SVIBOR - Projekt broj: 1-09-279

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-279


KVARTARNE NASLAGE RAVNIČARSKE OKOLICE ZAGREBA


Glavni istraživač: VELIĆ, JOSIPA (51811)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.09.91. do 31.08.94.

Ukupno radova na projektu: 6
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za geologiju i mineralne sirovine Zavod za inž.geol., hidrogeol. i geol. nafte i ugljena
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0) 1 440-008
Telefon: 385 (0) 1 442-861

Sažetak: Cjelovita istraživanja kvartarnih naslaga ravničarske okolice Zagreba obuhvaćaju bušenja, jezgrovanja, geofizička mjerenja u bušotinama, uzorkovanja, determinaciju jezgre na terenu i usporedbu s najbližim izdancima, niz različitih laboratorijskih i kabinetskih obrada uzoraka - mineraloško-petrografskih, palentoloških, određivanja apsolutne starosti. Time bi se prikupili brojni podaci koji će u sintezi i sa starijim spoznajama omogućiti utvrđivanje taložnih okoliša i geneze sedimenata u odnosu na glecijale i interglacijale te neotektonska kretanja, i konačno, definiranje kronostratigrafskih jedinica. Praktična primjena spomenutih rezultata najvećma se ogleda u hidrogeologiji, tj. u definiranju oblika i veličine akvifera i u neotektonici.

Ključne riječi: kvartarne naslage, stratigrafija, postanak sedimenata, sedimentacijski okoliš, interglacijal, glacijal, neotektonika, dubinsko kartiranje, okolica Zagreba

Ciljevi istraživanja: Ciljevi su: -utvrditi protezanje karakterističnih horizonata koji se međusobno razlikuju po petrografskom, mineralnom i granulometrijskom sastavu te prema fosilnom sadržaju i apsolutnoj starosti; -utvrditi sedimentacijske sredine i uvjete geneze u odnosu na paleoklimatska obilježja i tektonske pokrete; -utvrditi diskordancije, tj, definirati hijatuse i razloge zbog kojih je do njih došlo; -definirati repere u regionalnom smislu - za sada u zapadnom dijelu savske depresije. Očekivani rezultati: -moguć je doprinos u hidrogeologiji zbog utvrđivanja oblika i rasprostranjenosti vodonosnika; -u inženjerskoj geologiji prigodom razmatranja uvjeta izgradnje specijalnih objekata, osobito NE i odlagališta opasnog otpada, namjena površina, kao i u prostornom planiranju.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Biološki inštitut Jovana Hadžia
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 3. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr