SVIBOR - Projekt broj: 2-15-122

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-122


ELEKTROKEMIJSKI PROCESI NA GRANICI FAZA I FIZIKALNA SVOJSTVA POVRŠINA


Glavni istraživač: RADOŠEVIĆ, JAGODA (39742)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 30.12.95.

Ukupno radova na projektu: 43
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Tehnološki fakultet, Split (11)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA KEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJU LABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJU I KOROZIJU
Adresa: TESLINA 10/V
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 021 341 633
teleFaks: 385 021 341 624
E-mail: rjagoda@mateh.tehst.hr

Sažetak: Ispitivat će se ponašanje super čistog aluminija i Al-legura u otopinama elektrolita, na potencijalima negativnijim od potencijala otvorenog strujnog kruga. Istražit će se utjecaj organskih inhibitora na koroziju Al na tom području potencijala i sugerirati mogući mehanizmi. Utvrđivanje kinetike korozijskih procesa doprinjet će iznalaženju optimalne legure za elektrokemijske izvore struje. Ispitivat će se fizikalna svojstva, mehanizmi vodljivosti, dielektrična konstanta, te struktura i elementarni sastav površina. Proučavat će se elektrokemijski i fotoelektrokemijski procesi na granici faza čvrsto (metal, legure metala, metalni oksid)- elektrolit (vodeni, bezvodni sa i bez dodatka inhibitora) primjenom metoda visokih diskriminacijskih osobina i mjerenjem impedancije. Kombinacijom SEM, XPS i AES metoda s analitičkim ispitivanjem sastava otopina masenom atomskom spektrometrijom zaokružit će se naše spoznaje o procesima, mogućim stabilnim reakcijama i produktima na ispitivanim materijalima.

Ključne riječi: super čisti aluminij, Al-legure, Aluminij(III)oksid, katodna polarizacija, bakar, Cu-legure, Bakar(I)oksid, kadmij(II)sulfid, kositar, fazni prijelaz, nukleacija, energija naprezanja, međupovršinska energija, fotoelektrokemijske ćelije, organski inhibitori, poluvodički film, djelotvornost prevlake.

Ciljevi istraživanja: Prioritetna istraživanja u svijetu i kod nas s dugoročnim ciljevima obuhvaćaju temeljne probleme vezane uz fizikalna i kemijska svojstva materijala korištenih u industriji i energijskim tehnologijama. Na temelju eksperimentalnog istraživanja, studija literaturnih podataka i definiranja teorijskih postavki od strane predlagača projekta ispitala se i provela analiza mehanizma procesa na superčistom aluminiju o čemu je publicirano u međunarodnim časopisima. Međutim, u literaturi skoro i ne postoje podaci o katodnom ponašanju legura aluminija, kako inertnih tako i aktivnih. Svojstva mnogih elektrokemijskih solarno-konverzijskih sustava su poznata, ali svi noviji radovi vezani su uz problem stabilizacije rada fotoelektroda. To ukazuje na potrebu intenzivnog ispitivanja sastava i strukture, te fizikalnih i kemijskih svojstava površina, odnosno površinskih i volumnih svojstava, korozijskih procesa i utjecaja inhibitora u sprječavanju degradacijskih procesa. Cilj je predloženog projekta da nadoknadi nedostatak pozanavanja ovisnosti osobina oksidnog filma na Al-legurama o prethodnoj katodnoj polarizaciji. Također, žele se odrediti fizikalni parametri karakteristični za površine Cu i Cu-legura kao i drugih metala i oksidnih filmova u odnosu na njihova volumna svojstva. Ispitivanje procesa na granici faza planira se s ciljem da se odredi djelotvornost konverzije i inhibicije i protumače mehanizmi (foto) korozijskih procesa i njihovo inhibiranje organskim inhibitorima. Na taj način želi se produžiti trajnost materijala u otopinama. Istraživanja će doprinijeti povećanju znanstvene kompetencije u cilju uspješnijeg transfera svjetskog znanja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr