SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-04-319

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-04-319


Broj radova citiranih u CC: 12
Broj ostalih radova: 72
Ukupno objavljenih radova: 84


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Effects of war on the environment

  Urednici
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Izdavač: Croatian Society of Chemical Engineers
  ISBN: 0022-9830
  Godina: 1994
  Broj stranica: 181
  Jezik: engleski
  Sažetak: Knjiga donosi predavanja prikayana na Prvom Medjubarodnom sastanku o utjecajima rata na okoliš. Predavanja se odnose na djelovanje medjunarodnih organiyacija, izvještaj eksaperta UNIDO, članke prikayana u pravnoj, sekciji, slučajevi sa područja Hrvatske i dr.
  Ključne riječi: okoliš, rat, ratne aktivnosti, agresija, Hrvatska, medjunarodne orgamiyacije, pravno aspekt, slučajevi iz Hrvatske
  Ostalo:

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Metabolism of Testosterone

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Urednici
  Donike, Manfred
  Geyer, Hans
  Gotzmann, A.
  Mareck-Engelke, U.
  Rauth, Susane
  Izdavač: Verlag SPORT und BUCH Strauss-Edition Sport
  ISBN: 3-89001-011-3
  Godina: 1993
  Stranice: od 27 do 46
  Broj referenci: 32
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazan je metabolizam testosterona u različitim tkivima iorganima, reakcije značajne za metaboličke biotransformacije,skupine enzima i pojedini izoenzimi citokrom P450. Posebno su diskutirani procesi koji bi mogli imati utjecaja na metaboličku konverziju testosterona u epitestosteron, te utjecaj primjenepojedinih lijekova na ravnotežu reakcija biotransformacija i aktivnost pojedinih izoenzima kod različitih eksperimentalnih životinja i kod ljudi.
  Ključne riječi: testosteron, metabolizam, hidroksilacije, epitestosteron, citokrom P450, oksidoreduktaze, indukcija, inhibicija

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Identification of drug metabolites by gas chromatography-mass spectrometry

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Urednici
  Shipe, James R.
  Savory, John
  Izdavač: International Union of Pure and Applied Chemistry
  ISBN: 0-632-03181-6
  Godina: 1991
  Stranice: od 55 do 60
  Broj referenci: 6
  Jezik: engleski
  Sažetak: U posljednjih nekoliko godina razvijen je veliki broj metoda kojekoriste spektrometriju masa u svrhu odredjivanja lijekova injihovih metabolita u biološkim uzorcima. Primjena sistemaGC/MS/COMP za kvantitativno i kvalitativno odredjivanje različtihskupina lijekova i njihovih metabolita naročito je našla primjenuu biokemiji, medicini i toksikologiji te u kontroli zloupotrebelijekova -doping sredstava- u sportu. Opisane su prikladne metodepriprave uzoraka i derivatizacije sa svrhom dobivanja optimalnihrezultata primjenom metode GC/MS. Pri tome sa naročito moravoditi računa o hlapljivosti, termičkoj stabilnosti i načinufragmentacije tvari koja se želi ispitati. Zahtjevi koji sepostavljaju pred analitičara ilustrirani su na primjerimapriprave i analize uzoraka urina na lijekove i metabolitemefenoreksa, etafedrina, lokalnog anestetika mukaina. Takodjer sudiskutirani i drugi činioci koji mogu imati utjecaja na konačnirezultat analiza kao što su inhibicija metabolizma lijekova.
  Ključne riječi: metaboliti lijekova, doping sredstva, sport, priprava uzoraka, derivatizacija, spektrometrija masa, inhibicija metabolizma, etafedrin, mefenoreks, mucain, mefentermin

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Biological and Environmental Properties of Nitro-, Nitramine- and Nitrate Compounds: Explosives and Drugs-Application of QSPR and QSAR Studies in Environmental Toxicology Assessment

  Autori:
  Jurišić, Blaženka (142755)
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Urednici
  Richardson, Mervyn
  Izdavač: Taylor & Francis
  ISBN: 0 7484 0305 1
  Godina: 1995
  Stranice: od 303 do 315
  Broj referenci: 43
  Jezik: engleski
  Sažetak: Dan je pregled bioloških svojstava (toksičnost, metabolkizam, reakcije biotransformacija) i svojstava koji utjeću na okoliš kemijskih tvari koje se koriste kao eksplozivi.Takodjer je diskutirana mogućnost primjena QSPR i QSAR analiya ya predvidjenje ponašanja kemijskih tvari u okolišu i u biološkim sistemima.
  Ključne riječi: eksplozivi, lijekovi, nitrati, nitramini, nitro spojevi, biološka djelovanja, utjecaj na okoliš, toksičnost, metabolizam

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Upotreba i zloupotreba anabolnih steroida u športu

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Urednici
  Pećina, Marko
  Heimer, Stjepan
  Izdavač: IK "Naprijed"
  ISBN: 953-178-022-6
  Godina: 1995
  Stranice: od 303 do 307
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Aktualan i kvantitativno najviše zastupljen problem primjene dopinga od strane športaša je korištenje anabolnih hormona tijekom treninga. Najčešće se u tu svrhu koristi prirodni hormon testosteron, a u posljednje vrijeme sve češće i peptidni hormoni. Kod primjene prirodnih hormona pojavljuje se teškoća razlikovanja nivoa (koncentracije) prisutnog hormona u biološkom materijalu koji se ispituje. U pravilu taj se problem rješava kvantitativnim određivanjem hormona s time da se dobivene vrijednosti uspoređuju s graničnim vrijednostima dobivenim na osnovi statističkih analiza.Danje pregled nuzdjelovanja i analitičkog pristupa odredjivanjima anabolika u biološkim tekućinama.
  Ključne riječi: anbolici, steroidi, testosteron, metabolizam, nuzdjelovanja, analitičko odredjivanje, sport, zloupotreba

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A comparative study of some topological indices and log P in structure-property-activity analysis of phenylalkylamines

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Vestemar, Vesna
  Šarić, Slavko (46062)
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Časopis: Acta Pharmaceutica
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0075
  Volumen: 43
  Godina: 1993
  Stranice: od 15 do 26
  Broj referenci: 40
  Jezik: engleski
  Sažetak: Kvantitativno su analizirana fizičko-kemijska svojstva(lipofilnost i molekulska masa) i biološka aktivnostfenilalkilamina. Topologijski indeksi korišteni za korelacijskuanalizu uključuju Wienerov broj, Randićev indeks povezanosti, teBalabanov i informacijski indeks. Od predloženih molekulskihdeskriptora Wienerov broj, kao najjednostavniji deskriptor,pokazao se najprikladniji i u QSPR i u QSAR istraživanjimafenilalkilamina. Istraživani indeksi, izuzev Randićevog indeksa,pokazali su se jednako pogodnim ili čak boljim od log P ubiološkim korelacijama.
  Ključne riječi: logP, QSPR, QSAR, fenilaklilamini, fizikalno-kemijska svojstva, struktura, biološko djelovanje, topološki indeksi

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Application of information content and numerical taxonomy in the development of HPLC methods

  Autori:
  Rotar, Aleš
  Kozjek, Franc
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Časopis: Acta Pharmaceutica
  ISSN: 0011-1643
  Volumen: 43
  Godina: 1993
  Stranice: od 157 do 165
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski
  Sažetak: Analizirana je serija od 15 derivata kinolona sa devetkromatografskih sistema radi ispitivanja dva različita pristupaizboru HPLC sistema. Za izbor optimalnoga niza izabranihkromatografskih sistema korištena je metoda numeričke taksonomijei sadržaj informacije. Selektivnost izabranog sistema se jezasnivala na retencionim vremenima pojedinih spojeva.
  Ključne riječi: kinoloni, sadržaj informacije, numerička taksonomija, HPLC

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: QSPR i QSAR u farmaciji: I. Klasični QSAR modeli (Hanschov i Free-Wilsonov model)

  Autori:
  Jadrijević-Mladar Takač, Milena (136694)
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Časopis: Farmaceutski Glasnik
  Broj: 6
  ISSN: 0014-8202
  Volumen: 47
  Godina: 1991
  Stranice: od 161 do 178
  Broj referenci: 60
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: QSAR modeli su karakterizirani sa dva pristupa s obzirom na odnosizmedju kemijske strukture i biološke aktivnosti spoja.Najpopularniji QSAR model je model linearne slobodne energije,ekstratermodinamički ili Hanschov model. QSAR je danas standardnosredstvo u dizajnu lijekova.
  Ključne riječi: dizajn lijekova, Hanschov model, Free-Wilsonov model, odnos strukture i djelovanja

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vezanje steroidnoih hormona na proteine plazme s posebnim osvrtom na testosteron

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Djeraković, Jasenka
  Vestemar, Vesna
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Časopis: Farmaceutski Glasnik
  Broj: 12
  ISSN: 014 -8202
  Volumen: 47
  Godina: 1991
  Stranice: od 343 do 360
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazani su metabolizam, uloga i fiziološki značaj steroidnihhormona, uzimajući kao primjer testosteron. Naglašene sukarakteristike, uloga i fiziološki značaj vezanja spolnih hormonana proteine plazme. Pokusi ispitivanja vezanja tetsosterona naHSA pokazali su prisustvo jednog mjesta vezanja na humanomserumskom albuminu za testosteron niskog afiniteta (K=17400L/mol) i niski postotak vezanja liganda (ovisno o koncentracijiod 12% do 30%).
  Ključne riječi: steroidni hormoni, testosteron, vezanje, humani serumski albumin

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značaj vezanja lijekova na proteine plazme za biološko djelovanje lijeka u organizmu

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Vestemar, Vesna
  Posarić, Jasna
  Djeraković, Jasenka
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Časopis: Farmaceutski Glasnik
  Broj: 11
  ISSN: 014 -8202
  Volumen: 47
  Godina: 1991
  Stranice: od 303 do 315
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisan je značaj vezanja lijekova, utjecaj posjedinih činilaca,te način kvantitativnog izražavanja rezultata na proteine plazme(serumski albumin, alfa-kiseli glikoprotein, lipoproteini,imunoglobulini). Poseban naglask je dan na utjecajsterokemiskih činilaca, te je u tom svjetlu diskutirano vezanjeenantiomera 1,4-benzodiazepina.
  Ključne riječi: vezanje lijekova na protine plazme, činioci, utjecaj, stereoselektivnost

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj lipofilnosti na biokemijske procese i djelovanje lijeka

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Vestemar, Vesna
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Časopis: Farmaceutski Glasnik
  Broj: 1
  ISSN: 014 -8202
  Volumen: 47
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 16
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je utjecaj lipofilnosti na nakupljanje lijekova uorganizmu, na metabolizam lijekova i na ostale procese od značajaza djelovanje lijeka kao što su eliminacija, prolaz kroz moždanuovojnicu i vezanje na proteine plazme. Od parametaralipofilnosti posebno je obradjen koeficijent raspodjele, logP.Takodjer je diskutiran i odnos lipofilnosti prema parametrimakoji opisuju strukturu molekule, odnosno molekularnimdeskriptorima i njihova primjena u analizama QSPR i QSAR.
  Ključne riječi: lipofilnost, lijekovi, djelovanje,metabolizam, odnos strultura-djelovanje, logP, QSPR, QSAR

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Biochemistry of drug metabolism studies: metabolism of testosterone and T/E ratio

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Časopis: Acta Pharmaceutica
  Broj: 3
  ISSN: 1330-0075
  Volumen: 44
  Godina: 1994
  Stranice: od 215 do 227
  Broj referenci: 56
  Jezik: engleski
  Sažetak: Dan je pregled metaboličkih reakcija testosterona i nastajanja konačnih produkata metabolizma, koji se izlučuju u urinu. Posebno su istaknute metaboličke reakcije 5 -redukcije, 3 - i 3 - i 17 - i 17 - oksidoredukcije, te hidroksilacije c-atoma, a diskutiran je i mogući utjecaj primjene drugih lijekova i steroidnih hormona na nastajanje i izlučivanje metabolita. Također su prikazane razlike među vrstama i među osobama u metabolizmu testosterona kao posljedice promjenjenog profila enzima citokrom P-450. Prikazani su rezultati kliničkog pokusa primjene testosterona dobrovoljcima (testosteron enantat). Pokus je organiziran u University of California Los Angeles, Department for Pharmacology, Dr. Don Cattlin). Na osnovu rezultata GC-MS analiza utvrdjena je struktura metabolita testosterona koji do sada nije opisan u urinu dobrovoljaca 11beta-hidroksi testosteron, te je predložen novi omjer hidroksiliranih metabolita kao indikacija prisutnosti metabolita egzogenog testosterona u urinu sportaša.
  Ključne riječi: testosteron, hidroksilacije, citokrom P-450, odnos T/E, odnos hidroksiliranih metabolita, interakcije, 11beta-hidroksitestosteron, urinarni metabolit

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Metabolism of drugs in doping control: human cytochrome P450 (CYP) enzymes:, interactions, adverse effects

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Časopis: Hrvatski športskomedicinski vjesnik
  Broj: 1
  ISSN: 0354-0766
  Volumen: 10
  Godina: 1995
  Stranice: od 8 do 28
  Broj referenci: 63
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu su opisana svojstva enzima citokrom P450 (CYP). Naglašeno je da je do sada identificirano oko 36 porodica enzima CYP koje pripadaju superporodici enzima CYP. Samo neke od porodica (CYP 1, 2 i 3) sudjeluju kod metabolizma lijekova kod ljudi. Kao i na metabolizam drugih lijeova, tako je i metabolizam lijekova koji se primjenjuju u športu pod utjecajem različitih činioca uključujući i genetski polimorfizam. Dan je tabelarni pregled lijekova, koji se ponašaju ka induktori, inhibitori ili sudjeluju u reakcijama kao supstrati enzima citokrom P450 kod ljudi. Naglašena je mogućnost pojave interakcija kod primjene lijekova koji sudjeluju u reakcijama kataliyiranih istim enyimima i predloženo je korištenje tabelarnog prikaza za predvidjanje i moguće otklanjanje interakcija lijek-kijek, te toksičnih djelovanja lijekova i nekih kemijskih tvari. Posebno je naglašen značaj mogićih neželjenih djelovanja kod sportaša kao i kod osoba koiji nekontroliranio koriste lijekove ili zloupotrebljavaju kao droge.
  Ključne riječi: doping kontrola, humani citokrom P450, CYP enzimi, lijekovi, sport, interakcije lijek-lijek, tokičnost, predvidjanje, supstrati, induktori, inhibitori

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Human cytochome P450 (CYP) enzymes, interactions, adverse effects

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Časopis: Hrvatski športskomedicinski vjesnik
  Broj: 1
  ISSN: 0354-0766
  Volumen: 10
  Godina: 1995
  Stranice: od 8 do 28
  Broj referenci: 63
  Jezik: engleski
  Sažetak: Dan je pregled katalitičkih svojstava humanih enzima citokrom P450 sa gledišta utjacaja na željena i neželjena (toksična) djelovanja ovih enzima kod primjene klinički značajnih lijekova i zloupotrebe lijekova u sportu.
  Ključne riječi: citokrom P450, lijekovi, neželjena djelovanja, toksičnost, zloupotreba, sport

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uloga i značenje metaboličkih reakcija kataliziranjih enzimima citokrom P450 (CYP) kod bioloških djelovanja lijekova

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Časopis: Medicus
  Broj: 1
  ISSN: 1330-013X
  Volumen: 4
  Godina: 1995
  Stranice: od 49 do 66
  Broj referenci: 41
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rad predstavlja pregled biokemijskih i katalitičkih svojstava enzima koji sudjeluju kod metabolizma lijekova sa posebnim osvrtom ne enzime citokrom P450. Diskutirana je i dan tabelarni pregled lijekova koji kod zajedničke primjene mogu izazivati interakcije lijek-lijek ili izrokovati toksična djelovanja.
  Ključne riječi: metabolizam, lijekovi, enzimi, biokemijska svojstva, indukcije, inhibicije, interakcije, toksičnost

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Biochemical and histochemical effects of naphthene type petroleum oil fractions: potential use in cosmetology

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  PULJKO, DAHNA
  GOMERČIĆ, VERA
  JAMNICKY,
  MARKOVIĆ, ZDRAVKO
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Naslov zbornika: THE COSMETIC IMAGE: A MOSAIC OF BIOSCIENCES
  Jezik: engleski
  Mjesto: VENEZIA, ITALY
  Godina: 1994
  Stranice: od 479 do 498
  Skup: 18th International I.F.S.C.C. Congress
  Održan: od 03.10.94 do 06.10.94
  Sažetak: ISTRAŽIVANI SU BIOKEMIJSKI I HISTOPATOLOŠKI UTJECAJI NAFTALANA, RAFINIRANOG I MEDICINSKOG, NA ŠTAKORE SOJA FISCHER 344, NAKON SUPKUTANE I KUTANE PRIMJENE. PRIMJENJENE DOZE BILE SU 0.25ML/ŽIV/DAN I 1.0 ML/ŽIV/DAN. UOČENE SU PROMJENE BIOKEMIJSKIH PARAMETARA U SERUMU. DOŠLO JE DO POVEĆANJA RELATIVNE TEŽINE JETRE, PROMJENE SADRŽAJA CITOKROMA P-450 I B5, TE SMANJENJA TJELESNE MASE OVISNO O PRIMJENJENOJ DOZI. RAĐENA JE I GC-MS ANALIZA UZORAKA. PRONAĐENI SU U UZORCIMA ACIKLIČKI SESKVITERPENI, BICIKLIČKI SESKVITERPENOIDI, ACIKLIČKI DITERPENOIDI, TRICIKLIČKI TERPENOIDI, PREGNANI I STERANI.
  Ključne riječi: ULJNA FRAKCIJA, NAFTALAN, SUPKUTANI, PERKUTANI, BIOKEMIJSKI I HISTOKEMIJSKI UTJECAJI, CITOKROM P-450, CITOKRO B5, TOKSIČNOST, METABOLIČKA AKTIVACIJA, DETOKSIKACIJA, GC-MS

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Binding of anabolic steroids to human serum albumin and possible interactions with orher drugs

  Autori:
  Jurišić, Blaženka (142755)
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Vestemar, Vesna
  Urednici
  Donike, Manfred
  Geyer, Hans
  Gotzmann, A.
  Mareck-Engelke, U.
  Naslov zbornika: Recent Aadvances in Doping Aanalysis (2)
  Jezik: engleski
  Mjesto: KOLN, GERMANY
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 3-89001-013-X
  Stranice: od 15 do 18
  Skup: 12TH COLOGNE WORKSHOP ON DOPE ANALYSIS
  Održan: od 10.04.94 do 15.04.94
  Sažetak: Prikazani su vlastiti rezultati ispitivanja vezanja anabolnih hormona testosterona, epitestosterona i metandienona na humani serumski albumin metodom gel filtracije. Rezultati su prikazani grafički korištenjem metode po Scatchrdu, izračunati su parametri vezanja te utjecaj drugih anabolika (stanozolola) na parametre veyanja. Diskutiran je i predložen mehanizam vezanja i medjusobnog utjecaja hormona na procese vezanja.
  Ključne riječi: proteini plazme, humani serumski albumin, steroidi, anabolici, vezanje, konkurencija, testosteron, epitestosteron, metandienoon, stanozolol, parametri vezanja, mehanizmi

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Urinary excretion and metabolism of orally administered Mefenorex

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Slavica, Meri
  Urednici
  Donike, Manfred
  Geyer, Hans
  Gotzmann, A.
  Mareck-Engelke, U.
  Naslov zbornika: RECENT ADVANCES IN DOPING ANALYSIS
  Jezik: engleski
  Mjesto: KOLN, GERMANY
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 3-89001-012-1
  Stranice: od 197 do 230
  Skup: 11TH COLOGNE WORKSHOP ON DOPE ANALYSIS
  Održan: od 07.03.93 do 12.03.93
  Sažetak: Ispitana su farmakokinetska svojstva i struktura metabolita nakon oralne primjene lijeka mefenoreksa dobrovoljcima.
  Ključne riječi: MEFENOREX, FARMAKOKINETIKA, METABOLIZAM, ORALNA PRIMJENA

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The role of metabolism studies in the evaluation of biological activity of cosmetic products

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Urednici
  Hrvatsko društvo kozmetičkih a,
  Naslov zbornika: Biomedicinski aspekti kozmetike
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 151 do 163
  Skup: Prvi skup Hrvatskog društva kozmetičkih kemičara, Medicinski apsekti kozmetike
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93
  Sažetak: Koža je, uz pluća, organ koji je najčešće izvrgnut utjecaju kemikalija iz okoliša i često medicinski nenadziranoj primjeni ljekovitih pripravaka u različitim farmaceutskim oblicima. Pripravci za dermalnu primjenu mogu sadržavati steroidne hormone, antimikotike, antibiotike, antihistaminike, antireumatike, lokalne anestetike, fungicide, analgoantipiretike i dr., često i u kombinacijama, ali i prirodne produkte čiji sastav često nije potpuno kemijski određen. Unatoč značajnom napretku znanstvenih istraživanja na polju biokemijskih osnova metabolizma lijekova i drugih kemijskih tvari, u vezi s toksičnim, ali i povoljnim djelovanjima.
  Ključne riječi: koža, metabolizam, citokrom P450

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: In vitro metode kod ispitavanja biološke aktivnosti kemijskim tvari koje se koriste u kozmetologiji

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Naslov zbornika: Od kontrole kvalitete do cjelovitoga upravljanja kvalitetom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Stubičke Toplice, Hrvatska
  Godina: 1995
  Skup: Stručni dani HDKK '95.
  Održan: od 16.05.95 do 18.05.95

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Metabolism of testosterone

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Urednici
  Donike, Manfred
  Geyer, Hans
  Gotzmann, A.
  Mareck-Engelke, U.
  Rauth, Susane
  Naslov zbornika: Proceedings of the 10th Cologne workshop on dope analysis
  Jezik: engleski
  Mjesto: KOLN, GERMANY
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 3-89001-011-3
  Stranice: od 27 do 46
  Skup: 10th Cologne workshop on dope analysis
  Održan: od 07.06.92 do 12.06.92
  Sažetak: Dan je pregled metaboličkih reakcija, enzima, te činioca koji mogu utjecati na sudbinu endogenog testosterone te na odnos T/E koji se koristi kao parametar za procjenu egzogeno uzetog testosterona.
  Ključne riječi: testosteron, epitestoetsron, metabolizam, T/E odnos, enzimi

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Environmental risks from warfare

  Autori:
  Simončič, Viktor
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Urednici
  Holahan, Nancy
  Naslov zbornika: ISSX Proceedings, Fourth European ISSX Meeting Bologna, Italy
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bethesda, USA
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: ISSN1061-3439
  Stranice: od 39 do 39
  Skup: Fourth European ISSX Meeting
  Održan: od 03.06.92 do 06.06.92
  Sažetak: Diskutirani su i ilustrirani primjeri devastacije okoliša ratnimdjelovanjima u Hrvatskoj (industrijski objekti, kulturnispomenici, zagadjenje vojnim kemikalijama). Usporedjeno je saposljedicama rata u Zaljevu.
  Ključne riječi: rat, Hrvatska, zagadjivanje okoliša, industijski objekti, kulturni spomenici, rat u Zaljevu

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Urinary excretion and metabolism of orally administered mefenorex

  Autori:
  Slavica, Meri
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Urednici
  Garattini, Silvio
  Naslov zbornika: Thirteenth European Worshop on Drug Metabolism
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bergamo, Italija
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: Thirteenth European Workshop on Drug Metabolism
  Održan: od 21.09.92 do 25.09.92
  Sažetak: Opisani su metaboliti i farmakokinetski paramteri na osnovurezultata analiza urina nakon oralne primjene lijeka. Poredfarmakokinetskih parametara identificirani i spektrijom masaodredjene strukture novih metabolita mefenoreksa u urinu.
  Ključne riječi: mefenoreks, metabolizam, farmakokinetika, podaci iz urina, GC, GC/MS, novi metaboliti

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Studije metabolizma kod ispitivanja biološke aktivnosti kozmetičkih proizvoda

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Naslov zbornika: Biomedicinski aspekti kozmetike, Zbirka sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: Prvi skup Hrvatskog društva kozmetičkih kemičara, Medicinski apsekti kozmetike
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93
  Sažetak: Prikazan je pregled metaboličkih aktivnosti tkiva kože,usporedjena su saznanja na koži sa spoznajama iz drugih organa itkiva, posebice jetre. Dan je pregled mogućih toksičnihdjelovanja kemikalija iz okoliša nastajanjem reaktivnihintermedijera i metabolita, i indukcijom i inhibicijom enzimskogsistema citokrom P450.
  Ključne riječi: tkivo kože, metaboličke reakcije, citokrom P450, aktivacije, indukcije, inhibicije, toksičnost, kozmetičke kemikalije i lijekovi, kemikalije iz okoliša

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Biochemical investigations in drug metabolism
  Naslov zbornika: Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 64 do 64
  Skup: Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara, Jubilarni simpozij u čast prof. dr. Pavla Mildnera
  Održan: od 17.06.93 do 18.06.93
  Sažetak: Dan je pregled primjene biokemijskih istraživanja kodistraživanja mehanizama bioloških djelovanja lijekova.
  Ključne riječi: nove metode, lijekovi, mehanizmi toksičnosti, nuzdjelovanja


 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Vezanje etomoxira na humani serumski albumin

  Autori:
  Vestemar, Vesna
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Naslov zbornika: XIII. Skup hrvatskih kemičara, Sinopsisi
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 301 do 301
  Skup: XIII. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 10.02.93 do 11.02.93
  Sažetak: Ispitivano je i kinetički karakterizirano vezanje enantiomeraetomoxira na humani serumski albumin.
  Ključne riječi: enantioselektivnost, vezanje na proteine plazme, humani serumski albumin, etomoksir

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj temperature na reakciju N-alfa-acetil mikroperoksidaze-8 s peroctenom kiselinom

  Autori:
  Jurišić, Blaženka (142755)
  Van Wart, H.E.
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Naslov zbornika: XIII. Skup hrvatskih kemičara
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 300 do 300
  Skup: XIII. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 10.02.93 do 11.02.93
  Sažetak: Ispitana je kinetika reakcija N-alfa acetil mikroperoksidaze-8 saperoctenom kiselinom u različitim temperaturnim uvjetima iodredjene kinetičke karakteristike i pretpostavljen mehanizamreakcije.
  Ključne riječi: mikroperoksidaza-8, peroctena kiselina, mehanizam reakcije, temperaturna ovisnost

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Evaluation and selection of optimal solvents and solvent combinations in thin-layer chromatography of steroid hormons and metabolites

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Šarić, Slavko (46062)
  Naslov zbornika: New achievements in chromatography, Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  Stranice: od 11 do 11
  Skup: New achievements in chromatography
  Održan: od 13.10.92 do 15.10.92
  Sažetak: Prikazana je primjena metoda numeričke taksonomije za selekciju ioptimiranje otapala i kombinacija otapala kod naliza endogenihsteroida i njihovih metabolita. Metada je primjenjena na 21metabolit testosterona, androstendiona i progesterona.
  Ključne riječi: numerička taksonomija, izbor i optimizacija otapala, tankoslojna kromatografija, testosteron, androstendion, progesteron, hidroksilirani metaboliti

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Metabolizam i QSPR studije amfetamina i sličnih spojeva

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Vestemar, Vesna
  Slavica, Meri
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Naslov zbornika: XII. Sastanak kemičara Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 78 do 78
  Skup: XII. Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: Provedena su QSPR ispitivanja amfetamina, mefenoreksa i sličnihspojeva, te metaboličke studije in vivo lijeka mefenoreksa.Farmakokinetički parametri odredjeni su za mefenoreks i metabolitamfetamin.
  Ključne riječi: Mefenoreks, amfetamin, slični spojevi, metabolizam, farmakokinetika, QSPR ispitivanja

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj stanozolola na farmakokinetiku kofeina izlučenog putem urina

  Autori:
  Jurišić, Blaženka (142755)
  Bezjak, Aleksandar
  Grahovac, Irena
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Naslov zbornika: XII. Sastanak kemičara Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 226 do 226
  Skup: XII. Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: Izračunati su farmakokinetski parametri kofeina nakon oralneprimjene lijeka i anabolnog hormona stanozolola.
  Ključne riječi: kofein, farmakokinetika, stanozolol, utjecja na, urin

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Istraživanje odnosa izmedju fizikalno-kemijskih i mirisnih svojstava bornil-acetata i sličnih terpena

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Blažević, Nikola (4041)
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Naslov zbornika: XII. Sasatank kemičara Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 76 do 76
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: Ispitivane su strukturno-topološke karakteristike bicikličkihterpena tipa bornil-acetata.
  Ključne riječi: bornil acetat, topološki indeksi, mirisna svojstva

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Primjena molekularnog modeliranja u istraživanju novosintetiziranih ftalimido pirazola

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Matijević-Sosa, Julija (71850)
  Talaja, Jasna
  Naslov zbornika: XII. Sastanak kemičara Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 77 do 77
  Skup: XII. Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: Sintetizirana je serija ftalimido supstituiranih pirazola iistraživani su odnosi izmedju njihove strukture ifizikalno-kemijskih svojstava.
  Ključne riječi: ftalimido pirazoli, topološki indeksi, strukturna svojstva

 33. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Odredjivanje tragova aluminija u otopinama za hemodializu s pomoću tankoslojne kromatografije

  Autori:
  Jezidžić, Bruna
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Turina, Srećko (71745)
  Naslov zbornika: VI. YUSAC 1991
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: 6. YUSAK, Sarajevo
  Održan: od 09.10.91 do 11.10.91
  Sažetak: Opisan je postupak odredjivanja aluminija postupkompretkoncentriranja s željezo III hidroksidom, identifikacije ikvantifikacije primjenom TLC.
  Ključne riječi: aluminij,identifikacija, kvantifikacija, postupak pretkoncentriranja, TLC

 34. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: A QSAR study of 3-(phthalimidoalkyl)-pyrazolin-5-ones

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Nikolić, Sonja (84281)
  Matijević-Sosa, Julija (71850)
  Naslov zbornika: Math/Chem/Comp 1992
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: The sevnth international course and conference on the interface between mathematics, chemistry and computer science
  Održan: od 22.02.92 do 26.06.92
  Sažetak: Provedena su QSAR istraživanja ftalimidoalkil prazola.
  Ključne riječi: QSAR, ftalimido porazoli, mitodepresivno djelovanje, citostatska aktivnost, HeLa stanica

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Determination of aluminium by quantitative thin-layer chromatography in water solution with proceeding the coprecipitation

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Jezidžić, Bruna
  Turina, Srećko (71745)
  Naslov zbornika: New achievements in chromatography
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1992
  Stranice: od 11 do 11
  Skup: New achievements in chromatography
  Održan: od 13.10.92 do 15.10.92
  Sažetak: Odredjivanje aluminija u otopinama za hemodializuspektrofotometrijskom metodom.
  Ključne riječi: aluminij, odredjedjivanje, spektrofotometrijska metoda

 36. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: QSPR i QSAR studij novosintetiziranih derivata pirola i pirolinona

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Nikolić, Sonja (84281)
  Gaon, Igor Davor
  Lovren, Fina
  Škrbo, Armin
  Rimpapa, Zlatan
  Naslov zbornika: XIII. Sastanak kemičara Hrvatske, Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 74 do 74
  Skup: XIII. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Sintetizirani su novi derivati pirola i pirolinona. Odredjena jeantimikrobna aktivnost, i ispitni su QSPR i QSAR odnosi.
  Ključne riječi: piroli, pirolinoni, antimikrobna aktivnost, QSAR, QSPR

 37. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: QSAR study of some isatin N-Mannich bases

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Nikolić, Sonja (84281)
  Ivaniš, Sanja
  Naslov zbornika: Math/Chem/Comp '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rovinj, Hrvatska
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: 6. YUSAK, Sarajevo
  Održan: od 21.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Odredjena je mitodepresivna aktivnost novih izatin N-Mannic bazai ispitani su QSAR odnosi.
  Ključne riječi: isatin N-Mannihove baze, mitodepresivna aktivnost, QSAR

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: QSAR study of phthalimido-hydroxamic acids

  Autori:
  Nikolić, Sonja (84281)
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Matijević-Sosa, Julija (71850)
  Ivaniš, Sanja
  Naslov zbornika: Math/Chem/Comp '93
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rovinj, Hrvatska
  Godina: 1993
  Stranice: od 2 do 2
  Skup: The eighth international course and conference on interface among mathematics, chemistry and computer sciences
  Održan: od 21.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Novosintetizirane ftalimidohidroksamske kiseline pokazujumitodepresivno djelovanje, provedena su QSAR ispitivanja
  Ključne riječi: ftalimidohidroksamske kiseline, mitodepresivno djelovanje, QSAR

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: In vitro metode kod ispitivanja biološke aktivnosti kemijskih tvari koje se koriste u kozmetologiji

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Naslov zbornika: Od kontrole kvalitete do cjelovitog upravljanja kvalitetom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Koprivnica, Hrvatska
  Godina: 1995
  Skup: stručni dani HDKK'95
  Održan: od 16.05.95 do 18.05.95
  Sažetak: Sukladno zahtjevu da kozmetički pripravak koji dolazi na tržište "ne smije biti štetan po ljudsko zdravlje u uvjetima normalne primjene", kozmetički pripravici i kemijske tvari koje se koriste u kozmetici se trebaju ispitaiti na moguće štetno djelovanje. Minimalni zahtjevi koji se moraju zadovoljiti je ispitivanje akutne toksičnosti, dermalne apsorpcije i iritacije, subkronične toksičnosti, mutagenosti, fototoksičnosti, poznavanje toksikokinetike i moguće teratogenosti.
  Ključne riječi: in vitro, in vivo, kozmetologija

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Human cytochrome P450 (CYP) enzymes in doping control: Metabolism, interactions, adverse effects

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Urednici
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Donike, Manfred
  Naslov zbornika: Proceedings of the 13th Cologne Workshop on Doping Analysis
  Jezik: engleski
  Mjesto: KOLN, GERMANY
  Godina: 1995
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: 13th Cologne workshop on Dope Analysis
  Održan: od 12.03.95 do 17.03.95
  Sažetak: Pregledno je prikazan utjecaj metaboličkih reakcija kataliziranih enzimima citokromim P450 na rezultate analiza u doping laboratorijima, te moguće štetne posljedice po ydravlje sportaša kod nekontroliranog uzimanja lijekova.
  Ključne riječi: doping kontrola, kemijske analize, metaboličke reakcije, zloupotreba, neželjena djelovanja, citokrom P450

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Applications of molecular modelling and lipophilicity in study of chemicals used as drugs and explosives

  Autori:
  PULJKO, DAHNA
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Urednici
  Graovac, Ante
  Naslov zbornika: The tenth international course & conference on the interfaces betweem mathematic
  Jezik: engleski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1995
  Skup: MATH/CHEM/COMP '95
  Održan: od 26.06.95 do 01.07.95
  Ključne riječi: lipofilnost, indeksi, QSAR

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Metabolic studies in doping control: Testosterone metabolism and testosterone/epitestosterone ratio in human urine as an indicator of the steroid misuse

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Naslov zbornika: 6th North American ISSX Meeting ISSX Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Raleigh, USA
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1061-3439
  Stranice: od 250 do 250
  Skup: 6th North American ISSX Meeting
  Održan: od 23.10.94 do 27.10.94
  Sažetak: Dan je pregled metaboličkih reakcija endogenis steroida sa posebnim osvrtom na testosteron i epitestosteron. Na osnovi kliničkog pokusa predložen je novi odnos kao parametar za ocjenu zloupotrebe endogenih steroida u sportu.
  Ključne riječi: testosteron, epitestosteron, odnos T/E, metaboliti, rin, GC/MS

 43. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Studij struktura-toksičnost organskih eksploziva i srodnih spojeva

  Autori:
  Nikolić, Sonja (84281)
  Lučić, Bono
  Milošević, Sanja
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Naslov zbornika: XIV. SKUP HRVATSKIH KEMIČARA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 252 do 252
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Ispitivana su QSPR i QSAR svojstva kemijskih tavri koje se koriste kao eksployivna sredstva i lijekovi, vezano na moguće predvidjenje toksičnih i fizikalno kemijskih svojstava.
  Ključne riječi: nitro, nitramini, nitrati, eksplozivi, lijekovi, QSAR,QSPR, mehanizmi toksičnosti,svojstva

 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: GC-MS analiza djelomično pročišćenih naftenskih frakcija nafte korištenih kod kožnih oboljenja

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  SLOVENC, MLADEN
  TODORIĆ, ANTE
  PULJKO, DAHNA
  Naslov zbornika: XIV. SKUP HRVATSKIH KEMIČARA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 299 do 299
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Rađena je GC-MS analiza djelomično pročišćenih frakcija nafte korištenih kod kožnih oboljenja. Analiza je otkrila prisutnost acikličkih seskviterpena, bicikličkih seskviterpenoida, acikličkih diterpenoida, tricikličkih terpenoida, pregnana (C21) i sterana (27) u oba uzorka, medicinskom i rafiniranom naftalanu.
  Ključne riječi: naftalan, GC-MS analiza

 45. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Topologijski aspekti u istraživanju steroidnih hormona

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Arafat, Muhamed
  Naslov zbornika: XIV. SKUP HRVATSKIH KEMIČARA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 254 do 254
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Dvije grupe steroidnih hormona su istraživane: a) androgeni s anabolnim efektom (testosteron i derivati) b) anabolici sa slabim androgenim efektom (fluksimesteron i slični steroidi) Istraženi su odnosi između strukture i svojstava ovih spojeva.
  Ključne riječi: steroidi, testosteron, fluksimesteron.

 46. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Strukturne značajke hemske okoline za ligandno vezanje cimetidina

  Autori:
  Jurišić, Blaženka (142755)
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Dragun, Zrinka
  Naslov zbornika: XIV. SKUP HRVATSKIH KEMIČARA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 212 do 212
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Prikazani su rezultati dobiveni spektrofotometrijskim praćenjem interakcija liganada cimetidina, sa modelnim hemskim spojevima i hem enzimima. Rezultati su pokazali da cimetidin spremno reagira sa modelnim hemskim spojevima ali ne i sa peroksidayama Cianid kao ligand reagira sa svim modelima
  Ključne riječi: cimetidin, cianid, modeli, hem, peroksidaze, ligandi, mehanizam

 47. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The structure-property-activity study of compounds used as drugs and explosives

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Nikolić, Sonja (84281)
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Trinajstić, Nenad
  Naslov zbornika: 14 th EUROPEAN WORKSHOP ON DRUG METABOLISM
  Jezik: engleski
  Mjesto: Paris, France
  Godina: 1994
  Stranice: od 182 do 182
  Skup: 14th EUROPEAN WORKSHOP ON DRUG METABOLISM
  Održan: od 03.07.94 do 08.07.94
  Sažetak: Studirana je veza između strukture, svojstava i aktivnosti kao i mogući toksični efekti nekih nitroaromatskih spojeva, nitroamina i nitratnih spojeva koji se koriste kao lijekovi i eksplozivi.Spomenuti spojevi su potencijalni zagađivači okoliša i u ratno vrijeme i u vrijeme vojnih aktivnosti u miru.
  Ključne riječi: Nitroaromatski spojevi, nitroamini, eksplozivi.

 48. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Study of the structural requirements of heme moiety for ligand binding of cimetidine

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Jurišić, Blaženka (142755)
  Dragun, Zrinka
  Naslov zbornika: 4TH INTERNATIONAL ISSX MEETING
  Jezik: engleski
  Mjesto: Seattle, USA
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1061-3439
  Stranice: od 258 do 258
  Skup: 4th International ISSX Meeting
  Održan: od 27.08.95 do 31.08.95
  Sažetak: Istraživana su ligandna svojstva cimetidina pri interakcijama sa hem enzimima i modelnihm hem spojevima.
  Ključne riječi: cimetidin, ligandna svojstva, hem modeli, hem enzimi, vezanje, mehanizmi

 49. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Metabolism of anabolic steroids in man: testosterone metabolism and testosterone/epitestosterone ratio as an indicator of the steroid misuse in sport

  Autori:
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Naslov zbornika: Mednarodni simpozij in XXIV. Krkine nagrade 1994
  Jezik: engleski
  Mjesto: Novo Mesto, Slovenia
  Godina: 1994
  Stranice: od 23 do 23
  Skup: Mednarodni simpozij in XXIV. Krkine nagrade 1994.
  Održan: od 07.12.94 do 08.12.94
  Sažetak: Dan je pregled interakcija testosterona sa drugim lijekovima i pregled metoda odredjivanja odnosa testosterona/epitestosterona u urinu.
  Ključne riječi: testosteron, epitestosteron, odnos, interakcije lijekova, urina, metabolizam

 50. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: A Structure-Toxicity Study of Organic Explosives and Related Compounds

  Autori:
  Milošević, Sanja
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Nikolić, Sonja (84281)
  Urednici
  Graovac, Ante
  Naslov zbornika: MATH/CHEM/COMP '94
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Skup: The ninth Dubrovnik International Course and Conference on the Interfaces Among Mathematics, Chemistry and Computer Science
  Održan: od 26.06.94 do 01.07.94
  Sažetak: Istraživani su odnosi između strukture i toksičnosti organskih eksploziva kao što su nitroaromatski i drugi nitrirani spojevi. Korišteni su slijedeći topologijski indeksi: Wienerov indeks, W, indeksi valencijske povezanosti, X, Balabanov indeks, J, informacijsko-teorijski indeksi. Model baziran na indeksu valencijske povezanosti posjeduje najprihvatljivije statističke značajke.
  Ključne riječi: Wiener indeks, indeksi valencijske povezanosti, Balabanov indeks, informacijsko-teorijski indeksi

 51. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: A comparative study of lipophilicity and biological activity of 3-(phthalimidoalkyl)-pyrazolin-5-ones

  Autori:
  Nikolić, Sonja (84281)
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Matijević-Sosa, Julija (71850)
  Urednici
  Testa, Bernard
  Naslov zbornika: log P,An International Symposium on Lipophilicity in Drug Research and toxicolog
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lausanne, Switzerland
  Godina: 1995
  Stranice: od P-61 do P-61
  Skup: log P, An International Symposium on Lipophilicity in Drug Research and Toxicology
  Održan: od 21.03.95 do 24.03.95
  Sažetak: Analizirano je 17 novih derivata 3-ftalimidoalkil-pirazolin-5-onasintetiziranih unutar naše grupe. Svi studirani spojevi pokazali su mitodepresivni učinak na rast biljke Lepidium sativum L. Inhibitorna aktivnost značajna je za dva spoja , derivate glicina i alanina, koji su korišteni u QSAR istraživanju supstituiranih pirazola sa poznatim citostatskim efektom (ED 50) na HeLa stanice. U istraživanju su korištena 4 topologijska indeksa i nađeno je da modeli bazirani na topologijskim indeksima su bolje prihvatljivi od log P u korelacijama s biologijskom aktivnošću.
  Ključne riječi: 3-ftalimidoalkil-pirazolin-5-oni, Lepidium sativum L., QSAR, ED50,HeLa stanice, topoligijski indeksi, log P

 52. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Odnosi između svojstava i topologijskih indeksa novosintetiziranih ftalimidoizoksazolona

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Matijević-Sosa, Julija (71850)
  Nikolić, Sonja (84281)
  Naslov zbornika: XIV SKUP HRVATSKIH KEMIČARA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 253 do 253
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Sintetizirana je kongenerična serija ftalimidoizoksazolona s potencijalnim citostatskim djelovanjem.Metodama molekularnog modeliranja preliminarno su istraživani QSPR odnosi između kemijske strukture i fizičko-kemijskih svojstava novih spojeva.Izračunati topologijski indeksi (W,X,J,I) korelirani su s molekularnom masom, točkom tališta i koeficijentom raspodjele između oktanola i vode.Najbolji modeli dobiveni su primjenom indeksa povezanosti i Balabanovog indeksa modificiranog za heterosustave.
  Ključne riječi: QSPR, ftalimidoizoksazoloni, molekularno modeliranje, topologijski indeksi, koeficijent raspodjele

 53. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Numeričke metode u istraživanju flavonoida drače (Paliurus spina-christi Mill.)

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Maleš, Željan
  Brantner, Adelheid
  Naslov zbornika: XIV.SKUP HRVATSKIH KEMIČARA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 305 do 305
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Ispitana je efikasnost 10 uobičajenih razvijača koji se uporabljuju za odjeljivanje novih izoliranih flavonoida drače(derivati kvercetina, kemferola i skoparina).Primjenom numeričkih metoda odabrani su najprikladniji razvijači za tankoslojnu kromatografiju.
  Ključne riječi: Drača,Paliurus spina-christi Mill.,numerička taksonomija,flavonoidi.

 54. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: A topological indices and log P in structure-property analysis of steroid hormones

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  RENDIĆ, SLOBODAN
  Naslov zbornika: FIP.95 STOCKHOLM
  Jezik: engleski
  Mjesto: STOCKHOLM, ŠVEDSKA
  Godina: 1995
  Stranice: od 119 do 119
  Skup: FIP.95
  Održan: od 28.08.95 do 01.09.95
  Sažetak: Lipofilni karakter steroida ima važnu ulogu u reguliranju biološke aktivnosti ovih spojeva.Lipofilnost i fizičko-kemijska svojstva steroida su kvantitativno analizirana.U tu svrhu izračunati su koeficijenti raspodjele,log P, metodom po Rekkeru,a korelacijske analize provedene s topologijskim indeksima.Najprihvatljiviji modeli dobiveni su s Wienerovim indeksom i Balabanovim indeksom modificiranim za hetero atome.
  Ključne riječi: Lipofilnost, log P, Rekkerova metoda, topologijski indeksi, Wienerov indeks,Balabanov index.

 55. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ispitivanje flavonoida u Lamium vrstama tankoslojnom kromatografijom

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Vladimir-Knežević, Sanda
  Maleš, Željan
  Naslov zbornika: XIV SKUP HRVATSKIH KEMIČARA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 306 do 306
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Dokazana je prisutnost flavonoida i pratećih fenolnih kiselina u Lamium vrstama hrvatske flore.Primjenom tankoslojnekromatografije provedena su usporedna ispitivanja flavonoida u navedenim biljnim vrstama.Efikasnost uporabljenih razvijača ispitana je metodama numeričke taksonomije, određivanjem srednjeg vlastitog sadržaja informacije, te vjerojatnosti da dva flavonoida izabrana slučajno mogu biti razlikovana istim razvijačem.
  Ključne riječi: Lamium vrste, flavonoidi, fenolne kiseline, numerička taksonomija, srednji vlastiti sadržaj informacije.

 56. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Investigation of the flavonoids of Zizyphus jujuba Mill. by the numerical methods

  Autori:
  Medić-Šarić, Marica (74265)
  Maleš, Željan
  Prstojević, Jasna
  Puzović, Marko
  Naslov zbornika: FIP.95
  Jezik: engleski
  Mjesto: STOCKHOLM, ŠVEDSKA
  Godina: 1995
  Stranice: od 178 do 178
  Skup: FIP.95
  Održan: od 28.08.95 do 01.09.95
  Sažetak: Zizyphus jujuba je maleno drvo koje raste u Kini, Australiji,Americi,Aziji i Mediteranu.Ova biljka se koristi u narodnoj medicini kod bronhitisa, diarea i čireva.Kemijska ispitivanja ukazuju na prisutnost flavonoida i fenolnih kiselina.Separacija flavonoida provedena je tankoslojnom kromatografijom, a izbor najoptimalnijeg razvijača provedn je metodama numeričke taksonomije.
  Ključne riječi: Zizyphus jujuba MIll., flavonoidi, fenolne kiseline, numerička taksonomija.

 57. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Strukturna karakterizacija izoliranih flavonoida drače Paliurus spina christi Mill.
  Fakultet: Farmaceutsko-biokemijski fakultet ZAGREB
  Autor: MALEŠ ŽELJAN
  Datum obrane: 10.02.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 159
  Sažetak: Iz listova drače (Paliurus spina christi Mill.) izolirano je 7 flavonoida različitim kromatografskim metodama.Strukture ovih spojeva određene su spektroskopskim metodama (UV,NMR).Izolirani flavonoidi karakterizirani su kao derivati kvercetina, kemferola i skoparina.Derivati kvercetina pokazali su antimikrobni učinak.Metodama numeričke taksonomije određeni su najprikladniji razvijači za međusobno razlikovanje izoliranih flavonoida.
  Ključne riječi: Drača,Paliurus spina-christi Mill., flavonoidi - strukturna karakterizacija, antimikrobni učinak, numerička taksonomija.


 58. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Vezanje izomera natrijeva 2/6-(4-klorofenoksi)-heksil/-oksiran-2-karboksilat-dihidrata na humani serumski albumin
  Fakultet: Farmaceutsko-biokemijski fakultet ZAGREB
  Datum obrane: 27.10.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 85
  Sažetak: Ispitano je vezanje (+)-, (-)-izomera i racemata etomoksira nahumani serumski albumin (HSA) metodom gel filtracije. Dobiveni suslijedeći rezultati: a) za obadva izomera na molekuli HSA postojedvije neovisne i nejednake skupine mjesta vezanja; za obadvaizomera konstante vezanja su istog reda veličine (k1=2000000L/mol) i k2=200000 L/mol, ovisno o rasponu koncentracije liganda.Za (+)-etokoksir dobijena je statistički značajno niža vrijednostkonstante nižeg afiniteta (p<0.05) u u usporedbi sa (-)-izomeromi racematom. Obadva izomera i racemat vežu se visokim postotkomna molekulu HSA ( oko 95%) kod ispitivane koncentracije. Takodjerje i graf ovisnosti postotka vezanja o koncentraciji pokazaostatistički značajno različiti nagib pravca za (+)-izomer uusporedbi sa pravcima za (-)-izomer i racemat. I endogeni(stearinska kiselina) i egzogeni (anabolni hormon stanozolol)ligand smanjuju postotak vezanog etomoksira sa tome da jekinetika vezanja (+)-izomera značajno različita u odnosu navezanje (-)-izomera i racemata i u prisustvu konkurentnogliganada stanozolola. Zaključeno je da stanozolol utječe navezanje (+)-izomera uglavnom na mjestu vezanja višeg afiniteta.
  Ključne riječi: etomoksir, enantiomeri, stereoselektivnost vezanja, humani serumski albumin, konkurentni ligandi, stearinska kiselina, stanozolol


 59. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Vezanje izomera natrijeva 2/6-(4-klorofenoksi)-heksil/-oksiran-2-karboksilat-dihidrata na humani serumski albumin
  Fakultet: Farmaceutsko-biokemijski fakultet ZAGREB
  Mentor: RENDIĆ SLOBODAN
  Datum obrane: 27.10.93
  Broj stranica: 85
  Autor: Vestemar dipl. inž. farm. Vesna
  Rad: Magisterij


 60. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Drugs and Chemicals as Inhibitors of Cytochrome P450 Enzymes: Therapeutic and Toxicological Consequences
  Ustanova: Karl-Franzens-Univerzitat Graz
  Godina: 1994


 61. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Metabolism of Anabolic Steroids in Man: Testosterone Metabolism and Testosterone/Epitestosterone ratio as an indicator of the misuse in Sport
  Ustanova: International Szmposium and XXIVth KRKAs Prizes
  Godina: 1994


 62. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Studije metabolizma kod ispitivanja biološke aktivnosti kozmetičkih proizvoda
  Ustanova: Prvi nacionalni tečaj sportske medicine, Hrvatski Olimpijski Odbor
  Godina: 1993


 63. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Urinary excretion and metabolism of orally administered mefenorex
  Ustanova: Deutsche Sporthoch Schule, Koln
  Godina: 1993


 64. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Binding of anabolic steroids to human serum albumin and possible interactions with other drugs
  Ustanova: Deutsche Sporthoch Schule, Koln
  Godina: 1994


 65. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Metabolism of Testosterone
  Ustanova: Deutsche Sporthoch Schule, Koln
  Godina: 1992


 66. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Testosterone, Metabolismus und Missbrauch
  Ustanova: Fakultat fur Biologie, Universitat Konstanz
  Godina: 1992


 67. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Nitroaromatic, Nitrate esters, and Nitramine Compounds - Explosives and Drugs: Toxicity, QSPR, QSAR
  Ustanova: Fakultat fur Biologie, Universitat Konstanz
  Godina: 1994


 68. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Drug metabolism and human cytochromes P450 (CYP) enzymes in doping control: Variability, interactions, adverse effects
  Ustanova: Deutsche Sporthoch Schule, Koln
  Godina: 1995


 69. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Biokemijska istraživanja u predkliničkim ispitivanjima lijekova
  Ustanova: Istraživački institut-Pliva
  Godina: 1994


 70. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Upotreba i zloupotreba anabolnih steroida u sportu
  Ustanova: Prvi nacionalni tečaj sportske medicine, Hrvatski Olimpijski Odbor
  Godina: 1994


 71. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Primjena in vitro modela kod ispitivanja bioloških svojstava kemijskih tvari koje se koriste u kozmetici
  Ustanova: Sastanak Društva kozmetičkih kemičara Hrvatske
  Godina: 1995


 72. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Humani enzimi CYP, biološka svojstva lijekova i toksičnost kemijskih tvari
  Ustanova: Istraživački institut-Pliva
  Godina: 1995


 73. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Biološka aktivnost kemijskih tvari - prehrana i farmacija
  Ustanova: Podravka
  Godina: 1994


 74. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Kemijske tvari kao dodaci hrani: korisno i štetno djelovanje
  Ustanova: Podravka
  Godina: 1994MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr