SVIBOR - Projekt broj: 6-06-153

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-153


PSIHOLOŠKI ČINIOCI RJEŠAVANJA SUKOBA


Glavni istraživač: TURČINOVIĆ, PETAR (80071)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.90.

Ukupno radova na projektu: 24
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Rijeka (9)
Odjel/Zavod: Odsjek za psihologiju Pedagoški fakultet Sveučilište u Rijeci
Adresa: Jospa Brusića 1
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 446 692
teleFaks: 385 (0)51 441 886
E-mail: turcinov@mapef.pefri.hr

Sažetak: Projekt obuhvaća istraživanje činioca povezanih s nastajanjem i rješavanjem konflikata. Rezultati naših istraživanja obuhvaćaju pet skupina činioca povezanih s konfliktima (stilovi rješavanja konflikta, stavovi i stereotipi, stres, socijalna kompetencija, atribucija krivice i empatija). 1. Stilovi rješavanja konflikta i empatija - Načinjen je pregled svih istraživanja konflikta (pojava, tijek, strategije, stilovi rješavanja) i opisana je uloga psiholoških činioca u tom procesu. Prilagođen je ROCI-II (Rahim, 1983) upitnik za mjerenje stilova rješavanja konflikta. Nađena je povezanost stilova rješavanja s nekim osobinama ličnosti od kojih posebno izdvajamo empatiju. Osobe koje pokazuju veću empatiju koriste integrirajući i konstruktivni stil rješavanja konflikta dočim osobe slabije empatije biraju kompetitivni stil u rješavanju konflikta. Osobe visoke uznemirenosti preferiraju izbjegavanje kao stil rješavanja konflikta. 2. Stavovi i stereotipi - Na temelju bazičnog istraživanja nastanka stereotipa određena je uloga motivacije i kognitivnih faktora u procesu formiranja stereotipa. Tako dobiveni rezultati primjenjeni su na problem mijenjanja negativnog općeg stereotipa starih ljudi u pozitivnije substereotipe. Razmatrana je i uloga stavova u nastanku konflikata i na primjeru stava prema pobačaju prikazan je potencijal za konflikt koji stavovi mogu imati kao i način kako oblik mjerenja osjetljivih stavova može doprinijeti održavanju konflikta. 3. Atribucija krivice i konflikti - Empirijski je izmjeren proces atribucije krivice kao jedan od potencijalnih faktora u nastanku i rješavanju konflikta. Nađena je promjenjivost atribucije krivice u funkciji vremena što govori u prilog relativnosti "krivice". Također je utvrđen kognitivni skop atribuirane krivice u izabranoj atribuciji za koju je nađeno da je krivica "društva" veća od krivice pojedinca i da su žene znatno blaže u atribuciji krivice pojedinca. 4. Stres i konflikti - Načinjen je pregled modela suočavanja sa stresom kao relevantnim faktorom svakog konflikta. Pomoću LISREL VI programa testiran je prošireni model suočavanja sa stresom. Nađeno je da osobe s unutrašnjim lokusom kontrole više koriste zadatku usmjerena ponašanja u stresnoj situaciji. Samopoštovanje i percepcija samoefikasnosti smanjuju doživljaj stresa u konfliktu. Neurotizam i optimizam su potvrđeni kao važni prediktori u korištenju efikasnih strategija suočavanja sa stresom. Na primjeru konflikta obiteljske i profesionalne uloge kod zaposlenih žena nađeno je da većina varijabli samopoimanja utječe na izbor strategije suočavanja sa stresom. 5. Socijalna kompetencija i konflikti - Načinjen je pregled teorija i istraživanja socijalne kompetencije kao činioca u konfliktima. Empirijski smo pokazali povezanost socijalnog statusa i socijalne kompetencije. Samoprocjene i prosječne procjene socijalnog statusa objasnile su oko 45% varijance varijable socijalne komptencije. Također smo utvrdili da 40% varijance socijalne kompetencije čine varijable socijalne anksioznosti i empatije. Ispitujući odnos socijalne kompetencije i osobina ličnosti našli smo da maskulinost i ekstraverzija objašnjavaju 19% varijance emocionalne kontrole, da 52% socijalne izražajnosti objašnjavaju osamljenost, ekstraverzija i samopoštovanje dok 45% socijalne kontrole objašnjavaju maskulinost, strah od evaluacije i neurotizam.

Ključne riječi: konflikt, empatija, stilovi rješavanja konflikta, stereotip. stav, atribucija krivice, stres, socijalna kompetencija

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja je pobliže objasniti ulogu odabranih pet činioca u nastajanju i rješavanju konflikata. Prvo, ispitati povezanost osobina ličnosti (osobito empatije) i stilova rješavanja konflikta. Drugo, odrediti ulogu motivacije i kognitivnih faktora u nastanku stereotipa kao jednog od faktora koji pospješuje konflikte. Pokušati primjeniti tako dobivene eksperimentalne rezultate na primjeru modifikacije negativnog općeg stereotipa u pozitivnije supstereotipe. Provjeriti može li način mjerenja stavova doprinijeti produljenju konflikta. Treće, povezati koncept atribucije krivice s konfliktima i utvrditi stabilnost atribucije krivice u funkciji vremena. Četvrto, utvrditi ulogu osobina ličnosti (lokus kontrole, samopoštovanje, neurotizam, optimizam) u situaciji suočavanja sa stresom. Peto, ispitati socijalnu kompetenciju pojedinca koja utječe na rješavanje konflikta. Posebno ispitati učešće socijalnog statusa u socijalnoj kompetenciji. Utvrditi učešće socijalne anksioznosti i empatije u socijalnoj kompetenciji. Utvrditi koliko u konceptu emocionalne i socijalne kontrole učestvuju osobine maskulinost, ekstraverzija, strah od evaluacije i neurotizam. Ispitati koliko socijalne izražajnosti objašnjavaju koncepti osamljenosti, ekstraverzije i samopoštovanja.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: PI 3386 Visiting Professorship
  Naziv ustanove: New Mexico State University
  Grad: 88003 - LAS CRUCES, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: NEW MEXICO STATE UNIVERSITY
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 88003 - LAS CRUCES, USA


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Conflict resolution strategy preference after insult and apology.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Turčinović, Petar

 2. Naziv: Skala za mjerenje uvredljivosti
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Turčinović Petar, Glavina Emira, Kovačić Davorka

 3. Naziv: Attitudes toward abortion scale
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Turčinović Petar, Hudek Jasna

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr