neki od najznačajnijih doprinosa psihologije ukupnompolicijskom sustavu, a naznačene i nove mogućnosti.Osimtradicionalnog rada psihologa u kadrovskim poslovima (selekcija,klasifikacija, trening, savjetovanje i evaluacija), razmotreni sui složeni psihološki aspekti vođenja istrage i rada sasvjedocima. Na kraju su prikazane mogućnosti korištenja psihologau organizaciji policijskog sustava.
  Ključne riječi: policija, psiholog, psihologija

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prijedlog novog modela zatvorskog sustava Republike Hrvatske temeljen na tretmanskom pristupu i međunarodnim standardima ljudskih prava zatvorenika

  Autori:
  Šakić, Vlado (92175)
  Časopis: Hrvatski časopis za kriminologiju i penologiju
  Broj: 1-2
  ISSN: 1330-7037
  Volumen: 8
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 35
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirani su relevantni čimbenici nužni za organizaciju novog modela zatvorskog sustava RH, kompatibilnog zapadnoeuropskim modelima. Predloženi model temelji se na međunarodnim standardima ljudskih prava i iz njega izrađenih posebnih načela ljudskih prava zatvorenika, suvremenim znanstvenim i stručnim rezultatima autora tijekom osmogodišnjeg rada na organizaciji tretmana osuđenih u penalnim institucijama Hrvatske. Osnovna je svrha rada doprinos znanstvenoj i stručnoj osnovi organizacije novog zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj s orijentacijom na tretmanski model postupanja uz poštivanje ljudskih prava zatvorenika.
  Ključne riječi: tretman zatvorenika, model zatvorskog sustava, ljudska prava zatvorenika

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neke relacije između socioekonomskog statusa i kriminalnog ponašanja

  Autori:
  Šakić, Vlado (92175)
  Časopis: Hrvatski časopis za kriminologiju i penologiju
  Broj: 1-2
  ISSN: 1330-7037
  Volumen: 8
  Godina: 1994
  Stranice: od 37 do 58
  Broj referenci: 23
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na reprezentativnom uzorku otkrivene kriminalne populacije u Hrvatskoj istražene su relacije socioekonomskog statusa i kriminalnog ponašanja u kontekstu novijih socioloških teorija, te posljednje verzije Eysenckove teorije kriminaliteta. Ustanovljene su povezanosti slabih socioekonomskih uvjeta i kontinuiranog kriminalnog ponašanja. Veća sklonost kriminalnim karijerama uočena je u skupini nenasilnih, te socijalna psihopatologija kod nasilnih prijestupnika. Većina rezultata sukladna je tvrdnjama iz najnovije verzije Eysenckove teorije i nekim sociološkim istraživanjima.
  Ključne riječi: socioekonomski status, kriminalno ponašanje, teorije kriminaliteta, kriminalna karijera

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Psihosocijalna klima u otvorenim i zatvorenim penalnim ustanovama

  Autori:
  Buško, Vesna
  Kulenović, Alija (24526)
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa: sažeci priopćenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 30 do 30
  Skup: XI. Psihologijski skup "Dani Ramira Bujasa"
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: U radu je ispitivan stupanj i priroda međuinstitucionalnih razlika u psihosocijalnoj klimi određenoj na temelju procjena osuđenih osoba. Kanonička diskriminacijska analiza proizvela je dvije značajne diskriminacijske funkcije koje zajedno objašnjavaju oko 90% ukupnog intergrupnog varijabiliteta mjera psihosocijalne klime. Dobiveni rezultati potvrdili su i ranije iznošena mišljenja da se pri koncipiranju i razvoju liberalnijih penalnih ustanova više pažnje posvećuje njihovom uređenju nego poboljšavanju rehabilitacijskih funkcija.
  Ključne riječi: psihosocijalna klima, osuđene osobe, penalne ustanove

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sučavanje sa stresnim događajima u penalnim ustanovama

  Autori:
  Buško, Vesna
  Kulenović, Alija (24526)
  Urednici
  Vidaković, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova: Treća godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1995
  Stranice: od 10 do 10
  Skup: Treća godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 25.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: Analizirani su načini na koje osuđene osobe doživljavaju, procjenjuju i izlaze na kraj s pojedinim vrstama stresnih situacija uobičajeno prisutnih u uvjetima izdržavanja kazne. Kanoničkom diskriminacijskom analizom ispitane su razlike u strukturi načina suočavanja i procjena stresnih situacija između 7 grupa ispitanika formiranih prema odabranim kategorijama stresora: smještaj, odnosi s drugim osuđenima, režim života, odnosi s osobljem, kontakti s vanjskim svijetom, nejasna situacija u ustanovi i zdravlje. Unatoč statistički značajnom razlikovanju pojedinih kategorija stresnih događaja, dobiveni koeficijenti kanoničke korelacije te položaji grupnih centroida na izvedenim funkcijama govore o razmjerno niskom stupnju situacijske uvjetovanosti odmjerenih procesa kognitivnih procjena i mehanizama suočavanja.
  Ključne riječi: zatvorski stres, osuđene osobe, suočavanje

 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Personality structure and engagement in competitive rowing

  Autori:
  Buško, Vesna
  Naslov zbornika: III Alps-Adria Simposium of Psychology: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 8 do 9
  Skup: III Alps Adria Symposium of Psychology
  Održan: od 02.06.93 do 05.06.93
  Sažetak: Istraživanje je koncipirano s ciljem provjere pretpostavke o povezanosti ličnosti i sporta, respektirajući pritom neka od ograničenja dosadašnjih istraživanja, naročito ona vezana uz formiranje uzoraka ispitanika. Cattellov 16PF upitnik primijenjen je na uzorku od 68 veslača juniora, te na komparabilnoj grupi od 84 ispitanika neangažirana u sportu. Linearnom diskriminacijskom analizom utvrđene su statistički značajne intergrupne razlike u prostoru od 16 procijenjenih dimenzija ličnosti, prema kojima se veslači, u usporedbi s nesportašima mogu opisati kao nešto zatvoreniji (A), manje samostalni (Q2), jednostavniji, prirodniji (N), i također, manje ustrajni i savjesni (G).
  Ključne riječi: ličnost, sport, veslači-natjecatelji

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Inconsistency in responding: Just an inconsistency or something more?

  Autori:
  Zarevski, Predrag
  Urednici
  Ruiz-Caballero, J.A.
  Perez-Garcia, A.M.
  Bermudez, J.
  Naslov zbornika: 7th European Conference on Personality: Conference Book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Madrid, Španjolska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 84-362-3046-9
  Stranice: od 191 do 191
  Skup: 7th European Conference on Peronality
  Održan: od 12.07.94 do 16.07.94

 15. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Neki socioekonomski i psihologijski faktori kriminalnog ponašanja
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: ŠAKIĆ VLADO
  Datum obrane: 01.07.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 225
  Sažetak: Ispitana je povezanost socioekonomskih i psiholoških faktora sjedne i kriminalnog ponašanja s druge strane. U istraživanje suuključene varijable općeg demografskog statusa, SES obilježjaispitanika i njegove primarne obitelji uključujući i obilježjasocijalne patologije. Psihološki status kvantificiran je pomoću EPQ i MMPI-201, a kriminološki opisan nizom varijabli vezanih zaizvršenje krivičnih djela i recidivizam. Dobiveni rezultati jasnoukazuju na dominaciju psiholoških faktora kao faktora kriminalnogponašanja.
  Ključne riječi: ličnost, kriminalno ponašanje


 16. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Utjecaj iluzornih korelacija na proces stereotipiranja
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: SIMIĆ OGNJEN
  Datum obrane: 10.07.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 102
  Sažetak: Autor je istražio utjecaj uputom inducirane strategije i objekta percepcije na stvaranje iluzorne korelacije nastojeći provjeriti hipotezu o postojanju dvaju različitih procesa pri formiranju stereotipa, zanimajući se pri tome i za utjecaj valencije ponašanja, operacionalizacije salijentnosti i motivacijskih faktora. Neuspjeh eksperimentalne demonstracije pretjerane asocijacije istaknutih pojedinaca i većinskog ponašanja te izostanak potvrde teorijskih predikcija vezanih za motivacijske faktore uvjerljiv su pokazatelj potrebe preispitivanja teorije iluzornih korelacija.
  Ključne riječi: stereotip, kognitivna pogreška, iluzorne korelacije


 17. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Interakcionistički pristup analizi prilagodbe i ponašanja prijestupnika u institucijskom okruženju
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: BUŠKO VESNA
  Datum obrane: 19.05.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 109
  Sažetak: Rad je koncipiran kao pokušaj primjene transakcijskog modela stresa i suočavanja Lazarusa i suradnika (1984, 1991) na ispitivanje načina doživljavanja i mehanizama prilagodbe prijestupnika u uvjetima izdržavanja zatvorske kazne. Deprivacije kontakata s vanjskim svijetom, te u manjoj mjeri, uvjeti smještaja i zdravlje, pokazali su se najozbiljnijim i najčešćim izvorima stresa kod osuđenih. Potvrđeno je da su poduzimanje direktnih akcija i reinterpretacija događaja dominantni oblici suočavanja sa stresom kod osuđenih, pri čemu je uočena slaba diferencijacija s obzirom na vrstu problema. U predikciji opće prilagodbe na zatvorsku kaznu najvažniju ulogu ima tip ustanove i, u manjoj mjeri, procjena veličine stresa te neka kriminološka i demografska obilježja. Utvrđen je značajan doprinos varijabli posredujućih kognitivnih procesa i načina suočavanja u objašnjenju varijabiliteta mjera anksioznosti, depresivnosti i psihosomatskih problema, uz moderator efekte procijenjene kontrolabilnosti događaja.
  Ključne riječi: prijestupnici, zatvorsko okruženje, teorija stresa i suočavanja, prilagodba


 18. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj iluzornih korelacija na proces stereotipiranja
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: KULENOVIĆ ALIJA
  Datum obrane: 10.07.92
  Broj stranica: 102
  Autor: Simić Ognjen
  Rad: Magisterij


 19. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Interakcionistički pristup analizi prilagodbe i ponašanja prijestupnika u institucijskom okruženju
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: KULENOVIĆ ALIJA
  Datum obrane: 19.05.95
  Broj stranica: 109
  Autor: Buško mladi istraživač Vesna
  Rad: Magisterij


 20. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prilog proučavanju psihosocijalnih determinanti vrste i težine krivičnog djela
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: KULENOVIĆ ALIJA
  Datum obrane: 18.05.94
  Broj stranica: 40
  Autor: Udovičić profesor psihologije Nikola
  Rad: Diplomski rad


 21. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prilog ispitivanju vrijednosnog sustava ovisnika
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: KULENOVIĆ ALIJA
  Datum obrane: 11.07.95
  Broj stranica: 50
  Autor: Tambić profesor psihologije Bojana
  Rad: Diplomski rad


 22. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Agresivnost, spol i norme ponašanja u provocirajućim situacijama
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: KLJAIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 30.10.95
  Broj stranica: 58
  Autor: Aničić profesor psihologije Marin
  Rad: Diplomski rad


 23. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Neki socioekonomski i psihologijski faktori kriminalnog ponašanja
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: KLJAIĆ SLAVKO
  Datum obrane: 11.07.91
  Broj stranica: 212
  Autor: Šakić Vlado
  Rad: Doktorat


 24. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Individualne vrijednosti maloljetnih delinkvenata i nedelinkventne omladine
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: KULENOVIĆ ALIJA
  Datum obrane: 06.10.94
  Broj stranica: 41
  Autor: Majer profesor psihologije Zvonimir
  Rad: Diplomski rad


 25. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Coping with prison stress

  Autori:
  Buško, Vesna
  Kulenović, Alija (24526)
  Vrsta rada: Poster prezentiran na znanstvenom skupu "B&EEPG", Banska Bystrica, 1995.
  Jezik: engleski
  Ostalo: Znanstveni skup pod nazivom "British and East European Psychology Group Meeting" održan je u Banskoj Bystrici, Slovačka, od 28-31. kolovoza 1995. Poster pod naslovom "Coping with prison stress" izložen je na skupu u sklopu kriminološke sekcije.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr