SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 1-07-025

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 1-07-025


Broj radova citiranih u CC: 12
Broj ostalih radova: 4
Ukupno objavljenih radova: 16


Naslov: Potentiometric determination of mercury(II) and thiourea in strong acid solution using an ion-selective electrode with AgI-based membrane hydrophobised by PTFE

Autori:
Radić, Njegomir (39595)
Komljenović, Josipa (119831)
Časopis: Fresenius' Journal of Analitical Chemistry
ISSN: 0937-0633
Volumen: 341
Godina: 1991
Stranice: od 592 do 596
Broj referenci: 18
Jezik: engleski
Sažetak: Opisano je potenciometrijsko određivanje živa(II) i tiouree (TU) u jako kiseloj sredini (pH 0 - 1) korištenjem ion-selektivne elektrode u čvrstom stanju s (srebro-sulfid 25%, AgI 25% i PTFE50% m/m) - membranom. Postignut je linearan odziv, 43 mV/pHg i 80mV/pTU u koncetracijskom području od 10 do ispod 0.01 mmol/L.Primjenom direktne potenciometrije kod pH=0, živa(II) može se odrediti u prisutnosti do 1 mmol/L koncetracije željeza(III). Promjena potencijala u ispitivanom koncetracijskom području indicira nastajanje Ag/TU = 0.7 na izloženoj površini membrane. Ova stehiometrija u dobrom je slaganju s prosječnim Ag/TU odnosom kod potenciometrijske titracije. Ispitana elektroda može se upotrebiti kao dobar senzor za živa(II) i tioureu u jako kiseloj sredini i širokoj raznolikosti praktičnih analitičkih sustava.
Ključne riječi: Živa(II), tiourea, jako kisela otopina, potenciometrijsko određivanje, jodid ion-selektivna elektroda

Naslov: Potentiometric determination of thiourea by using ion-selective electrode with AgI-based membrane hydrophobised with PTFE

Autori:
Komljenović, Josipa (119831)
Radić, Njegomir (39595)
Časopis: Acta Pharm. Jugosl.
ISSN: 1330-0075
Volumen: 41
Godina: 1991
Stranice: od 41 do 46
Broj referenci: 8
Jezik: engleski
Sažetak: Opisano je potenciometrijsko određivanje tiouree (TU) u jako kiseloj otopini (pH=1) korištenjem ion-selektivne elektrode u čvrstom stanju s membranom sastava: srebro-sulfid 25%, AgI 25% iPTFE 50% m/m, pripravljenom u laboratoriju. Ravnotežni potencijali zabilježeni u postupku razrijeđenja reakcijske otopine ili nakon dodataka standardne otopine tiouree, u uvjetima stalne ionske jakosti i pH vrijednosti, prikazani su u ovisnosti o log c(TU). Utvrđen je linearni odziv potencijala elektrode u području koncetracija od 10 do 0.01 mmol/L s nagibom od 80 mV/pTU. Promjena potencijala u ispitanom koncentracijskom području tiouree sugerira formiranje vrsta stehiometrijskog odnosa Ag/TU=0.7 na izloženoj površini membrane. Stabilan potencijal rabljenog elektrokemijskog članka uspostavlja se unutar 1 min. čak i kod niskih koncentracija tiouree. Kod ponovljenih mjerenja pomak zabilježenih potencijala bio je relativno mali i kod svih eksperimenata paralelan.
Ključne riječi: Tiourea, potenciometrijska metoda, jodid ion-selektivna elektroda

Naslov: Potentiometric determination of an overall formation constant using an ion-selective membrane electrode

Autori:
Radić, Njegomir (39595)
Komljenović, Josipa (119831)
Časopis: Journal of Chemical Education
Broj: 6
ISSN: 0021-9584
Volumen: 70
Godina: 1993
Stranice: od 509 do 511
Broj referenci: 6
Jezik: engleski
Sažetak: Razvoj i primjena ion-selektivnih membranskih elektroda nastavlja s rastom u zasebno područje analitičke kemije. Međutim u standardnim analitičkim udžbenicima malo pažnje je posvećeno ovom sadržaju pa se uočava jaz između dostupnih obrazovnih izvora i istraživačke literature. Ovaj eksperiment uvodi studenta u potenciometrijski studij nastajanja aluminij-fluorid kompleksa u smjesama voda/organsko otapalo, korištenjem fluoridion-selektivne elektrode s La(III)-fluorid membranom. Elektroda služi za određivanje slobodnih fluoridnih iona u otopini. Na temelju prikupljenih podataka eksperimenta potenciometrijske titracije, određena je ukupna konstanta nastajanja aluminij-fluorid kompleksa u smjesama voda / acetonitril.
Ključne riječi: Aluminij-fluorid kompleks, ukupna konstanta nastajanja, voda + acetonitril mješavine, fluorid ion-selektivna elektroda

Naslov: Desing of a fluoride-selective electrode with internal contact based on a Cu(II) ion-selective electrode

Autori:
Radić, Njegomir (39595)
Bralić, Marija (119816)
Časopis: Microchemical Journal
ISSN: 0026-265
Volumen: 48
Godina: 1993
Stranice: od 377 do 382
Broj referenci: 6
Jezik: engleski
Sažetak: Opisana je konstrukcija tijela elektrode koje omogućava unutarnji kontakt s La(III)-fluorid membranom temeljen na Cu(II) ion-selektivnoj elektrodi. Sklopljena fluoridna elektroda ispitana je u odnosu na potencijal-koncetracija krivulje i brzinu odziva. Ponašanje fluorid ion-selektivne elektrode s istraživanim unutarnjim kontaktom bilo je u dobrom slaganju s komercijalnom fluoridnom elektrodom.
Ključne riječi: La(III)-fluorid membrana, unutarnji kontakt, Cu(II) ion-selektivna elektroda, fluorid ion-selektivna elektroda

Naslov: Potentiometric determination of N-acetylcysteine based on its reduction action on Fe(III)

Autori:
Komljenović, Josipa (119831)
Radić, Njegomir (39595)
Časopis: Acta Pharmaceutica
Broj: 2
ISSN: 1330-0075
Volumen: 43
Godina: 1993
Stranice: od 99 do 106
Broj referenci: 15
Jezik: engleski
Sažetak: Jednostavna potenciometrijska metoda pogodna za određivanje N-acetilcisteina (NAC) temeljena je na redukcijskom djelovanju NAC-a prema Fe(III) u kiseloj fluoridnoj otopini, pH 2. Razrađen je postupak određivanja NAC-a ravnotežnom metodom i kinetičkom metodom. Utvrđena je linearnost između koncetracije NAC-a u reakcijskoj otopini i bilježene promjene potencijala odnosno računate prosječne brzine redoks reakcije. Dobra linearnost postignuta je u području koncetracija NAC-a od 0.2 mmol/L do 1.5mmol/L. Zbog malog utroška vremena i mogućnosti automatizacije sugerira se kinetička metoda za određivanje NAC-a u čistim supstancijama i farmaceutskim preparatima.
Ključne riječi: N-acetilcistein, potenciometrijska metoda, fluorid ion-selektivna elektroda

Naslov: Kinetic-potentiometric determination of Fe(III) using a fluoride ion-selective electrode

Autori:
Radić, Njegomir (39595)
Komljenović, Josipa (119831)
Časopis: Croatica Chemica Acta
Broj: 4
ISSN: 0011-1643
Volumen: 64
Godina: 1991
Stranice: od 679 do 687
Broj referenci: 9
Jezik: engleski
Sažetak: Opisana je kinetičko-potenciometrijska metoda određivanja Fe(III), temeljena na praćenju reakcije nastajanja Fe(III)-monofluorida u kiseloj sredini, korištenjem fluorid-selektivne elektrode. Istražen je utjecaj pH i koncetracije fluorida u otopini na kinetiku proučavane reakcije. Za konstrukciju kalibracijskih dijagrama uporabljene su izračunane početne brzine nastajanja kompleksa ili zabilježene promjene potencijala u određenom vremenskom intervalu (l min.). Utvrđena je linearna ovisnost (r=0.9979) početne brzine nastajanja kompleksa (E-E')-l min. i koncentracije Fe(III) u reakcijskoj otopini. Opisana metoda omogućuje pouzdano određivanje Fe(III) u koncentracijskom području 0.035 - 1.4 mmol/L.
Ključne riječi: Željezo(III), kinetičko-potenciometrijsko određivanje, fluorid ion-selektivna elektroda

Naslov: Direct Potentiometric Measurements of Cysteine by Using Iodide-Selective Electrode

Autori:
Bralić, Marija (119816)
Radić, Njegomir (39595)
Časopis: Croatica Chemica Acta
ISSN: 0011-1643
Volumen: 67
Godina: 1994
Stranice: od 543 do 551
Broj referenci: 20
Jezik: engleski
Sažetak: Opisano je potenciometrijsko određivanje cisteina (Cys) u vodenoj otopini jodid-selektivnom elektrodom s membranom (Ag2S + AgI). Ravnotežni potencijali zabilježeni u postupku razrijeđenja reakcijske otopine ili nakon dodatka standardne otopine pri stalnoj ionskoj jakosti i vrijednosti pH prikazani su u ovisnosti o log c(Cys). Utvrđen je linearan odziv elektrode u području koncentracija od 3ž10-3 do ispod 10-5 M s nagibom 58 mV šp(Cys)ć-1. Promjena potencijala u ispitivanom koncentracijskom području cisteina RSH sugerira formiranje sloja RSAg na izloženoj površini membrane. Na temelju potenciometrijskih mjerenja određen je produkt topljivosti RSAg čija srednja vrijednost jest: pKsp(RSAg) = 18,66+-0,08.
Ključne riječi: Cistein, potenciometrijsko mjerenje, jodid ion-selektivna elektroda

Naslov: Solid-state electrode with a Cu(I)-based membrane hydrophobised by PTFE for the measurement of copper(II) and iodide ions

Autori:
Radić, Njegomir (39595)
Papa, Miljenko
Časopis: Fresenius' Journal of Analitical Chemistry
ISSN: 0937-0633
Volumen: 351
Godina: 1995
Stranice: od 599 do 603
Broj referenci: 14
Jezik: engleski
Sažetak: Opisana je priprava CuI + Ag2S i Cu2ŠHgI4Ć + Ag2S membrana hidrofobiziranih s PTFE. Prešane membrane ugrađene u višenamjensko tijelo elektrode u čvrstom stanju ispitane su kao elektrokemijski senzor za bakar(II) i jodid ione. Za elektrodu s (CuI + Ag2S + PTFE) -membranom dobiveni eksperimentalni nagibi: 29 mV (pCu)-1 i 62 mV (pI)-1 bili su u dobrom slaganju s teorijskim vrijednostima. Za protočna mjerenja u otopinama gdje bakar(II) i jodid ioni mogu biti prisutni ispitana elektroda pruža određene prednosti u usporedbi s komercijalnom Cu-ISE.
Ključne riječi: bakar, jodid, potenciometrijska mjerenja, membranska elektroda na bazi Cu(I)

Naslov: Design and properties of flow-through electrode with AgI-based membrane hydrophobised by PTFE; application to flow-injection determination of thiourea

Autori:
Komljenović, Josipa (119831)
Radić, Njegomir (39595)
Časopis: Sensors and Actuators B
ISSN: 0925-4005
Volumen: 24
Godina: 1995
Stranice: od 312 do 316
Broj referenci: 8
Jezik: engleski
Sažetak: Konstruirana je višenamjenska jodid-selektivna elektroda u čvrstom stanju kao jezgrovit cjevasti senzor s dimenzijama senzorskog dijela: 2,0ž1,2 mm. Opisano je ponašanje, pogodnost i ugradnja cjevaste elektrode u protočno-injekcijski sustav. Primjena cjevaste elektrode ispitana je kod određivanja tiouree u 0,1 M HClO4. Dobiven je linearan kalibracijski dijagram kod grafičkog predočavanja visine pika prema koncentraciji. Kod optimalnih uvjeta (protok: 1,2 mL/min; V-uzorka: 0,2 mL; ŠAg+Ć = 5ž10-5 mol/L) utvrđena je granica određivanja: 0,02 mM.
Ključne riječi: Protočna-injekcijska analiza, membranska elektroda, tiourea

Naslov: Electroanalytical study of Aluminium Fluoride Complexation in 2-Propanol-Water Mixtures

Autori:
Radić, Njegomir (39595)
Papa, Miljenko
Časopis: Analytical Sciences
ISSN: 0910-6340
Volumen: 11
Godina: 1995
Stranice: od 425 do 429
Broj referenci: 12
Jezik: engleski
Sažetak: Raspravljen je teorijski pristup određivanja aluminijeva iona uz upotrebu dviju potenciometrijskih metoda (potenciometrijske titracije i potenciometrije oduzimanja analita). Računate teorijske titracijske krivulje pokazale su da se dovoljno velika promjena potencijala u području ekvivalentne točke pojavljuje samo u mediju gdje aluminij gradi heksafluoridni kompleks s ukupnom konstantom nastajanja á(AlF6-3)>=10+28. Na temelju eksperimenata primjenjenih potenciometrijskih metoda u 2-propanol-voda smjesama puferiranih s acetatnim puferom (pH = 5) računate su uvjetovane ukupne konstante nastajanja á'. Računate prosječne á'-vrijednosti su od 10+31 do 10+33 ovisno o volumenu organskog otapala 50% - 67%. U smjesama s volumenom organskog otapala 50% ili 67% obe potenciometrijske metode mogu se primjeniti za određivanje aluminija preko stvaranja AlF6-3 kompleksa u koncentracijskom području od 10-4 do 10-3 M.
Ključne riječi: Potenciometrija, fluoride-electroda, aluminij, nevodeni medij

Naslov: Fluoride-Selective Electrode with Internal Redox Reference Electrode

Autori:
Radić, Njegomir (39595)
Bralić, Marija (119816)
Časopis: Microchemica Acta
ISSN: 0026-3672
Volumen: 118
Godina: 1995
Stranice: od 221 do 227
Broj referenci: 11
Jezik: engleski
Sažetak: Raspravljen je odziv, elektrode sa simetričnom konfiguracijom kod koje je LaF3-membrana smještena između dviju otopina. Tijelo elektrode omogućava kontakt unutarnje površine fluoridne membrane s otopinom koja sadrži Fe(CN)6-3 / Fe(CN)6-4 redoks par i Pt-žicu što predstavlja unutarnju referentnu elektrodu. Elektroda je ispitana uz pomoć krivulja: potencijal-koncentracija, potencijal-vrijeme i ukazala na ponašanje slično komercijalnoj Orion fluoridnoj elektrodi. Prednost predloženog redoks sustava je minimalan pomak potencijala neposredno nakon priprave elektrode.
Ključne riječi: Fluorid ion-selektivna elektroda, LaF3-membrana, unutarnji redoks kontakt

Naslov: "Programmable" Selective Inexpensive Potentiometric Detector for Flow Injection Analysis. Potassium Determination with a Nafion Membrane Modifed Electrode

Autori:
Akmal, N
Lunsford, S.K
Galal, A
Karagozler, A.E
Mark, H.B
Radić, Njegomir (39595)
Časopis: Croatica Chemica Acta
ISSN: 0011-1643
Volumen: 68
Godina: 1995
Stranice: od 403 do 407
Broj referenci: 17
Jezik: engleski
Sažetak: Prikazano je istraživanje nafionske membrane za pripravu jeftine ion-selektivne elektrode (ISE) pogodne za potenciometrijsko određivanje kalijevih iona u protočnom injekcijskom sustavu. Nafionska membrana dopirana kalijevim ionima pokazala je izvanrednu selektivnost u nazočnosti različitih kationa, osim Rb+ i djelomično Cs+. Utvrđen je linearan odziv potencijala elektrode u području koncentracija kalija od 10-2 do 10-6 M. Izneseno načelo priprave može se primjeniti pri konstrukciji potenciometrijskog detektora za gotovo bilo koji kation; jednostavnom izmjenom postupka predobrade elektrode ili dopirajuće otopine.
Ključne riječi: Kalij, potenciometrijsko određivanje, protočno-injekcijska analiza, nafion-membrana


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr