SVIBOR - Projekt broj: 3-03-307

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-307


KOLIBACILOZA: IMUNOPATOLOGIJA I IMUNOPROFILAKSA DIJAREJE U PRASADI


Glavni istraživač: VALPOTIĆ, IVICA (66266)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 64
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 16
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za biologiju Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01)2390-144
teleFaks: 385 (01)214-697
E-mail: 161.53.93.3.valpotic

Sažetak: Kolibaciloza odbijene prasadi ekonomski je značajna bolest svinja za koju nema djelotvorne vakcine. Svinjski su F4 (K88)+ enterotoksigeni Escherichia coli (ETEC) sojevi glavni uzročnici dijareje u sisajuće i odbijene prasadi. Pretpostavlja se da su štetni učinci ETEC sojeva posljedica djelovanja enterotoksina, pa bi se netoksigeni (ne-ETEC) sojevi E. coli s fimbrijama mogli koristiti za pripravu djelotvornih i sigurnih vakcina protiv zaraza ETEC sojevima. Većina radova o svinjskom imunološkom sustavu sluznice crijeva i pripravljanju oralnih vakcina bila je usredotočena na humoralnu imunost protiv F4+ ETEC sojeva. Našim istraživanjima obuhvaćeno je proučavanje štetnih učinaka i imunogenosti ne-ETEC sojeva dobivenih genetičkim inženjeringom koji imaju divlji tip ili rekombinantni plazmid za kodiranje F4 antigena, radi utvrđivanja uloge fimbrijskog antigena u (1) izazivanju dijareje i oštećenja sluznice tankoga crijeva, (2) poticanju upalnog odgovora limfatičnog tkiva probavila (LTP) i (3) stimuliranju zaštitnog imunološkog odgovora na površini sluznice posredovanog staničnim elementima LTP. F4ac+ ne-ETEC soj 2407 izaziva samo blaga oštećenja sluznice i može potaknuti umjerenu infiltraciju leukocita u jejunumu i ileumu. Zabilježen je porast subpopulacije CD8a+ (lamina propria LP), CD4a+ (Peyerove ploče = PP), te SWC1a+/CD8a+ (mezenterijski limfni čvor = MLČ) T limfocita. Oba ne-ETEC soja (1466 i 2407) pojačavaju odgovor limfocita iz PP i MLČ na uobičajene mitogene, F4ac antigen ili modifikatore imunološkog odgovora (MIO). Rezultati pokazuju da bi F4ac+ ne-ETEC soj 2407 mogao biti najbolji izvor zaštitnog antigena u pripravi sigurne i djelotvorne žive oralne vakcine protiv kolibaciloze odbijene prasadi. Međutim, prije konačnih zaključaka (i svakako terenskog pokusa) bilo bi potrebno testirati vakcinalni antigen u zaštiti (1) F4 receptor-pozitivne (prijemčive) i negativne (otporne) prasadi, te u (2) kombinaciji sa MIO (peptidoglikan monomer i Baypamun) in vivo.

Ključne riječi: kolibaciloza odbijene prasadi, ETEC/ne-ETEC, stanična imunost, sluznica crijeva, vakcina.

Ciljevi istraživanja: Temeljna je hipoteza projekta da bi F4 fimbrijski antigen enterotoksigenog E.coli (ETEC) soja, ali i ne-ETEC sojeva, mogao potaknuti, osim već poznatoga lokalnog humoralnog imunološkog odgovora (sekrecijski IgA), i (do sada slabo istraženi) stanični imunološki odgovor limfatičnog tkiva probavila (LTP) odbijene prasadi, koji bi se ispoljavao pojačanom infiltracijom i reaktivnošću (proliferacijom) limfoidnih stanica iz lamine proprije (LP) tankoga crijeva, Peyerovih ploča (PP) i mezenterijskih limfnih čvorova (MLČ). Iz ovako postavljene hipoteze proizašla su tri glavna pitanja: (1) hoće li F4+ ne-ETEC sojevi (autentični i rekombinantni) izazvati jednako dobar stanični imunološki odgovor LTP kao i F4+ ETEC soj, a da pri tome ne oštete sluznicu tankoga crijeva pokusno zaražene prasadi, (2) može li se tako uspostavljena crijevna zaštitna imunost i nespecifično pojačati primjenom modifikatora imunološkog odgovora (MIO), i (3) mogu li oralno dati alogenski imunoglobulini (Ig) ili fimbrijska vakcina zaštititi prasad od prirodne ili pokusno izazvane kolidijareje, na koja smo potražili odgovore zadavanjem slijedećih ciljeva istraživanja: -utvrditi učestalost i značenje crijevnog receptora za F4+ETEC sojeve u prasadi i postaviti test za utvrđivanje nasljedno otpornih (receptor-negativnih) životinja; -provjeriti zaštitni učinak fimbrijske vakcine (Colimix) u specifičnoj, a alogenskih Ig u nespecifičnoj imunoprofilaksi dijareje izazvane F4+ ETEC sojevima u nasljedno prijemčive i otporne prasadi; -utvrditi kvantitativne odnose i smještaj in situ subpopulacija T limfocita (SWC1+, CD2+, CD4+, CD8+ stanica) u LP, PP i MLČ prasadi pokusno zaražene F4+ ETEC ili ne-ETEC sojevima; -procijeniti funkcijske osobitosti T i B limfocita iz LTP u in vitro testovima (s mitogenima, F4 antigenom ili MIO) nakon in vivo dodira s F4 fimbrijskim i/ili enterotoksinskim antigenima; -odrediti opseg i stupanj oštećenja sluznice tankoga crijeva (na mikroskopskoj i submikroskopskoj razini) pokusno inokulirane pasadi. Rezultati dobiveni temeljem ovako postavljenih ciljeva trebali bi dati doprinos boljem razumijevanju uloge i učinkovitosti lokalnih (crijevnih) mehanizama stanične imunosti LTP na bakterijsku zarazu, a time ujedno omogućiti pripravu sigurne (bez toksina) i djelotvorne (s F4 antigenom ) žive oralne vakcine za suzbijanje kolidijareje (izazvane F4+ ETEC sojevima) u odbijene prasadi.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-03-301 Trihineloza: Imunologija i imunopatologija zoonoze
  Naziv ustanove: Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti, Veterinarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 3-03-315 Kontrola dominantnih bakterijskih infekcija svinja
  Naziv ustanove: Veterinarski institut, Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 3-03-299 Utjecaj paragenetskih faktora na patologiju u svinja
  Naziv ustanove: Zavod za patologiju i patološku morfologiju, Veterinarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 3-03-340 Mikroklima i etologija u svinjogojskoj proizvodnji
  Naziv ustanove: Zavod za zoohigijenu, Veterinarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv projekta: FG-CRO(YU) 933 Monitoring of swine pathology II
  Naziv ustanove: Zavod za patologiju i patološku morfologiju, Veterinarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv projekta: 1-08-303 Tumori i metastaze : Biologija i liječenje
  Naziv ustanove: Zavod za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: National Animal Disease Center, Ames, Iowa, SAD, US Department of Agriculture, Agricultural Research Service
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 50010 IA - Ames, SAD

 2. Naziv ustanove: Veterinary Institute of Hungarian Academy of Sciences, Budimpešta, Mađarska
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: HA-1581 - Budapest, Mađarska

 3. Naziv ustanove: University of Bristol, Veterinary Faculty
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Bristol, Velika Britanija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr