SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-11-087

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-11-087


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 53
Ukupno objavljenih radova: 57


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Concrete structure and protection of steel reinforcement

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Urednici
  Holm, Jens
  Geiker, Mette
  Izdavač: American concrete institute
  ISBN: 91-76422
  Godina: 1992
  Stranice: od 21 do 32
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski
  Sažetak: Najveća opasnost za trajnost armiranobetonskih konstrukcija jekorozija armature. Ukazano je na važnost zaštitnog sloja betona iuvjete koji uzrokuju koroziju armature djelovanjem klorida ikarbon dioksida. Procesi absorpcije, difuzije i tečenja, tj.transporti medija kroz beton zavise od sustava pora i količinevode u njima. Fizikalni zakoni koji opisuju penetracijuagresivnih tvari u beton mogu poslužiti kao osnova za inženjerskeproračune trajnosti armature. Prikazane su četiri tipičneinženjerske zadaće proračuna trajnosti armature u betonu.
  Ključne riječi: absorpcija, korozija, zaštitni sloj, difuzija, trajnost, poroznost, armirani beton, projektiranje

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Post-fatigue properties of steel fiber reinforced concrete

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Rak, Zvonko (89703)
  Urednici
  Swamy, R.N.
  Izdavač: E&FN Spon
  ISBN: 0 41918130X
  Godina: 1992
  Stranice: od 257 do 265
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: U cilju odabira sastava betona za željezničke pragove ispitani sumikroarmirani betoni na umor i udarne čvrstoće. Ispitane sumikroarmirane betonske prizme prije i nakon cikličkihopterećenja. Vlakna su dozirana u tri različite količine: 0.9,1.3 i 1.5 posto volumena.Maksimalna zrna agregata su bila 4,8, i16 mm. Broj cikličkih opterećenja bio je 10xE4 ciklusa nasavijanje. Promjene s strukturi betona su praćene ultrazvukom, azatim je ispitana rezidualna čvrstoća. Pokazano je da povećanjeili sanjenje otpornosti zavisi od količine vlakana, te da su udobroj korelaciji.
  Ključne riječi: mikroarmirani beton, čelična vlakna, umor, udarna čvrstoća, residualna čvrstoća, dinamički modul

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Penetracija tvari kao faktor trajnosti betona

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Časopis: Ceste i mostovi
  Broj: 5
  ISSN: 0411-6380
  Volumen: 37
  Godina: 1991
  Stranice: od 129 do 136
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Postupci mjerenja parametara trajnosti betona intenzivno seistrazuju i ne postoje jos opcenito prihvacene i standardiziranemetode. Ovim istrazivanjem uspostavljena je korelacija izmedulaboratorijskih postupaka mjerenja parametara relevantnih zatrajnost betona i postupaka mjerenja istih parametara in situ.Pomocu takvih podataka moguce je prognozirati zivotni vijekkonstrukcija koristeci odgovarajuce fizikalne zakone penetracijetvari kroz porozne materijale.
  Ključne riječi: Beton, trajnost, konstrukcija, opterećenje, gradivo, matematicki model, laboratorij, ispitivanje, im situ

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Determination of concrete quality in a structure by combination of destructive and non-destructive methods

  Autori:
  Mikulić, Dunja (89455)
  Pauše, Željko (35214)
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Časopis: Materials and structures
  Broj: 146
  ISSN: 0025-4532
  Volumen: 25
  Godina: 1992
  Stranice: od 65 do 69
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisan je matematički model za određivanje parametara čvrstoćebetona na osnovu mjerenja indirektnih vrijednosti (brzine prolazaultrazvuke, indeksa sklerometra, itd), koje je lakše mjeriti, akoje su na neki način (linearnom regresijom) povezane sačvrstoćom betona. Određena je korelacija između slučajnihvrijednosti uzorka direktno i indirektno mjerenih vrijednostikojom se dobiva matematički jednako pouzdani rezultat očekivanevrijednosti i disperzije. U članku su prikazani rezultatilaboratorijskih ispitivanja, koja su osnova za određianje kakvoćebetona in situ kombinacijom destruktivnih i nedestruktivnihpostupaka, da bi se procijenilo kakvoću betona u konstrukciji.
  Ključne riječi: beton, tlačna čvrstoća, nerazorne i razorne metode ispitivanja, pouzdanost, statistički model

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Računalom podržano projektiranje sastava betona

  Autori:
  Mikulić, Dunja (89455)
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Pauše, Željko (35214)
  Trupčević, Dragutin (65921)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 10
  Volumen: 45
  Godina: 1993
  Stranice: od 557 do 566
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je teorijski model procesa projektiranja, proizvodnje iprovjere kvalitete betona i operacionaliziran u informacijskomsustavu CAMDOC Zagreb. Važan alat u procesu projektiranja ireprojektiranja jesu formule za proračun količine vode (stalnakorekcija) te formule za predviđanje tlačne čvrstoće, koje služekao korelacija i za relativni odnos s početnim sastavom betona.Provedena istraživanja testirana su na podacima s dvajugradilišta.
  Ključne riječi: beton, projektiranje sastava, proizvodnja, sastav betona, kakvoća betona, količina vode, tlačna čvrstoća

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osiguranje kvalitete betonskih konstrukcija hidroelektrane "Dubrava"

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Hranilović, Marko
  Blagus, Franjo
  Filip, Marjan
  Časopis: Građevinar
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 44
  Godina: 1992
  Stranice: od 89 do 97
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazane teorijske osnove sistema osiguranja kvalitetei njihova primjena na izgradnji betonskih konstrukcijahidroelektrane "Dubrava". Zbog prelaska na primjenu novogPravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton uočipočetka radova, izostale su sve prethodne aktivnosti zaosiguranje kvalitete. To se nastojalo nadoknaditi povećanimaktivnostima u fazama proizvodnje materijala i izvedbe radova.Opisani su problemi koji su se pojavili u provedbi sustavaosiguranja kvalitete te suradnji učesnika u građenju.
  Ključne riječi: kontrola kvalitete, osiguranje kvalitete, betonska konstrukcija, hidroelektrana, norme. proizvodnja materijala

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neka svojstva mikroarmiranih betona

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Šušterčič, Jakob
  Časopis: Naše građevinarstvo
  Broj: 7
  ISSN: 0350-2619
  Volumen: 45
  Godina: 1991
  Stranice: od 461 do 468
  Broj referenci: 34
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregledno su prikazana opća saznanja i rezultati vlastitihistraživanja svojstava mikroarmiranih betona. Vrlo važna jeoptimalizacija faktora oblika vlakana, njihova količina itehnologija rada. Premda miješanje vlakana u svježem betonupričinjava određene poteškoće, u nekim slučajevima se pokazalo,da ima tehnološke i ekonomske prednosti. Zančajnije primjenemoguće su za specijalne namjene gdje su potrebna poboljšanjasvojstava betona kao žilavost, otpornost na dinamička opterećenjai eroziju.
  Ključne riječi: beton, mikroarmiranje, tehnologija, faktor oblika, otpornost na eroziju

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Faserbeton - Beziehung zwischen Qualitaet und Menge von Fasern und Betonfestigkeit

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Šušterčič, Jakob
  Mavar, Kruno
  Mali, Edvard
  Rebić, Miljenko
  Časopis: Građevinar
  Broj: 2
  Volumen: 34
  Godina: 1989
  Stranice: od 67 do 70
  Jezik: njemački
  Sažetak: Za dvije vrste vlakana, čelična i polipropilenska istražene sumogućnosti njihova optimalnog korištenja u normalnom i lakombetonu. Postupci i kriteriji vrednovanja za ocjenu bili su radnidijagrami, žilavost, savojna i vlačna čvrstoća. Zaključak je, daodređenoj savojnoj čvrstoći betona odgovara sasvim određenakoličina vlakana.
  Ključne riječi: mikroarmirani beton, čelična vlakna, polipropilenska vlakna, optimalno doziranje,

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Tragfaehigkeit einer Faser-Spritzbeton-Auskleidung fuer einen Kraftwerkstollen

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Uljarević, Mato
  Šušterčič, Jakob
  Zajc, Andrej
  Časopis: Zement und Beton
  Broj: 2
  Volumen: 35
  Godina: 1991
  Stranice: od 20 do 21
  Broj referenci: 2
  Jezik: njemački
  Sažetak: Prikazani su rezultati laboratorijskih i in situ istraživanjamogućnosti primjene mikroarmiranog mlaznog betona za gradnjuprimarnog osiguranja u tunelima.
  Ključne riječi: mikroarmirani beton, mlazni beton, tunel, primarna obloga, laboratorijski testovi, in situ testiranje

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proračun nosivosti mikroarmiranog lakog betona

  Autori:
  Rak, Zvonko (89703)
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 8
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 44
  Godina: 1992
  Stranice: od 511 do 520
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazani su rezultati laboratorijskih i teorijskih istraživanjanove vrste mikroarmiranog lakog betona na bazi polipropilenskihvlakana i granula ekspandiranog polistirena. Na temelju tihistraživanja i rezultata drugih istraživača predložena je metodaproračuna nosivih elemenata opterećenih na savijanje. Vrlo dobraizolacijska svojstva, mehaničke karakteristike i ekonomičnost ovespecijalne vrste betona upućuju na dalje istraživanje mogućihprimjena.
  Ključne riječi: laki beton, mikroarmirani beton, EPS granule, polipropilenska vlakna, metode proračuna

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Strategija projektiranja trajnijih armiranobetonskih konstrukcija

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Urednici
  Radic, Jure
  Naslov zbornika: Zbornik radova 1. znanstvenog kolokvija "Mostovi"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 179 do 285
  Skup: Prvi znanstveni kolokvij "Mostovi"
  Održan: od 20.06.91 do 22.06.91
  Sažetak: Trajnost se moze projektirati u raznim stadijima zivotnog vijekaab konstrukcija. Najskuplje je u stadiju sanacija. U ovomreferatu je ukazano na neke osnovne mogucnosti odlucivanja opostupcima za projektiranje zivotnog vijeka uvjetobvanogkorozijom armature. Pri tome je kljucno poznavanje svojstavapenetracije zastitnog sloja. Ukazano je takoder na mogucnostimjerenja penetracije kao i postavljanja kriterija zaprojektiranje i kontrolu kvalitete. Navedeni su primjerirezultata mjerenja penetracije vode i Cl iona.
  Ključne riječi: Beton, trajnost, penetracija agresivnih tvari, korozija armature, sanacije

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ispitivanje plinopropusnosti kao parametra trajnosti betona

  Autori:
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Čalogović, Vladimir (89104)
  Žagar, Goran
  Naslov zbornika: Zbornik radova Radnog sabora Graditelji u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 203 do 209
  Skup: Radni sabor Graditelji u obnovi Hrvatske
  Održan: od 25.06.92 do 27.06.92
  Sažetak: Opisane su dvije metode ispitivanja plinopropusnosti betona,jednog od najvažnijih svojstava penetracije zsaštitnog sloja kojidirektno utječe na životni vijek uvjetovan korozijom armature.Vršena su mjerenja na istim uzorcima u cilju određivanjakorelacije između laboratorijske i in situ metode.
  Ključne riječi: beton, propusnost, mjerenje, plinopropusnost, laboratorijske metode, gradilišne metode

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Gas permeability measurements of porous materials

  Autori:
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Čalogović, Vladimir (89104)
  Žagar, Goran
  Urednici
  Wittmann, Folker
  Naslov zbornika: Materials Science and Restoration, Vol 3
  Jezik: engleski
  Mjesto: Esslingen, Njemačka
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 3-8169-0953-1
  Stranice: od 1570 do 1580
  Skup: Materials Science and Restoration
  Održan: od 15.12.92 do 18.12.92
  Sažetak: Metode laboratorijskog ispitivanja propusnosti poroznih gradivasu standardizirane, a postoje i odgovarajući kriteriji za ocjenukakvoće. Međutim postupci ispitivanja propusnosti na gradilištuse tek razvijaju. U radu su prikazani rezultati laboratorijskihispitivanja pomoću vlastitih razvijenih aparatura prikladnih zalaboratorijska i in situ ispitivanja.
  Ključne riječi: porozna gradiva, propusnost, mjerenje, laboratorijska metoda, in situ metoda

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Razvoj i primjena mikroarmiranog mlaznog betona u tunelima

  Autori:
  Jašarević, Ibrahim
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Urednici
  Simović, Veselin
  Naslov zbornika: Graditeljstvo u strategiji obnove i razvoja Republike Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Crikvenica, Hrvatska
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-96085-0-3
  Stranice: od 259 do 276
  Skup: Graditeljstvo u strategiji obnove i razvoja Republike Hrvatske
  Održan: od 30.09.93 do 02.10.93
  Sažetak: Prikazane su teorijske pretpostavke i tehnološko rješenjeprimarnog osiguranja tunela u kojem nosivu konstrukciju činistijena, armirana krutim prednapetim sidrima, spregnuta sa slojemmlaznog betona mikroarmiranog polipropilenskim vlaknima. Navedenisu rezultatoi vlastitih laboratorijskih ispitivanja i in situispitivanja izvedenim u tunelima. Iznesenim rješenjem postiže seušteda od oko 1,48 mil DEM/km tunela u usporedbi s klasičnimrješenjem s armaturnim mrežama.
  Ključne riječi: mikroarmirani mlazni beton, tunel, novo tehnološko rješenje, prednapeta sidra, laboratorijsska testiranja, in situ testiranja, polipropilenska vlakna

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Quality control and acceptance criteria for concrete and its ingredients (Yugoslav experience)

  Autori:
  Mikulić, Dunja (89455)
  Pauše, Željko (35214)
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Skenderović, Ana
  Naslov zbornika: Quality control of concrete structures
  Jezik: engleski
  Mjesto: London, Velika Britanija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0419 15800 6(
  Stranice: od 481 do 490
  Skup: Quality control of concrete structures
  Održan: od 12.06.91 do 14.06.91
  Sažetak: Kontrolni testovi betona i njegovih sastojaka provode se narazličitim razinama za vrijeme proizvodnje, prihvaćanja iodržavanja. Postojeći jugoslavenski kriteriji prikazani su uobliku algoritama, a istaknute su i njihove teorijske osnove.Prikazani su kompjutorski programi koji su napravljeni zapraćenje ovih podataka. Analize podataka pokazuju, da su podaci oispitivanju vremenski zavisni.
  Ključne riječi: kakvoća, kontrola, beton, cement, agregat, statistike, kriteriji, OC-linije

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj odnosa krutosti agregata i cementnog kamena na čvrstoću betona

  Autori:
  Mavar, Kruno
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Rak, Zvonko (89703)
  Krolo, Joško
  Naslov zbornika: Teorijska i eksperimentalna istraživanja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Beograd, Jugoslavija
  Godina: 1991
  Stranice: od 57 do 60
  Skup: IX kongres SDGKJ
  Održan: od 09.04.91 do 12.04.91
  Sažetak: Novi model propisa za beton propisuje jednoznačni odnos čvrstoćadobivenih ispitivanjem na standardnom valjku odnosno kocki.Ispitivanjem serije uzoraka na gradilištu Bekhme dobiven jefaktor konverzije koji se znatno razlikuje od propisanih. U ciljurazjašnjenja tih rezultata proveli smo određena matematičkamodelska ispitivanja utjecaja odnosa krutosti agregata icementnog kamena.
  Ključne riječi: beton, tlačna čvrstoća, krutost konstituenata

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dio projektiranja trajnosti novog Masleničkog mosta

  Autori:
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Krstić, Vedrana
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Urednici
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Krstić, Vedrana
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Naslov zbornika: 2.radni sabor Graditelji u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6175-02-9
  Stranice: od 389 do 394
  Skup: Radni sabor Graditelji u obnovi Hrvatske
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93
  Sažetak: Pred nama je obnova starih i izgradnja novih objekata na našem priobalju, pa je opravdan interes naših graditelja za njihovu kvalitetnu izvedbu. O ovom radu je prikazan dio postupka projektiranja trajnosti konstrukcija u maritimnim uvjetima na osnovu prostornog i vremenskog tijeka difuzije iona klora u armiranobetonskim konstrukcijama osmišljen u okviru računalnog programa CLODIF. Postupak je primijenjen pri projektiranju novog Masleničkog mosta.
  Ključne riječi: trajnost, armiranobetonska konstrukcija, mostovi, maritimna okolina, projektiranje životnog vijeka, računalni program

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Novi pristup proračunu vijeka trajanja raspucanih armiranobetonskih konstrukcija

  Autori:
  Krstić, Vedrana
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Mikulić, Dunja (89455)
  Krstić, Vedrana
  Radic, Jure
  Urednici
  Radic, Jure
  Radic, Jure
  Radic, Jure
  Naslov zbornika: 3. radni sabor Graditelji u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6175-04-5
  Stranice: od 437 do 446
  Skup: Radni sabor Graditelji u obnovi Hrvatske
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Sažetak: U radu je opisan prijedlog postupka dimenzioniranja armiranobetonskih konstrukcija u uvjetima agresivne okolice, koji uzima u obzir realno stanje raspucavanja betonskog presjeka pod osnovnim opterećenjem i rezultat kojega je odgovarajući vremenski plan održavanja objekta.
  Ključne riječi: trajnost, životni vijek, maritimna okolica, projektiranje, održavanje, računalni program

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sanacija ab kostrukcija oštećenih korozijom armature

  Autori:
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Urednici
  Simović, Veselin
  Naslov zbornika: Sabor hrvatskih graditelja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-96085-0-3
  Stranice: od 215 do 221
  Skup: Sabor hrvatskih graditelja
  Održan: od 30.09.93 do 02.10.93
  Sažetak: U radu su date sjernice za pristup sanacijama ab konstrukcija oštećenih korozijom arnature. Opisani sustavni pristup sastoji se od niza zasebnih cjelina: anamneze, dijagnoze, projekta sanacije, izvođenja, preuzimanja, monitoringa i održavanja. Predloženi su kriteriji za klasifikaciju oštećenja.
  Ključne riječi: sanacija, ab konstrukcija, korozija, armatura, anamneza, dijagnoza, monitoring

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dijagnostika oštećenja uslijed korozije armature primjenom višeparametarske procjene

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Ukrainczyk, Boris
  Žnidarič, Jaš
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski kongres o cestama 1995
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Skup: Prvi hratski kongres o cestama 1995
  Održan: od 23.10.95 do 25.10.55
  Sažetak: Najveća prijetnja trajnosti ab konstrukcija prometnica je korozija armature. Zavisno od uvjeta okoline i kvalitete gradiva na građevinama naših prometnica problemi uzrokovani korozijom armature uočavani su već nakon 15 do 25 godina, dakle znatno prije od željenog životnog vijeka, približno 100 godina. U svijetu i u nas razvijen je veliki brojh postupaka mjerenja parametara relevantnih za trajnost. Međutim, razni postupci ne daju uvijek istu fazu degradacije. U ovom radu je prikazan dvostepeni postupak valorizacije parametara, pri čemu je zaključivanje o kategorizaciji provedeno pomoću neuronske ljuske.
  Ključne riječi: trajnost, korozija armature, prometni objekti, mjerenje, dijagnoza, neuronska ljuska

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Laboratorijska ispitivanja glinobetona dijafragme

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Čalogović, Vladimir (89104)
  Banjad, Ivana
  Mikulić, Dunja (89455)
  Naslov zbornika: Sanacija brane Peruča
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 345 do 363
  Skup: Međunarodna konferencija Sanacija brane Peruča
  Održan: od 20.09.95 do 23.09.95
  Sažetak: Prikazani su rezultati prethodnih i kontrolnih laboratorijskih ispitivanja glinobetona dijafragme i to u tlačnom i vlačnom naprezanju, zatim je mjerena erodibilnost i vodopropusnost. Izmjerena karakteristična ovisnost naprezanje-relativna deformacija uz nespriječenu lateralnu deformaciju, aproksimirana je metodom nelinearne regresijske analize hiperboličnom funkcijom. Pokazano je, da tlačni modul elastičnosti ovisi o naprezanju i relativnoj deformaciji i da se može temeljem dobivene hiperbolične funkcije izračubati samo iz tlačne čvrstoće glinobetona. Ustanovljeno je, da se pri proračunu vlačne čvrstoće mora uzeti u obzir nelinearnost raspodjele naprezanja.
  Ključne riječi: glinobeton, dijafragma, čvrstoća, modul elastičnosti, erodibilnost, vodopropusnost

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: New approach in the ultimate life alculation for cracked concrete

  Autori:
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Radic, Jure
  Krstić, Vedrana
  Mikulić, Dunja (89455)
  Čandrlić, Vinko
  Urednici
  IABSE,
  Naslov zbornika: Extending the lifespan of structures
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zuerich, Switzerland
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 3-85748-087-4
  Stranice: od 1259 do 1264
  Skup: IABSE Symposium San Francisco 1995
  Održan: od 20.08.95 do 22.08.95
  Sažetak: Opisan je prijedlog novog postupka projektiranja armiranobetonskih konstrukcija u agresivnoj okolini. Postupak uzima u proračun stvarno pukotinsko stanje konstrukcije korisna opterećenja i trajnosna opterećenja.
  Ključne riječi: trajnost, životni vijek, pukotine, agresivne tvari, proračunski model, betonska konstrukcija

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pojava pukotina u betonskim oblogama tunela, te njihovo spriječavanje

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Banjad, Ivana
  Ukrainczyk, Boris
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski kongres o cestama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Skup: Prvi hratski kongres o cestama 1995
  Održan: od 23.10.95 do 25.10.95
  Sažetak: Opisani su problemi nastanka, širenja i spriječavanja pukotina u betonskim oblogama tunela. Uzroci tih pojava proučavaju se u cijelom svijetu, pa i kod nas. Dat je prikaz vrsta pukotina i njihova podjela Kao tipični uzroci nastanka pukotina opisuju se tempereturni tok, posljedice vlačnih i tlačnih naprezanja, toplina hidratacije i dr. U grafičkih prilozima dati su odnosi i korelacije pojedinih parametara na pojavu, stavranje i širenja puktoina. Prikazane su mjere za smanjenje rizika pojave pukotina i smjernice za dalja istraživanja.
  Ključne riječi: tunelska obloga, pukotine, uzroci,

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Anticorrosion systems in the maintenance, repair and restoration of structures in reinforced concrete

  Autori:
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Gelner, Larry
  Rosignoli, Dario
  Urednici
  NACE,
  Naslov zbornika: Corrosion in natural and industrial environments: problems and solutions
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monza, Italy
  Godina: 1995
  Stranice: od 269 do 280
  Skup: Corrosion in natural and industrial environments: problems and solutions
  Održan: od 23.05.95 do 25.05.95
  Sažetak: Na osnovu iskustva s isparivim inhibitorima korozije, koji se primjenjuju za zaštitu željeznih i neželjeznih metala, razvijeni su migrirajući inhibitori korozije (MCI). Eksperimentalno je pokazana mogućnost migracije MCI kroz beton.
  Ključne riječi: korozija armature u betonu, migrirajući inhibitori korozije, testiranje

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Diffusion of the MCI 2020 and 2000 corrosion inhibitors into concrete

  Autori:
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Šipoš, Laszlo
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Mikšić, Boris
  Urednici
  Swamy, R.N.
  Naslov zbornika: Corrosion and corrosion protection of steel in concrete
  Jezik: engleski
  Mjesto: Sheffield, Great britain
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1 85075 723 2
  Stranice: od 865 do 877
  Skup: Corrosion and corrosion protection of steel in concrete
  Održan: od 24.07.94 do 28.07.94
  Sažetak: Za određivanje koeficijenta difuzije inhibitora korozije armature pripremljena su tri tipa betona različitih koeficijenata propusnosti. Konstruirana je posebna ćelija za mjerenje koeficijenta difuzije inhibitora. Razvijena je nova metoda kontrole difuzije hlapivih inhibitora u beton.
  Ključne riječi: trajnost, difuzija, difuzijska ćelija, elektrokemijski postupak,

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Projektiranje trajnosti betona

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Urednici
  Zajc, Andrej
  Naslov zbornika: Sanacije betonskih objektov
  Jezik: slovenski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 961-90107-1-X
  Stranice: od 15 do 22
  Skup: Slovenski kolokvij o betonih 1995
  Održan: od 25.05.95
  Sažetak: Građevine su u eksploataciji izložene trošenju kao i svi drugi tehnički sklopovi. Tek u novije vrijeme je ta činjenica pobudila interes graditelja. U zadnjih desetak godina u razvijenim zemljama prihvaćeno je više normi o ispitivanju strukture i svojstava gradiva koje su relevantne za trajnost. Na osnovu poznatih fizikalnih zakonitosti pojavilo se više modela za proračun trajnosti betonskih konstrukcija.
  Ključne riječi: trajnost, testiranje, modeli proračuna trajnosti, životni vijek

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Obloga predorov iz mikroarmiranega betona

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Urednici
  Zajc, Andrej
  Naslov zbornika: Mikroarmirane malte in betoni
  Jezik: slovenski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 961-90107-0-1
  Stranice: od 15 do 19
  Skup: Slovenski kolokvij o betonih 1994
  Održan: od 26.05.94
  Sažetak: Opisani su razlozi za sve veću primjenu mikroarmiranih betona pri izgradnji podzemnih građevina i osiguranju strmih pokosa. Prikazani su rezultati mjerenja na nekim probnim poljima i rezultati odgovarajućih laboratorijskih ispitivanja.
  Ključne riječi: mikroarmirani beton, mlazni beton, tunelska obloga, ispitivanja

 28. Tip rada: Patent

  Naslov: Osiguranje podzemnih radova i pokosa upotrebom polipropilenskim vlaknima mikroarmiranog betona (MAMB) i krutih prednapetih sidara

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Rak, Zvonko (89703)
  Jašarević, Ibrahim
  Datum prijave: 23.01.95
  Registarski broj prijave: P930932A
  Zemlje u kojima je zaštićen: Hrvatska
  Jezik: hrvatski

 29. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Projektiranje betonskih konstrukcija u kemijski agresivnoj okolini
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 18.06.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 292
  Sažetak: Na termelju vlastitih istraživanja i podataka drugih autorauspostavljena je korelacija između laboratorijskih metodamjerenja parametara relevantnih za trajnost betona i metodamjerenja istih parametara in situ. Predložen je modelinženjerskog proračuna životnog vijeka armiranobetonskihkonstrukcija u kemijski agresivnim sredinama.
  Ključne riječi: armiranobetonske konstrukcije, projektiranje trajnosti, životni vijek, testiranje parametara trajnosti


 30. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Teorijski model osiguranja kvalitete betona
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 14.05.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 168
  Sažetak: Napravljen je računalni model originalnog postupka projektiranjai reprojektiranja sastava betona. Analizom rezultata ispitivanjabetona injegovih sastojaka uočena je potreba praćenja parametara:konzistencija cemnta, granulometrijski sastav i modul finoće kodagregata, količine zraka, temperature i konzistencije kod svježegbetona te tlačne čvrstoće kod očvrslog betona. Utvrđena jevremenska zavisnost navedenih parametara, koja uvjetujeautoregresijski model za kontrolu kvalitete i primjenusegmentaijske tehnike. Kompjutorski program izrađen na osnovuovog modela omogućava jednostavno i brzo reagiranje na svepromjene u svojstvima sastojaka, opremi i okolnostimabetoniranja.
  Ključne riječi: beton, projektiranje sastava, računalni program, upravljanje kvalitetom


 31. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Eksperimentalno istraživanje adhezije polipropilenskih vlakana i betonske matrice
  Autor: LONČAR ANGELA
  Datum obrane: 08.05.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 315
  Sažetak: Sustavno je u uvodu prikazano stanje znanja u području mikroarmiranih betona. Eksperimentalno je istražen problem adhezije vlakana i matrice u novoj vrsti kompozita,a koja se satoji u uvođenju znatno debljih polipropilenskih vlakana nego što je do sada upotrebljavano. Pomoću poznatih teorijskih modela analizirani su podaci dobiveni mjerenjem sile izvlačenja vlakna iz mortne matrice.
  Ključne riječi: vlaknima armirani beton, polipropilenska vlakna, adhezija, računski model


 32. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Eksperimentalno istraživanje adhezije polipropilenskih vlakana i betonske matrice
  Mentor: UKRAINCZYK VELIMIR
  Datum obrane: 08.05.95
  Broj stranica: 315
  Autor: Lončar dipl.ing. Angela
  Rad: Magisterij


 33. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Teorijski model osiguranja kvalitete betona
  Mentor: UKRAINCZYK VELIMIR
  Datum obrane: 14.05.93
  Broj stranica: 168
  Autor: Mikulić Dunja
  Rad: Doktorat


 34. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Projektiranje betonskih konstrukcija u kemijski agresivnoj okolini
  Mentor: UKRAINCZYK VELIMIR
  Datum obrane: 18.06.91
  Broj stranica: 292
  Autor: Bjegović doc.dr. Dubravka
  Rad: Doktorat


 35. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Žilavost stiropor betona
  Mentor: UKRAINCZYK VELIMIR
  Datum obrane: 27.11.91
  Broj stranica: 87
  Autor: Lutman dipl.ing Marko
  Rad: Magisterij


 36. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza mehanične odpornosti betonov na erozijsko in abrazijsko delovanje vodnega toka
  Mentor: UKRAINCZYK VELIMIR
  Datum obrane: 14.02.91
  Broj stranica: 131
  Autor: Kryžanovski dipl.ing. Andrej
  Rad: Magisterij


 37. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: CLODIF - računalni program proračuna difuzije iona u beton

  Autori:
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Mikulić, Dunja (89455)
  Krstić, Vedrana
  Naručitelj: Građevinski fakultet, Odjel za materijale
  Depo ustanova: Građevinski fakultet, Odjel za materijale
  HW platforma: PC/AT/386/486
  Operativni sistem: 286/DOS
  Programski jezik: TURBOPASCAL 5.5
  Godina: 1993
  Sažetak: Računalni program CLODIF omogućava računanje vremenske iprostorne raspodjele klor iona u betonu i predviđanje životnogvijeka AB konstrukcije.
  Ključne riječi: beton, računalni program, klor ioni, trajnost, prognoziranje životnog vijeka

 38. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: TEMHID-proračun temperature betona u masivnom betonu

  Autori:
  Mikulić, Dunja (89455)
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Stanić, Mirjana
  Naručitelj: Građevinski fakultet, Odjel za materijale
  Depo ustanova: Građevinski fakultet, Odjel za materijale
  HW platforma: PC /AT/386/486
  Operativni sistem: 286/DOS
  Programski jezik: FORTRAN
  Godina: 1991
  Sažetak: Proračun temperaturnog toka u masivnom betonu prema Schmidtovojmetodi konačnih diferenci. Provodi se za različite dimenzijebetonskih blokova, različite količine cementa, različite toplinehidratacije, različite vremenske intervale betoniranja.
  Ključne riječi: masivni beton, temperaturni tok,

 39. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: OC-operativne karakteristike za utvrđivanje kriterija kvalitete betona

  Autori:
  Mikulić, Dunja (89455)
  Trupčević, Dragutin (65921)
  Naručitelj: Građevinski fakultet, Odjel za materijale
  Depo ustanova: Građevinski fakultet, Odjel za materijale
  HW platforma: PC/AT/386/486
  Operativni sistem: 286/DOS
  Programski jezik: TURBOPASCAL 5.5
  Godina: 1991
  Sažetak: Razvoj teorije statističkog odlučivanja omogućio je da sepojedini kriteriji za utvrđivanje kvalitete betona uspoređuju sastajališta sigurnosti i ekonomičnosti. Temeljni teorijski aparatna kojenm se zasniva mogućnost uspoređivanja kriterija jestmetoda operativnih karakteristika.
  Ključne riječi: operativna karakteristika, kontrola kakvoće betona

 40. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: CAMDOC-ekspertni sustavza projektiranje sastava betona

  Autori:
  Mikulić, Dunja (89455)
  Trupčević, Dragutin (65921)
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Pauše, Željko (35214)
  Mraković, Ranka
  Naručitelj: za vlastite potrebe projektiranja
  Depo ustanova: Građevinski fakultet, Odjel za materijale
  HW platforma: PC/AT/386/486
  Operativni sistem: 286/DOS
  Programski jezik: CLIPPER 87, TURBOPASCAL 5.5
  Godina: 1993
  Sažetak: Model CAMDOC je operacionaliziran na osobnom računalu pomoćupaketa CLIPPER 87, a MODUL 2 pomoću TURBO PASCALA 5.5. Za sveproračune postoji 30-ak baza znanja i baza odlučivanja kojepomažu pri projektiranju sastava betona. CAMDOC daje mogućnostbrzog i jednostavnog reagiranja na sve promjenljive velučine usastavu betona,opremi i procesu betoniranja.
  Ključne riječi: projektiranje sastava betona, računalni model

 41. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Posebna svojstva relevantna za trajnost betona

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Čalogović, Vladimir (89104)
  Mikulić, Dunja (89455)
  Balabanić, Gojko (88930)
  Naručitelj: Javno poduzeće Hrvatske ceste
  Depo ustanova: Javno poduzeće Hrvatske ceste
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 153
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazano je stanje znanja u području patologije betona naprometnicama, a zatim rezultati vlastitih istraživanja mogućnostiinženjerskog modeliranja projektiranja životnog vijekaarmiranobetonskih konstrukcija. Opisani su mjerni postupci zaispitivanje svojstava betona relevantnih za trajnost i predloženikriteriji.
  Ključne riječi: armirani beton, trajnost, životni vijek, propusnost, model projektiranja, svojstva trajnosti, mjerenje

 42. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Pojava i širenje pukotina u tunelima, te njihovo spriječavanje

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Banjad, Ivana
  Ukrainczyk, Boris
  Naručitelj: American concrete institute
  Depo ustanova: Javno poduzeće Hrvatske ceste
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U nekim tunelskim oblogama pojavile su se pukotine pravilnog i nepravilnog rasporeda i oblika (npr. tunel Učka i tunel Marjan). Detaljnim proučavanjem uzroka nastanka pukotina ustanovljeno je da se najčešće pojavljuju dva tipa pukotina, uzdužna pukotina u tjemenu, i okomite pukotine u području bokova svoda. Osim te dvije karakteristične vrstre pukotina povremeno se pojavljuju i horizontalne pukotine na visinama 2 i 4 metra od kolnika tunela. Uzroci pojava svih triju vrsta pukotina su analizirani i objašnjeni. Pojavu pukotina u betonu tunelskih obloga ne može se u potpunosti izbjeći, ali se može smanjiti njihov broj i veličina, kako bi se izbjegli naknadni štetni utjecaji.
  Ključne riječi: pukotine, tunelska obloga, uzroci

 43. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Sanacija dovodnog tunela hidroelektrane Rama

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Naručitelj: E&FN Spon
  Depo ustanova: E&FN Spon
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 51
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Elaborat sadrži program istražnih radova s opisom postupaka ispitivanja i kriterijima za ocjenu stupnja oštećenja betonske obloge tunela. Data su načelna rješenja za sanaciju i opis radova za interventne sanacije tijekom istražnih radova. Drugi dio elaborata sadrži rezultate vizuelnog pregleda tunela i kategorizaciju oštećenja, te opseg radova.
  Ključne riječi: hidrotehnoički tunel, sanacija, istražni radovi, testovi, kriteriji

 44. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Osiguranje podzemnih radova mikroarmiranim mlaznim betonom

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Jašarević, Ibrahim
  Lončar, Angela (189311)
  Naručitelj: American concrete institute
  Depo ustanova: Javno poduzeće Hrvatske ceste
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 83
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Mikroarmirani mlazni beton već je više godina u svijetu prihvaćen kao ekonomičan i uspješan način ojačanja stijenskih masa nakon iskopa kako podzemnih radova tako i kod osiguranja pokosa. Čelična vlakna su u mlaznom mikroarmiranom betonu gotovo potpuno zamijenila čelične armaturne mreže. U okviru ovoga istraživačkog projekta dokazana je mogućnost primjene poliprolilenskih vlakana umjesto čeličnih, što u odnosu na mlazni beton armiran mrežama daje sljedeće prednosti: -manji utrošak rada, -manji utrošak materijala, -bolju homogenost betonskog presjeka, - manji riziko pojave pukotina, -sigurnije uvjete rada, -manje ukupne troškove.
  Ključne riječi: primarna tunelska obloga, mlazni beton, mikroarmatura, vlakna, čelična, polipropilenska,

 45. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Ispitivanje difuzije MCI inhibitora kroz beton

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Šipoš, Laszlo
  Naručitelj: CORTEC corporation
  Depo ustanova: CORTEC corporation
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 23
  Jezik: engleski
  Sažetak: Na tri vrste betona ispitana je difuzija inhibitora korozije čelične armature. Kvaliteta betona definirana je koeficijentom plinopropusnosti. Razrađena je nova metoda za određivanje koncentracije amina, prikladna za praćenje procesa difuzije hlapljivih amina kroz beton.
  Ključne riječi: korozija armature, inhibitori, amini, difuzija, testiranje,

 46. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Določanje varnosti in preostale življenske dobe obstoječih mostov

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Žnidarič, Jaš
  Naručitelj: Građevinski fakultet, Odjel za materijale
  Depo ustanova: Građevinski fakultet, Odjel za materijale
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 102
  Jezik: slovenski
  Sažetak: Prikazane su metode ispitivanja parametara trajnosti modeli i postupci proračuna životnog vijeka armiranobetonskih mostova.
  Ključne riječi: mostovi, armirani beton, trajnost, mjerenje, kriteriji, modeli proračuna

 47. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Guide to Repair Strategies for Concrete Structures Damaged by Reinforcement Corrosion

  Autori:
  Andrade, Carmen
  Browne, Roger
  Gjorv, Odd
  Isecke, Bernd
  Page, Chris
  Polder, Robert
  Rostam, Steen
  Schiessl, Peter
  Tomosawa, Fuminori
  Treadaway, Ken
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Naručitelj: RILEM - Reunion international des laboratoires d Essais et de Recherches sur les Materiaux et les Constructions
  Depo ustanova: RILEM - Reunion international des laboratoires d Essais et de Recherches sur les Materiaux et les Constructions
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 74
  Jezik: engleski
  Sažetak: Korozija čelika u betonu je jedan od najvećih problema gledetrajnosti armiranobetonskih konstrukcija. Zato je RILEM osnovaotehničku komisiju TC 124-SRC koja je pripravila odgovarajuće preporuke za projektante, izvođače radova i sanacija oštećenihkonstrukcija.
  Ključne riječi: betonske konstrukcije, korozija čelika, utvrđivanje stanja, strategije sanacije, zaštita, repasivizacija, elektrokemijske metode

 48. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Ispitivanja mogućnosti proizvodnje hidratiziranog dolomitnog vapna

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Halle, Radovan
  Naručitelj: "Kamen", Sirač
  Depo ustanova: "Kamen", Sirač
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 42
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dolomitno vapno uz svoje prednosti ima i nedostataka, a glavni problem je polagana hidratacija MgO. Istraženo je, da li i pod kojim uvjetima se može proizvoditi dolomitno vapno, koje bi imalo zanemarive, odnosno neškodljive količine MgO. Postupak inmdustrijske proizvodnje predložen je prizvođaču.
  Ključne riječi: dolomitno vapno, hidratacija MgO

 49. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Vodonepropusna dijafragma brane Peruča

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Banjad, Ivana
  Čalogović, Vladimir (89104)
  Žugelj, Vlasta
  Naručitelj: Građevinski fakultet, Odjel za materijale
  Depo ustanova: Građevinski fakultet, Odjel za materijale
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 87
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Provedena su prethodna i kontrolna laboratorijska ispitivanja glinobetona dijafragme i to, radni dijagrami pri vlačnim i tlačni naprezanjima,mjerenja erodibilnosti i vodopropusnosti. Pokazano je, da tlačni modul elastičnosti ovisi o naprezanju i relativnoj deformaciji i da se može izračunati samo iz tlačne čvrstoće glino betona, i to na osnovu hiperbolične aproksimacije radnog dijagrama. Zbog izraženih plastičnih svojstava glinobetona, pri proračunu čvrstoće savijanja treba uzeti u obzir pomicanje neutralne osi prema tlačnoj zoni.
  Ključne riječi: glinobeton, dijafragma, brana hidroelektrane, testiranje, čvrstoća, deformabilnost, erodibilnost, vodopropusnost

 50. Tip rada: Projekt

  Naslov: Materijali za sanacije armiranbetonskih konstrukcija

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Naručitelj: "Herbos", kemijska industrija
  Depo ustanova: "Herbos", kemijska industrija
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 0
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prema ugovoru br. 150-1-92 obavljena su prethodna laboratorijskaispitivanja, industrijska probna proizvodnja i ispitivanjauzoraka iz te proizvodnje, radi uvođenja nove tehnologijeproizvodnje materijala za sanacije armiranobetonskih konstrukcijaoštećenih korozijom. Uvedeno je 5 proizvoda za sanacije na baziportland cementnih mortova modificiranih polimernim disperzijama.
  Ključne riječi: armirani beton, korozija, sanacije polimerom modificirani portland cementni mortovi

 51. Tip rada: Projekt

  Naslov: Suhi mortovi za zidanje i žbukanje

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Žugelj, Vlasta
  Naručitelj: "Kamen", Sirač
  Depo ustanova: "Kamen", Sirač
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 0
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prema ugovoru 150-1-93 obavljena su prethodna ispitivanjasastojaka i sastava mortova radi uvođenja tehnologijeindustrijske proizvodnje zidarskog cementa i industrijskeproizvodnje gotovih suhih mortova.
  Ključne riječi: zidarski cement, suhi mortovi, zidanje žbukanje

 52. Tip rada: Projekt

  Naslov: Istražni radovi i projekt sanacije za tvornicu cementa

  Autori:
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Čalogović, Vladimir (89104)
  Žagar, Goran
  Naručitelj: Tvornica cementa, Koromačno
  Depo ustanova: Tvornica cementa, Koromačno
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 66
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Provedeni su istražni radovi na objektima Izmjenjivač topline imlin sirovina Tvornice cementa Koromačno. Objekti su oštećenikorozijom betona i arature u betonu. Napreavljen je načelniprojekt sanacije.
  Ključne riječi: tvornica cementa, korozija betona, korozija armature, projekt sanacije

 53. Tip rada: Projekt

  Naslov: Diffusion of the MCI 2020 and 2000 corrosion inhibitors into concrete

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Šipoš, Laszlo
  Naručitelj: CORTEC corporation
  Depo ustanova: CORTEC corporation
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 29
  Jezik: engleski
  Sažetak: Pomoću difuzijskih ćelija, koje su posebno razvijene za ovajzadatak izmjerena je sposobnost difuzije inhibitora korozijearmature, i to za različite vrste (poroznosti) betona.
  Ključne riječi: korozija, inhibitor, difuzija, test ćelija

 54. Tip rada: Projekt

  Naslov: Posebni tehnički uvjeti za betonske radove na mostu za autocestu preko Masleničkog Ždrila

  Autori:
  Ukrainczyk, Velimir (51054)
  Bjegović, Dubravka (3896)
  Mikulić, Dunja (89455)
  Rak, Zvonko (89703)
  Naručitelj: Javno poduzeće Hrvatske ceste
  Depo ustanova: Javno poduzeće Hrvatske ceste
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 44
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obzirom na posebne klimatske okolnosti na lokaciji gradnje mostapreo Masleničkog Ždrila izrađeni su posebni tehnički uvjeti zabetone otporne na koroziju u maritimnim okolnostima. uvjetisadrže i propozicije za izradu programa osiguranja kvalitete iprojekt betona.
  Ključne riječi: armirano betonski most, maritimna klima, korozija, beton visokih performansi, tehnički uvjeti, osiguranje kvalitete


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr