SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-15-122

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-15-122


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 40
Ukupno objavljenih radova: 43


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: CONVERSION PROPERTIES OF CHEMICALLY DEPOSITED CdS-ELECTROLYTE INTERFACES

  Autori:
  Gotovac, Vesna (14016)
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Lučić-Lavčević, Magdy (118560)
  Časopis: ENGINEERING PHYSICS
  Broj: 1
  ISSN: 0354-0162
  Volumen: 1
  Godina: 1991
  Stranice: od 63 do 71
  Broj referenci: 27
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitivana su fotoelektrokemijska konverzijska svojstvameđupovršina: tanki kemijski nataloženi poluvodički filmCdS/elektrolit s različitim redoks sustavima. Mjerene sukarakteristike snage, ovisnost Jsc i Uoc o svjetlosnomintezitetu. Konverzijska djelotvornost od 1,5% postiže sekombinacijom CdSşFe3+/Fe2+. Posebno se diskutiraju promjene Uoc spromjenom Fermi nivoa elektrolita.
  Ključne riječi: Kadmij(II)sulfid, fotoelektrokemijski, konverzija, međupovršina, poluvodički film, konverzijska djelotvornost.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O FIZIKALNIM SVOJSTVIMA I FOTOELEKTROKEMIJSKIM EKSPERIMENTIMA SA Cu2O FILMOVIMA NA VODLJIVIM SUPSTRATIMA

  Autori:
  Gotovac, Vesna (14016)
  Časopis: SUNČEVA ENERGIJA
  Broj: 1
  ISSN: 0351-2797
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 27 do 33
  Broj referenci: 41
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Svrha je ovog preglednog članka da se obuhvati i analizira rad naCu2O u toku sedamdesetih godina do danas, te da se istaknutemeljni problemi i potrebe daljnjeg istraživanja ovog sustava.Opisane su razne tehnike pripreme Cu2O materijala, njegovafizikalna svojstva, izrada ćelija i razlozi njihovenezadovoljavajuće performance. Diskutiraju se uvjeti u kojimadolazi do generiranja fotostruja i neke neobične pojave ufotoelektrokemijskom ponašanju tankih neuređenih Cu2O filmova.
  Ključne riječi: Bakar(I)oksid, elektrodepozicija, poluvodič, tip vodljivosti, solarne ćelije, fotoelektrokemijski.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: EFFECT OF ORGANIC ACIDS AND BASES ON CATHODIC CORROSION OF ALUMINIUM IN CHLORIDE SOLUTIONS

  Autori:
  Radošević, Jagoda (39742)
  Kliškić, Maja (119820)
  Despić, Aleksandar
  Časopis: JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY
  Broj: 7
  ISSN: 0021-891
  Volumen: 22
  Godina: 1992
  Stranice: od 649 do 656
  Broj referenci: 4
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ovim radom pokušao se dati uvid o utjecaju organskih kiselina ibaza na katodne procese na Al u kloridnim otopinama. Pretpostavkaje da je korozija izazvana djelovanjem OH- iona nastalih iz vodenakon katodnog izlučivanja vodika, što rezultira hidratacijomzaštitnog oksidnog filma i kemijskim napadom na metal. Stoga jeza očekivati da će organske supstance inhibirati korozijuadsorpcijom OH- iona. Ispitane supstance su HAc, HPro, HBut,HNic, TEA, Pyr, 3-Pic, 4-Pic, 3,5 Lut, 2,6 Lut, 3,4,6 Col, 4-HP,2,4 AMP, 2 AP i 3 AP. Najbolji rezultati su postignuti s TEA, 2,4AMP i 2 AP.
  Ključne riječi: Super čisti aluminij, katodna korozija, organski inhibitori.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: THE THIOCARBAMATE AS A CORROSION INHIBITOR FOR Cu Ni10 Fe ALLOY IN SEAWATER

  Autori:
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Šmith, Mario (149441)
  Kliškić, Maja (119820)
  Časopis: OEBALIA,International Journal of Marine Biology and Oceanography
  ISSN: 0392-6613
  Volumen: 19
  Godina: 1993
  Stranice: od 567 do 571
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Utjecaj natrij dietilditiokarbamata (NaDDTC) na koroziju Cu Ni10Fe legure u morskoj vodi ispitan je linearnom polarizacijom,potenciostatskim mjerenjima i cikličkom voltametrijom. Uaeriranoj i deaeriranoj morskoj vodi NaDDTC molekule djeluju kaodjelotvoran inhibitor. U dodiru s ovim helatnim agensom stvara seteško topivi kompleks s Cu ionima koji vjerojatno smanjujeporoznost sloja korozijskog produkta, te i brzinu redukcijekisika.
  Ključne riječi: Kunifer, morska voda, inhibicija, tiokarbamat.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MECHANICAL STRAIN AND STRUCTURAL PHASE TRANSITION IN SMALL PARTICLES

  Autori:
  Lučić-Lavčević, Magdy (118560)
  Ogorelec, Zvonimir (33971)
  Časopis: FIZIKA A
  Broj: 2
  ISSN: 1330-0008
  Volumen: 4
  Godina: 1995
  Broj referenci: 6
  Jezik: engleski
  Sažetak: Analizirana je energija naprezanja kao dio promjene Gibbsove slobodne energije pri strukturnom faznom prijelazu u sitnim česticama. Posebno su razmatrani oni prijelazi za koje su karakteristične male latentne topline i velike promjene volumena (velika naprezanja u kristalnoj rešetki). Pod pretpostavkom da širenje nukleusa novonastajuće faze uzrokuje plastičnu deformaciju čestice, formuliran je novi izraz za energiju naprezanja. On pokazuje da energija naprezanja može biti jako reducirana ako su čestice dovoljno male.
  Ključne riječi: Kositar, nukleacija, fazni prijelaz, energija naprezanja, sitne čestice.

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: UTJECAJ ORGANSKIH KISELINA I BAZA NA KATODNU KOROZIJU ALUMINIJA U KLORIDNIM OTOPINAMA

  Autori:
  Kliškić, Maja (119820)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Vuko, Senka (181062)
  Despić, Aleksandar
  Naslov zbornika: XII Jug. simpozij o elektrokemiji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 17 do 18
  Skup: XI Simpozij o teoriji i praksi brodogradnje
  Održan: od 03.06.91 do 08.06.91
  Sažetak: U ovom radu napravljeni su pokušaji da se proširi "prozorpotencijala" između anodne i katodne korozije čistog aluminija uotopinama NaCl, tj. da se pomakne katodna strana "prozora" unegativnom smjeru dodatkom nekih supstanci koje mogu djelovatikao inhibitori. Ispitane su dvije vrste supstanci: (a) slabekiseline koje imaju pufersko djelovanje na OH- ione nastale zavrijeme katodnog izlučivanja vodika, pri čemu dolazi dospriječavanja hidratacije zaštitnog oksidnog sloja i (b) jakoadsorbirane baze koje inhibiraju proces oslobađanja vodika napovršini oksida. Nađeno je da obje vrste supstanci pomičupotencijal na kojem dolazi do naglog porasta brzine oslobađanjavodika za nekoliko stotina milivolti.
  Ključne riječi: super čisti aluminij, katodna korozija, inhibitori.

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: UTJECAJ NaDDTC NA KOROZIJU Cu Ni10 Fe LEGURE U KONTAMINIRANOJ MORSKOJ VODI

  Autori:
  Šmith, Mario (149441)
  Gotovac, Vesna (14016)
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Naslov zbornika: XII Jug. simpozij o elektrokemiji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 33 do 34
  Skup: XI Simpozij o teoriji i praksi brodogradnje
  Održan: od 03.06.91 do 08.06.91
  Sažetak: Vremenska promjena potencijala otvorenog kruga Cu Ni10 Feelektrode, zaštićene s NaDDTC, praćena je u morskoj vodi koja jesadržavala 186 ppm aktivnog klora, odnosno 0,4 ppm Na2S. Variranisu uvjeti aeracije i deaeracije kako bi se ispitao utjecaj kisikau kooperaciji s mogućim polutantima na zaštitne osobine NaDDTC.Uspoređujući iznose recipročnih vrijednosti polarizacijskogotpora kao i katodne polarizacijske krivulje dobivenegalvanodinamičkom tehnikom ustanovljeno je da i u uvjetimakontaminirane morske vode NaDDTC zadržava, u izvjesnoj mjeri,inhibitorska svojstva.
  Ključne riječi: Kunifer legura, inhibitori, tiokarbamat.

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O MEHANIZMU UBRZANE KOROZIJE MJEDI U KLORIRANOJ MORSKOJ VODI

  Autori:
  Vuko, Senka (181062)
  Šmith, Mario (149441)
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Naslov zbornika: XII Jug. simpozij o elektrokemiji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 31 do 32
  Skup: XI Simpozij o teoriji i praksi brodogradnje
  Održan: od 03.06.91 do 08.06.91
  Sažetak: Svrha rada je bila ispitati utjecaj aktivnog klora na korozijumjedi u kloriranoj morskoj vodi. Eksperimentalni rezultati suupućivali na zaključak da se pri nižim koncentracijama NaOCl (64ppm) na mjedi formira sloj otporan na koroziju. S porastomkoncentracije NaOCl (96 ppm, 186 ppm) taj sloj može biti razorenzbog oksidacijskog djelovanja nekog od produkatadisproporcioniranja OCl- iona. Na to je upućivao pad vrijednostiRp za mjed i daljnja korozija mjedi.
  Ključne riječi: Aktivni klor, mjed, morska voda.

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: PRIMJENA ELEKTROKEMIJSKIH TEHNIKA U ISPITIVANJU FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SVOJSTAVA POLIMERNIH PREMAZA

  Autori:
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Šmith, Mario (149441)
  Vuko, Senka (181062)
  Šmith, Željka
  Naslov zbornika: XI Simpozij teorija i praksa brodogradnje
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96105-4-0
  Stranice: od 94 do 103
  Skup: XI Simpozij o teoriji i praksi brodogradnje
  Održan: od 19.05.94 do 21.05.94
  Sažetak: U radu su raspravljani rezultati dobiveni laboratorijskim elektrokemijskim ispitivanjima sustava premaza na bazi epoksi-fenolnih smola i kopolimernog premaza trgovačkog naziva Coversub 300, proizvođača "Sinit" iz Italije. Mjerena je promjena potencijala otvorenog kruga s vremenom, snimane su polarizacijske krivulje i određen je polarizacijski otpor za epoksi-fenolni sustav i izmjereni su potencijali modela galvanskog članka s mjedi kao katodom. Za Coversub 300 polarizacijski otpor je određen pomoću AC-impedancijske tehnike. Dobiveni rezultati ukazuju na nesvrsishodnu mogućnost primjene premaza na bazi epoksi-fenolnih smola za zaštitu konstrukcija koje su duže izložene utjecaju morske vode, dok je Coversub 300 pokazao zadovoljavajuće karakteristike.
  Ključne riječi: Epoksi-fenolne smole, kopolimerni premaz, elektrokemijske tehnike, korozija u morskoj vodi.

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: THE INHIBITIVE ACTION OF SOME PYRIDINE DERIVATIVES ON ALUMINIUM CORROSION IN CHLORIDE SOLUTIONS

  Autori:
  Radošević, Jagoda (39742)
  Kliškić, Maja (119820)
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Vuko, Senka (181062)
  Naslov zbornika: Proceedings of the VIII European Symposium on Corrosion Inhibitors
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ferrara, ITALY
  Godina: 1995
  Stranice: od 817 do 826
  Skup: Surface Science and Electrochemistry
  Održan: od 18.09.95 do 22.09.95
  Sažetak: Ispitano je djelovanje nekih derivata piridina kao inhibitora korozije superčistog aluminija u 2M NaCl otopini primjenom polarizacijskih tehnika. Iz dobivenih polarizacijskih krivulja može se vidjeti da odabrani spojevi djeluju kao inhibitori. Razlike u efikasnosti pojedinih aditiva postoje zbog povećavanja ili smanjenja gustoće pi-elektrona na adsorpcijskim centrima. Ispitani aditivi slijede Langmuirovu adsorpcijsku izotermu.
  Ključne riječi: Superčisti aluminij, inhibicija, derivati piridina.

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: EXAMINATION OF EFFICIENCY OF CERIUM PASSIVATION COATINGS ON AN Al ALLOY

  Autori:
  Šmith, Mario (149441)
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Naslov zbornika: Proceedings of the VIII European Symposium on Corrosion Inhibitors
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ferrara, ITALY
  Godina: 1995
  Stranice: od 851 do 860
  Skup: VIII European Symposium on Corrosion Inhibitors
  Održan: od 18.09.95 do 22.09.95
  Sažetak: Ispitivana je djelotvornost cerijevih soli kao moguće zamjene za kromate, a u svrhu inhibicije korozije aluminijske legure koja se upotrebljava u prehrambenim industrijskim procesima. Prilikom određivanja djelotvornosti inhibitora i mogućih mehanizama inhibicije, upotrebljeni su korozijski testovi i elektrokemijska ispitivanja. Kao najdjelotvornija zamjena za toksične kromate nađeno je da bi mogao biti cerij(III)klorid. Probleme bolje prionljivosti na podlogu treba riješiti daljnjim ispitivanjima kod primjene prilikom zamjene i kod zaštitnih polimernih filmova.
  Ključne riječi: Cerij(III)klorid, kromati, korozijski testovi.

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: ISTRAŽIVANJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD KOROZIJE I RACIONALNO GOSPODARENJE U MEDITERANSKOM OKRUŽENJU

  Autori:
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Šmith, Mario (149441)
  Kliškić, Maja (119820)
  Naslov zbornika: Mediteranski koncept razvojne strategije hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0354-0251
  Stranice: od 579 do 584
  Skup: Mediteranski koncept razvojne strategije Hrvatske
  Održan: od 08.12.93 do 09.12.93
  Sažetak: Oštećivanje opreme u industriji i pomorstvu korozijom i drugim razornim djelovanjima jedan je od glavnih čimbenika koji ograničava uspješnost i konkurentnost poslovanja. U radu se ukazuje na ekološke probleme priobalja koji su rezultat primjene različitih metoda zaštite, te navode iskustva mediteranskih zemalja na unapređivanju postupka zaštite i pronalaženju otpornijih materijala za konstrukcije u mediteranskom podneblju. Za racionalno korištenje i zaštitu opreme neophodno je oslanjanje na znanstvenoistraživačku djelatnost i ulaganje u razvoj istraživačkih centara koji bi mogli što više doprinijeti transferu svjetskih tehnologija i bržem razvoju Republike Hrvatske.
  Ključne riječi: Korozija u moru, zaštita konstruicija, ekologija.

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: FOTOELEKTROKEMIJSKE ĆELIJE KAO ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

  Autori:
  Gotovac, Vesna (14016)
  Krpan-Lisica, Draga (23911)
  Šmith, Mario (149441)
  Naslov zbornika: Energija i zaštita okoliša
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96054-1-5
  Stranice: od 327 do 334
  Skup: Međunarodni kongres Energija i zaštita okoliša
  Održan: od 26.10.94 do 28.10.94
  Sažetak: U ovom radu izneseni su temeljni principi rada fotoelektrokemijskih ćelija. Također su dati eksperimentalni rezultati naših istraživanja elektrokemijskih fotonaponskih ćelija sa elektrodama od tankih filmova CdS i bakar(I)oksida. Neki problemi, prednosti i perspektive ovog načina korištenja Sunčeve energije kratko se diskutiraju.
  Ključne riječi: Fotoelektrokemijske solarne ćelije, kadmij(II)sulfid, bakar(I)oksid.

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: ELECTROCATALYTIC EFFECT OF LANTHANIDES FOR HYDROGEN EVOLUTION ON NOBLE METAL SUBSTATES

  Autori:
  Radošević, Jagoda (39742)
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Jakšić, Milan
  Naslov zbornika: 42nd ISE Meeting Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Montreux, Švicarska
  Godina: 1991
  Stranice: od 7048 do 7048
  Skup: 42nd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
  Održan: od 25.08.91 do 30.08.91
  Sažetak: Brojni karakteristični lantanidi i aktinidi primijenjeni suaktivacijom "in situ" tijekom procesa elektrolize, odnosnozasebnim izlučivanjem i/ili kodepozicijom s drugim prijelaznimmetalima u odgovarajućoj kombinaciji hipo-hiper-d ili -felektronskih parova a u svrhu pojačanja elektrokatalitičkogučinka i postizanja sinergizma pri izlučivanju vodika, narazličitim podlogama koje sadrže plemenite metale. Ustanovljenaje izrazita korelacija između elektrokatalitičkog djelovanja naizlučivanje vodika i paramagnetičke susceptibilnosti određenihlantanida. Krivulja aktivnosti lantanida slična je onoj zanjihova magnetska svojstva. Značajno je da vrlo male količineaktivatora pokazuju izraziti elektrokatalitički učinak, što je odvelikog značaja u praktičnoj primjeni.
  Ključne riječi: Elektrokataliza, lantanidi, katalitičke prevlake.

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: O MEHANIZMU INHIBITORSKOG DJELOVANJA Na-DIETILDITIOKARBAMATA

  Autori:
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Šmith, Mario (149441)
  Žmikić, Anka (55584)
  Naslov zbornika: XII Sastanak kemičara Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 245 do 245
  Skup: XII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: Primjenom elektrokemijskih metoda i tehnika površinske analize(AES) ispitivana su inhibitorska svojstva Na-dietilditiokarbamata(NaDDTC) za koroziju Cu Ni10 Fe legure u morskoj vodi. Nakonpolarizacije u agresivnom mediju na površini je legureustanovljeno prisustvo svih elemenata iz sastava organskemolekule. Uz to evidentan je i utjecaj NaDDTC na oblik i položajpolarizacijskih krivulja legure. Diskutirane su različitemogućnosti reagiranja aniona -DDTC, kao i produkata njegoverazgradnje nakon polarizacije elektrode.
  Ključne riječi: Inhibitori, Kunifer legura, tiokarbamat.

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: DERIVATI PIRIDINA KAO INHIBITORI KATODNE KOROZIJE ALUMINIJA U KLORIDNIM OTOPINAMA

  Autori:
  Radošević, Jagoda (39742)
  Kliškić, Maja (119820)
  Despić, Aleksandar
  Naslov zbornika: XII Sastanak kemičara Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 247 do 247
  Skup: XII Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: Veliki broj metilpiridin i acetilpiridin derivata bio je ispitanda se utvrdi da li metil- ili acetil- grupe u različitimpoložajima utječu na inhibitorska svojstva molekule piridinaprilikom katodne korozije aluminija.
  Ključne riječi: Super čisti aluminij, katodna korozija, inhibicija, derivati piridina.

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: O FIZIKALNIM I FOTOELEKTROKEMIJSKIM OSOBINAMA Cu2O FILMOVA

  Autori:
  Krpan-Lisica, Draga (23911)
  Gotovac, Vesna (14016)
  Lučić-Lavčević, Magdy (118560)
  Naslov zbornika: XII Jug. simpozij fizike kondezirane materije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Skopje, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 23 do 23
  Skup: XII Jugoslavenski simpozij fizike kondezirane materije
  Održan: od 23.09.91 do 25.09.91
  Sažetak: Na temelju eksperimentalnih podataka temperaturne ovisnostivodljivosti, fotovodljivosti i termoelektromotorne snage, tepromjene izmjenične vodljivosti s frekvencijom, dat je modelenergijske strukture tankih filmova bakar(I)oksida. U tom okvirudiskutiraju se mehanizmi vodljivosti. Elektrokemijsko ponašanjeCu2O i njegova konverzijska svojstva također su ispitivana.
  Ključne riječi: Bakar(I)oksid, vodljivost, fotovodljivost, termoelektromotorna snaga, konverzija.

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF Al-Sn ALLOYS ON THE NEGATIVE SIDE OF THEOPEN-CIRCUIT POTENTIAL

  Autori:
  Kliškić, Maja (119820)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Vuko, Senka (181062)
  Naslov zbornika: 44th ISE Meeting abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Berlin, Njemačka
  Godina: 1993
  Stranice: od 647 do 647
  Skup: 44th Annual Meetin of the International Society of Electrochemistry
  Održan: od 05.09.93 do 10.09.93
  Sažetak: Katodni struja-vrijeme odgovori snimani su na Al-Sn legurama(0,02% i 0,4%) u neutralnoj 2M NaCl otopini, kod promjenepotencijala od OCP do različitih negativnih vrijednosti.Eksperimenti su pokazali da male količine Sn (0,02%) ne utječu napotencijal hidratacije aluminija. Također su registrirani ianodni strujni odgovori po povratku potencijala na potencijalmirovanja. Ustanovljena je i prisutnost nekih supstanci koje sunastale za vrijeme katodne polarizacije.
  Ključne riječi: Legura Al-Sn, katodna polarizacija.

 19. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: IMPEDANCIJSKA MJERENJA BARIJERNIH FILMOVA NA ALUMINIJU I LEGURI Al-Sn

  Autori:
  Vuko, Senka (181062)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Kliškić, Maja (119820)
  Gotovac, Vesna (14016)
  Naslov zbornika: XIII Skup hrvatskih kemičara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 239 do 239
  Skup: XIII Skup Hrvatskih kemičara
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Svrha rada je bila ispitati elektronska svojstva nedopiranih iSn-dopiranih barijernih filmova na aluminiju. Na Al visokečistoće (5N) i Al-Sn leguri (0,4% Sn) anodno su formirani oksidnifilmovi iz otopine boratnog pufera. Elektrokemijskomimpedancijskom spektroskopijom (EIS) ispitivana je granica fazalegura/oksidni film/elektrolit u svrhu dobivanja korisnihveličina koje će opisati poluvodička svojstva oksidnog filma.
  Ključne riječi: Super čisti aluminij, legura Al-Sn, barijerni film.

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: KOROZIJSKO PONAŠANJE LEGURE Al-2,5Mg U OTOPINI NaCl I MLIJEČNE KISELINE

  Autori:
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Šmith, Mario (149441)
  Periš, Nenad
  Naslov zbornika: XIII Skup hrvatskih kemičara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 353 do 353
  Skup: XIII Skup Hrvatskih kemičara
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Na povišenoj temperaturi ispitivano je korozijsko ponašanjelegure koja se koristi za pakiranje ribljih konzervi. Praćena jepromjena potencijala otvorenog kruga elektroda s industrijskinanesenim polimernim filmom i pH elektrolita u vremenu od 30 danana tempereturi 37 řC. U ispitivanim elektrolitima atomskomapsorpcijskom spektroskopijom ustanovljeno je prisustvoaluminija, što je potvrđeno polarizacijskim mjerenjima. Takođerje ustanovljena i promjena napetosti površina na povišenojtemperaturi, što bi moglo biti uzrokom bubrenja i smanjenjazaštitnih osobina polimernog filma, te korozije aluminija.
  Ključne riječi: Legura Al-Mg, polarizacijski otpor.

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: STRUCTURAL PHASE TRANSITION IN SMALL Sn-PARTICLES

  Autori:
  Ogorelec, Zvonimir (33971)
  Bonefačić, Antun
  Popović, Stanko
  Tonejc, Anton
  Lučić-Lavčević, Magdy (118560)
  Naslov zbornika: Second Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, abstracts book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 46 do 46
  Skup: 2nd Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting
  Održan: od 30.09.93 do 01.10.93
  Sažetak: Postavljen je novi izraz za energiju zbog naprezanja, uzrokovanogvelikom promjenom volumena pri nukleaciji sivog u česticamabijelog kositra. Pokazano je da u sitnim česticama ona ima malevrijednosti i ne predstavlja prepreku za homogenu nukleaciju.Kako je uz pomoć rendgenske difrakcije uzoraka sitnih Sn-česticautvrđen izostanak faznog prijelaza, zaključeno je da je utjecajmeđupovršinske energije na nukleaciju i fazni prijelaz u kositrudominantniji od utjecaja energije zbog naprezanja.
  Ključne riječi: Kositar, nukleacija, fazni prijelaz, energija zbog naprezanja, međupovršinska energija, sitne čestice.

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: KOROZIJA U MORU I IZBOR METODA ZA KOROZIJSKA ISPITIVANJA

  Autori:
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Šmith, Mario (149441)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Gotovac, Vesna (14016)
  Naslov zbornika: Od uzorka do podataka i informacije, Zbornik sažetaka radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 40 do 41
  Skup: Od uzorka do podatka i informacije
  Održan: od 20.10.93 do 23.10.93
  Sažetak: Materijali u morskoj vodi korodiraju zbog nazočnosti različitihbioloških i kemijskih komponenata, ali i zbog utjecaja nizafizikalnih i mehaničkih čimbenika, među kojima postoji jakameđuzavisnost. U svrhu izbora odgovarajućih materijala inajdjelotvornije metode njihove zaštite, izvode se ispitivanja ulaboratorijskim uvjetima, često na modelima, ili se definiraniuzorci izlažu utjecaju prirodnih djelovanja. U radu se ukazuje naprednosti i poteškoće kod primjene elektrokemijskih metoda,posebno pri obradi rezultata dobivenih specifičnimeksperimentalnim tehnikama u ovom složenom sustavu.
  Ključne riječi: Elektrokemijske tehnike, biološka korozija, kemijska korozija.

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: ISTRAŽIVANJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD KOROZIJE I RACIONALNO GOSPODARENJE U MEDITERANSKOM OKRUŽENJU

  Autori:
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Šmith, Mario (149441)
  Kliškić, Maja (119820)
  Naslov zbornika: Mediteranski koncept razvojne strategije Hrvatske, sažeci radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1993
  Stranice: od 31 do 32
  Skup: Mediteranski koncept razvojne strategije Hrvatske
  Održan: od 08.12.93 do 09.12.93
  Sažetak: Troškovi zbog korozije i zaštite procjenjuju se na milijardedolara. U ovom članku opisani su neki opasni utjecaji korozije namaterijale koji se primjenjuju u moru. Uz to istaknuti suproblemi okoliša koji proizlaze iz različitih djelatnosti uzaštiti materijala. U svrhu racionalnog korištenja i zaštitematerijala potrebna su znanstvena istraživanja u pravim prirodnimokolnostima i suradnja različitih znanstvenih institucijapriobalja.
  Ključne riječi: Korozija, zaštita, korozijski agensi.

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: THE THYOCARBAMATE AS A CORROSION INHIBITOR FOR Cu Ni10 Fe ALLOY IN SEAWATER

  Autori:
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Šmith, Mario (149441)
  Kliškić, Maja (119820)
  Naslov zbornika: 8th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, abstract book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Taranto, Italija
  Godina: 1992
  Stranice: od 116 do 117
  Skup: 8th International Congress on Marine Corrosion and Fouling
  Održan: od 21.09.92 do 25.09.92
  Sažetak: Kao dio programa istraživanja različitih organskih spojeva kaoinhibitora korozije za Cu Ni10 Fe leguru u ovom radu određivanaje djelotvornost Na-dietilditiokarbamata (NaDDTC), koji sadržidva aktivna centra spremna za nastajanje koordinativnih veza smetalnim kationima. Rezultati dobiveni tehnikama polarizacijskogotpora, cikličke voltametrije i potenciostatskim pulsnim metodamapotvrđuju da NaDDTC posjeduje inhibitorska svojstva za ovu leguruu morskoj vodi. Zaštitna svojstva mogu se pripisati adsorpcijimolekule na površini metala. Premda se tijekom polarizacijetiokarbamat molekula može cijepati, njezin preostali dio napovršini legure zadržava zaštitne osobine.
  Ključne riječi: Kunifer legura, adsorpcija, tiokarbamat, polarizacijski otpor.

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: AN INVESTIGATION OF THE ELECTROCHEMICAL AND PHOTOELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF THE CUPROUS OXIDE /LIQUID PHASE BOUNDARY

  Autori:
  Šmith, Mario (149441)
  Gotovac, Vesna (14016)
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Lučić-Lavčević, Magdy (118560)
  Naslov zbornika: Surface Science and Electrochemistry
  Jezik: engleski
  Mjesto: San Benedetto del Tronto, Italy
  Godina: 1994
  Stranice: od 80 do 81
  Skup: Surface Science and Electrochemistry
  Održan: od 12.09.94 do 16.09.94
  Sažetak: Sastav galvanostatski deponiranih filmova je čisti bakar(I)oksid. U ovim neuređenim n-tip filmovima prevladava mehanizam vodljivosti"hopping" procesom. Ovaj zaključak proizlazi iz termoelektričnih mjerenja i mjerenja vodljivosti. Analiza fotoelektrokemijskog ponašanja bakar(I)oksida/elektrolit granice faza je vrlo složena. Razlozi su fotodegradacija, nepotpuna apsorpcija svjetla i rekombinacija fotogeneriranih nositelja naboja. Opisan je i diskutiran rad elektrokemijske fotonaponske ćelije s bakar(I)oksid elektrodom.
  Ključne riječi: Poluvodički filmovi, bakar(I)oksid, fotonaponska konverzija

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: ELEKTROKEMIJSKA SVOJSTVA Al-Sn LEGURA U OTOPINI NATRIJ KLORIDA

  Autori:
  Kliškić, Maja (119820)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Vuko, Senka (181062)
  Naslov zbornika: XIV Skup hrvatskih kemičara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 332 do 332
  Skup: XIV Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: U novije vrijeme pažnja se sve više poklanja određenom broju Al legura u kojima je aluminija elektrokemijski aktivan, kao npr s indijem, galijem, kositrom itd. Razlog je tome što je upotreba aluminija kao aktivnog anodnog materijala ograničena zbog stvaranja vrlo otpornog oksidnog filma na njegovoj površini. Do sada nije bilo ispitano kako osobine ovog oksidnog sloja zavise o prethodnoj katodnoj polarizaciji. U ovom radu je istraženo ponašanje Al-Sn legura pri katodnoj polarizaciji do visokih negativnih vrijednosti potencijala.
  Ključne riječi: Legura Al-Sn, oksidni film, katodna polarizacija.

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: MOGUĆNOST ZAMJENE KROMATNIH INHIBITORA ZA ZAŠTITU Al LEGURA

  Autori:
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Šmith, Mario (149441)
  Vuko, Senka (181062)
  Naslov zbornika: XIV Skup hrvatskih kemičara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 188 do 188
  Skup: XIV Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: U otopinama koje sadrže kloridne ione korozija Al legura odvija se najčešće kao lokalni napad. Kromatni spojevi pokazali su se kao djelotvorni inhibitori takve korozije, međutim, nakon saznanja o njihovim kancirogenim svojstvima ulažu se napori da ih se zamjeni manje opasnim tvarima. U ovom radu je ustanovljeno da različite soli cerija, zatim nikotinske kiseline, te alkoholnog ekstrakta propolisa posjeduju osobine inhibitora i da mogu uspješno zamjeniti kromate.
  Ključne riječi: Al-legura, inhibitori, kromatni spojevi.

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: AN IMPEDANCE SPECTROSCOPY STUDY OF BARRIER LAYERS ON ALUMINIUM AND ITS ALLOYS

  Autori:
  Vuko, Senka (181062)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Kliškić, Maja (119820)
  Naslov zbornika: 45th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
  Jezik: engleski
  Mjesto: Porto, PORTUGAL
  Godina: 1994
  Stranice: od 43 do 43
  Skup: 45th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
  Održan: od 28.08.94 do 02.09.94
  Sažetak: Ispitivana su svojstva nedopiranih i dopiranih zapornih filmova na Al s malim količinama Sn. Ustanovljeno je da debljina oksidnog filma na aluminiju raste linearno s potencijalom pasivacije. Prisustvo Sn stabilizira oksidni film. Naime, s porastom sadržaja kositra u leguri raste otpor i debljina oksidnog filma.
  Ključne riječi: Superčisti aluminij, legura Al-Sn, zaporni film.

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: THE INFLUENCE OF BACTERIA ON THE CORROSION BEHAVIOUR OF CuNi10Fe ALLOY IN SEAWATER

  Autori:
  Šmith, Mario (149441)
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Gotovac, Vesna (14016)
  Naslov zbornika: 45th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
  Jezik: engleski
  Mjesto: Porto, PORTUGAL
  Godina: 1994
  Stranice: od 37 do 37
  Skup: 45th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
  Održan: od 28.08.94 do 02.09.94
  Sažetak: Rezultati koji su dobiveni iz vremenske promjene potencijala otvorenog kruga, kao i iz polarizacijskih krivulja, Rp i cikličkih voltamograma upućuju na zaključak da Pseudomonas sp. primarno utječu na katodne procese. Uz to, u određenim okolnostima, ove bakterije i/ili produkti njihova metabolizma, mogu djelovati kao korozijski inhibitori. Utjecaj na otapanje bakra je jače izraženo, kao što je to utvrđeno primjenom AAS. Svrha je ovog rada pokušaj da se dobije što više informacija o utjecaju bakterija Sp. Pseudomonas na formiranje korozijskog potencijala legure CuNi10Fe u morskoj vodi. Kontaminirani medij pripremljen je unošenjem bakterija koje su bile kultivirane na slanom hranidbenom agaru, u sintetiziranoj morskoj vodi.
  Ključne riječi: Pseudomonas Sp., korozija u moru, CuNi10Fe legura.

 30. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: STUDIJ KATODNOG PONAŠANJA LEGURE Al-Sn U VODENIM OTOPINAMA
  Fakultet: TEHNOLOŠKI FAKULTET SPLIT
  Autor: KLIŠKIĆ MAJA
  Datum obrane: 28.10.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 104
  Sažetak: Ispitivan je utjecaj dodatka malih količina kositra superčistom Al (5N) na njegovo elektrokemijsko ponašanje. Za legure Al-Sn (0,02%, 0,09%, 0,2% i 0,4% Sn) u neutralnoj 2M NaCl otopini registrirani su katodni struja-vrijeme odgovori pri promjeni potencijala od vrijednosti bliske potencijalu otvorenog strujnog kruga do različitih negativnih vrijednosti. Razmatrane su količine naboja utrošene na oksidaciju supstanci stvorenih za vrijeme katodnog procesa. U svrhu identifikacije produkata na površini legure nakon katodne polarizacije napravljeni su SEM snimci i EDAX analiza uzoraka.
  Ključne riječi: Katodna polarizacija, legura Al-Sn, superčisti aluminij.


 31. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: PROUČAVANJE KATODNOG PONAŠANJA ALUMINIJA U VODENIM OTOPINAMA
  Fakultet: TEHNOLOŠKI FAKULTET SPLIT
  Autor: KLIŠKIĆ MAJA
  Datum obrane: 08.05.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 111
  Sažetak: Na aluminiju visoke čistoće (5N), uronjenom u neutralnu 2M NaClotopinu, snimljeni su katodni struja-vrijeme odgovori pri pulsupotencijala od vrijednosti bliske potencijalu otvorenog kruga dorazličitih negativnih vrijednosti. Ustanovljena je i prisutnostnekih supstanci (osim plinovitog vodika), te diskutirana njihovaovisnost o potencijalu i duljini trajanja katodnog pulsa.Volumetrijski je određeno iskorištenje vodika nastalog za vrijemekatodne polarizacije kao funkcija gustoće struje i temperature.Pokušalo se proširiti područje potencijala između anodne ikatodne korozije aluminija, tj. pomaknuti njegovu katodnu stranuu negativnom smjeru dodatkom nekih supstanci koje bi mogledjelovati kao inhibitori.
  Ključne riječi: Super čisti aluminij, katodna polarizacija, organski inhibitori.


 32. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: STUDIJ ELEKTRIČNIH I FOTOELEKTROKEMIJSKIH SVOJSTAVA TANKIH FILMOVA BAKAR(I)-OKSIDA
  Fakultet: FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE ZAGREB
  Autor: ŠMITH MARIO
  Datum obrane: 15.07.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 110
  Sažetak: U ovom radu opisana je galvanostatska depozicija tankih filmovaCu2O na različitim supstratima (nehrđajućeg čelika, bakra, SnOxna staklu) pri temperaturi od 60 řC i različitim gustoćamastruje. Procjenjena debljina Cu2O filmova varira između 3 i 5 um.Ispitana je ovisnost vodljivosti o temperaturi i intezitetusvjetla i izračunala se aktivacijska energija za vodljivost. Izeksperimentalno dobivenih karakteristika snagefotoelektrokemijske ćelije, određeni su napon otvorenog kruga istruja kratkog spoja iz kojih je također izračunata idjelotvornost konverzije Cu2O. Prikazani su rezultatiistraživanja ponašanja Cu2O filma potenciodinamičkom metodom icikličkom voltametrijom.
  Ključne riječi: Bakar(I)-oksid, galvanostatska depozicija, vodljivost, fotovodljivost, elektrokemijska fotonaponska ćelija, djelotvornost konverzije.


 33. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: STRUKTURNI FAZNI PRIJELAZ U SITNIM Sn-ČESTICAMA
  Fakultet: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ZAGREB
  Autor: LUČIĆ-LAVČEVIĆ MAGDY
  Datum obrane: 05.07.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 82
  Sažetak: Postavljen je novi izraz za energiju zbog naprezanja uzrokovanogvelikom promjenom volumena pri nukleaciji sivog u česticamabijelog kositra. Pokazano je da u sitnim česticama određeneveličine ona ima male vrijednosti i ne predstavlja prepreku zahomogenu nukleaciju. Taj rezultat kao i utvrđen izostanak faznogprijelaza u uzorcima sitnih čestica temelj su za procjenu potpunonepoznate vrijednosti međupovršinske energije i njenog utjecajana nukleaciju, a time i na fazni prijelaz u kositru.
  Ključne riječi: Kositar, nukleacija, fazni prijelaz, energija naprezanja, međupovršinska energija, sitne čestice.


 34. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: STUDIJ ZAPORNIH FILMOVA NA ALUMINIJU VISOKE ČISTOĆE
  Fakultet: FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE ZAGREB
  Autor: VUKO SENKA
  Datum obrane: 24.02.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 108
  Sažetak: Ispitivan je utjecaj potencijala pasivacije i pH otopine na svojstva zapornih filmova na superčistom Al (5N). Registrirani su anodni struja-vrijeme odgovori i određene količine naboja koje su utrošene u procesu formiranja zapornog sloja. Mjerenjem impedancije određene su karakteristične veličine zapornog filma. Ustanovljeno je da otpor i debljina filma rastu linearno s povećanjem potencijala, dok povećanje pH otopine izaziva izrazito smanjenje ukupne impedancije sustava. Iskorištenje struje od cca 25% naglašava da je nastajanje zapornog sloja na Al proces koji se odvija uz velike gubitke struje. Mehanizam rasta oksida razmatran je u okvirima dvaju "point-deffect" modela.
  Ključne riječi: Superčisti aluminij, zaporni film, iskorištenje struje.


 35. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: PROUČAVANJE KATODNOG PONAŠANJA ALUMINIJA U VODENIM OTOPINAMA
  Fakultet: TEHNOLOŠKI FAKULTET SPLIT
  Mentor: RADOŠEVIĆ JAGODA
  Datum obrane: 08.05.91
  Broj stranica: 111
  Autor: Kliškić Mr Maja
  Rad: Magisterij


 36. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: STUDIJ ELEKTRIČNIH I FOTOELEKTROKEMIJSKIH SVOJSTAVA TANKIH FILMOVA BAKAR(I)-OKSIDA
  Fakultet: TEHNOLOŠKI FAKULTET SPLIT
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 15.07.91
  Broj stranica: 110
  Autor: Šmith Mr Mario
  Rad: Magisterij


 37. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: STRUKTURNI FAZNI PRIJELAZ U SITNIM Sn-ČESTICAMA
  Fakultet: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ZAGREB
  Datum obrane: 05.07.93
  Broj stranica: 82
  Autor: Lučić-Lavčević magistar Magdy
  Rad: Magisterij


 38. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: STUDIJ KATODNOG PONAŠANJA LEGURE Al-Sn U VODENIM OTOPINAMA
  Fakultet: TEHNOLOŠKI FAKULTET SPLIT
  Mentor: RADOŠEVIĆ JAGODA
  Datum obrane: 28.10.94
  Broj stranica: 104
  Autor: Kliškić Mr Maja
  Rad: Doktorat


 39. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: STUDIJ ZAPORNIH FILMOVA NA ALUMINIJU VISOKE ČISTOĆE
  Fakultet: TEHNOLOŠKI FAKULTET SPLIT
  Mentor: RADOŠEVIĆ JAGODA
  Datum obrane: 24.02.95
  Broj stranica: 108
  Autor: Vuko dipl.inž. Senka
  Rad: Magisterij


 40. Tip rada: Rukopis

  Naslov: ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF Al-Sn ALLOYS IN NEUTRAL SODIUM CHLORIDE SOLUTION

  Autori:
  Kliškić, Maja (119820)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Vuko, Senka (181062)
  Jezik: engleski
  Sažetak: U cilju pronalaženja povoljnih dodataka aluminiju u svrhu njegove aktivacije ispitana je mogućnost aktiviranja pomoću kositra. Ispitane su dvije Al-Sn legure (s 0,02% i 0,4% Sn) koje su pripremljene od superčistog aluminija (5N). Pokazalo se da nizak sadržaj kositra izaziva hiperaktivno ponašanje aluminija kod visokih negativnih vrijednosti potencijala, što dovodi do stvaranja pukotina. Rezultat promjene potencijala u negativnom smjeru kod legure s 0,4% Sn je pojava superaktivacije aluminija kao posljedica izdvajanja zasebne faze kositra u mikrostrukturi aluminija.
  Ključne riječi: Legura Al-Sn, hiperaktivacija, superaktivacija.
  Ostalo: Rad je zaprimljen u "Journal of Applied Electrochemistry", ISSN 0021-891X.

 41. Tip rada: Rukopis

  Naslov: IMPEDANCE AND TRANSIENT STUDY OF ALUMINIUM BARRIER TYPE OXIDE FILMS

  Autori:
  Vuko, Senka (181062)
  Radošević, Jagoda (39742)
  Kliškić, Maja (119820)
  Jezik: engleski
  Sažetak: Svrha ovog rada je bila ispitati kinetiku rasta i svojstva relativno tankih zapornih filmova na superčistom Al u neutralnim i alkalnim otopinama boratnog pufera. U tu svrhu izvedena su mjerenja praćenja pada anodne struje s vremenom, te mjerenja impedancije sustava Al/oksidni film/elektrolit. Otpor i debljina zapornog filma rastu linearno s porastom potencijala pasivacije. Iskorištenje struje za rast zapornog filma je samo 25%. Rezultati su razmatrani u okvirima dvaju modela točkastog defekta.
  Ključne riječi: Superčisti aluminij, iskorištenje struje , model točkastog defekta.
  Ostalo: Rukopis je poslan u "Journal of Applyed Electrochemistry", ISSN 0021-891X.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr