SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-10-372

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-10-372


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 46
Ukupno objavljenih radova: 50


 1. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: PLANNING AND DESIGN OF ROADS IN PROTECTED AREAS

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Urednici
  Elvira-Munoz, Jose Luis
  Naslov zbornika: XII CONGRESO MUNDIAL IRF - PONENCIAS (SESIONES PLENARIAS), TOMO 1
  Jezik: engleski
  Mjesto: Madrid, Španjolska (Espana)
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 84-88661-05-3
  Stranice: od 531 do 539
  Skup: Traffic&Transport Solutions 1994 Conference
  Održan: od 16.05.93 do 21.05.93
  Sažetak: Sve veći zahtjevi za kvalitetom okoliša općenito, pa tako i kod planiranja, projektiranja, izgradnje i eksploatacije objekata transportnog sustava, gdje ceste zauzimaju značajno mjesto u integraciji svih ostalih vidova transporta, traže kontinuirani proces detaljnog utvrđivanja međusobnog odnosa ceste i prostora. To utvrđujemo provedbom svih potrebnih istraživanja na temelju kojih određujemo granice zaštićenih područja, intenzitet potencijalnih zagađenja i njihovo dovođenje u granice propisane unaprijed pripremljenim standardima. Planiranju, projektiranju, izgradnji i eksploataciji cesta na širem području Splita kao i na sektoru Jadranske autoceste koji je predmet ovih razmatranja posvećena je posebna pažnja. Određene su granice zaštićenih područja te potencijalni negativni utjecaji na okoliš, kao i sveobuhvatne i kvalitetne protumjere zaštite, sve u okviru suvremenih metoda planiranja i projektiranja.

 2. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: TRAFFIC AREAS IN THE CENTRAL PARTS OF URBAN SPACES

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Urednici
  Trudeau, Madeleine Gobeil
  L'Allier, Jean-Paul
  Naslov zbornika: PROCEEDINGS OF THE 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WORLD HERITAGE TOWNS
  Jezik: engleski
  Mjesto: QUEBEC, KANADA (CANADA)
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 2-920860-43-7
  Stranice: od 207 do 224
  Skup: Safeguarding historic urban ensembles in a time of change
  Održan: od 30.06.91 do 04.07.91
  Sažetak: Rješenje problema odvijanja prometnih tokova u centarlnim djelovima urbanih prostora traži detaljnu analizu međusobnog odnosa namjena površina, broja putovanja i raspoloživih prometnih površina. Centralne povijesne jezgre su zatvoreni prostori najčešće izrazito zatvoreni prostori s vrlo atraktivnim objektima, spomenicima kulture i vrijednim prostorima pa predstavljaju cilj velikog broja putovanja. Koncentracija prometnih tokova svih vidova na lokalnim ulicama i trgovima, a naročito prometnih tokova pješaka na glavnim pješačkim koridorima i unutar prostora povijesne jezgre predstavlja temeljni problem u postupku revitalizacije ovih prostora i njihov utjecaj na šire područje. Korištenjem kvantitativnih analiza uspostavili smo odnos između broja pješaka na prometnim površinama u jednom trenutku, kao zavisne varijable, i niza nezavisnih varijabli koje na taj broj utječu. Rezultati ovih istraživanja biti će iskkorišteni kod revitalizacije pojedinih objekata i prostora unutar centralne povijesne jezgre u svrhu dobivanja optimalnog rasporeda odvijanja prometnih tokova.

 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: PLANNING AND DESIGN OF ROADS IN ENVIRONMENTALLY SENSITIVE AREAS

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Naslov zbornika: XIXth WORLD ROAD CONGRESS - ROAD POLICIES-Question 1- AIPCR - PIARC
  Jezik: engleski
  Mjesto: Marrakesh, Maroko
  Godina: 1991
  Stranice: od 499 do 507
  Skup: XIXth WORLD ROAD CONGRESS-ROAD POLICIES, ACTMTIES REFERRING TO ROAD MANAGEMENT, HEADING: PLANNING, SUB-HEADING: PLANNING OF REGIONAL AND RURAL ROADS
  Održan: od 22.09.91 do 28.09.91
  Sažetak: Područje istraživanja je cestovna mreža Dalmacije, a posebno šire područje Splita gdje ograničeni kapaciteti i niske razine uslužnosti pojedinih dionica i čitave cestovne mreže, a naročito Jadranske magistrale traže kompletiranje mreže kroz izgradnju novih dionica magistralnih cesta, a posebno Jadranske autoceste. Na taj način bi se omogućila preraspodjela dijela prognoziranih prometnih tokova na nove dionice i planiranu Jadransku autocestui uspostavljanje optimalne raspodjele prometnih tokova koji bi se odvijali u uvjetima visoke razine uslužnosti. Kod usklađenja prometnog zahtjeva s odgovarajućom ponudom treba naročito voditi računa o ograničenim mogućnostima prostora i njegovoj zaštiti od negativnih utjecaja koji bi u toku izgradnje i eksploatacije pojedinih dionica i čitave cestovne mreže mogli proizvesti na okolinu. Zaštita prirodnih vrijednosti, naseljenih područja, poljoprivrednih zemljišta, šuma, te arheoloških nalazišta, voda i izvora rijeka, što znači ukupnu zaštitu čovjekove okoline od negativnih utjecaja, traži detaljnu analizu i planiranje položaja trase prometnice u prostoru uz poštivanje svih zakonskih i drugih ograničenja.

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiza prometne povezanosti Dalmacije s planiranim rješenjima

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Urednici
  Mihanović, Ante (30725)
  Ribarović, Zoran (47513)
  Naslov zbornika: Zbornik radova seminara održanog 27. i 28. travnja 1992. u Splitu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1992
  Stranice: od 64 do 69
  Skup: SEMINAR: PRETVORBA VLASNIŠTVA, RESTRUKTURIRANJE GRAĐEVINSKE OPERATIVE I PERSPEKTIVE BUDUĆE IZGRADNJE
  Održan: od 27.04.92 do 28.04.92

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Planiranje i projektiranje autocesta u ekološki osjetljivim područjima

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Naslov zbornika: Održivi razvoj i upravljanje vodama - Prostorno uređenje i gospodarenje vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Dubrovnik, Hrvatska
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96455-1-4
  Stranice: od 273 do 280
  Skup: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: Transportni sustav vrši integraciju svih aktivnosti u prostoru i omoguĐuje njegovo optimalno funkcioniranje pa njegov razvoj treba uskladiti s razvojem privrednih i ostalih djelatnosti u pojedinim fazama i čitavome planskom razdoblju. Iz toga proizlazi potreba realizacije pojedinih dijelova i podsustava u cjelini (pomorskog, željezničkog, zračnog i cestovnog) u okviru kompleksnog razvoja transportnog sustava, vodeći računa o prioritetima te naročito o razvoju podsustava cestovnoga transporta koji objedinjuje sve ostale vidove u jedinstveni transportni sustav. Kod usklađenja prometnog zahtjeva s odgovarajućom prometnom ponudom, posebno treba voditi računa o ograničenim mogućnostima prostora i njegovoj zaštiti od negativnih utjecaja koje bi u tijeku izgradnje i eksploatacije pojedinih dionica i čitave prometne mreže mogli proiyvesti na okolinu. Zaštita prirodnih vrijednosti, naseljenih područja, poljoprivrednih zemljišta, šuma, te arheoloških nalaziŠta, podzmnih i površinskih voda i izvora rijeka, što znači ukupna zaštita čovjekovog okoliša od svih negativnih utjecaja, traži detaljnu analizu, planiranje i projektiranje položaja trase prometnice u prostoru uz poštivanje svih zakonskih i drugih ograničenja. Kompleksan problem zaštite okoliša od negativnih utjecaja nije samo problem transportnoga sustava, već opći problem sadašnjega i planiranoga načina korištenja raspoloživih prostora i istodobne provedbe stroge zaštite okoliša od negativnih utjecaja. To je poseban problem u priobalnim područjima Jadranskoga mora gdje sena prostorima kraških polja nalaze mnogi izvori pitke vode, a za kompleksnu su i kvalitetnu zaštitu potrebna temeljita istraživanja tokova podzemnih voda i postupka utvrđivanja potencijalnih zagađivača i pravodobne i kvalitetne zaštite.
  Ključne riječi: Okoliš, prirodne vrijednosti, stvorene vrijednosti, zagađenje zraka, buka, zagađenje voda, zaštita
  Ostalo:

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: TRANSPORT NETWORK IN DALMATIAN REGION OF CROATIA

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Naslov zbornika: Traffic&Transport Solutions; Volume one-European Solutions
  Jezik: engleski
  Mjesto: Amsterdam, Nizozemska
  Godina: 1994
  Stranice: od 75 do 83
  Skup: Traffic&Transport Solutions 1994
  Održan: od 11.04.94 do 13.04.94

 7. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: PLANINIG AND DESIGN OF ROADS IN PROTECTED AREAS

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Urednici
  Elvira-Munoz, Jose Luis
  Naslov zbornika: XII CONGRESO MUNDIAL IRF - ABSTRACTS
  Jezik: engleski
  Mjesto: Madrid, Španjolska (Espana)
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 84-88661-03-7
  Stranice: od 119 do 119
  Skup: Traffic&Transport Solutions 1994 Conference
  Održan: od 16.05.93 do 21.05.93

 8. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Promet u funkciji namjena površina u povijesnoj jezgri grada
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: LOZIĆ IVO
  Broj stranica: 116
  Autor: Šetić Marinko
  Rad: Magisterij


 9. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza i prijedlog rješenja tunela Varoš
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: LOZIĆ IVO
  Datum obrane: 15.10.93
  Broj stranica: 137
  Autor: Šarić dipl.ing.građ. Željko
  Rad: Diplomski rad


 10. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Modelska analiza i prognoza pješačkih kretanja u povijesnoj jezgri Splita
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: LOZIĆ IVO
  Datum obrane: 12.07.93
  Broj stranica: 53
  Autor: Ružić dipl.ing.građ. Sandra
  Rad: Diplomski rad


 11. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza odnosa prometne ponude i potražnje za stacionarni promet u centru grada Splita
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: LOZIĆ IVO
  Datum obrane: 12.07.93
  Broj stranica: 42
  Autor: Bilas dipl.ing.građ. Suzana
  Rad: Diplomski rad


 12. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza prometnih nezgoda na širem području Splita
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: LOZIĆ IVO
  Datum obrane: 03.12.93
  Broj stranica: 96
  Autor: Žuljević dipl.ing.građ. Renata
  Rad: Diplomski rad


 13. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza prometnih tokova na istočnom dijelu gradske luke
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: LOZIĆ IVO
  Datum obrane: 03.12.93
  Broj stranica: 66
  Autor: Stričević dipl.ing.građ. Mandalina
  Rad: Diplomski rad


 14. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza kapacitativne mogućnosti i podobnosti postojeće i planirane prometne mreže na potezu čvor 'Poljička' - čvor 'Širina' - raskrižje 'Bilankuša'
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: LOZIĆ IVO
  Datum obrane: 10.02.94
  Broj stranica: 39
  Autor: Cvitković dipl.ing.građ. Veljko
  Rad: Diplomski rad


 15. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza kapaciteta i podobnosti postojeće i planirane prometne mreže Splita
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: LOZIĆ IVO
  Datum obrane: 10.02.94
  Broj stranica: 69
  Autor: Boban dipl.ing.građ. Boris
  Rad: Diplomski rad


 16. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza kapaciteta i podobnosti prometne mreže grada Solina
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: LOZIĆ IVO
  Datum obrane: 01.07.94
  Broj stranica: 57
  Autor: Prlenda dipl.ing.građ. Miho
  Rad: Diplomski rad


 17. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Rekonstrukcija regionalne ceste R-2941 na potezu Seget Donji - Trogir (dio Brigi)
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: LOZIĆ IVO
  Datum obrane: 23.12.94
  Broj stranica: 69
  Autor: Bojčić dipl.ing.građ. Ivica
  Rad: Diplomski rad


 18. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza odvijanja prometnih tokova ulica Domovinskog rata, Mažuranićevog šetališta, Vukovarske, Slobode i Dubrovačke
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: LOZIĆ IVO
  Datum obrane: 24.02.95
  Broj stranica: 103
  Autor: Garić dipl.ing.građ. Dijana
  Rad: Diplomski rad


 19. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje rasporeda i dimenzija elemenata kontinentalnih kontejnerskih terminala
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: LOZIĆ IVO
  Datum obrane: 14.07.95
  Broj stranica: 127
  Autor: Hrnjica mr.sc. Fata
  Rad: Magisterij


 20. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Baza podataka o prometu, grad Split i okolica

  Autori:
  Čičovački, Dušan (8124)
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Ustanova administrator: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  HW platforma: PC 486
  Operativni sistem: MS-DOS
  Format baze: DBASE
  Broj zapisa: 0

 21. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Pilot aplikacija modela gradske rente uz korištenje višekriterijalne analize

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Knezić (ex Stošić), Snježana (163740)
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Naručitelj: Općina Split
  Depo ustanova: Općina Split
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 62
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Prema opisanom projektnom toku (prvi dio pilot aplikacije) razvijen je model za utvrđivanje sintetičkog boniteta lokacija korištenjem kombinacije metoda višekriterijalne analize i GIS-a. Razvijeni model služi za određivanje zona i razlike u "bonitetu" zona kao osnove za određivanje diferencijalne gradske rente. U drugom dijelu rada su dani svi "input-i" koje model zahtjeva te rezultati obrade. Sustavnom i ciljnom analizom, te radom ekspertnog tima, utvrđeno je 12 kriterija koji su relevantni za istraživano područje, a od toga su slijedeći koje su izradili Prof.dr. Ivo Lozić i Marinko Miličević: -C2 - kvalitet prometnih pješačkih površina (pješačke površine) -C3 - kvalitet pješačkih tokova (pješački tokovi) -C6 - pokrivenost linijama i udaljenost od stajališta JGP-a (gradski prijevoz) -C8 - kapacitet i udaljenost parkirališta za osobne automobile (parkirališta) -C11- intenzitet pješačkih tokova (intenzitet pješ.) Za svaki od kriterija ekspertnom metodom i kombinacijom grafičko-numeričke obrade utvrđene su moguće vrijednosti parametara i područje koje ti parametri pokrivaju, što je rezultiralo s 12 slika. Tehnikom "overlay-a" pomoću softwarea ArcInfo i zasebnim interaktivnim postupkom iz navedenih parametara prostora dobiven je sintetički prikaz s 9 mini zona (A1do A9) koje su relativno homogene. Ujedno je razvijeno 5 scenarija obrade višekriterijalnom analizom. Numerička obrada je vršena metodom PROMETHEE I i II, odnosno software-ima PROMCALC i GAIA. Konačni rezultat je poredak za sve zone s grafičkim prikazom vrijednosti netto toka. Smatrajući da je devet zona relativno puno za jedno ovakvo područje i uvažavajući činjenicu da ukupan broj zona za čitav grad ne treba biti prevelik kako bi se lakše operativno realiziralo ubiranje rente, u nastavku je rađeno reduciranje broja zona na osnovu vrijednosti netto toka i grafičke interpretacije metodom GAIA. Na ovaj način dobivene su 4 zone. Analizirajući dobivene rezultate može se zaključiti da je ovaj mini projekt u cijelosti realizirao početne postavke, te da se je u relativno kratkom roku ovladalo složenom problematikom gradske rente. Napravljen je značajan doprinos u znanstveno teoretskom pristupu, kao i u konkretnoj aplikaciji uz korištenje suvremenih informatičkih alata, te su formirani timovi koji mogu realizirati i najsloženije projekte iz ovog područja. Za očekivati je da će svi oni, u prvom redu gradske uprave Splita, Solina i Kaštela te drugih gradova, kojima će biti dostupan ovaj mini-projekt uvidom u dobivene rezultate biti potaknuti na cjelovito rješavanje problematike gradske rente na svom području koristeći predloženu metodologiju i iskustvo istraživačkog tima.

 22. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Analiza pješačkih tokova s prijedlogom rješenja na prostoru tunela u Dubrovačkoj ulici u Splitu

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Naručitelj: Općina Split
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 78
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: U predmetnom elaboratu analizirani su prometni tokovi (prometa pješaka), određena je razina usluge i ocijenjena kvaliteta toka te dimenzionirane prometne površine.

 23. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Prometna studija Splita, Solina i Kaštela - Katastar raskrižja

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Naručitelj: Općine Split, Solin i Kaštela
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 152
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: U predmetnom elaboratu formiran je katastar 35 najvećih raskrižja na području Splita, Solina i Kašetla koji obuhvaća: - fizičke i geometrijske karakteristike (broj, širine i namjene trakova, dimenzije razdjelnih pojasa i prometnih otoka itd.); - horizontalnu, vertikalnu i svjetlosnu signalizaciju; - vremenske cikluse rada semaforskih postrojenja (duljine ciklusa, odnos duljine zelenog svjetla prema ukupnoj duljini ciklusa i trajanje žutog svjetla); - prikaz prometnih tokova po smjeru i intenzitetu itd.

 24. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Prometna studija Splita, Solina i Kaštela - Obrada i prikaz rezultatabrojenja prometa na raskrižjima u Splitu, Solinu i Kaštelima

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Naručitelj: Općine Split, Solin i Kaštela
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 483
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Dobiveni podaci služe uspostavljanju optimalne organizacije prometnih tokova na mreži prometnica u gradu. Grafički prikazi, za svako od 35 promatranih raskrižja, obuhvaćaju: 1) skicu raskrižja sa shematskim prikazom brojenih tokova i oznakom položaja brojača, 2) skicu raskrižja s prikazom ukupnog dnevnog opterećenja iskazanog u PAJ-evima po smjerovima, ukupnim dnevnim opterećenjem po privozima i ukupnim dnevnim opterećenjem na raskrižju, 3) dijagram dnevne promjene ukupnog opterećenja na raskrižju, izraženom u vozilima i u PAJ-evima, 4) dijagram dnevne promjene opterećenje po pojedinim privozima i odvozima na raskrižju, izraženog u vozilima i u PAJ-evima, 5) dijagram dnevne promjene opterećenja po pojedinim smjerovima na raskrižju, izraženog u vozilima i u PAJ-evima. Grafički prikazi, kao i tabelarni prikazi koji su popratni separat ovog elaborata, daju tridesetominutne promjene opterećenja po presjecima i smjerovima.

 25. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Prometna studija Splita, Solina i Kaštela - Istraživanje prometa, razrađena metodologija istraživanja

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Čičovački, Dušan (8124)
  Naručitelj: Općine Split, Solin i Kaštela
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 303
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Sadržaj i metodologija istraživanja ponude prometnog sustava te istraživanja potražnje prometnog sustava kompletno i detaljno su prikazani u predmetnom elaboratu. U elaboratu su prikazani ciljevi i metodologija istraživanja, postupak provođenja pojedinog istraživanja s opisima i uputstvima za njihovo provođenje, zatim postupak prethodne obrade podataka dobivenih istraživanjem te, konačno, način interpretacije i daljnjeg korištenja rezultata prethodne obrade.

 26. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Prometna studija Splita, Solina i Kaštela - Grafički prilozi (Završni izvještaj)

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Naručitelj: Općine Split, Solin i Kaštela
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 50
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Predmetna studija sadrži grafičke priloge Završnog izvještaja Prometne studije Splita, Solina i Kaštela na kojima je u formatu 420*594 prikazano slijedeće: 1) Postojeće stanje prometnog sustava Splita, Solina, Kaštela i njihovog okružja (bazna 1990. god.); 2) Planirano stanje prometnog sustava Splita, Solina, Kaštela i njihovog okružja-I etapa realizacije (2005. god.); 3) Planirano stanje prometnog sustava Splita, Solina, Kaštela i njihovog okružja-Kraj planskog razdoblja (ciljna 2015. god.).

 27. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Prometna studija Splita, Solina i Kaštela - Istraživanje ponude i potražnje prometnog sustava, Javni gradski prijevoz - JGP

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Naručitelj: Općine Split, Solin i Kaštela
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak:
  Ostalo: Predmetni elaborat daje kompletnu analizu postojećeg stanja prometne ponude i potražnje javnog gradskog prijevoza na području Splita, Solina i Kaštela.

 28. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Prometna studija Splita, Solina i Kaštela - Završni izvještaj

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Kastelic, Tomaž
  Čičovački, Dušan (8124)
  Cvitanić, Dražen (300894)
  Mitrović, Željko
  Marušić, Duško
  Žura, Marijan
  Naručitelj: J.P. Hrvatske ceste; Gradska poglavarstva Splita, Solina i Kaštela
  Depo ustanova: J.P. Hrvatske ceste; Gradska poglavarstva Splita, Solina i Kaštela
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 187
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Na širem prostoru Splita od urbanističke dokumentacije se izrađuje Generalni urbanistički plan Splita i naselja gradskog karaktera Podstrane te naselja Slatine se izrađuje u dvije etape. Prva etapa-Osnovna koncepcija izrađena je i prošla javni uvid 1992. godina, dok je druga etapa u izradi. Također je u tijeku izrada GUP-a Kaštela dok je Solin tek na početku izrade Generalnog urbanističkog plana. Svi navedeni planovi pokrivaju područje za koje je uizrađena Prometna studija, pa su sva rješenja predložena ovim prostorno-urbanističkim planovima provjerena kroz aktivnosti na izradi predmetne studije. Uz to su predložena rješenja o uređivanju prostora te nastali problemi i dileme omogućili da Prometna studija odgovori prikladnim rješenjima sa stanovišta odvijanja prometa svih modaliteta. Naročiti problemi na promatranom prostoru su neravnomjernost ponude i potražnje prometnog sustava u proteklom razdoblju koja je stvorila velike probleme u odvijanju prometnih tokova naročito na glavnim pravcima kretanja izvorišno-ciljnog i tranzitnog prometa, osobito na korjenu Splitskog poluotoka te zaseban razvoj pojedinih prometnih podsustava (cestovni, željeznički, pomorski i zračni) što je stvaralo još veće probleme jker do sada promet na ovom prostoru nije promatran kao integralni i nedjeljivi transportni prometni sustav. Prometna studija pokušala je dati odgovore na gore istaknute probleme provedbom niza aktivnosti. Prometna studija Splita, Solina i Kaštela izradila se u više etapa provedbom slijedećih aktivnosti: Etapa A: 1. Analiza urbanističko prostorne i planske dokumentacije, polazne osnove te osnovne planske postavke 2. Istraživanje ponude prometnog sustava 3. Istraživanje potražnje prometnog sustava Etapa B: 4. Postav i kalibracija modela 5. Kapacitativne mogućnosti i podobnost prometnog sustava 6. Ciljevi, ograničenja i standardi Etapa C: 7. Varijante planirane ponude 8. Planirana potražnja 9. Dodjeljivanje 10. Ocjena podobnosti planiranog prometnog sustava 11. Provedbene mjere Etapa D: 12. Završno izvješće u kojem je dan prikaz i rezultati svih navedenih etapa Kroz aktivnosti u etapi A izvršena je analiza postojećeg stanja sa svim istraživanjima potrebnim za utvrŽivanje ponude i potražnje prometnog sustava. U etapi B izvršena je kalibracija modela postojećeg prometnog sustava te omogućena obrada postojećeg stanja i prognoza budućeg stanja prometnog sustava. Osim toga, u ovom dijelu postavljeni su ciljevi dugoročnog i srednjeročnog razvoja prometnog sustava, ograničenja da bi se omogućilo cjelovito zasnivanje pojedinih planiranih varijanti prometnog sustava te standardi kojima su utvrđene kvantitativne mjere za ispunjenje ciljeva u uvjetima zadanih ograničenja. U etapi C utvrđeni su koncepti i varijante planirane ponude prometnog sustava, razvoj prometne potražnje područja zahvata u okviru planskog razdoblja, izvršen je postupak dodjeljivanja putovanja na elemente ponude sustava te ocjena elemenata varijanti ponude i očekivanog razvoja prometnog sustava te ocjena elemenata varijanti ponude i očekivanog razvoja prometnog sustava, a kao rezultat ovog postupka prijedlozi etapa razvoja ponude prometnog sustava s provedbenim mjerama. Etapa D omogućava potpuno sagledavanje postavki i rezultata Prometne studije Splita, Solina i Kaštela. Prometna studija Splita, Solina i Kaštela sadrži 12 poglavlja i više potpoglavlja koji su prikazani na 130 strana teksta (A3 format) od čega 66 tablica. Također studija sadrži 54 grafička priloga odnosno nacrta. Prometna studija je dana na javnu uvid, a nakon toga je i usvojena na sjednici Gradskog poglavarstva u rujnu 1994. godine Također su izrađene tri odvojene recenzije: 1. prof. dr. Dražen Topolnik, Fakultet prometnih znanosti Zagreb 2.Anđelko Sladić, dipl.ing., Rijekaprojekt-niskogradnja d.o.o. iz Rijeke 3.Dr.sc. Ivan Dadić, dipl.ing., Institut prometa iveza Zagreb

 29. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Stručni prijedlozi zahtjeva za lokacijskim dozvolama benzinskih postaja na području grada Splita

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Cvitanić, Dražen (300894)
  Antičević, Mihovil
  Martinić, Ivica
  Mitrović, Željko
  Lozić, Ivo (26600)
  Naručitelj: Grad Split-Gradsko Poglavarstvo
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 64
  Ostalo: Ovaj elaborat predstavlja stručnu podlogu na osnovu koje su dobijene ili je u tijeku izdavanje lokacijske dozvole za 9 benzinskih postaja na području Gada Splita, a izrađen je po narudžbi Gradskog Poglavarstva Grada Splita. U predmetnom elaboratu za svaku benzinsku postaju je dan detaljan opis namjeravanog zahvat (gabariti objekata benzinskih postaja, broj i vrsta agregata, broj i kapacitet te razmještaj spremnika za gorivo, prateći objekti-vrsta usluge, opis prometnih površina, načina priključenja na gradske i magistralne prometnice, uvjeti zaštite od požara, uređenje okoliša..), što je i prikazano na programskoj skici u mjerilu 1:1000, te su u elaboratu priloženi izvadci iz katastra i vlasnički listovi čestica na kojima je predviđena izgradnja benzinskih postaja.

 30. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija utvrđivanja mogućnosti izgradnje benzinskih postaja na području Županije splitsko-dalmatinske

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Cvitanić, Dražen (300894)
  Antičević, Mihovil
  Naručitelj: Županija splitsko-dalmatinska i INA d.d.
  Depo ustanova: Županija splitsko-dalmatinska i INA d.d.
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 116
  Ostalo: Ova studija je izrađena u svrhu dobijanja jednog planskog dokumenta, koji bi služio u predstojećom razdoblju razvoja kao osnova za razvoj mreže prometnih objekata, a naročito benzinskih postaja, a može se smatrati i kao nastavak uspješne suradnje Županije splitsko-dalmatinske, zatim Grada Splita te INA industrija nafte d.d. i Građevinskog Fakulteta Sveučilišta u Splitu na izradi cjelovitih planskih dokumenata koji obuhvaćaju kompletni prometni sustav i usluge učesnicima prometa uz blisku suradnju s urbanističo-prostornim planerima, za razliku od dosadašnjih planskih dokumenata koji su parcijalno obrađivali prometne podsustave što je dovodilo do konfliktnih rješenja. Prva u nizu 'planskih dokumenata bila je 'Prometna studija Splita, Solina i Kaštela(Građevinski Fakultet Sveučilišta u Splitu 1994.)', koja je ujedno i temelj za izradu ostalih studija i elaborata('Studija utvrđivanja mogućnosti iygradnje garažnih objekata u središtu Splita'; Studija utvrđivanja mogućnosti izgradnje benzinskih postaja na području grada Splita?) koji su rezultat cjelokupnog sagledavanja prostora (naročito u prometnom smislu)u jednoj interaktivnoj suradnji s prostornim planerima i ostalim stručnjacima na izradi GUP-ova i ostale prostorno-planske dokumentacije. Osnovna namjera predmetne Studije je da sagleda prostorne i tehničke mogućnosti lociranja i izgradnje benzinskih postaja na području Županije i u tom smislu inicira pokretanje redovitog upravnog postupka za izdavanja lokacijskih dozvola za benzinske postaje. Analizom sprovedenih istraživanja ukazuju na vrlo slabu uslugu opskrbe gorivom na području Županije. Razlog ovom stanju je u nedovoljnom broju te naročito nepovoljnom prostornom rasporedu (opskrba derivatima nafte je koncentrirana prvenstveno na području gradova). Početkom izrade Studije izvršena su detaljna terenska istraživanja obilaskom svih gradova i općina na prostoru Županije te su saslušani svi prijedlozi i sugestije službenih predstavnika svih općina i gradova o o broju i lokacijama mogućih benzinskih postaja. Prijedlozi suregistrirani, ucrtani na kartama, a lokacije su fotografirane.Svi registrirani prijedlozi (a bilo ih je 110) su preliminarno vrednovani na način da se prometno neuvjetne i one koje nisu u skladu s važećom prostornom dokumentacijom odbačene, dok je od više predloženih alternativnih prijedloga za jednu postaju izabrana najbolja lokacija s prostorno-prometno-gospodarske točke motrišta. Preostale lokacije su nakon detaljnih analiza vrednovane višekriterijalnom analizom po unaprijed utvrđenim kriterijima te je određen optimalan broj i raspored benzinskih postaja na području Županije. Studija sadrži 116 stranica teksta te grafičke prikaze 74 moguće lokacije benzinskih postaja u mjerilu 1::25000.

 31. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Prometna analiza utjecaja garažnog objekta 'Vukovarska' na prometne tokove neposrednog okoliša

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Cvitanić, Dražen (300894)
  Naručitelj: Grad Split-Gradsko Poglavarstvo
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 88
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Nakon izrade 'Studije utvrđivanja mogućnosti izgradnje garažnih objekata u centru grada Splita', došlo je do izrade idejnog projekta garažnog objekta na jednoj od predloženih lokacija(garažni objekt 'Vukovarska'). Idejno rješenje i projekt je bio na javnom uvidu i u tijeku je izrada daljnje dokumentacije. Da bi se uopće moglo ići u planiranje i projektiranje ovakvog objekta koji ima značajan utjecaj na odvijanje prometnih tokova na mreži ulica u neposrednom, a manje i u širem okružju. Stoga je predmetna Studija pružila odgovore na postavljena pitanja o razini usluga, odnosno kvaliteti odvijanja prometnih tokova na ulicama u neposrednom okružju nakon izgradnje garažnog objekta 'Vukovarska' te omogućio daljnje postupke do konačne izgradnje navedenog objekta. Kod parking garaža od naročite je važnosti određivanje priliva prometa na ulicu i s ulica da bi se pri maksimalnom opterećenju izbjegao zastoj uličnog prometa. Kapacitet okolnih ulica te pogotovo propusna moć moraju udovoljavati zahtjevima povećanog prometa uzrokovanog parkirališnim objektom. Za garažu je nužno utvrditi da li svi elementi ponude prometnog sustava u garaži i u njenom okloišu udovoljavaju zahtjevima povećanog prometa uz prihvatljivu razinu usluge odvijanja prometa.

 32. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Idejno rješenje odvijanja prometnih tokova ulica Domovinskog rata, Mažuranićevog šetališta, Vukovarske, Slobode i Dubrovačke

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Cvitanić, Dražen (300894)
  Martinić, Ivica
  Naručitelj: Fond u stambeno-komunalnoj djelatnosti
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 55
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Razlozi izrade su zahtjevi za rješenjem nagomilanih problema u odvijanju prometnih tokova na dionicama i raskrižjima ulica Domovinskog rata, Mažuranićevog šetališta, Ulice Slobode i Vukovarske. Pojavljuju se slijedeći problemi: 1. stvaranje kolone voziola na zapadnom privozu raskrižja Vukovarske ulice i ulice Slobode 2.problemi prometa u mirovanju i propusna moć na dionici Mažuranićevog šetališta između ulice Slobode i Dubrovačke 3. propusna moć raskrižja ulica Mažuranićevog šetališta i Dubrovačke 4. problem uključivanja prometnih tokova u Vukovarsku iz sporednih ulica 5. problemi odvijanja pjeŠačkih prometnih tokova preko Vukovarske ulice i Mažuranićevog šetališta Predmetnim elaboratom analizirane su 4 moguće varijante odvijanja prometnih tokova uz predložene dodatne građevinsko-prometne radove i izmjenu prometne signalizacije (horizontalne i vertikalne), te su uspoređene varijante i predložena je najoptimalnija varijanta za koju je osim građevinskih i građevinsko- prometnih mjera dan i prikaz rada signalnih uređaja za izračunati intenzitet odvijanja prometnih tokova te je priložen i aproksimacijski troškovnik. Ovo idejno rješenje je usvojeno na jednoj od sjednica gradskog poglavarstva. Uz ovo idejno rješenje dana je u posebnom uvezu i 'knjiga':" Idejno rješenje odvijanja prometnih tokova ulica domovinskog rata, Mažuranićevog šetališta, Vukovarske, Slobode i Dubrovačke - PRILOZI- ulazni podaci za proračun i rezultati proračuna" obima cca 200 stranica.

 33. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Prometna studija Splita, Solina i Kaštela - I izvještaj, 1991.

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Naručitelj: "Hrvatske ceste" - Odjel programiranja i projektiranja
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 70
  Jezik: hrvatski

 34. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Prometna studija Splita, Solina i Kaštela - II izvještaj, 1992.

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Naručitelj: "Hrvatske ceste" - Odjel programiranja i projektiranja
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 51
  Jezik: hrvatski

 35. Tip rada: Projekt

  Naslov: Rekonstrukcija MC-2, ZAOBILAZNICA GRADA SPLITA, III dionica: Lovrinac-Stobreč (Strožanac), od km 7+910.00 do km 11+673.74 IDEJNO RJEŠENJE

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Dorić, Vjekoslav (108581)
  Čović, Matko (70801)
  Naručitelj: "Hrvatske ceste" - Odjel programiranja i projektiranja
  Depo ustanova: Institut građevinarstva Hrvatske-Zagreb, Poslovni centar Split i Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 107
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Koncepcijom GUP-a Splita i Prometne studije Splita, Solina i Kaštela određeno je da predmetna dionica u I etapi realizacije (do 2005.) u prijedlogu hijerarhijske strukture i funkcionalne kategorizacije elemenata mreže predstavlja javnu magistralnu cestu. U II etapi realizacije (do 2015.), izgradnjom planirane zaobilaznice Splita, te u III etapi dovršenjem zaobilaznice Solina, ova prometnica postaje magistralna gradska ulica. Sukladno ovom stavu zaključeno je da već za I etapu realizacije treba predvidjeti i zaštititi prostor koji će u konačnosti zauzimati magistralna gradska ulica sa svim sadržajima i obilježjima koje gradska ulica ovog karaktera ima (razdjelni zeleni pojas, odvajanje kolnog od pješačkog prometa, pločnici itd.) Shodno tome proizlazi i prijedlog konačnog poprečnog presjeka promatrane dionice. Etapnost realizacije posebno je ispitana. Ispitana je propusna moć predviđenih raskrižja i dionice, a nakon izvršenih prometnih analiza za sve varijante i etape realizacije predloženo je optimalno rješenje, koje je prihvaćeno na razini grada, a nakon provedene službene revizije i od JP "Hrvatske ceste".

 36. Tip rada: Projekt

  Naslov: Idejno rješenje RC-2941, Prolaz kroz Trogir, elaborat građevinskog uređenja

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Miličević, Marinko (163703)
  Naručitelj: Fond za stambeno-komunalnu djelatnost i konzalting grada Trogira
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 40
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Predmetni projekt rješava dionicu koja u mreži cesta područja Trogira ima dvostruku ulogu. To je regionalna cesta, a ujedno je i glavna gradska ulica. Početak dionice je u predjelu Vranjica, a kraj u području Plano, ukupne duljine 8665 m. Idejnim rješenjem određuje se građevinsko uređenje, te prometno rješenje s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom te informacijskim sustavom. Građevinsko uređenje prikazano je u predmetnom dijelu elaborata, dok je prometno rješenje predmet posebnog dijela elaborata.

 37. Tip rada: TV emisija

  Naslov: 'Koncepcija ulične mreže grada Splita - Prometna studija Splita, Solina i Kaštela

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  TV postaja: TV SPLIT i TV Marjan
  Godina: 1995

 38. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Uloga prometa u gospodarskom razvoju (povodom oslobađanja srednje i južne Hrvatske te prometne povezanosti Zagreb-Split

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  TV postaja: TV Split
  Godina: 1995

 39. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Mreža prometnica i prostorne vrijednosti
  Ustanova: I hrvatski kongres o cestama 1995
  Godina: 1995


 40. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Transportni sustav u središnjim djelovima urbanih prostora
  Ustanova: I hrvatski kongres o cestama 1995
  Godina: 1995


 41. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: 'Planiranjenje prometa u urbanim sredinama povezanim s magistralnim prometnicama - na primjeru Splita, Solina i Kaštela'; prikaz primjene GIS tehnologije za potrebe upravljanja prometnicama
  Ustanova: Hrvatske ceste - Zagreb
  Godina: 1993


 42. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Planning and Design of Roads in Protected Areas

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Vrsta rada: Izlaganje u Maconu, 18-22.06.1991. kao predstavnik Republike Hrvatske
  Jezik: engleski
  Ostalo: Izlaganje na sastanku Nacionalnih komiteta (Committe for NationalRoad Association) u Maconu, Francuska, od 18. do 22.06.1991.godine kao predstavnik Republike Hrvatske.

 43. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Planning and Design of Roads in Protected Areas

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Vrsta rada: Izlaganje na XIIth IRF World Meeting-u u Madridu od 16. do 21.05.1993.
  Jezik: engleski
  Ostalo: Izlaganje: Planning and Design of Roads in Protected Areas na XIIth IRF World Meeting-u u Madridu, Španjolska, od 16. do 21.05.1993. godine u okviru Plenary Session 3 'Roads and Environment', podtema 'Environmental Impact Studies'. Izlaganje, rasprava i zaključci su zabilježeni u Zborniku XIIth IRF Wold Meeting-a 'Summary and General Conclusions', ISBN:84-604-8205-7, na str.75. te u časopisu 'Carreteras', broj 67, rujan-listopad 1993., ISSN:0212-6389, na str.103.

 44. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Traffic Areas in the Central Parts of Urban Spaces

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Vrsta rada: Izlaganje u Quebecu, Canada, 30.06.-4.07.1991.
  Jezik: engleski
  Ostalo: Izlaganje: 'Traffic Areas in the Central parts of Urban Spaces', International Conference on World Heritage Cities, Quebec, Canada, 30.06.-4.07.1991. godine.

 45. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Autocesta hrvatskih velikana

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Novinski članak objavljen u Slobodnoj Dalmaciji 2. listopada 1995 na 4 i 5 strani. Članak predstavlja osvrt na Prostorno-razvojnu studiju cestovne mreže Hrvatske nakon oslobađanje srednje i južne Hrvatske, a naročito o trasi autoceste Zagreb-Split preko Knina koja je navedenom studijom zanemarena, odnosno izbačena je iz planskih dokumenata,a predlažu se varijantne trase prema zapadu koje bi do Splita išle preko Karlovca, Bosiljeva, Otočca, Lovinca i Zadra, što zasigurno nije optimalno rješenje.

 46. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Mreža prometnica u Dalmaciji, Hrvatska

  Autori:
  Lozić, Ivo (26600)
  Vrsta rada: Izlaganje u Amsterdamu 11.04 - 13. 04. 1994., Traffic&Transport Solutions
  Jezik: engleski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr