SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-03-299

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-03-299


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 22
Ukupno objavljenih radova: 25


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vrbanac, I., Udovičić , I., Valpotić, I.: Prevladavanje K88 (F4), K99 (F5), i 987 (F6) fimbrijalnih antigena Escherichiae coli izoliranih iz prasadi s kolibacilozom.

  Autori:
  PRACHAK, POOMVISES
  Lacković, Gordana
  Lacković, Gordana
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 6
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 63
  Godina: 991
  Stranice: od 339 do 354
  Broj referenci: 43
  Jezik: engleski
  Sažetak: Dvadeset i dva sisajuća odojka (starih 2 tjedna) i l3 odbijenapraseta (starih 5 tjedana) uginulih od neonatalne i diarejeposlije odbića bilo razuđeno, uzeti je sadržaj iz jejunuma za brzu aglutinaciju za identifikaciju K88, K99 i 987Pfimbrijalnih sojeva iz E. coli izoliranih iz crijeva.Od 32praseta u kojima su nađeni fimbrijalni sojevi E. coli 50% (l6)pripadalo je soju K88, 31,2% (lo) K99, 9,4% (3) 987P ,i 9,4 % (3) K88 i 987P, a 9,4 (3) nisu reagirali na korišteneantiserume.Četrnaest od 35 izolata proizvodilo je hemolizin ,i bili su hemolitički sojevi.
  Ključne riječi: Escherichia coli , fimbrialni antigeni, kolibaciloza , sisajuća i odbita prasad.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Krsnik, B ., Cerovečki, I., Balenović, T., Vijtiuk, N.,Yammine, R., Vrbanac, I.: Povezanost bioklimata i najčešćih oblika gubitaka prasadi u prasilištima.

  Autori:
  Lacković, Gordana
  Yammine, Rayan
  Sušić, Velimir (171173)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 2
  ISSN: 636.-068
  Volumen: 67
  Godina: 1992
  Stranice: od 21 do 24
  Broj referenci: 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U upravljanju proizvodnjom prasadi na velikim farmama ukooperaciji praćenje bioklimata u nastambama dobiva svakim danomsve veći značaj.Provedena su istraživanja u jednoj velikojsvinjogojskoj farmi tijekom godine dana. Praćena je prasad uprasilištima i pokušalo se nači interakciju između pojedinihčimbenikabioklimata i pojave gastrointestinalnog sindroma ipneumonije u odojaka.Utvrđeno je da niske temperature u studenomi prosincu (l7,5řCodnosno 17,1řC), slabo strujanje zraka , visokarelativna vlaga (79% odnosno 77%)uzrokuje visoku učestalostgubitaka od gastrointestinalnog sindroma (27 odnosno 38uginulih i pneumonije (58 odnosno 60 uginulih.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Krsnik, B., Cerovečki,I., Balenović,T., Vijtiuk,. N., Yammine, R., Vrbanac, I.: Bioklimat, zdravstveno stanje i prirast svinja u tovu pri različitoj tehnologiji prehrane.

  Autori:
  Cerovečki, Ivan
  Balenović, Tomislav (1771)
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 3
  ISSN: 636.-068
  Volumen: 47
  Godina: 1993
  Stranice: od 119 do 126
  Broj referenci: 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživan je bioklimat u predtovu i tovu velike svinjogojske farme u području kontinentalne klime s alpskim utjecajem. Tijekom jedne godine po mjesecima praćeni su bioklimatski parametri: temperatura zraka, brzina strujanja zraka , relativna i apsolutna vlaga zraka, plinovi CO2 i NH3.Njihove najniže i najviše srednje vrijednosti prikazane su na slici 1,2,3.U istraživanjima korišteni su trostruki križanci (švedskji landrasx veliki jorkširx njemački landras). Opisana je ukratko tehnologija držanja i smještaja.Tijekom tova životinje su držane na prehrani kompletnim smjesama za predtov i tov.U prvom dijelu praćenja svinje su hranjene tekućom hranonm tijekom cijelog razdoblja, dok je u drugom dijelu praćenja, nakon rekonstrukcije objekata,u objekte uvedena oprema "IBO".Nadalje, dat je prikaz proizvodnje tovljenika u razdoblju od 1975. do 1984. godine, iz kojega se vidi : prirast i konverzija hrane u kilogramima, prisilna klanja, ugibanja i gubici u postocima kao i početak i završetak rekonstrukcije farme, te razdoblje provedene eradikacije dizenterije na farmi.
  Ključne riječi: Bioklimat, zdravlje,prirast,tov, hranidba, svinja.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: I. Valpotić, Nada Vijtiuk, D. Radeljević , V. Bilić , B. Krsnik, I. Vrbanac i M. Laušin :Nespecifična imunizacija prvopraskinja Baypamunom pojačava laktealnu imunost njihove prasadi
  Časopis: Veterinrski arhiv
  Broj: 4
  ISSN: 0872-5480
  Volumen: 63
  Godina: 1993
  Stranice: od 161 do 172
  Broj referenci: 19
  Sažetak: Istraživana je sposobnost pripravka Baypamun (Bayer, Leverkusen,Njemačka) inaktiviranog virusa Parapos ovis (soj D1701)u 1) stimulaciji humoralne /laktealne imunosti prvopraskinja, 2) pojačavanju pasivno stečene kolostrumske imunosti njihove prasadi 3)smanjenju gubitaka od gastrointestinalnog sindroma (GIS) u razdoblju odbića.Deset suprasnih nazimica injicirano je i.m. s 2 ml Baypamuna 9,7 i 2 dana prije predviđenog prasenja.Dvije kontrolne skupine od po 10 suprasnih nazimica i krmača injicirane su s 2 ml fiziološke otopine.Imunološki pokazatelji praćeni su u nazimicama i krmačama prije prasenja , te njihove prasadi od prasenja do odbića. U Bajmpamunom obrađenih nazimica nađene su značajno više (P 0.05) razine ukupnih proteina (UP) i imunoglobulina (Ig) u serumu od onih u neobrađenih nazimica.U serumu prasadi iz legala nazimica obrađenih Baypamunom utvrđene su znatno više razine imunoglobulina (P 0.01) u prvih 7 dana, a ukupnih proteina (P 0.01) tijekom 14 dana života od koncentracije u kontrolne prasadi. Također prasad imuniziranih nazimica bolje preživljava (8.6 odbijenih od 9.5 oprasenih po leglu ili 79.8%), ne ugiba od gastrointestinalnog sindroma , za razliku od prasadi kontrolnih skupina gdje ugiba od GIS-a 50% (u leglima krmača)ili 83% u ukupnim gubicima u nazimica . Za vrijeme trajanja pokusa životinje su bile praćene kliničkim pregledom, bioklimatskim, bakteriološkim pretragama i proizvodnim rezultatima.
  Ključne riječi: Imunizacija, prvopraskinje,Baypamun, humoralna/laktealna imunost, sisajuća prasad.


 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: T. Balenović, I. Vrbanac, I. Valpotić, B. Krsnik: Sustavno praćenje gubitaka odojaka u intezivnoj svinjogojskoj proizvodnji

  Autori:
  Sušić, Velimir (171173)
  Sušić, Velimir (171173)
  Časopis: Stočarstvo
  Broj: 3-4
  ISSN: 636.-068
  Volumen: 48
  Godina: 1994
  Stranice: od 83-91 do 91
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Srazvojem intezivne svinjogojske proizvodnje uočeno je da određeni broj svinja različitih uzrasnih kategorija ugiba ili se zbog poremečenog zdravlja izlučuje. Zbog toga je od najveće važnosti utvrditi razloge uginuća ili izlučenja odojaka kao i njihovo sustavno praćenje.Istraženi su u farmskoj proizvodnji svinja najučestaliji gubici odojaka, njihov udio, te moguće zakonitosti u pojavi gubitaka.Gubici su lučeni na one koji su nastali kao posljedica procesa proizvodnje i one kojima su uzroci bile bolesti. Gubici odojaka po unaprijed određenim kategorijama praćeni su po mjesecima u godini u razdoblju od lipnja 1985. do svibnja 1988. godine.U odnosu na ukupne gubitke u prasilištima praćenja je mrtvorođena prasad koja je uginula uslijed najčešće bolesti gastrointestinalnog sindroma (GIS). Utvrđeno je da je udio mrtvorođene prasadi varirao po mjesecima u godini od 26.6% do 32.2%, prignječene prasadi od 25.8% do 32.7%, izlučene prasadi od 11,4% do 18,4%, a udio uginuća odojaka od gastrointestinalnog sindroma od 14,0% do 20,8%. Podaci s kojima se raspolagalo omogučili su prikazivanje tendencije kretanja postotnog udjela mrtvorođene, izlučene te uginule prasadi od gastrointestinalnog sindroma po mjesecima u godini.Najmanja suma odstupanja originalnih podataka od teoretskih, odnosno najbole prilagođena krivulja trenda bila je krivulja trećeg stupnja predoćena jednažbom Yc= a+ab+cx2+dx3.
  Ključne riječi: Monitoring,gubici, prasad

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Udovičić, I., Valpotić, I.,Krsnik, B., Laušin, M., Vrbanac, I.:Djelovanje na Escherichia coli bakterin colimix u hrani prasadi pri odbiću.

  Autori:
  Laušin, Marijan
  Urednici
  Edited by the Scientific, Commitee of the 12 IPVS
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: The Hague, Nizozemska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 90-900 18 14x
  Stranice: od 256 do 256
  Skup: 12 World Congres of InternationalPig Veterinary society.
  Održan: od 17.08.92 do 20.08.92
  Sažetak: Za kontrolu kolibakteriooze u odbite prasadi postoji vakcina Colimix bacterin.Ona uključuje miksturu od ubijenih bakterija F4,F5, F6 i F41 antigen). Colimix(Solvay Animal Health, Inc., Mendota Heights, MNB, USA). davan je u hrani za prevenciju proljeva u rano odbijene prasadi(prasad stara 3 tjedna). Pokus je postavljen na jednoj komrecijalnoj velikoj svinjogojskoj farmi u kojoj je bio veoma veliki broj slučaja proljeva od kolibaciloze.U pokus su stavljena 132 križana praseta (veliki jorkširxšvedski landras) stara 2 tjedna od kojih je 67 bilo u pokusu a 65 kao kontrolna grupa.Colimix se davao pokusnoj grupi 2-5 tjedana u komrecijalnoj smjesi umješan ručno.Prasad je klinički obsrvirana svaki dan i svako je uginulo prase odmah razuđeno.Tom prilijkom je uzet i matrijal za bakteriološku pretragu.Prasad se vagala dva puta tijekom 3 tjedna trajanja pokusa.Uzorci krvi uzimali su se u 6. tjednu za utvrđivanje IgG titra pomoću ELISA.Mjerila se temperatura zraka, relativna vlaga i brzina strujanja zraka te koncentracija CO" i NH# u nastambama za prasad pomoćuSolomata MPM 2000 svakih sedam dana poslije prve vakcinacije. UUmjesto razultata dati ćemo zaključno razmatranje: utvrdili smo da Colimix vakcina davana u hrani za odbitu prasad reducira pojavu proljeva i ubrzava rast prasadi.Zaključno treba naglasiti da povezanost vakcine s brzinom rasta prasadi ima učinka ako se prasad počinje oralno vakcinirati protiv kolibacilote (ETEC) u 2. tjednu života.
  Ključne riječi: Colimix, proljev, odbiće, prasad

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ćurić, S., Vrbanac, I., Krsnik, B., Valpotić, I., Bašić, I.: Djelovanje colimixa na dijareju i odlaganje odbića uzrokovano enterotoxogenomEscherichia coli u prasadi stare tri tjedna.

  Autori:
  Ćurić, Stipica (108013)
  Urednici
  Edted by the Scientific Comite, 12 Worlg Congress Den Hague
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: The Hague, Nizozemska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 90-900-18 14-
  Stranice: od 258 do 258
  Skup: l2th world Congres of IPVS
  Održan: od 17.08.92 do 20.08.92
  Sažetak: Postojeće vakcine protiv enterotoksičnih sojeva E. coli mogu se upotrebljavati za zaštitu neonatalne prasadi putem laktealnog imuniteta, ali ne i protiv ETC infekcije odojaka poslije odbića.U korištenju parenteralne vakcinacije odojaka imunitet zavisi od količine IgG antitjela , koja se nalaze u lumenu crijeva i može štititi odbijenu prasad od kolibaciloznih proljeva.Međutim, oralna vakcinacija stimulira mukozalni imuni sustav što rezultira obilnom sekrecijom antitjela protiv ETC fimbrijalnih antigena što prevenira crijevnu kolonizaciju i posljedično diareju u prasadi.Žive ETC vakcine su fimbrijalne vakcine koje mogu biti (1) s ubijenim uzročnikom ili s izoliranim fimbrijalnim antigenom ali s manjim efektom.(2)Mi smo kao model koristili za indukciju diareje u odbijene prasadi (tri tjedna stare) F4+ enterotoksični soj E. coli M1823. pokusni model je uključio davanje u hrani novi E. coli bacterin , Colimix(Solvvay Animal Health, Inc.,Mendota Heights, Mn USA).sadržavajući u sebi ubijene bakterijeF4, F5 i F6 i F41 fimbrijalne antigene.Istraživanjima smo željeli utvrditi:(1) učinkovitost Colimiksa na pojavu kolidijareje oralnom vakcinacijom putem hrane i (2) i rezistenciju i adheziju F4 na crijevnoj sluznici kao i utjecaj Colimixa na prirast u odbijene prasadi. Pokusom je dokazano da je Colimix imao dobro djelovanja na zaštiti cijepljene prasadi protiv E. coli. Necijepljena prasad oboljela je od proljeva prije tri tjedna starosti(ova prasad je inaće bila osjetljiva na F4 koli antigen .(4-5 prasadi). Kolimiks je dan prasadi koja je bila tretirana s MI823 /4-7 prasadi) . Uginulo su 4 praseta od komplikacija od dijareje u kontrolnoj skupini koja je bila osjetljiva na F4 antigen E. Coli.U tretirane prasadi s Colimix-om nije uginulo niti jedno prase iako je bilo tretirano s divljim antigenom i dnevni prirast je bio signifikantni veći no u kontrolne prasadi u razdoblju od 6- 21 dana poslije inokulacije(P 0.5).Kod prasadi koja je bila osjetljiva na F4 antigen tretirana s Colinmiksom imala je dobru rezistenciju na E. coli i značajno povečanje dnevnog prirasta od 6-30 dana poslije inokulacijeali njihove kontrole ne (P 0.001). Najbolji rezultat pokazale su vrijednosti ELISA testa za antigen F4 antitjela u crijevnoj sekreciji.(P 0.01).
  Ključne riječi: colimix,diareja, bakterin, odbita prasad.

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Balenović, T., Krsnik, B., Vijtiuk, N., Valpotić, I., Vrbanac.: Međuovisnost paragenetskih čimbenika i učestalost najčešćih gubitaka kod odbite prasadi.

  Autori:
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Urednici
  Franković, Marijan
  Balenović, Tomislav (1771)
  Balenović, Tomislav (1771)
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: The Hague, Nizozemska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 90-900 18 14X
  Stranice: od 548 do 548
  Skup: l2th World Congres of IPVS
  Održan: od 17.08.92 do 20.08.92
  Sažetak: Pojava ranih proljeva u odbite prasadi uzrokovani s enteropatogenim sojevima E. coli (ETEC) odmah poslije odbića uključuju imunološke i faktore hranidbe.Također, stres zajedno s odbićem , promjena hranidbe, promjena ambijetalnih uvjeta, rukovođenja i socijelni nemiri unutar novokomponiranih grupa koje se sastoje od prasadi iz različitih legala povezani su s pojavom proljeva.Također je moguće,da prasad postaje najednom osjetljiva na ETC zbog prestanka zaštitnog djelovanja laktogenog imuniteta.Samo odbiće uzrokuje razmnožavanje Rota virusa i drugih enterogenih patogena. Cilj ove studije je bio: (1) determinirati uzroke mortaliteta prasadi na osnovi kliničkih promatranja i razudbenih nalaza i (2) korelirati pojavu gubitaka od gastrointestinalnog sindronma (GIS) i bronchopneumonije (BP) u odbite prasadi s promjenama temeperature zraka i relativne vlage u odgajalištima farme. Istraživanjima ambijetalnih uvjeta u odgajalištima dobiveni su slijedeći rezultati: (1) pozitivna korelacija između temperature zraka u nastambama i učestalosti gubitaka mjereno koeficijentom regresije za bronchopneumoniju (r=+0.42) i za gastrointestinalni sindrom (r=+0.49) i (2) za relativnu vlagu gastrointestinalni sindrom je pozitivno korelirao (r=+0.36) i bronchopneumonija je pozitvno korelirala (r=+0.17). Umjesto zaključka možemo priopčiti da kombinacija ambijetalnih čimbenika koji su bili praćeni kroz 10 mjeseci u odgajalištima odgovaraju (zajedno s bakterijama i virusima) za relativno visoke gubitke u odbite prasadi.
  Ključne riječi: Međuovisnost, gubici, odbita prasad

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vrbanac, I.,Krsnik, B., Balenović, T., Zidar, V., Valpotić, I.,: Utjecaj paragenetskih faktora na najčešće gubitke u prasadi na sisi.

  Autori:
  Zidar, Vlado
  Urednici
  Edited by the Scientific, Commitee of the 12th IPVS
  Naslov zbornika: Proc.l2th World Congres of IPVS
  Jezik: engleski
  Mjesto: The Hague, Nizozemska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 90-900 18 14X
  Stranice: od 549 do 549
  Skup: l2th World Congres of IPVS
  Održan: od 17.08.92 do 20.08.92
  Sažetak: Mortalitet prasadi prije odbića u izvješćima večine autora iz zemlje i svijeta od 11.3 - 22.3%. U Hrvatskoj se gubici rangiraju između 10% i 25% u sisajuće prasadi. Kolibaciloza ili zarazni proljev je najčešći razlog gubitaka i bolesti neonatalne prasadi. Prema američkim autorima ali i našim neobljavljenim podacima skoro 50% svih proljeva u sisajuće prasadi uzrokovani su s Escherichia coli.Mnogobrojni čimbenici su povezani s neonatalnom dijarejom.Promjena ambijetalnih uvjeta ( temperatura zraka, prekomjerna upotreba antibiotika u hrani, pad laktogenog imuniteta što uzrokuje rast slučaja kolibaciloznog proljeva u neonatalne prasadi).Studija je rađena prema podacima dobivenim pračenjem karentne patologije na jednoj velikoj farmi u Hrvatskoj u vremenu od siječnja do listopada 1989. godine.Klinički pregledi bili su dnevni a prasad koja je uginula bila je isti dan razuđena.Uginuća prasadi bila su kategorizirana prema uzroku smrti. Ambietalni uvjeti (temperatura zraka, relativna vlaga, strujanje zraka) mjereni su pomoću Solomat 2000, Every, France. U rezultatima možemo prezentirati one :(1) pozitivnu korelaciju između pojave GIS-a i temperature zraka. Korelacija između BP i relativne vlage nije bila pozitivna, kao niti između relativne vlage i GIS-a.Iz toga možemo zaključiti da povezanost između temperature zraka i pojave GIS-a leži u razmnožavanju bakterija i virusa u crijevu sisajuće prasadi kao posljedice stresa .
  Ključne riječi: Paragenetski čimbenici, najčešći gubici, sisajuća prasad

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Udovičić, I., Vrbanac, I., Valpotić, I., Krsnik, I., Balenović, T.:Nekrotičan enteritis u prasadi. Kontaminiacija hrane za krmače s klostridium perfrigens

  Urednici
  Zidar, Vlado
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bangkok, Thailand
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 974-584-085-8
  Stranice: od 225 do 225A3
  Skup: 13th International Pig veterinary Society Congress 26-30 June 1994
  Održan: od 26.06.94 do 30.06.94
  Sažetak: Nekrotičan enteritis svinja (NE) uzrokuje Clostridium perfrigens i već 40 godina se ne zna njegova rola u kontaminaciji hrane za dojne krmače i posljedično pojavljivanju bolesti.Povezanost između hrane za krmače i pojave klostridijalne infekcije u sisajuće prasadi bile su objavljene ranije. Ova karentna studija pokušava osvijetliti utjecaj kontaminirane hrane za krmače s C. perfrigens u jednoj velikoj svinjogojskoj farmi u Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Gubici od NE u jednoj farmi u Slovenij rangirali su se od 2%-15% bez kontamainacije hrane s Clostridium perfrigens(studeni 1990) ili s visokom kontaminacijom hrane (travanj-svibanj 1987;siječanj 1991). Mi smo počeli pratiti na istoj farmi pojavu NE od kada je počela 1987, kada smo i uzeli infektivni matrijal za pretragu, a to je bilo vrijeme kada je bolest već bila proširena i teško ju je bilo iskorijeniti.Pojava Ne na drugoj farmi nije bila u vei s kontaminacijom hrane s Clostridium perfrigens. Niske razina kontaminacije hrane u farmama u Bosni i Hercegovini i odsutnost bolesti pokazuju da hrana za krmače dojare slobodna od Clostridium perfrigens može biti važan "uvozni" čimbenik u preveniranju NE u sisajuće prasadi.
  Ključne riječi: Nekrotičan enteritis, Kontaminacija hrane, Clostridium perfrigens, sisajuća prasad.

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Balenović, T., Vrbanac, I., Sušić, V., Vijtiuk, N., Krsnik, B., : Odnos dobi i prirasta u odbite prasadi : korelacija između prirasta žive vagena početku i na kraju razdoblja odgajivališta.

  Autori:
  Sušić, Velimir
  Urednici
  Sušić, Velimir
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bangkok, Thailand
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 974-584-085-8
  Stranice: od 463 A
  Skup: 13th International Pig veterinary Society Congress 26-30 June 1994
  Održan: od 26.06.94 do 30.06.94
  Sažetak: Korelacija između doba prasadi i završnog uzgojnog perioda veoma je važna za dalju proizvodnju svinjskog mesa u živom. Linija rasta prasadi do stavljanja u tov je jedna od uzgojnih performansi odnosno jedna od uzgojnih karakteristika.Definitivno rast mase tijela povečava se sa s vremenskim periodom.U velikim populacijama svinja s homogenim uzgojem i spolnim sastavom, važno je znati brzinu rasta za sve grupe prasadi zbog korekcije upravljanja (korekcija držanja i hranidbe) proizvodnjom u ostvarivanju očekivanih rezultata. Istraživanja smo proveli na odojčarstvu koje godišnje proizvodi 6000 prasadi za tov. Odojčarstvo proizvodi jednopasminske križance za tov ( Švedski landrasxVeliki jorkšir).U prasilište odjednoim ulazi grupa od 18 visokogravidnih krmača koja proizvede 137 odbite prasadi. Za vrijeme perioda odbića ugine ili se izgubi na drugi način 23 praseta.Prasad se važe svakih sedam dana.Prasad je jela komercijalnu smjesu kroz cijeli period odbića ad libidum.Rezultate možemo kratko sažeti: 1. Dnevni prirast 80 dana stare prasadi proporcijonalan je s težinama prasadi vaganim 24 dana života odojaka; 2. Izračunata korelacija je strogo pozitivna i signifikantna; 3. Nema signifikantnosti između spola i prirasta.
  Ključne riječi: Brzina rasta, odbijena prasad, dob, korelacija.

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: T. Balenović, I. Vrbanac, V. Sušić, N. Vijtiuk and B. Krsnik: Odnos dobi i prirasta u odbite prasadi: Korelacija između težine tjela na početku i na kraju peoizvodnje prasadi za tov.

  Autori:
  Sušić, Velimir
  Urednici
  Prachak, Poomvises
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bangkok, Thailand
  Godina: 1944
  ISBN/ISSN: 974-584-085-8
  Stranice: od 463 do 463A3
  Skup: 13 International Pig Veterinary Society Congress
  Održan: od 26.06.00 do 30.06.94
  Sažetak: Važno je znati donijeti pravu odluku u proizvodnji i uzgoju svinja i svinjogojskoj industriji. Karakteristike rasta su jedna od njih.Definitivno tjelesna masa raste s vremenskom distancom. U velikim svinjogojskim populacijama s homogeniziranim uzgojem i spolnim sastavom važno je znati mogućnosti rasta svih grupa prasadi prilagođavajući upravljanje prema očekivanoj proizvodnji.Ova je studija napravljena na jednom odojčarstvu u Hrvatskoj s proizvodnjom od 6000 prasadi godišnje. Proizvodila se se križana prasad između križanih krmača ( švedski landras x veliki jorkšir) i njemačkog landrasa, za tov. Prasilišta su u svakoj proizvodnoj jedinici prihvačala 18 gravidnih krmača za prasenje, koja su proizvela 137 odbijene prasadi.. Za vrijeme odgoja bilo je izgubljeno 23 praseta.Vaganja su izvedena bila svakih sedam dana tijekom uzgojnog perioda.Sva prasad je bila hranjena ad libidum komercijalnim smjesama.Umjesto rezultata dajemo zaključna razmatranja: (1) prirast tjelesne težine 8o- dana- starosto prasadi bila proporcionalna težini prasadi 24 dana starosti.(2) Izračunata linearna korelacija bila je strogo pozitivna. (3) Nije bilo korelacije između spola i tjelesne težine.
  Ključne riječi: dob, prirast, odbijena prasad

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: I. Vrbanac,T. Balenović, N. Vijtiuk, L.J. King, S. Ćurić:Studija o patologiji svinja.Studija o sustavnom praćenju najlčešćih kategorija gubitaka u predtovu svinja.

  Autori:
  Sušić, Velimir (171173)
  Urednici
  Lacković, Gordana
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bangkok, Thailand
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 974-584-085-8
  Stranice: od 442 do 442
  Skup: 13 International Pig Veterinary Society Congress
  Održan: od 26.06.00 do 30.06.94
  Sažetak: Razumjevajući monitoring sustav u patologiji svinja na velikim svinjogojskim farmama u predtovu moguće je kreirati MODEL predviđanja pojave gubitaka na osnovi promatranja kretanja patologije tijekom godine.Izvođenje ovog zadatka moglo je biti samo preko kompjuteriziranog monitoring sustava povezanog s sistemom pisanih podataka patomorfoloških nalaza u periodu predtova. Predviđanje najčešćih razloga gubitaka u svinja omogučiti će bolje preventivne i terapijske mjere i kontrolu bolesti u predtovu svinja.U ovim istraživanjima sakupljali smom podatke o najčešćim gubicima u predtovu svinja preko tima veterinara na farmi , koje smo kasnije revidirali na Veterinarskoim fakultetu u Zagrebu od strane sveučilišnog patologa. Učestalost gubitaka od gastrointestinalnog sindroma (GIS) u fazi predtova povečavao se od veljače do lipnja 1988/89 godine i 1989/90. godine.Krivulja pneumonuije kroz razdoblje istraživanja kroz dvije istraživane godine bila je slična zbog naknadnih pojava ove bolesti kod tovljenika poslije saniranja enzootske pneumonije. U gastrointestinalnom sindromu u predtovu svinja je prevladavala dizenterija (47%) i salmoneloza (13%).Slična situacija je nađeno i u USA poslije sanacije dizenterije .Esofageogastrični ulcus - bio je zastupljen s 0.6%Pneumonija je bila zastupljena s 5.7% što je iznenađujuće, jer je ranije 8% populacije u predtovu bilo zahvačeno kataralnim kroničnim mikoplazmatskim pneumonijama.
  Ključne riječi: Patologfija svinja, Monitoring, predtov

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov:


 16. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov:


 17. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov:


 18. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov:


 19. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: SUSTAVNO PRAĆENJE GUBITAKA PRASADI TIJEKOM OTHRANE I ODGOJA U INTEZIVNOJ SVINJOGOJSKOJ PROIZVODNI
  Fakultet: Veterinarski Zagrebačko sveučilište
  Autor: VRBANAC IVAN
  Datum obrane: 30.06.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 65
  Sažetak: Svaka intezivna proizvodnja zahtjeva što veću dobit,što bolje korišćenje proizvodnih kapaciteta te kontinuiranu proizvodnju .Takova je proizvodnja svinja že može ostvariti na većim proizvodnim jedinicama u kojima se drži veći broj životinja, gdje je dobro organizirana stručna služba za izborr životinja s poželjnim reprodukcijskim svojstvima. Usporedno s razvojem svinjogojske proizvodnje uočeno je da se određeni broj svinja zbog poremečenog zdravlja izluči iz proizvodnje ili pak ugine. Dosadašnja saznanja o broju ukupnih gubitaka svinja ukazuju da je najviše izgubljenih životinjau razdoblju dojenja odojaka i u othrani prasadi. Osnovni uvjet za sustavno praćenje patoloških stanja u odojaka i prasadi u intezivno organiziranoj proizvodnji jeste pravovremeno i pravovaljano prepoznavanje svake uginule životinje kao i utvrđivanje razloga uginuća i izlućenja iz daljnje proizvodnje. Tu karentnu patologiju treba razudbom prepoznati za predpostaviti je da ona osnovici tako prikupljenih podataka o razlozima gubitaka odojaka i prasadi koji su nastali kao posljedica bolesti kao i onih koji nisu nastali zbog bolesti možemo predmijevati o učestalosti pojedinih gubitaka obzirom na njohovu strukturu, kao i tendenciju kretanja u kraćem ili dužem vremenskom razdoblju. To nas je ponukalo da istražimo kakvi su gubici po svom opsegu i strukturi kao i o mogućoj zakonitosti pojave gubitaka nastalih zbog bolesti odojaka u razdoblju dojenja kao i prasadi u periodu odgoja.Istraživanja smo obavili na farmi "Dubravica" kraj Zagreba.Tijekom istraživanja su se obavljale razudbe uginulih odojaka i prasadi tijekom jedne godine.Razvrstavanje gubitaka temeljila su se na međunartodnom sustavu SNOVET (Scientific National organization of Veterinary Terminology). U prasilištima na farmi imali smo slijedeću strukturu gubitaka:37.8% prignječenih odohjaka, 7.6% izlučenih, 1,9% kahektičnih, 8.0% gladnih.Ovo su gubici koji nisu nastali kao posljedica bolesti.Zbog bolesti su nastali slijedeći gubici: 41.4% gastrointestinalni sindrom(GIS) i 3.3% pneumonije (BP).Učestalost kategorije gubitakau šestomjesečnom razdoblju nije ukazivala značajniji udio godišnjih doba , osim u slučaju gubitaka od pneumonije kada je više gubitaka bilo zimi. U objektima za odgoj prasadi (odgajališta) struktura gubitaka bila je slijedeća : najveći udio gubitaka prasadi u odnosu na ukupne gubitke bila su uginuća kao posljedice bolesti od gastroenteritisa s udjelom od 40,0%, slijedi udio gubitaka od pneumonije s udjelom od 20.4%, a zatim gubici koji nisu nastali kao posljedica bolesti, iako su bolesti imale utjecaja na njihovo fiziološko stanje, a to su kahektična prasad s udjelom od 18.7%, slijede prasad uginula od posljedica bolesti lmfadenitis i artritis (2%), sračana kap 1.5% kanibalizam 2,6%, želučani ulkus, distrofija jetre, cistitis, meteorizam crijeva, ugušenje, ruptura jetre i mjehura u ukupnom udjelu od 7.8%. Smatramo da nam rezultati omogućuju da zaključimo: - da je pristup istraživanjima bio opravdan kako bi se postavio model za praćenje gubitaka u ovim najrizičnijim fazama proizvodnje prasadi za tov; - da ovakav pristup može poslužiti veterinarskoj službi na svinjogojskim farmama, kao model za kreiranje jednog sustava nadzora i kontrole nad karentnom patologijom i bolestima koje ugrožavaju rentabilitet farme.
  Ključne riječi: Monitoring , gubici, patologija, odojci, odbita prasad


 20. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov:


 21. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov:


 22. Tip rada: Rukopis

  Naslov:MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr