SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 3-02-383

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 3-02-383


Broj radova citiranih u CC: 15
Broj ostalih radova: 74
Ukupno objavljenih radova: 89


Naslov: Increased size of tooth crown in 47,XXY males

Autori:
Brkić, Hrvoje
Kaić, Zvonimir (19714)
Poje, Zvonko (37795)
Vitezić-Misjak, Mira
Časopis: Collegium Antropologicum
Broj: supl
ISSN: 0350-6134
Volumen: 18
Godina: 1994
Stranice: od 113 do 117
Broj referenci: 26
Jezik: engleski
Sažetak: U radu je promatrana uloga viška spolnog X kromosoma na veličinu zubnih kruna, odnosno njihove srednje vrijednosti u 31-nog ispitanika s kariotipom 47,XXY (Klinefelterov sindrom) i kontrolne skupine od 60 muških ispitanika s kariotipom 46,XY. Statistička analiza pokazala je značajne razlike veličine zubnih kruna osobito za prve gornje kutnjake, donje sjekutiće i druge predkutnjake. Veličina krune očnjaka nije bila statistički značajno različita. Višak spolnog X kromosoma u osoba s Klinefelterovim sindromom može biti odgovoran za debljinu cakline, a time i za povećanje zubne krune.
Ključne riječi: Klinefelter sindrom, 47,XXY, spolni kromosom, geni, zubi,caklina, gonosomalna aneuploidija, azoospermija, ginekomastija

Naslov: Gonadna disgeneza i smanjenje veličine zubnih kruna

Autori:
Kaić, Zvonimir (19714)
Bagić, Ivana
Poje, Zvonko (37795)
Dumić, M.
Časopis: Collegium Antropologycum
ISSN: 0350-6134
Volumen: 18
Godina: 1994
Stranice: od 119 do 124
Broj referenci: 13
Jezik: engleski
Sažetak: Svrha ove studije bila je analiza veličina svih trajnih zubi u skupini ispitanika s Turnerovim sindromom (45,X), a koju je činilo 49 i kontrolnu skupinu od 121 ženskog ispitanika. Rezultati pokazuju da su sve meziodistalne veličine (osim gornjih očnjaka) statistički značajno (p<0.005) bile manje u skupini ispitanika s Turnerovim sindromom. Dobiveni nalazi ukazuju da geni smješteni na X kromosomu imaju direktno djelovanje na rast i razvoj krunskih djelova zubi.
Ključne riječi: zubi, odontometrija, spolni kromosom, geni, genetika, Turnerov sindrom, 45,x, gonadna disgeneza

Naslov: Prevalencija malokluzija u pacijenata s gonadnom disgenezom

Autori:
Poje, Zvonko (37795)
Škrinjarić, Ilija
Kaić, Zvonimir (19714)
Dumić, M.
Časopis: Journal of Dental Research
ISSN: 0022-0345
Volumen: 72
Godina: 1992
Stranice: od 563 do 0
Jezik: engleski
Sažetak: U uzorku žena (45) s gonadnom disgenezom (GD) utvrđena je učestalost i raspodjela malokluzija. Učestalost unakrsnog zagriza značajno je češća u žena s GD, a opća zastupljenost malokluzija bila je 93,9% što je značajno više nego u zdravih žena (p<0,01). Numeričke i strukturne aberacije X kromosoma u žena s GD rezultiraju u poremećaju i rastu kraniofacijesa što se ogleda u velikoj učestalosti malokluzija pretežno u unakrsnom zagrizu.
Ključne riječi: gonadna disgeneza, 45,X, Turner sindrom, malokluzija,

Naslov: Gonadna disgeneza i značajke nepca

Autori:
Poje, Zvonko (37795)
Kaić, Zvonimir (19714)
Škrinjarić, Ilija
Dumić, M.
Časopis: The American Journal of Human Genetics
Broj: 4
Volumen: 49
Godina: 1991
Stranice: od 266 do 0
Jezik: engleski
Sažetak: Analiza oblika nepca provedena je na uzorku od 47 žena s različitim oblicima gonadne disgeneze (39 žena imalo je različite oblike Turnerovog sindroma, a 8 "čistu gonadnu disgenezu"). Širina nepca bila je značajno reducirana u žena s Turnerovim sindromom (p<0,01). Visina nepca nije bila značajno različita između zdravih žena i nosioca gonadne disgeneze. Normalan oblik nepčanog svoda bio je anačajno manje zastupljen u žena s Turnerovim sindromom (43,03%) u usporedbi s zdravim ženama (85,43%).
Ključne riječi: 45,X, Turner sindrom, gonadna disgeneza, nepce

Naslov: Radiographic Study on the Resorption of the Lower Part of the Mandible

Autori:
Čelebić, Asja (115283)
Valentić-Peruzović, Melita (51462)
Brkić, Hrvoje
Prpić-Mehičić, Goranka
Časopis: Collegium Antropologicum
Broj: supl
ISSN: 0350-6134
Volumen: 18
Godina: 1994
Stranice: od 87 do 92
Broj referenci: 14
Jezik: engleski
Sažetak: Cilj ovog rada bio je ispitati da li se pozicija foramena mentale, kao stabilne oznake na ortopantomogramima, može upotrijebiti za kliničku procjenu resorpcije alveolarne kosti. Dobiveni rezultati pokazali su da je udaljenost od foramena mentale do donjeg ruba mandibule (MF-LBM) značajno veća kod muških ispitanika (p <0,01) i može se koristit za kliničku ocjenu stupnja resorpcije u proporciji UBM-MF : MF-LBM.
Ključne riječi: antropologija, resorpcija, rendgen

Naslov: Shape of the craniofacial complex in patients with Klinefelter syndrome

Autori:
Brkić, Hrvoje
Kaić, Zvonimir (19714)
Poje, Zvonko (37795)
Singer, Zvonimir
Časopis: The Angle Orthodontist
Broj: 5
ISSN: 0003-3219
Volumen: 64
Godina: 1994
Stranice: od 371 do 376
Broj referenci: 27
Jezik: engleski
Sažetak: Izgled i veličina kraniofacijalnog sustava kefalometrijski su istraživani na skupini od 35 odraslih ispitanika s Klinefelterovim sindromom (47,XXY) i 60 muških ispitanika koji su sačinjavali kontrolnu skupinu. Tom prigodom izmjereno je 24 kutnih i 18 dužinskih parametara na svakom ispitaniku. Rezultati su pokazali da se osobe s Klinefelterovim sindromom razlikuju u nekim djelovima kraniofacijalnog sustava od ispitanika kontrolne skupine. Najveće razlike su u području baze lubanje, i kuta baze lubanje (p <0,02). Dužina baze gornje čeljusti je smanjena i izbočena (p <0,01). Dužina donje čeljusti ke povečana i također izbočena (p <0,01). Vrlo rane promjene kraniofacijalnog sustava nastale tijekom rasta i razvoja, ne mogu se kompenzirati stečenim čimbenicima tijekom života.
Ključne riječi: Klinefelter sindrom, spolni kromosomi, kraniofacijalni sustav

Naslov: A Study of the Occlusal Plane Orientation by Intra-oral Method (Retromolar Pad)

Autori:
Čelebić, Asja (115283)
Valentić-Peruzović, Melita (51462)
Kraljević, Krešimir
Brkić, Hrvoje
Časopis: Journal of Oral Rehabilitation
Broj: 3
ISSN: 0305-182X
Volumen: 22
Godina: 1995
Stranice: od 233 do 236
Broj referenci: 31
Jezik: engleski
Sažetak: U ovom radu je proučavana je pouzdanost intraoralne metode određivanja gornje ravnine retromolarne udubine uz pomoć protetske plohe. Uzorak je sačinjavlao 30 ozubljenih ispitanika i 34 ispitanika s totalnim protezama. Rezultati su pokazali da među grupama nije bilo statistički značajne razlike. Metoda se preporuča za kliničku primjenu kao vrlo jednostavna jer je umjetna protetska ploha vrlo blizu poziciji protetske plohe prirodnog zubala.
Ključne riječi: protetska ploha, okluzija

Naslov: Cementum Spurs

Autori:
Šutalo, Jozo
Brkić, Hrvoje
Časopis: Collegium Antropologicum
Broj: 2
ISSN: 0350-6134
Volumen: 19
Godina: 1995
Stranice: od 253 do 256
Broj referenci: 20
Jezik: engleski
Sažetak: Nakupljanje zubnog cementa u području zubnog vrata, a ponekad i prekrivajući površinu cakline u području griznih brazdi, učestala je pojava u biljojeda i naziva se "cementna mamuza". U ovom radu prikazan je vrlo rijedak slučaj cementne mamuze na zubu bijelca podrijetlom iz Južne Europe - Dalmacija (Jadranski dio Hrvatske). Autori zaključuju da je postojanje cementne mamuze (cement na kruni zuba) u ovom slučaju, rezultat specifičnog samoodržavanja zuba u zubnoj alveoli.
Ključne riječi: cement, cementna mamuza, zubi

Naslov: Some Characteristics of Tooth Crown Convexity

Autori:
Keros, Jadranka (98986)
Brkić, Hrvoje
Ivanković, Davor
Časopis: Collegium Antropologicum
Broj: 2
ISSN: 0350-6134
Volumen: 19
Godina: 1995
Stranice: od 243 do 252
Broj referenci: 12
Jezik: engleski
Sažetak: Bitna je pretpostavka normalne okluzije da pravilno oblikovani i postavljeni zubi štite okolne i podležeće strukture od prekomjenog i neispravnog oštećenja. Stoga i ispravna konstruiranost i zaobljenost vestibularnih i oralnih ploha zubi omogućuje slijed oblika od zubne krune prema vratu zuba i epitelnom pričvrstku, te pridonosi usklađenoj funkciji zuba, parodonta i vrlo osjetljive alveolarne kosti. Zadaća je naših mjerenja bila da korištenjem većeg broja mjernih točaka /nego je do sada opisano u literaturi/ uznastojimo što točnije odrediti vestibulo-oralnu zakrivljenost zubnih kruna kao čimbenika tzv. samozaštitnih mehanizama. Rad pretpostavlja daljnja istraživanja i usporedbene studije zubi i alveolarne kosti.
Ključne riječi: zubi, okluzija

Naslov: The bond strength of polymers and metal surfaces using the "silicoater" technique

Autori:
Vojvodić, Denis (117756)
Predanić-Gašparac, Hanzi (38625)
Brkić, Hrvoje
Čelebić, Asja (115283)
Časopis: Journal of Oral Rehabilitation
Broj: 7
ISSN: 0305-128X
Volumen: 22
Godina: 1995
Stranice: od 493 do 499
Broj referenci: 24
Jezik: engleski
Sažetak: Svrha istraživanja bila je ustanoviti vrijednost veznih čvrstoća dobivenih uporabom silicoater postupka na Ag-Pd leguri s pažljivno pripravljenom površinom. Uzorak od 90 komada podijeljen je u skupine, a zatim podvrgnut utjecaju vode i toplinskih promjenama. Vrijednosti vezne čvrstoće legure Ag-Pd uspoređivane su s dobivenim vrijednostima tri različita polimerna materijala. Silocoater tehnika dala je najbolje rezultate u kombinaciji s Dentacolor XS polimernim materijalom.
Ključne riječi: silicoater postupak, silanizacija, vezna čvrstoća


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr