SVIBOR - Projekt broj: 2-08-204

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-204


PRIJENOS TOPLINE PRI KLJUČANJU S VIBRIRANIH POVRŠINA


Glavni istraživač: AFGAN, NAIM (105780)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.06.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 14
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje, Split (23)
Odjel/Zavod: Zavod za strojarstvo i brodogradnja Laboratorij za toplinska mjerenja
Adresa: Ruđera Boškovića, bb
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21-56-37-77
teleFaks: 385 (0)21-56-38-77
E-mail: zitko@split.fesb.hr

Sažetak: U okviru projekta vrše se temeljna istraživanja mehanizma, intenziteta i strukture dvofaznog sistema tekućina - para pri narinutim vibracijama ogrjevne površine. Pri tome se posebna pažnja poklanja izučavanju utjecaja korištenih vibracija ogrjevne površine na fluktuaciju parametara u blizini međufazne površine. Eksperimentalna istraživanja fenomena prijenosa topline u blizini međufazne površine predstavljaju originalan doprinos razumijevanju mehanizma prenosa topline i mase u dvofaznim sistemima tekućina - para. Dosadašnja istraživanja prijenosa topline u dvofaznom toku pokazala su da intenzitet ovog procesa ovisi prije svega o stukturi dvofaznog toka i mehanizmu prijenosa energije i mase u blizini međufazne površine. Pri ovome je zapaženo da stupanj turbulencije u kontinuiranoj fazi ima odlučujući utjecaj na intenzitet ovog procesa. Parametarska analiza utjecaja fluktuacija ogrijevne površine na koeficijent prijenosa topline kod čistih komponenti i njihovih smjesa ima za cilj stvaranje osnova za kvalitetnije projektiranje odgovarajućih tehničkih sistema gdje problemi vibracija ogrijevnih površina mogu dovesti do nepredvidivih situacija.

Ključne riječi: Prijelaz topline, Isparivanje tekućina, Isparivanje binarnih tekućina, Isparivanje kod vibracije

Ciljevi istraživanja: Izučavanje mehanizma prijenosa topline i mase u dvofaznom toku pri vibriranju ogrjevnih površina predstavlja modelno ispitivanje fenomena prijenosa topline i mase pri narinutom vibriranju međufazne površine. Na ovaj način izvršiti će se superpozicija slučajnog vibriranja parametara u blizini međufazne površine sa statističkim vibracijama koje potječu od prirodnog ponašanja sistema. Ovim će se stvoriti mogućnost za potpunije razumijevanje fenomena prijenosa u dvofaznim sistemima što može poslužiti kao temelj za formuliranje odgovarajućeg matematičkog modela za opisivanje ovih pojava. U osnovi ovaj program istraživanja predstavlja nastavak istraživanja koja je prof. F. Bošnjaković započeo formulacijom modela rasta mjehura u pregrijanoj tekućini. Pored temeljnog karaktera ovih istraživanja od kojih se očekuje bolje razumijevanje mehanizme prijenosa topline i mase u dvofaznom toku ova istraživanja omogućiti će i izučavanje mogućnosti primjene vibracija za poboljšanje procesa prijenosa topline i maseu različitim tehničkim sistemima. Poseban značaj ova istraživanja imaju za sisteme kod kojih uslijed neravnoteže mehaničkih sila dolazi do stvaranja nepoželjnih vibracija ogrjevnih površina. Ove vibracije ogrjevnih površina predstavljaju izvore za različite procese koji mogu dovesti do nepredvidivih i nepoželjnih posljedica u tehničkim sistemima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Dinamika sistema tekućina - para
  Naziv ustanove: Moskovski državni univerzitet - katedra za dvofazne sisteme
  Grad: Moskva, Rusija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Brodarski institut
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Instituto Superior Tecnico
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 1096 - Lisabon, Portugal

 3. Naziv ustanove: Hrvatska radio televizija
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Institut "Končar"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Aparatura za ispitivanje prelaza topline na višekomponentne tekućine pri okomitim vibracijama ogrijevne površine
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Naim Afgan, Vinko Žitko, Davor Lučin

 2. Naziv: Mikrotermopar sa uputama za instalaciju i statičko i dinamičko baždarenje
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Naim Afgan, Vinko Žitko, Davor Lučin

 3. Naziv: Metoda analize fluktuacija temperature korištenjem specijaliziranog software-a
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Naim Afgan, Vinko Žitko, Davor Lučin

 4. Naziv: Aparatura za prijelaza topline pri vodoravnim vibracijama ogrjevne površine
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Naim Afgan, Vinko Žitko, Davor Lučin

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr