SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 3-04-319

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 3-04-319


Broj radova citiranih u CC: 12
Broj ostalih radova: 72
Ukupno objavljenih radova: 84


Naslov: A QSAR study of 3-(phtalimidoalkyl)-pyrazolin-5-ones

Autori:
Nikolić, Sonja (84281)
Medić-Šarić, Marica (74265)
Matijević-Sosa, Julija (71850)
Časopis: Croatica Chemica Acta
Broj: 1
ISSN: 0011-1643
Volumen: 66
Godina: 1993
Stranice: od 151 do 160
Broj referenci: 31
Jezik: engleski
Sažetak: Mitodepresivna aktivnost 17 novosintetiziranih3-(ftalimidoalkil)-pirazolin-5-ona istraživana je na biljkamaLepidium sativum L. (Cresson).Svi testirani spojevi pokazujumitodepresivni efekt na rast biljke. Četiri topologijska indeksa(Wienerov indeks, indeks valencijske povezanosti, Balabanovindeks i informacijsko-teorijski indeks) upotrebljena su uistraživanjima QSAR (inhibicija rasta biljaka istražena u %,citostatska aktivnost izražena kao ED50, tih spojeva. PredloženiQSAR-modeli omogućuju predviđanje citostatske aktivnosti na HeLastanicama za istraživane spojeve.
Ključne riječi: QSAR, topološki indeksi, mitodepresivna aktivnost, citostatska aktivnost, predvidjanje

Naslov: A QSPR study of 3-(phtalimidoalkyl)-pyrazolin-5-ones

Autori:
Medić-Šarić, Marica (74265)
Nikolić, Sonja (84281)
Matijević-Sosa, Julija (71850)
Časopis: Acta Pharmaceutica
Broj: 2
ISSN: 0011-1643
Volumen: 42
Godina: 1992
Stranice: od 153 do 167
Broj referenci: 52
Jezik: engleski
Sažetak: Nekoliko je QSPR modela s topologijskim indeksima studirano zapredviđanje fizikalnih svojstava novo pripravljenih spojeva3-(ftalimidoalkil)-pirazolin-5-ketona. To su modeli s Wienerovimindeksom,indeksom valencijske povezanosti, Balabanovim indeksom iinformacijsko-teorijskim indeksom. Najbolji su QSPR modelidobiveni korištenjem Wienerovog indeksa i indeksa valencijskepovezanosti. Balabanov indeks i informacijsko-teorijski indekspokazali su se također pouzdanima.
Ključne riječi: QSPR, modeli, topologijski indeksi, 3-(ftalimidoalkil)-pirazolin-5-ketini

Naslov: Testing urine for drugs

Autori:
Catlin, Don
Cowan, David
Donike, Manfred
Fraisse, Daniel
Oftebro, Helge
RENDIĆ, SLOBODAN
Časopis: Annales de Biologie Clinique
Broj: 5
ISSN: 0003-3898
Volumen: 50
Godina: 1992
Stranice: od 359 do 366
Broj referenci: 36
Jezik: engleski
Sažetak: Rad je pripreman i napisan za potrebe i na zahtjev Medjunarodnefederacije za kliničku kemiju od grupe autora iz istaknutihsvjetskih laboratorija koji se bave razradom, standardizacijom, iinterpretacijom analitičkih rezultata i metoda za ispitivanjelijekova i metabolita u urinu primjenom suvremene instrumetalneopreme sa posebnim naglaskom na lijekove koji sezloupotrebljavaju kao droge ili je njihovo korištenje zabranjenou sportu. Rad donosi razmatranja pravnog pristupa, postupkeuzimanja uzorka, kontrolnih postupaka rukovanja uzorkom, detaljnosu diskutirani svi analitički pristupi za pojedine skupinesupstancija. Naglašena je potreba osiguranja svih vidova kontrolekvalitete rada, te su diskutirani svi vidovi i činioci kojimogu imati zančajnu ulogu kod interpretacije analitičkihrezultata dobivenih iz uzoraka biološkog porijekla:farmakokinetski činioci, metabolizam, interakcije medjulijekovima i dokumentacija rezultata.
Ključne riječi: urin, lijekovi, droge, sport, analitički postupci, osiguranje kvalitete analitičkih postupaka, interpretacija rezultata, dokumentacija rezultata

Naslov: Testing urine for drugs

Autori:
Catlin, Don
Cowan, David
Donike, Manfred
Fraisse, Daniel
Oftebro, Helge
RENDIĆ, SLOBODAN
Časopis: Journal of Automatic Chemistry
Broj: 3
ISSN: 0142-0453
Volumen: 14
Godina: 1992
Stranice: od 85 do 92
Broj referenci: 36
Jezik: engleski
Sažetak: Rad pretstavlja pregled metoda, pravnog pristupa te svih aspekataosiguranja kvalitete analitičkog postupka pri analizama urina naprisustvo lijekova i metabolita sa posebnim naglaskom na lijekovekoji se koriste kao droge, ili se zloupotrebljavaju u sportu. Radje pisan na zahtjev Medjunarodne federacije za kljiničku kemiju,a namjenjen je kliničkim laboratorijima radi standardizacije iprimjene suvremenih instrumentalnih metoda i pristupa analizamalijekova u urinu. Posebna pažnja je posvečena interpretacijirezltata i činiocima koji mogu utjecati na rezultate kao što suinterakcije lijekova i metabolizam, te dokumentaciji rezultata.
Ključne riječi: urin, lijekovi, droge, sport, analitički postupci, interpretacija rezultata, osiguranje kvalitete analiza, dokumantacije rezultata, pravni pristup

Naslov: Testing urine for drugs

Autori:
Catlin, Don
Cowan, David
Donike, Manfred
Fraisse, Daniel
Oftebro, Helge
RENDIĆ, SLOBODAN
Časopis: Clinica Chimica Acta
Broj: 3
ISSN: 0009-8981
Volumen: 207
Godina: 1992
Stranice: od 13 do 26
Broj referenci: 36
Jezik: engleski
Sažetak: Rad pretstavlja temeljnu publikaciju pisanu za potrebe i premazahtjevu Medjunarodne federacije za kliničku kemiju, a donosiosnovne smjernica za osiguranje kvalitete analiza i preporuke zakorištenje instrumentalnih i anlitičkih metoda pri analizamauzoraka urina na prisustvo lijekova i njihovih metabolita.Posebna pažnja posvečena je lijekovima koji se koriste kao droge,i lijekovima čija primjena je zabranjena u sportu. Obradjeni su idiskutirani slijedeći aspekti analiza uzoraka urina: pravniaspekt, postupci sakupljanja uzoraka, svi činioci kojiosiguravaju kvalitetu provodjenja analitičkog postupka,interpretaciju dobivenih rezultata i dokumentaciju rezultata.
Ključne riječi: urin, lijekovi, droge, sport, analitički postupci, osiguranje kvalitete analiza, interpretacija rezultata, dokumentacija, pravni pristup, sakupljanje uzoraka

Naslov: Toxic effects and a structure property study of organic explosives, propellants, and related compounds

Autori:
Nikolić, Sonja (84281)
Medić-Šarić, Marica (74265)
RENDIĆ, SLOBODAN
Trinajstić, Nenad
Časopis: Drug Metabolism Reviews
Broj: 4
ISSN: 0360--253
Volumen: 26
Godina: 1994
Stranice: od 717 do 738
Broj referenci: 52
Jezik: engleski
Sažetak: Fizičko-kemijski parametri kao što su molekularna težina, gustoća, difuzijski koeficijent idr. mogu dobro korelirati s odabranim molekularnim deskriptorima (Wiener indeks, Balabanov indeks, Indeks povezanosti i dr.). Te studije mogu pretpostaviti ponašanje eksploziva kao zagađivača u okolišu i njihovu sigurnu proizvodnju. Dan je opsežan pregled toksičnih svojstava kemijskih tvari koji se koriste kao explozivi po kemijskim skupinama, spojeva koji se koriste kao lijekovi identičnih struktura kao eksplozivi, mehanizmi toksičnih djelovanja, biotransformacije te utjecaj uvjeta okoliša na toksične reakcije. Predloženi su parametri ya najpovoljnije koreluranje fiyikalni kemiskih svojstava i predvidjanja ponašanja novih tvari sličnih struktura.
Ključne riječi: QSAR, QSPR, lijekovi, toksični učinci, eksplozivi, toksičnost, biotransformacije, mehanizmi, predvijanje ponašanja, okoliš, lijekovi

Naslov: Urinary excretion and metabolism of orally administered mefenorex

Autori:
RENDIĆ, SLOBODAN
Slavica, Meri
Medić-Šarić, Marica (74265)
Časopis: European jouranl of drug metabolism and pharmacokinetics
Broj: 2
ISSN: 0378-7966
Volumen: 19
Godina: 1994
Stranice: od 107 do 117
Broj referenci: 21
Jezik: engleski
Sažetak: Metabolički putevi i farmakokinetika mefenorexa i njegovog središnjeg metabolita, amfetamina bili su istraživani na dva zdrava dobrovoljca nakon jednokratne oralne doze mefenorexa. Urinarne koncentracije određivane su uz pomoć plinske kromatografije, a struktura metabolita pomoću GC/MS tehnike. Otkrivena je prisutnost do sada neopisnog metabolita u urinu dobrovoljca, odrdjena je struktura metodom GC-MS (p-hydroxy-m-methoxy mefenorex). Predloženo je da se kao parametar za praćenje izlučivanja mefenorexa i metabolita u urinu, te kao mogući indikator primjene lijeka koristi odnos metabolita amfetamine i nepromimjenjenog lijeka u urinu.
Ključne riječi: mefemorex, farmakokinetika, metabolizam, oralna primjena, struktura metabolita, GC-MS, odnos amfetamin/mefenoreks

Naslov: Binding of (+)- and (-)- Isomers and Racemate of Etomoxir to Human Serum Albumin and Effect of Stearic Acid and Stanozolol

Autori:
Vestemar, Vesna
Medić-Šarić, Marica (74265)
RENDIĆ, SLOBODAN
Časopis: Journal of Pharmaceutical Sciences
Broj: 4
ISSN: 0022-3549
Volumen: 83
Godina: 1994
Stranice: od 485 do 490
Broj referenci: 59
Jezik: engleski
Sažetak: Metodom gel filtracije istraživano je vezanje etomoxira, odnosno njegovih izomera i racemata, na humani serumski albumin. Eksperimentalni rezultati prikazani su grafički upotrebom Scatchard metode. Rezultati su pokazali različitost vezanja enantiomera kao i utjecaj endogenih i eogzogenih tavru na vezanje. Iyračunati su parametri vezanja uy opširnu diskusiju rezultata.
Ključne riječi: etomoxir, gel filtracija, humani serumski albumin, Scatchard, stereoselektivnost, enantiomeri, parametri vezanja, stearinska kiselina, stanoyolol

Naslov: Application of numerical methods in the investigation of the flavonoids of Christ's thorn (Paliurus spina-christi Mill.)

Autori:
Maleš, Željan
Maleš, Željan
Medić-Šarić, Marica (74265)
Kuštrak, Danica
Časopis: Acta Pharmaceutica
Broj: 2
ISSN: 1330-0075
Volumen: 44
Godina: 1994
Stranice: od 183 do 191
Broj referenci: 35
Jezik: engleski
Sažetak: Ispitana je efikasnost 10 uobičajenih razvijača koji se uporabljuju za odjeljivanje flavonoida u tankoslojnoj kromatografiji. Korištene su slijedeće matematičke metode: određivanje srednjeg vlastitog sadržaja informacije, određivanje koeficijenta DP. Formiranje klastera i dendrograma provedeno je metodama numeričke taksonomije. Najprikladniji razvijači za buduću kvantitativnu analizu flavonoida drače (Paliurus spina-christi Mill.) su etilacetat: mravlja kiselina:ledena octena kiselina:voda, 100:11:11:27, etilacetat:mravlja kiselina:voda, 8:1:1 i kloroform:metanol:voda, 6.5:3.5:1.
Ključne riječi: drača, Paliurus spina-christi Mill., flavonoidi, srednji vlastiti sadržaj informacije, koeficijent DP, numerička taksonomija, dendrogram

Naslov: QSPR and QSAR study of phthalimidohydroxamic acids

Autori:
Nikolić, Sonja (84281)
Medić-Šarić, Marica (74265)
Matijević-Sosa, Julija (71850)
Časopis: Acta Pharmaceutica
Broj: 1
ISSN: 1330-0075
Volumen: 45
Godina: 1995
Stranice: od 15 do 24
Broj referenci: 37
Jezik: engleski
Sažetak: Ispitivan je mitodepresivni učinak novosintetiziranih spojeva iz reda ftalimidohidroksamatnih kiselina na rast sjemenaka Lepidium sativum L. (Cresson). Lipofilnost,log P, izračunata je Rekkerovom metodom. Predloženo je nekoliko QSPR i QSAR modela s topologijskim indeksima za predviđanje fizičko-kemijskih svojstava i aktivnosti novopripravljenih spojeva. Najbolji modeli dobiveni su korištenjem indeksa valencijske povezanosti i informacijsko-teorijskog indeksa. Modeli s ostalim indeksima nisu se pokazali pouzdanima u ovim istraživanjima.
Ključne riječi: QSPR,QSAR, ftlimidohidroksamatne kiseline, mitodepresivni učinak, Lepidium sativum L. (Cresson)

Naslov: Urinary excretion and metabolism of orally administered Mefenorex

Autori:
RENDIĆ, SLOBODAN
Slavica, Meri
Broj: NT A
ISSN: 3-89001-012-1
Volumen: RECE
Godina: 1994
Stranice: od 197 do 230
Broj referenci: 114
Jezik: engleski
Sažetak: Ispitana su farmakokinetska svojstva i struktura metabolita nakon oralne primjene lijeka mefenoreksa dobrovoljcima.
Ključne riječi: MEFENOREX, FARMAKOKINETIKA, METABOLIZAM, ORALNA PRIMJENA


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr