SVIBOR - Projekt broj: 1-09-084

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-084


ISTRAŽIVANJE PALEOGENSKIH BAZENA U JADRANSKOM POJASU


Glavni istraživač: MARJANAC, TIHOMIR (108851)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 10.11.90. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 74
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Geološko-paleontološki zavod Geološki odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Adresa: Kralja Zvonimira 8
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 416 260
teleFaks: 385 (1) 432 526

Sažetak: Ovim istraživanjem bili su obuhvaćeni slijedeći sedimentacijski bazeni: Tršćansko-pazinski, Rapsko-paški, Sjeverno-dalmatinski, Kaštelansko-splitski, Hvarsko-pelješački i Zapadno-hercegovački bazen. U tim bazenima istraživani su plitkovodni karbonati i klastiti te dubokovodni klastiti, pretežito paleogenske starosti. Posebna pažnja bila je posvećena upoznavanju geometrije bazena te rekonstrukciji evolucije bazena, počev od dezintegracije karbonatne platforme pa do završetka sedimentacije u bazenu. Ovisno o stupnju istraženosti, spoznaje o obliku bazena i sinsedimentacijskoj tektonici u i oko bazena razlikuju se. Tršćansko-pazinski, Sjeverno-dalmatinski i Kaštelansko-splitski bazen trpjeli su jak utjecaj sinsedimentacijske tektonike tijekom cijele evolucije, dok je to teže rekonstruirati kod ostalih istraživanih bazena. Utjecaji promjena razine mora tijekom evolucije bazena upoznavani su u dijelu Rapsko-pazinskog, Sjeverno-dalmatinskom, Kaštelansko-splitskome i Hvarsko-pelješakome bazenu. Paleontološka istraživanja pružila su nove spoznaje o starosti pred-bazenskih karbonatnih naslaga u Hvarsko-pelješačkom bazenu, te o starosti bazenskih klastita u Sjeverno-dalmatinskom, Hvarsko-pelješačkom, Kaštelansko-splitskom i Zapadno-hercegovačkom bazenu. Istraživanje se zasnivalo na snimanju detaljnih sedimentoloških stupova, kartiranju litofacijesa u mjerilu 1:5000 (samo u Kaštelansko-splitskom bazenu), istraživanju fosilne flore i faune - kako primarne, tako i pretaložene. Datiranje sedimenata zasniva se na analizi malih i krupnih bentičkih foraminifera te nanoplanktona.

Ključne riječi: Jadranski pojas, paleogen, klastiti, vapnenci, tektonika, promjena razine mora, bazeni, foraminifere, nanoplankton, ihnofosili, fliš

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog istraživanja bilo je upoznavanje građe, stila ispune, evolucije, stratigrafije i mogućih gospodarskih resursa klastičnih sedimentaciskih bazena s pretežito paleogenskom ispunom, u jadranskom pojasu. Nastanak bazena i njihova evolucija neposredno su vezani za tektonska zbivanja u istraživanom prostoru, pa poznavanje bazena posredno pridonosi boljem razumjevanju tektonske evolucije promatranog prostora. Zbog neposredne povezanosti taložnih i tektonskih procesa moguće je utvrditi i starost pojedinih tektonskih događaja. Istraživanje bazena podrazumjeva upoznavaje osnovnog tektonskog sklopa, topografije bazena i odnosa s rubnim plitkomorskim okolišima. Stil ispune jednog bazena odražava taložnu evoluciju prostora, koju su uvjetovale promjene razine mora i tektonika. Upoznavanjem stila ispune, moguće je posredno rekonstruirati promjene razine mora, efekte tektonike i njihov uzajamni odnos, pa je to bio jedan od posebnih ciljeva ovog istraživanja. Ovo istraživanje imalo je za cilj i određivanje starosti istraženih naslaga na osnovi malih i velikih bentičkih foraminifera te nanofosila. Osim toga jedan od ciljeva bio je i upoznavanje starosti pretaloženih sedimenata, što daju uvid u starost trošenih naslaga, a posredno i omogućuje utvrđivanje starosti tektonskih procesa koji su doveli do izdizanja kopna. Jedan od ciljeva ovog istraživanja je i upoznavanje geometrije sedimentnih tijela, što ima velik gospodarski značaj zbog mogućih resursa, bilo da se radi o arhitektonsko-građevinskom kamenu, cementnim laporima, vodonosnicima ili podlozi za građevinske zahvate.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Paleoecological investigation of shallow water carbonates in Alpine-Dinarides regions
  Naziv ustanove: Institut fur Palaontologie und Historische Geologie, Universitat "Ludwig Maximilian"
  Grad: Munchen, Njemačka

 2. Naziv projekta: Paleobiological and paleoecological events from the Cretaceous/Tertiary boundary o Mid-Eocene on the Karst region.
  Naziv ustanove: Inštitut za paleontologijo Znanstveno-raziskovalni center Slov. akademije znanosti in umetnosti
  Grad: SLO-61000 - Ljubljana, Slovenija

 3. Naziv projekta: IGCP Projekt 286 Early Paleogene Benthos
  Naziv ustanove: Unesco
  Grad: Pariz, Francuska

 4. Naziv projekta: Dynamic Stratigraphy of the Eastern Tethyan Teriary
  Naziv ustanove: Committee of Earth Sciences of the Central European Initiative (CEI)
  Grad: Wien, Austrija

 5. Naziv projekta: 1-09-031 Paleontologija vertebrata i kronostratigrafija kvartara.
  Naziv ustanove: Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Znanstveno raziskovalni centar Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitu za paleontologijo "Ivan Rakovec"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: SLO-61000 - Ljubljana, Slovenija

 2. Naziv ustanove: Geologisk Institutt, Universitetet i Bergen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 5007 - Bergen, Norveška

 3. Naziv ustanove: Dipartimento di Geologia e Paleontologia, Universita di Padova
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 35137 - Padova, Italija

 4. Naziv ustanove: Departimento de Geologia Dinamica, Geofisica i Paleontologia, Universitat de Barcelona.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 08071 - Barcelona, Španjolska

 5. Naziv ustanove: Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagiellonski
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 30-063 - Krakow, Poljska

 6. Naziv ustanove: Geologisch-Palaontologisches Institut der Universitat Basel
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: CH-4056 - Basel, Švicarska

 7. Naziv ustanove: Magyar Allami Foldtani Intezet
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: H-1143 - Budapest, Mađarska

 8. Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: UNESCO
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Pariz, Francuska

 10. Naziv ustanove: INA-NAftaplin
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 11. Naziv ustanove: Istituto di geologia e paleontologia, Universita di Trieste
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 34000 - Trieste, Italija

 12. Naziv ustanove: Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr