SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-188

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-188


Broj radova citiranih u CC: 7
Broj ostalih radova: 25
Ukupno objavljenih radova: 32


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dinamička antropometrija u biomehaničkoj analizi rada

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Keros, Predrag (20761)
  Božić, Željko (164265)
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 1
  ISSN: 0562-1887
  Volumen: 34
  Godina: 1992
  Stranice: od 9 do 12
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Primarna su pitanja medicine rada sadržana u očuvanju zdravljaljudi uz cjelovito iskorištenje radnih mogućnosti. Položaj ječovjeka za vrijeme obavljanja pojedinih radnji, osim ovisnosti ostanju okoliša, značajno ovisan i o dva značajna činitelja:mehaničkog i zdravstvenog. U oblikovanju biomehaničkih modela zautvrđivanje veličina segmentnih masa korišteni su postupciDonskog i Zacijorskog, kojih su vrijednosti utemeljene naantropometrijskim vrijednostima Rudana i harmonijskoj podršciMuftićeva postupka harmonije antropomjera. Određivanja dinamičkihmomenata inercije segmenata ljudskog tijela podijeljena su nadvije skupine: skupinu unutrašnjih i skupinu izvanjskihdinamičkih momenata inercije. Napori u istraživanju oblika radaza različite radne položaje, s biomehaničkog stajališta, upostojećoj literaturi još uvijek nisu istraženi na primjeran izadovoljavajući način.
  Ključne riječi: antropometrija, biomehanika, dinamička antropometrija, rad, analiza

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Analiza promjene tlaka trbušne preše u različitim radnim položajima

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Arnautova - Bulat, Stojka
  Kuprešak, Željko (24620)
  Jurčević, Tanja (187094)
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 3
  ISSN: 0350-6886
  Volumen: 34
  Godina: 1992
  Stranice: od 177 do 189
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opterećenja i neergonomski položaji koje radnik zauzima pri raduutječu na njegovu sigurnost, te su opasnost za nastanak ozljeda itrajnih oštećenja radnikova organizma. Intraabdominalan tlakkorišten je kao metoda za procjenu biomehaničkog naprezanja.Proučavalo se pomoću dvodimenzijskih modela u sagitalnoj ravnini,a pri nesimetričnom položaju radnika u prostoru pomoćutrodimenzijskih modela u sagitalnoj i frontalnoj ravnini.Intraabdominalan tlak povezan je s lumbalnim momentom. Pridvodimenzijskom modelu smanjenje naprezanja radnika postiže seuvođenjem povoljnijeg pravca rezultantne sile u odnosu premakritičnom lumbosakralnom presjeku. Pri trodimenzijskim modelimapotrebito je voditi računa o izboru koordinatnih sustava zalijevi i desni rameni obruč kako ne bi nastalo oduzimanjemomenata, a time i smanjenje ukupnog lumbalnog momenta, pa biizračunani intraabdominalan tlak bio manji od stvarnog tlaka.
  Ključne riječi: radni položaji, tlak trbušne preše

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dinamička analiza rotacijskog dijela gibanja čovjekova tijela u gravitacijskom polju sile teže

  Autori:
  Terze, Zdravko (187140)
  Muftić, Osman (32663)
  Časopis: Kineziologija
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1057
  Volumen: 27
  Godina: 1995
  Stranice: od 3 do 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Predložena je metoda dinamičke analize rotacijskog dijela gibanja čovjekova tijela u gravitacijskom polju sile teže, kao jedine sile koja djeluje na tijelo tijekom gibanja. Svojom provedbom ona omogućava ocjenu točnosti simulacijskih osobina biomehaničkog modela, usvojenog kao podloga simulacijskom postupku čovjekova gibanja u naznačenim uvjetima. Zasniva se na integraciji sustava diferencijalnih jednadžbi kojima je opisano rotacijsko gibanje referentnog člana sustava krutih tijela biomehaničkog modela te usporedbi izračunatih i izmjerenih karakterističnih veličina. Budući da je sistem postavljenih diferencijalnih jednadžbi neodređen, dodatne kinematičke veličine potrebne za njegovu integraciju, određuju se mjerenjem. Kao primjer opisane metode, analizom prostornog skoka ispitanika ocijenjene su simulacijske osobine konstruiranog biomehaničkog modela. Sva mjerenja izvršena sus sustavom za biomehaničku analizu pokreta ELITE.
  Ključne riječi: biomehanički model, simulacija, športski skok, kinetički moment, kinematička mjerenja

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utvrđivanje dinamičkih momenata tromosti u sjedećih osoba naše populacije

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Božić, Željko (164265)
  Terze, Zdravko (187140)
  Jurum, Jasna
  Bjelovučić, Sanja
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: Zbornik radova fakulteta strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0350-3097
  Stranice: od 53 do 60
  Sažetak: U radu su analizirani dinamički modeli vozača automobila natemelju čega su izračunati dinamički momenti tromosti za muške iženske osobe naše populacije.Rezultati su prikazani grfički itabelarno.Rezultati pokazuju da se s obzirom na numeričkeveličine momenti tromosti za sve tri osi mogu zanemariti u odnosuna veličine dinamičkih momenata tromosti vozila.

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje utjecaja prostornog djelovanja vanjskog opterečenja na tlak trbušne preše u čovjeka

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Jurčević, Tanja (187094)
  Ilić, Ivanka
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: Zbornik radova fakulteta strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0350-3097
  Stranice: od 45 do 52
  Sažetak: Ljudi najčešće zauzimaju nesimetrične položaje u prostoru, a nanjih djeluju nesimetrična prostorna opterećenja.Zato je potrebnoprovesti analizu opterećenja na trodimenzijskim modelima tj. ufrontalnoj i sagitalnoj ravnini.Kod prostornog djelovanjaopterećenja može se dogoditi da se momenti vanjskih silameđusobno poništavaju, pa se smanjuje i ukupni lumbalni moment, atako i intraabdominalni tlak. Zato upotreba intraabdominalnogtlaka kao indeksa naprezanja zahtijeva utvrđivanje konačnerelacije između položaja tijela u prostoru, vanjskog prostornogopterećenja i promjene intraabdominalnog tlaka.

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Automatizirana metoda dinamičke antropometrije

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Keros, Predrag (20761)
  Jurčević, Tanja (187094)
  Božić, Željko (164265)
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: Zbornik radova fakulteta strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0350-3097
  Stranice: od 53 do 60
  Sažetak: U radu je utvrđena metoda automatiziranog antropomjerenja, kojomse pomoću kompjutorskog mjernog sustava ELITE snimanjemmarkiranih subjekata dvjema infracrvenim (IC) kamerama određujutrodimenzijske koordinate naznačenih točaka i duljine segmenataizmeđu pojedinih markera. Izmjerene trodimenzijske koordinate iduljine pojedinih segmenata osnova su za izračunavanjeantropomjera na temelju kojih se izračunavaju reduciranidinamički momenti inercije. Pokazuje se da uvedena automatiziranametoda antropomjerenja daje vrlo točne rezultate te da je jedinimoegući izvor pogrešaka u mjerenju postavljanje markera na krivetočke na ispitaniku.

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ergonomijski zahtjevi uvjetima klimatizacije okoliša radnog mjesta

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Kuprešak, Željko (24620)
  Donjerković, Petar (77542)
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: Zbornik radova fakulteta strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0350-3097
  Stranice: od 61 do 66
  Sažetak: U svakodnevnoj projektantskoj praksi uređaja za klimatiziranjezahtijevani su ergonomijski uvjeti obično više ili manjedefinirani na približno utvrđenim vrijednostima izmjene količinezraka, vrijednostima temperatura i relativne vlažnosti. Očito jeda su te vrijednosti varijable, zapravo srednje vrijednosti tihveličina, koje su određene na temelju dugoročne projektantskeprakse s uređajimaza klimatiziranje.S druge strane, ergonomijskiuvjeti, koji bi trebali proistjecati iz sustava"čovjek-stroj-okoliš", morali bi imati veličine stanja okoliša uobliku funkcije cijelog sustava "ČSO". U ovom se radu pokušalodefinirati neke od zahtijeva koji bi mogli poslužiti kaopokazatelji međusobnih utjecaja između članova sustava "ČSO".Ovdje je pretežno riječ o sistemskim uvjetima okoliša u svezi smjerenjem ljudskog napora od različitih vrsta rada.

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ergonomska analiza rukohvatnih alata

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Mikanović, Ivan
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: Zbornik radova fakulteta strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0350-3097
  Stranice: od 67 do 74
  Sažetak: U ovom radu, preko ergonomske analize u potpunom oblikovanjurukohvatnih alata, istraživane antropometrijske varijable šakečovjeka s ciljem usklađivanja odnosa čovjek-stroj-okoliš. Ovim se radom, preko ergonomske analize voćarskih škara, a natemelju mjerenja sile rezanja te analizom antropometrijskihvarijabli šake skupina populacije, predlaže takav oblik ručkialata u odnosu prema oštrici kao radnom dijelu alata koji biponištio negativne posljedice pri gibanju zgloba šake. Radom su utvrđene značajne razlike u antropometrijskimvarijablama šake skupina populacije te razlike u fizičkimmogućnostima, pa se zbog toga predlaže stupnjevito oblikovanjeproizvoda odnosno oblikovanje za određeni postotak i skupinupopulacije kao mogućih korisnika.

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Rektifikacija putanja prostornog čovjekovog gibanja

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Terze, Zdravko (187140)
  Wolf, Hinko (162353)
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: Zbornik radova fakulteta strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0350-3097
  Stranice: od 75 do 82
  Sažetak: U radu su predloženi parametri koji mogu biti važni pri analiziputanja prostornog gibanja čovjeka i prosudbi učinkovitostipojedinih športskih pokreta.Uvedene se veličine mogu takođerkoristiti pri sintetiziranju optimalnih trajektorija pojedinihdijelova tijela u svrhu što boljih športskih postignuća.U radu jepredložena i metoda izračunavanja danih pokazatelja.

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Doprinos biomehaničkoj analizi ramenog obruča u čovjeka

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Šarić, Adelina (136380)
  Mićković, Vlatko (147086)
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: Zbornik radova fakulteta strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0350-3097
  Stranice: od 83 do 89
  Sažetak: U radu je dat pregled podataka iz literature koji su temeljem zapostavljanje biomehaničkog pristupa oblikovanju modela ramenogobruča koji bi uvažavao njegov trodimenzijski oblik. Primjenom temeljnih metoda mehanike, harmonijske analize,antropometrije, statistike utvrđen je nov oblik modela ramenogobruča, koji isključuje izolaciju ramenog zgloba kao neovisnekinetičke jedinice u kinematičkom lancu ruke.Utvrđeno je darameni obruč treba smatrati cjelinom čiji je početak usternoklavikularnom zglobu.Utvrđen je biomehanički model ramenogobruča, osnova za daljnja biomehanička istraživanja, s posebnomnaznakom tzv. dinamičkih antropomjera.

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Konstrukcija biomehaničkog modela za kompjutorsku simulaciju ljudskog gibanja

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Jurčević, Tanja (187094)
  Urednici
  Sorić, Jurica
  Vranković, Nikola
  Naslov zbornika: Zbornik radova 1. kongresa Hrvatskog društva za mehaniku
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96243-0-4
  Stranice: od 605 do 612
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog društva za mehaniku
  Održan: od 14.09.94 do 17.09.94
  Sažetak: Opisan je biomehanički model ženskog tijela i metoda koja omogućuje određivanje dinamičkih momenata tromosti mjerenjem antropomjera. Tijelo je modelirano sa 16 geometrijskih krutih tijela. Pomoću kompjutorskog mjernog sustava ELITE snimljeno je 120 ispitanica, a 3D koordinate označenih točaka bile su ulazni podaci za računanje dinamičkih antropomjera pomoću vlastitog programa u MATLAB-u. Rezultati su prikazani u ovisnosti o percentilskoj distribuciji ispitanica.
  Ključne riječi: biomehanički model ženskog tijela, dinamičke antropomjere

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje intraabdominalnog tlaka koristeći harmonijsku metodu crtanja čovjekove figure

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Urednici
  Sorić, Jurica
  Vranković, Nikola
  Naslov zbornika: Zbornik radova 1. Kongresa Hrvatskog društva za mehaniku
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96243-0-4
  Stranice: od 479 do 487
  Skup: 1. Kongres Hrvatskog društva za mehaniku
  Održan: od 14.09.94 do 17.09.94
  Sažetak: Brojne ergonomijske i biomehaničke analize obično započinju s oblikovanjem odgovarajućeg biomehaničkog modela subjekta koji se proučava. To je istodobno bilo razlogom da se razvije jednostavna metoda za crtanje ljudske figure kao i za određivanje dimenzija poprečnog presjeka trbušne šupljine. Definicije su segmenata ljudskog tijela kao i odgovarajuće segmentalne mase utvrđene putem harmonijske kružnice i kanona osam visina glave. U radu je razvijena jednostavna metoda za utvrđivanje veličine rezultirajuće intraabdominalne sile za muškarce i za žene u zavisnosti od njihove dobi i individualne razdiobe njihovih antropomjera. Utvrđene su sile veoma dobar alat za daljnje studije oblikovanja tzv. biomehaničkih modela u analizi ljudskog rada. Rezultati što su utvrđeni ovom metodom uspoređeni su s rezultatima koji se određuju standardnim putem pri čemu su pokazali vrlo dobru podudarnost.
  Ključne riječi: biomehanički model, harmonijska metoda, intraabdomialni tlak

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Metoda određivanja kinetičkog momenta čovjekova tijela kod prostornih gibanja

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Terze, Zdravko (187140)
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: Zbornik radova FSB XVIII
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-4364
  Stranice: od 62 do 68
  Sažetak: Predložena je metoda izračunavanja kinetičkog momenta čovjekova tijela s obzirom na vlastito središte masa kod prostornih gibanja. Biomehanički model konstruiran je kao sustav 11 krutih tijela povezanih zglobovima s 22 unutrašnja stupnja slobode gibanja. Gibanje je snimljeno sustavom ELITE za biomehaničku analizu pokreta. Pri izračunavanju kinetičkog momenta gornjeg i donjeg dijela trupa tijela s obzirom na vlastito središte masa, kutna je brzina segmenta izračunata određivanjem vlastitih vrijednosti i vlastitih vektora matrice rotacije segmenta. Rezultati su provjereni integracijom sustava diferencijalnih jednadžbi koje opisuju orijentaciju referentnog segmenta tijekom gibanja. Standardna devijacija ukupnog kinetičkog momenta iznosi 20% njegove srednje vrijednosti. Metoda ne nameće nikakva ograničenja na oblike i gustoće pojedinih članova. Primjenjiva je u svim područjima istraživanja gibanja čovjekova tijela.
  Ključne riječi: kinetički moment, biomehanički model, Eulerovi kutovi

 14. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Utvrđivanje stvarnih koeficijenata zamora čovjeka kod različitih načina rada
  Fakultet: STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb
  Datum obrane: 16.01.93
  Broj stranica: 0


 15. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Istraživanje dinamičkih značajki ramenog obruča u čovjeka
  Fakultet: Medicinski Zagreb
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 99
  Sažetak: Primjenom temeljnih metoda mehanike, harmonijske analize,antropometrije, statistike i biomehanike, utvrđen je novi oblikmodela ramenog obruča, koji isključuje izolaciju ramenog zglobakao neovisne kinetičke jedinice u kinematičkom lancu ruke. Uopisanom je dijelu utvrđeno, da se s mehaničkog stajališta rameniobruč treba smatrati cjelinom, čiji je početak u sterno-klavikularnom zglobu. Pri tome je utvrđena i jedna, dosadneopisana skupina podataka, koja se odnosi na kosi položajključne kosti, što je antropometrijski posebno i obrađeno. Naovaj je način postavljen jedan novi biomehanički model ramenogobruča, koji je osnova za daljnja biomehanička istraživanja sposebnom naznakom tzv. dinamičkih antropomjera.


 16. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Metodologija cjelovitog oblikovanja antropodinamičke strukture muškog dijela naše populacije
  Fakultet: STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb
  Datum obrane: 17.11.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 79
  Sažetak: U radu je provedena opsežna analiza postojećih antropomjera našepopulacije, koja je bila komparativna skupina za provjerurezultata utvrđenih našim mjerenjima. Pored toga su prikazanekarakteristične antropomjere nekih drugih svjetskih populacijaradi predočenja postojećih razlika. Pored gornjeg su analiziranedefinicije i veze između statičkih i dinamičkih antropomjera,koje su predstavljale bazu načina izračunavanja podataka u smisluautomatizacije postupka mjerenja subjekta u pokretu. Posljedično, utvrđena je metoda automatiziranog antropomjerenja,kojom se pomoću kompjutorskog mjernog sistema - ELITE snimanjemmarkiranih subjekata u sustavu infracrvenih (IC) kamera određujutrodimenzijske koordinate naznačenih točaka, kao i duljinesegmenata između pojedinih markera. Izmjerene trodimenzijskekoordinate i duljine pojedinih segmenata su ulazni podaci zaizračunavanje dinamičkih antropomjera u koje spadaju reduciranidinamički momenti inercije. Postupak mjerenja je proveden na 120ispitanika, a usporedba izmjerenih i izračunatih veličina sapostojećim podacima pokazuje dobro slaganje. Pokazuje se dauvedena automatizirana metoda antropomjerenja daje vrlo točnerezultate te je jedini mogući izvor pogrešaka u mjerenjupostavljanje markera na krive točke na ispitaniku.


 17. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Istraživanje utjecaja promjena mase trupa čovjeka na antropodinamičke veličine
  Fakultet: STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb
  Autor: JURČEVIĆ TANJA
  Datum obrane: 14.12.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 103
  Sažetak: U radu je utvrđena automatizirana metoda mjerenja antropomjera kojom se, osim statičkih antropomjera, izravno izračunavaju dinamičke antropomjere, tj. središnji dinamički momenti tromosti segmenata tijela te središnji dinamiči momenti tromosti cijelog tijela. Metoda je utvrđena za mjerenje ženskih ispitanika. Određen je biomehanički model ženskog tijela. Za opisivanje inercijskih svojstava, tijelo je modelirano sa 16 pravilnih geometrijskih tijela. Postupak mjerenja sastoji se od snimanja ispitanica na koje su postavljeni markeri pomoću mjernog sustava ELITE. 3D koordinate označenih točaka predstavljaju ulazne podatke za program razvijen u MATLABu koji računa statičke i dinamičke antropomjere. Kod analize gibanja ova metoda omogućuje izračunavanje središta mase cijelog tijela te središnjih dinamičkih momenata tromosti cijelog tijela za svaki međupoložaj tijela tijekom gibanja. Postupak mjerenja je proveden na 120 žena naše populacije. Utvrđeni rezultati statičkih i dinamičkih antropomjera statističkom su analizom podijeljeni u pet percentilskih skupina. Pri tome su utvrđene funkcionalne veze središnjih dinamičkih momenata tromosti segmenata s percentilskom razdiobom.


 18. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Određivanje promjena dinamičkih značajki prostornog modela čovjeka u složenom pokretu
  Fakultet: STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb
  Autor: TERZE ZDRAVKO
  Datum obrane: 14.12.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 112
  Sažetak: Predmet je proučavanja ovog rada pitanje orijentacije čovjekova tijela u graviracijskom polju sile teže, kao jedine sile koja tijekom gibanja djeluje na tijelo. Polazeći od pretpostavke da se pri proučavanju makro gibanja čovjekova tijela pojedini tjelesni segmenti mogu smatrati krutima, u radu je konstruiran biomehanički model kao sustav krutih tijela povezanih yglobovima s 22 unutrašnja rotacijska stupnja slobode gibanja. Inercijske su značajke pojedinih segmenata osdređene modeliranjem dijelova tijela pravilnim geometrijskim tijelima, na temelju izmjerenih antropomjera subjekta čije će se gibanje analizirati. Za segmentalne gustoće i položaje središta masa pojedinih segmenata korištene su vrijednosti Donskog i Zaciorskog. Na temelju tako konstruiranog biomehaničkog modela izvedene su jednadžbe gibanja sustava krutih tijela, koje mogu poslužiti kao podloga simulaciji rotacijskog dijela gibanja čovjekova tijela u naznačenim uvjetima. Kako je skup diferencijalnih jednadžbi izveden na temelju tih izraza neodređen, dodatne se kinematičke veličine, potrebne za njegovu integraciju, određuju mjerenjem. U svrhu ocjenjivanja simulacijskih osobina konstruiranog biomehaničkog modela, odnosno ocjenjivanja točnosti dinamičkog odziva simulacijskog postupka kojem bi takav model bio podlogom, u radu je ivzršena dinamička analiza prostornog skoka ispitanika, temeljena na konstruiranom biomehaničkom modelu i mjerenju karakterisitčnih veličina sistemom ELITE (sistem za biomehaničku analizu pokreta). Snimanje gibanja u svrhu mjerenja traženih veličina provedeno je pomoću dvije TV kamere. Rezultati mjerenja obuhvaćaju putanje i brzine značajnih točaka tijela, te prikaze promjene konfiguracije tijela tijekom skoka. Na temelju tih rezultata utvrđena je putanja sreidšta masa tijela, vremenske promjene dinamičkih momenata inercije tijela s obzirom na vlasitto središte masa, vremenske promjene Eulerovih kuteva orijentaicje referentnog segmenta (gornji dio trupa), kao i njegova kutna brzina. Vremenske su promjene Eulerovih kuteva referentnog segmenta utvrđene i integraicjom skupa diferncijalnih jednadžbi na temelju izmjerenih karakterisitčnih veličina. Dobrom je podudarnošću izračunatih i izmjerenih vrijednosti dokazana primjenjivost opisanog simulacijskog postupka za proučavanje sličnih gibanja čovjekova tijela.
  Ključne riječi: biomehanički model, tensor inercije, kinetički moment, sistem diferencijalnih jednadžbi, kinematička mjerenja


 19. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ergonomska analiza u potpunom oblikovanju voćarskih škara
  Fakultet: STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 20.05.91
  Broj stranica: 0
  Autor: Mikanović Ivan
  Rad: Magisterij


 20. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: O mogućnostima primjene CAD/CAM sistema u proizvodnji totalnih proteza
  Fakultet: STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 27.10.92
  Broj stranica: 0
  Autor: Radoš Jerko
  Rad: Magisterij


 21. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ergonomska analiza radnih pokreta punioca topa
  Fakultet: STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 07.07.92
  Broj stranica: 0
  Autor: Keserović Hazim
  Rad: Doktorat


 22. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje vrijednosti ergonomskih kriterija u radnika grafičke proizvodnje
  Fakultet: STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb
  Mentor: MUFTIĆ OSMAN
  Datum obrane: 17.03.92
  Broj stranica: 0
  Autor: Babić Darko
  Rad: Doktorat


 23. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje utjecaja promjena mase trupa čovjeka na antropodinamičke veličine
  Fakultet: STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb
  Mentor: MUFTIĆ OSMAN
  Datum obrane: 14.12.94
  Broj stranica: 103
  Autor: Jurčević Tanja
  Rad: Magisterij


 24. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Metodologija cjelovitog oblikovanja antropodinamičke strukture muškog dijela naše populacije
  Fakultet: STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb
  Mentor: MUFTIĆ OSMAN
  Datum obrane: 17.11.92
  Broj stranica: 79
  Autor: Božić Željko
  Rad: Magisterij


 25. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Određivanje promjena dinamičkih značajki prostornog modela čovjeka u složenom pokretu
  Fakultet: STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb
  Mentor: MUFTIĆ OSMAN
  Datum obrane: 14.12.94
  Broj stranica: 112
  Autor: Terze Zdravko
  Rad: Magisterij


 26. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Modeliranje biomehaničkih sustava

  Autori:
  Muftić, Osman (32663)
  Vrsta rada: skripta
  Jezik: engleski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr